Строки виконання курсової роботи

Курсова робота виконується протягом семестру. Рекомендованим останнім строком передачі курсової роботи на кафедру є не пізніше, ніж за 2 тижні до завершення навчального семестру. Не дотримання студентом цього строку, не дає підстави кафедрі не приймати курсову роботу студента.

Передана на кафедру студентом курсова робота (у зброшурованому вигляді) реєструється в спеціальному журналі секретарем кафедри. Секретар кафедри вказує на титульній сторінці курсової роботи дату її отримання, ставить свій підпис та передає керівнику для рецензування.

Рецензування курсової роботи викладачем здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня реєстрації поданої роботи на кафедрі (в особливих випадках – протягом 7 (семи) календарних днів).

За результатами рецензування на титульному листі курсової роботи рецензент робить напис: …
Читать далее Строки виконання курсової роботи

Основні етапи підготовки курсової роботи

Тема курсової роботи узгоджується кожним студентом з керівником курсової роботи індивідуально. При виборі теми курсової роботи необхідно мати на увазі, що вона може служити складовою частиною майбутньої випускної (дипломної) роботи.

Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових практичних і статистичних даних. Джерелом їх можуть бути статистичний щорічники, опубліковані статті, монографії, а також фактичний матеріал, зібраний за місцем роботи.

Зібраний цифровий матеріал має бути представлений у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків. Особливу увагу слід приділити правильному оформленню й побудові наведених таблиць, графіків тощо.

Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і слугувати основною для відповідних висновків і пропозицій. Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу …
Читать далее Основні етапи підготовки курсової роботи

Загальна шкала оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS Шкала рейтингу для ДУЕП Оцінка за національною (чотирибальною) шкалою
А 90-100 5 (відмінно)
В 80-89 4 (дуже добре)
С 70-79 4 (добре)
D 60-69 3 (задовільно)
Е 50-59 3 …
Читать далее Загальна шкала оцінювання

Захист курсової роботи

 

Захист курсової роботи проводиться при наявності позитивної оцінки за результатами її рецензування. Дата захисту визначається керівником курсової роботи за погодженням з викладачем-лектором. Останній визначає склад комісії для проведення захисту.

Захист курсових робіт проводиться до складання екзамену з дисципліни (як правило, до початку сесії). Студенти, які не захистили курсові роботи, не допускаються до складання екзамену по даній дисципліні.

Процедура захисту передбачає постановку питань студенту за темою його курсової роботи. Головне завдання захисту – виявити дійсну ступінь самостійності студента у виконанні курсової роботи та глибину його розуміння тих питань, які викладені у курсовій роботі.

Після проведення захисту курсових робіт викладач передає їх секретарю кафедри, який робить відповідні записи …
Читать далее Захист курсової роботи

Оформлення курсової роботи

Курсова робота має бути виконаною і оформленою з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Текст роботи має бути написаний чітким розбірливим почерком (без виправлень) або надрукований на машинці (принтері) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Romal, 14 пт. Можна також подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

Текстрозміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим – 30 мм, правим – 10 мм, верхнім – не менше ніж 25 мм, нижнім – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15 – 20 мм.

Курсова робота починається з титульного аркуша.

За титульним …
Читать далее Оформлення курсової роботи