Тема: Банковское дело


Теги:

Міністерство науки і освіти України

Донецький Інститут Підприємництва

Звіт з економічної практики

Виконала: Студентка групи

ПЕ-06 Підгорна Христина

Перевірила:Олінцевич Н.В.

Донецьк 2009

План

1 Загальна характеристика і види діяльності підприємства 2

1.1 Загальні положення про підприємство 2

1.2 Основні функції та права Банку 3

1.3 Операції Банку 6

1.4Види діяльності Банку 7

2.Організаційна структура управління 9

2.1 Органи управління їх компетенція та порядок прийняття рішень. 9

2.2 Організаційна структура банку 12

3. Аналіз результатів діяльності банку 13

3.1 Аналіз фінансово майнового стану 13

3.2 Загальна оцінка оборотності активів товариства 20

3.3Аналіз ефективності використання майна 21

3.4 Оцінка типу фінансової стійкості ВАТ «ОшадБанк» 23

4. Розрахунок прогнозних показників діяльності товариства 34

Висновки 36

Список літератури 38

Додатки 40

1.Загальна характеристика і види діяльності підприємства

1.1 Загальні положення

Відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі банк) є державним банком, Утвореним відповідно до розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. №106, постанови Кабінету Міністрів України від травня 1999 р. № 876 шляхом перетворення Державного спеціалізовано комерційного ощадного банку України у Державний ощадний банк України організаційно-правовою формою –відкрите акціонерне товариство,яке зареєстровано Національним банком України 26 травня 1999 р. №4 і назву яку змінено на «Відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» і зареєстровано Національним банком України 28 грудня 1999 року .

Банк є правонаступником Державного спеціалізованого комерційно ощадного банку України, зареєстрованого Національним банком України 31 грудня 1999 року за №4.

Банк у своїй діяльності керується Конституцією і законом України «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», «Про господарські товариства», іншими законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України.

Повна назва банку:

українською мовою – відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»;

російською мовою – открытое акционерное общество «Государственный ощадный банк Украины »

Скорочена назва:

українською мовою – ВАТ «Ощадбанк»;

російською мовою – ОАО «Ощадбанк».

Засновником банку є держава в особі Кабінету Міністрів України. Держава здійснює та реалізує повноваження власника щодо акцій ,які їй належать у статутному капіталі Банку, через органи управління Банку.

Банк є юридичною особою , має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі укладати договори (угоди, контракти), бути позивачем та відповідачем (учасником судового розгляду) і судах загальної юрисдикції, в тому числі господарському, або третейських судах.

Майно (майнові права), набуті Банком в результаті правонаступництва, є власністю Банку.

Банк набуває статусу юридичної особи після внесення Національним банком України відповідного запису до Державного реєстру банків.

Банк і його філії мають гербову та інші печатки, штампи, бланки із своїм офіційним найменуванням.

Територіально відокремлені без балансові відділення та представництва мають печатки із своїм офіційним найменуванням та штампи.

Банк не відповідає за забовязаннями держави, а держава не відповідає за забовязаннями Банку, крім випадків, передбачених законом або договором.

Банк не відповідає за забовязаннями Національного банку України, аНаціонального банку України не відповідає за забовязаннями Банку, якщо інше не передбачено законом або договором.

Вклади фізичних осіб Банку гарантуються державою.

Банк проводить свою діяльність на комерційній основі, володіє, користується та розпоряджається майном, у тому числі будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, фондами та коштами, які належать йому на правах власності, відповідно до законодавства.

Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше як 25 відсотків капіталу Банку. Це обмеження не поширюється на:

– приміщення, яке забезпечує технологічне виконання банківських функцій;

– майно, яке перейшло до Банку у власність на підставі реалізації прав заставоутримувача відповідно до умов договору застави;

– майно, набуте банком з метою запобігання збиткам, за умови, що таке майно повинне бути відчужене Банком протягом одного року з моменту набуття права власності на нього.

Банк має статус спеціалізованого ощадного банку відповідно до структури своїх пасивів, понад 50 відсотків яких є вкладами фізичних осіб, і входить до складу банківської системи України.

Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності та спеціалізацію за видами операцій і має право їх здійснювати відповідно до вимог законодавства.

Банк може входити до складу одного з таких банківських обєднань, як банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група, а також бути учасником промислово-фінансової групи з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

Банк має самостійний баланс, кореспондентські рахунки у Національному банку та в інших банках.

Мета і предмет діяльності Банку

Метою діяльності Банку є одержання прибутку від виконання банківських операцій та провадження іншої діяльності відповідно до законодавства, створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, переважно підприємств малого та середнього бізнесу, кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови, зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки, розвиток ощадної справи, всебічне банківське обслуговування юридичних і фізичних осіб.

Предмет діяльності Банку – здійснення банківських та інших операцій і угод згідно з наданими Національним банком України ліцензіями і дозволами провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у розпорядку, передбаченому законодавством.

1.2 Основні функції банку та права

Банк виконує такі функції:

– забезпечує виконання банківських та інших операцій і угод, удосконалює обслуговування клієнтів (юридичних і фізичних осіб), забезпечує рентабельну роботу Банку та підпорядкованих йому територіально відокремлених без балансових відділень;

– здійснює контроль та проводить ревізії діяльності підпорядкованих йому територіально відокремлених без балансових відділень, надає їм необхідну практичну та методичну допомогу;

– здійснює касову роботу з обслуговування клієнті;

– здійснює інкасацію та перевезення готівки та цінностей;

– організовує роботу із забезпечення збереження грошових коштів і цінностей,довірених Банку;

– здійснює бухгалтерський облік, складання фінансової, податкової та статистичної звітності у Банку, в тому числі складання щоденної звітності, зведених місячних, щоквартальних і річних звітів та подання їх Управлінню у встановленому порядку;

– вживає заходів щодо підвищення рівня забезпеченості Банку, підпорядкованих йому територіально відокремлених без балансових відділень засобами електронно-обчислювальної техніки, її ефективного використання, технічного обслуговування, оснащення засобами охоронно-пожежної сигналізації;

– забезпечує необхідний рівень захищеності даних, комплекс заходів і засобів режиму інформаційної безпеки в рамках системи захисту інформації ;

– надає агентські послуги та здійснює інші посередницькі функції, в тому числі функції страхового посередника;

– здійснює впровадження і експлуатацію сучасних інформаційних технологій у Банку та підпорядкованих йому територіально відокремлених без балансових відділеннях;

– забезпечує підпорядковані йому територіально відокремлені без балансові відділення нормативними, інструктивними і операційно-бланковими матеріалами;

– здійснює заходи з підбору, розміщення, підготовки кадрів, підвищення їх професійного рівня і ділової кваліфікації;

– проводить відповідну роз’яснювальну та рекламно-інформаційну роботу з питань грошово-кредитної та валютної політики Банку;

– здійснює заходи соціально-економічного розвитку колективу;

– здійснює заходи з удосконалення існуючих банківських технологій та обміну досвідом з іншими відділеннями.

Права Банку

З метою провадження своєї діяльності Банк має право згідно із законодавством та Статутом:

– відкривати на території України за згодою Національного Банку України філіали територіально відокремлені без балансові відділення і представництва, а також реорганізувати та ліквідовувати їх;

– створювати, реорганізовувати та ліквідовувати дочірні банки, філії, представництва Банку на території інших держав;

– бути засновником або учасником підприємств будь-яких організаційно-правових форм і видів, придбавати акції (частки) господарських товариств,окрім підприємств і товариств, статутом яких передбачена повна відповідальність ;

– створювати неприбуткові спілки чи асоціації з метою захисту та представлення власних інтересів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення інформаційного обміну і професійних інтересів,розроблення рекомендацій щодо банківської діяльності на території України та за її межами;

– запроваджувати та надавати нові види банківських послуг для своїх клієнтів, у тому числі вводити нові види заощаджень і кредитів для населення;

– для провадження банківської діяльності відкривати та вести кореспондентські рахунки в Національному Банку Україну та в інших банках України та за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у національній та іноземній валюті;

– використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги – доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші платіжні інструменти, що застосовуються у національній та міжнародній банківській практиці;

– для здійснення спільного фінансування укладати угоди про консорціумне кредитування;

– у разі несвоєчасного погашення кредиту або відсотків за користування ним надавати наказ про примусову оплату боргового забовязання, якщо це передбачено угодою;

– самостійно встановлювати відсоткові ставки за активними та пасивними операціями, а також розміри комісійних винагород за своїми операціями;

– одержувати від підприємств, установ і організацій бухгалтерські звіти, баланси, фінансові плани та інші відомості, необхідні для кредитування,проведення розрахунків і підтвердження платоспроможності клієнтів;

– для забезпечення кредитів, гарантій та забовязань за іншими операціями приймати у заставу майно (майнові права),на яке може бути звернено стягнення. Отримувати заставлене майно у власність, забезпечувати виконання забовязань іншими способами, що використовуються у банківській практиці;

– перевіряти використання за цільовим призначенням виданих банком кредитів, а також наявність та умови зберігання майна, яким забезпечується виконання забовязань за виданими кредитами (гарантіями);

– обстежувати потенційні об’єкти інвестиційної діяльності, створювати відповідний банк даних, здійснювати інформаційне забезпечення учасників інвестиційного процесу;

– набувати у власність нерухоме майно, засоби зв’язку ,обладнання, транспортні засоби тощо;

– виконувати агентські та інші посередницькі функції, в тому числі функції страхового посередника;

– здійснювати обслуговування клієнтів із застосуванням електронних банківських документів та електронних засобів зв’язку з урахуванням вимог закону та нормативно – правових актів Національного Банку України;

– придбавати, зберігати, використовувати та перевозити в порядку, передбаченому законодавством, бойову вогнепальну зброю і боєприпаси, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, спеціальну техніку і обладнання для забезпечення відомчої охорони та служби інкасації Банку;

– використовувати власний транспорт ля здійснення інкасації грошових коштів клієнтів, перевезення готівки та цінностей, а також для перевезення працівників та вантажів для своїх потреб;

– провадити інші дії, що не суперечать законодавству;

– Філії Банку мають право від його імені вживати заходів для досудового врегулювання спору, подавати до судів загальної юрисдикції, в тому числі господарського, третейських судів, позови, відзиви на позовні заяви, інші процесуальні документи та здійснювати процесуальні дії, передбачені законодавством;

– Банк формує відносини з клієнтами та банками – кореспондентами на підставі договорів про надання банківських та інших послуг, якими визначаються взаємні забовязання та відповідальність сторін, відсоткові ставки, комісійні винагороди, види забезпечення повернення кредитів, отримання від клієнтів відповідної інформації та інші умови.

1.3 Основні операції Банку

Від свого імені Банк має право здійснювати такі операції:

– приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

– відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків – кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них. У частині: відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів (крім банків) у грошовій одиниці України, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних документів та зарахування коштів на них;

– розміщення залучених коштів від свого імені,на власних умовах та на власний ризик. У частині; розміщення залучених коштів на умовах, встановлених Банком, та на власний ризик;

– лізинг;

– послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

– випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

– випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих платіжних карток. У частині :випуск банківських карток від імені Банку і здійснення операцій з використанням банківських платіжних карток;

– надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

– операції з валютними цінностями:

а) неторговельні операції з валютними цінностями;

б) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів0 в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

в) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, крім операцій на міжбанківському валютному ринку;

г) операції з банківськими металами на валютному ринку України. У частині:роздрібна торгівля (продаж) банківськими металами на валютному ринку України;

– емісія власних цінних паперів. У частині: розміщення та обслуговування цінних паперів, емітованих Банком;

– організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

– здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені(включаючи андерайтинг). У частині:здійснення операцій з цінними паперами, випущеними Банком. На ринку цінних паперів від імені Банку;

– здійснення випуску. обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї, У частині: здійснення обігу, погашення (розповсюдження) державної лотереї.

– перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

– операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

а) з інструментами грошового ринку. У частині: операції за дорученням клієнтів або від імені Банку з інструментами грошового ринку;

– довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Відділення має право виконувати вищезазначені банківські та інші операції на підставі наданого Банком дозволу на право проведення Відділенням окремих операцій, у межах отриманих Банком банківської ліцензії та письмового дозволу, за винятком операцій, для проведення та обліку яких у Відділення немає належних умов (у тому числі відповідного програмного забезпечення і приміщення, спеціального обладнання, комп’ютерної техніки, комунікаційних засобів, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо)або які Відділення не має права здійснювати згідно з вимогами законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Конкретний перелік операцій, які проводить Відділення,визначається в дозволі, наданому Відділенню Банком та погодженому територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням Відділення.

Банк формує відносини з клієнтами (фізичними та юридичними особами) на підставі договорів про надання банківських та інших послуг, якими визначаються взаємні зобовязання та відповідальність сторін, відсоткової ставки, комісійні винагороди, види забезпечення повернення кредитів та інших забовязань, отримання від клієнтів інформації та інші умови.

1.4 Види діяльності Банку

Банк забезпечує розширення, удосконалення існуючих та впровадження нових прогресивних форм банківського обслуговування клієнтів і відповідно до мети своєї діяльності:

– залучає та розміщує кредити;

– приймає вклади (депозити) від фізичних і юридичних осіб;

– провадить операційну діяльність, зокрема щодо збереження коштів клієнтів, розрахункове та касове обслуговування клієнтів тощо;

– провадить інвестиційну діяльність, зокрема залучає та розміщає кошти на внутрішньому та зовнішньому ринку тощо;

– придбаває за власні кошти засоби виробництва для передачі їх в оренду;

– провадить фінансову діяльність, в тому числі щодо управління власним та залученим капіталом;

– провадить діяльність з випуску та обігу цінних паперів;

– здійснює розроблення, виробництво, використання, експлуатацію, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надає послуги у галузі криптографічного захисту інформації для Банку та його клієнтів;

– виконує функції страхового посередника, а також може виконувати функції реєстратора державного реєстру застав рухомого майна;

– здійснює випуск платіжних документів (чеків,акредитивів тощо), їх купівлю, продаж та зберігання, а також інші операції з ними;

– здійснює купівлю у підприємств, установ, організацій та громадян і продаж ім. іноземної валюти готівкою та валюти, що перебуває на рахунках і вкладах;

– здійснює купівлю і продаж в Україні та закордоном банківських металів;

– залучає і розміщує дорогоцінні метали (у тому числі банківські метали) на рахунках і вкладах, а також здійснює інші операції із зазначеними цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;

– здійснює операції з касового обслуговування державного бюджету за угодами, укладеними з Державним казначейством;

– надає консультаційні та інформаційні послуги щодо операцій на фондовому ринку;

– провадить інші види діяльності, не заборонені законодавством;

Види діяльності та банківські операції, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання дозволу на їх провадження, провадяться Банком після одержання відповідної ліцензії або дозволу.

Банк відповідно до наданої йому Національним банком України банківської ліцензії має право здійснювати такі банківські операції:

– приймання вкладів (депозитів) від фізичних і юридичних осіб;

– відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

– розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк, крім зазначених операцій, має право здійснювати такі операції та угоди:

– надання гарантій і поручительств та інших забовязань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

– придбання права вимоги на виконання забовязань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

– лізинг;

– послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

– випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

– випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням платіжних карток;

– надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

За наявності банківською ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного Банку України Банк має право здійснювати такі операції:

– операції з валютними цінностями;

– емісію власних цінних паперів;

– організацію купівлі-продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

– здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг).

За умови отримання письмового дозволу Національного банку Україні Банк також має право здійснювати такі операції:

– здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

– здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

– перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

– провадження депозитарної діяльності і діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

За дорученням клієнтів або від свого імені здійснює операції:

– з інструментами грошового ринку;

– з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках:

– з фінансовими ф’ючерсами та опціонами:

– довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством та урахуванням обмежень, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

2. Організаційна структура управління

2.1 Органи управління, їх компетенція та порядок прийняття рішень

Структура управління Банком включає органи управління та контролю.

Органами управління та контролю Банку є :

1) наглядова рада Банку;

2) правління Банку;

3) ревізійна комісія.

Наглядова рада Банку є вищим органом управління Банку, що здійснює контроль за діяльністю правління Банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам та захисту інтересів Держави як акціонера Банку та інші функції, визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність».У своїй діяльності наглядова рада Банку керується законом України «Про банки і банківську діяльність», іншими актами законодавства та статутом Банку. Наглядова рада не втручається в оперативну діяльність Банку. Наглядова рада утворюється у кількості чотирнадцяти осіб, які назначаються Верховною Радою України та Президентом України строком на п’ять років відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність». Члени наглядової ради виконують свої функції без отримання будь-якої винагороди. Наглядову раду Банку очолює голова, який обирається із складу її членів, голова має заступника, який обирається наглядовою радою за наказом її голови. Засідання ради є правоможним за наявності не менше десяти її членів і проводиться не рідше ніж двічі на рік. Рішення приймаються більшістю голосів від загальної чисельності присутніх на її засіданні членів і мають обоязковий характер. Позачергові засідання скликаються на вимогу голови наглядової ради, а також на вимогу правління Банку. Про проведення членів наглядової повідомляють персонально не менш ніж за 10 днів до встановленої дати. Повноваження ради припиняються відповідно за рішенням Верховної Ради України та Президента.

До компетенції наглядової ради належить прийняття рішень щодо :

– визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

– затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства;

– розроблення та затвердження положення про ревізійну комісію Банку призначення персонального та кількісного складу ревізійної комісії, дострокове припинення повноважень призначеного персонального складу ревізійної комісії або окремого з її членів;

– затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

– інвестування у статутні фонди юридичних осіб (у вигляді придбання акцій, часток, паїв);

– участі банку в банківських холдингових групах, фінансових холдингових групах та про перелік повноважень, які передаються банком таким банківським обєднанням ;

– випуску акцій банку на підставі актів Кабінету Міністрів;

– розподілу прибутку та покриття збитків;

– затвердження положення про правління Банку та визначення кількісного складу правління;

– призначення і звільнення голови правління Банку,укладання з ним контракту;

– затвердження персонального складу правління, призначення і звільнення посади заступників голови правління Банку та членів правління Банку, в тому числі подання голови правління Банку,укладення з ними контрактів;

– визначення зовнішнього аудитора;

– встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

– заслуховування звітів правління з основних питань діяльності Банку затвердження зведеного балансу Банку.

Виконання інших функцій відповідно до законодавства та Статуту Банку.

Постійно діючим виконавчим органом Банку є правління.Правління здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю Банку формуванням фондів і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з цим Статусом та положенням про правління .

Правління діє від імені Банку в межах компетенції, передбаченого законодавством та цим Статусом ,на підставі положення, що затверджується наглядовою радою і яким визначається кількісний склад правління, та підзвітно наглядовій раді. Строк повноважень правління -5 років. Голова правління Банку керує роботою його виконавчого органу і має право представляти Банк без доручення. Членами правління банку можуть бути тільки його працівники.До складу правління Банку входять голова правління, заступники голови та інші члени правління.

До компетенції правління банку належить:

– організація виконання рішень наглядової ради щодо діяльності Банку;

– розгляд проектів документів Банку, затвердження яких належить до компетенції наглядової ради,затвердження стратегічних та поточних планів діяльності Банку,бізнес-плану,розгляд річного фінансового звіту і балансу, подання їх на затвердження наглядовій раді;

– затвердження програми здійснення внутрішнього контролю з метою протидії відмінюванню грошей, отриманих злочинним шляхом;

– затвердження граничної чисельності працівників Банку, та організаційної структури центрального апарату;

– контроль за дотриманням законодавства працівниками Банку, визначення основних засад ведення активних та пасивних операцій;

– визначення умов оплати праці, прийняття рішень з питань соціального забезпечення і захисту та стимулювання працівників Банку;

– визначення порядку найму і звільнення працівників, форми, системи, порядку оплати праці та стимулювання працівників відповідно до законодавства

– встановлення порядку списання морально застарілого та непридатного для використання обладнання і транспортних засобів;

– затвердження символіки Банку, вирішення інших питань діяльності, винесених на розгляд правління за рішенням голови правління.

Засідання правління проводяться один раз на місяць, оформлюється протоколом, рішення проводяться в життя постановами, наказами та розпорядженнями.

Голова правління Банку:

– несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань;

– без довіреності діє від імені Банку, розпоряджається майном та коштами Банку відповідно до законодавства та подає ідеї наглядовій раді щодо складу правління, призначення на посаду та звільнення заступників голови та інших членів;

– розподіляє обов’язки між членами правління, видає довіреності від імені Банку, підписує позовні заяви, видає накази та розпорядження у межах повноважень;

– затверджує штатний розпис центрального апарату Банку; приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівникам, призначає та звільняє з посади працівників; встановлює посадові оклади, надбавки;

– здійснює інші повноваження від імені Банку.

2.2 Організаційна структура Банку

Єдину систему банку становлять його центральний апарат, філії територіально відокремлені без балансові відділення і представництва.

Структура Банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і складається з :

1) центрального апарату;

2) філій Банку, що виділені на окремий баланс;

3) обласних управлінь,Головного управління по м. Донецька та Донецькій області;

4) відділень;

5) територіально відокремлених без балансових відділень;

6) представництв.

Філії, територіально відокремлені без балансові відділення та представництва не є юридичними особами і діють від імені Банку на підставі положень про них. Положеннями визначається їх компетенція, функції, інші питання діяльності та підпорядкування. Положення затверджуються в порядку, визначеному Статутом. Реєстрація філій, територіально відокремлених без балансових відділень і представництв банку здійснюється шляхом внесення відповідної інформації до державного реєстру банків.

Філії та представництва Банку очолюють керівники, які призначаються на посаду та звільняються з посади правлінням Банку.

Територіально відокремлені без балансові відділення Банку очолюють працівники, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, визначеному правлінням Банку.

Філії Банку та територіально відокремлені без балансові відділення здійснюють від імені Банку банківські та інші операції,передбачені положенням про філію, на підставі письмового дозволу, у межах отриманих Банком банківської ліцензії та письмового дозволу.

3.Анал

із результатів діяльності банку

3.1. Аналіз фінансово майнового стану

Об’єктом дослідження даної роботи є ВАТ «ОшадБанк».Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, має самостійний баланс,має гербову та круглу печатку зі своїмнайменуванням,кутовий штамп та інші штампи,бланки, інші реквізити,встановлені для банків.Метою діяльності даного товариства є одержання прибутку від виконання банківських перацій і т. д.Предмет діяльності: здійснення банківських та інших операцій і угод згідно з наданими Національним банком України ліцензіями і дозволами провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у порядку, передбаченому зоконом.Перед початком аналізу фінансової стійкості доцільно будепроаналізувати фінансово-майновий стан.Основним (а в ряді випадків і єдиним) джерелом інформації стосовнофінансового стану товариства є бухгалтерська звітність, що сталапублічною. Звітність банку в ринковій економіці базується наузагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, що зв’язуєбанк із суспільством і діловими партнерами – користувачамиінформації про діяльність банку. Суб’єктами аналізу виступають, як безпосередньо, так іопосередковано, зацікавлені в діяльності банку – користувачіінформації.Кожен суб’єкт аналізу вивчає інформацію виходячи зі своїх інтересів. Так, керівництву необхідно визначитизбільшення чи зменшення частки власного капіталу й оцінити ефективністьвикористання ресурсів адміністрацією банку;кредиторам і клієнтам-доцільність продовження кредиту, умови кредитування,гарантії повернення кредиту.Слід зазначити,що тільки керівництво (адміністрація) Банку може поглибити аналіззвітності, використовуючи дані виробничого обліку в рамках управлінськогоаналізу, проведеного для цілей управління. Стійкість фінансового положення банку в значній мірі залежитьвід доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи.Упроцесі функціонування товариства і величина активів, іїхня структураперетерплюють постійні зміни.Найбільш загальне представлення про якіснізміни, що мали місце, у структурі засобів і їхніх джерел, а також динаміціцих змін можна одержати за допомогою вертикального і горизонтальногоаналізу звітності. Вертикальний аналіз показує структуру засобів товариства і їхніхджерел.Необхідність і доцільність вертикального аналізу в тім,щоперехід до відносних показників дозволяє не тільки проводити порівнянняекономічного потенціалу і результатів діяльності банку, але і деякоюмірою згладжувати негативний вплив інфляційних процесів.Для загальної оцінки динаміки фінансового стану вартозгрупувати статті балансу в окремі специфічні групи по ознаці ліквідності(статті активу)і терміновості зобов’язань(статті пасиву).На основіагрегованого балансу здійснюється аналіз структури майна банку,щоу більш упорядкованому виді зручно проводити за такою формою: Таблиця №

1 Агрегований баланс банку

АктивПасив
1.Необоротні активи 2.Оборотні активи2.1.Проізв. запаси2.2.Готова продукція2.3 Дебіторська заборгованість2.4Витрати майбутніх періодів1. Власний капітал1.1. Статутний капітал1.2. Нерозподілений прибуток (збиток) 2. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 3. Довгострокові зобов’язання | 4. Поточні зобов’язання4.1. Короткострокові кредити банків4.2. Кредиторська заборгованість 4.3. Інші поточні зобов’язання 5. Доходи майбутніх періодів

В таблицях №2, №3 представлена структура(вертикальний аналіз)агрегованого балансу ОшадБанку за 3 і 4 квартал 2007 року. Таблиця №2 вертикальний аниліз агрегованого балансу ВАТ «ОшадБанку» за 3 квартал

Актив балансуДжерела інформації (форма № 1)На початок 2001рНа кінець 3 кварталу
грн%грн%
12 3456
Активряд. 2802476,61005702,1100
1.Необоротні активиряд. 080569,623,001633,5100
2. Оборотні активиряд. 2601906,576,984060,071,32
2.1. Виробничі запасиряд.1000,00,000,00,00
2.2. Готова продукціяряд. 13058,92,381858,832,60
2.3 Дебіторська заборгованістьряд.160+ряд.170+ряд.2101847,674,602207,938,72
3. Витрати майбутніх періодівряд. 2700,50,021,90,03
|Пасивряд. 6402476,61005702,1100
1. Власний капіталряд.380|-219,1|-8,85 5702,1-4,08
1.1. Статутний капіталряд.30092,53,7392,51,62
1.2. Нерозподілений прибуток |(збиток)ряд.350|-311,6-12,58-325,3|-5,70
2. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансуванняряд.4300,00,000,00,00
3. Довгострокові зобов’язанняряд.4800,00,000,00,00
4. Поточні зобов’язанняряд.500+рряд.530+ряд.550+ряд.570+ряд.580+ряд.6102695,7108,855934,9104,08
4.1. Короткострокові кредити банків ряд.5001305,952,732343,741,10
4.2. Кредиторська заборгованістьРяд.530199,48,052343,71,76
4.3. Інші поточні зобов’язанняряд.6101190,448,073491,061,22
5. Доходи майбутніх періодівряд.6300,00,000,00,00

З даних, отриманих у таблиці №2, видно, що за 3 квартал 2007року структура активу балансу товариства покращилася.Збільшилося майнобалансу,що було обумовлено ростом усіх статей активу балансу.Цедужепозитивні зміни, що свідчать про фінансове положення фірми, щополіпшується.Розглядаючи динаміку необоротних активів банку можна сказати, щоспостерігається значне зростаннянеоборотних активів у третьому кварталі повідношенню до значення показника на початок року.У вартісному виглядіприріст складає 1093,6 тис.грн.(питома вага необоротних активів уструктурі балансу за відповідний період зросла на 5,65% і становить28,65%.Ця зміна сталася за рахунок придбання додаткових основних засобівта збільшення обсягів довгострокових фінансових інвестицій.Стосовно аналізу структури та динаміки оборотних активівможемо прослідкувати як негативні,так і позитивнітенденції.Одночасно іззростанням даного показника у вартісному виразі(на 2160,2 тис.грн),спостерігається скорочення його частки в активі балансу( на 5,66%).Дебіторська заборгованість значно зросла, але її частка в структурімайна банку знизилася. Ускладі поточних активів при загальномускороченнічасткидебіторської заборгованості на 5,66% (76,98%-71,32%)звертає насебе увага її ріст, питома вага якого під кінець року вструктурі сукупних активів збільшилася у вартісномувираженні на 360,3тис.грн., що одночасно супроводжувалося скороченням питомої ваги в структуріактиву балансу (74,60% -38,76%).Не зовсім сприятливі тенденції для Банку можна виявити приздійсненні аналізу пасиву балансу.Зокрема співвідношення власного і позикового капіталів говоритьпро залежність Банку від кредиторів.Власний капітал на початку2007 року в 14 разів менше позикового капіталу, що говорить про фінансовунестійкість Банку. Нажаль ситуація не покращилась і наприкінці 3кварталу. Значення кредиторської заборгованості (8,05% від балансу пассивуна початок періоду) значно зменшилося(її питома вага на початок періодусклала 8,05% балансу пасиву, а в 3-му кварталі склала 1,76 %). Значне зростання відбулося за даний період і зі статтею “Інші поточнізобов’язання” – у вартісному виразі на 2300,6 тис.грн.Збільшилась і їхчастка в загальній структуріпасиву й в 3-му кварталі поточного періодусклала 66,2%. Проаналізуємо статті балансу за 4 квартал 2007 року і порівняємо їх зпоказниками 3 кварталу. Тенденція зростання активів Банку спостерігається і в наступному– 4 кварталі. Але у порівнянні з попереднім кварталом відбулися значнізміни у структурі статей активу та пасиву балансу. Таблиця №3 вертикальний аниліз агрегованого балансу ВАТ «ОшадБанку» за 4 квартал

Актив балансуДжерела інформації (форма № 1)На початок 2001рНа кінець 4 кварталу
грн%грн%
12 3456
Активряд. 2802476,610011596,50100
1.Необоротні активиряд. 080569,623,00695,306
2. Оборотні активиряд. 2601906,576,9810900,4094
2.1. Виробничі запасиряд.1000,00,0062,200,54
2.2. Готова продукціяряд. 13058,92,381937,2016,71
2.3 Дебіторська заборгованістьряд.160+ряд.170+ряд.2101847,674,608901,0076,76
3. Витрати майбутніх періодівряд. 2700,50,020,800,01
|Пасивряд. 6402476,610011596,50100
1. Власний капіталряд.380-219,1-8,85-258,50|-2,23
1.1. Статутний капіталряд.30092,53,7392,500,8
1.2. Нерозподілений прибуток |(збиток)ряд.350-311,6-12,58-351,00|-3,03
2. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансуванняряд.4300,00,000,00
3. Довгострокові зобов’язанняряд.4800,00,000,00
4. Поточні зобов’язанняряд.500+рряд.530+ряд.550+ряд.570+ряд.580+ряд.6102695,7108,8511855,00102,23
4.1. Короткострокові кредити банків ряд.5001305,952,733396,1029,29
4.2. Кредиторська заборгованістьРяд.530199,48,052892,1024,94
4.3. Інші поточні зобов’язанняряд.6101190,448,075566,8048
5. Доходи майбутніх періодівряд.6300,00,000,00

З даних, отриманих у таблиці №3, видно, що в порівнянні зпопереднім 3-м кварталом значно зменшилася в абсолютному вираженні вартістьнеоборотних активів (на 938,2 тис. грн.) і на звітну дату склала 695,30тис.грн.Позитивним моментом є збільшення обсягу (на 6833,7 тис. грн.) та часткиоборотних активів (на 22,68%). Разом з тим виріс показник по статті “Виробничі запаси”, що свідчитьпро збільшення виробничих запасів у вартісному виразі на 62,2 тис.грн.Питома вага дебіторської заборгованості також виросла, причому в два рази(38,72-76,76%). Це є негативним моментом, оскількигрошові кошти єнедосяжними для Банку.І невідомо чи отримає їх Банк взагалі. Аналізуючи статтю “Готова продукція”(послуги),бачимо,що її обсяг на кінець 4-го кварталу в порівнянні з 3-мкварталом поточного року збільшився істановить1937,20 тис.грн., але ця тенденція супроводжувалася з одночаснимзменшенням їх питомої ваги в загальній структурі активу балансу(на22,01%). Процентна частка власного капіталу в 4-му кварталі в порівнянні зпоказником на початок року збільшився ненабагато (на 6,62%), зберігаючияк і раніше невід’ємне значення, але процентна частка позикового капіталу нена багато знизилася (на 6,62%). Однак перевищення частки позиковогокапіталу над власним залишилося значним. З одночасним ростом кредиторської заборгованості на 2692,7тис.грн, її питома вага має велике значення (24,94%). Даний фактговорить про те, що заборгованість підприємства окремим категоріямкредиторів (у даному випадку-працівникам, органам соціальногострахування і забезпечення ізаборгованість перед бюджетом ), збільшилася. Найбільш вагому частину в структурі пасиву балансу займають “Іншізобов’язання”– 48%, у вартісному виразі вони зросли приблизно в 1,5 рази. Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що майновеположення ВАТ «ОшадБанк» погіршилося – в 4-му кварталі, виросластаття “Нерозподілений прибуток (збиток)” та “Короткострокові кредитибанків”. Це спричинило зменшення обсягу власного капіталу, але збільшенняйого частки в пасиві балансу. Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові аналітичноїтаблиці, в якій абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту(зниження).У таблицях №4 і № 5представлений горизонтальний аналізагрегованого балансу ВАТ «ОшадБанк» за 3 і 4 квартали 2007 року. Дані отримані при вертикальному аналізі,тількипідтверджуються горизонтальним аналізом, з невеликими розходженнями.Майно балансу в 3-му кварталі в порівнянні з даними на початок поточного року збільшилося більш ніж у два рази, що є позитивним моментом.Найбільший темп росту має стаття “Готова продукція” (послуги)-швидколіквідначастина майна Банку.Темп приросту даного показника на звітну датусклав 3055,86%. Дебіторська заборгованість зросла в 4 рази. На другомумісці по темпам росту знаходяться витрати майбутніх періодів, що єнегативною тенденцією.Статутний капітал не змінився. Таблиця №

4:

Горизонтальний аналіз агрегованого балансу за 3 квартал 200

7

року.

Актив балансуВідхиленняТемп росту, %Темп приросту
абсолютневідносне
11234 5
Актив3225,501,30230,24130,24
1.Необоротні активи1063,901,87286,78186,78
2. Оборотні активи 2160,201,13213,31113,31
2.1. Виробничі запаси
2.2. Готова продукція1799,9030,563155,863055,86
2.3 Дебіторська заборгованість360,300,20119,5019,50
3. Витрати майбутніх періодів1,402,80380,00280,00
|Пасив3225,501,30230,24130,24
1. Власний капітал-13,700,06106,256,25
1.1. Статутний капітал100
1.2. Нерозподілений прибуток |(збиток)-13,700,04104,404,40
2. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
3. Довгострокові зобов’язання
4. Поточні зобов’язання3239,201,20220,16120,16
4.1. Короткострокові кредити банків1037,800,79179,4779,47
4.2. Кредиторська заборгованість -99,20-0,5050,25-49,75
4.3. Інші поточні зобов’язання2300,601,93293,26193,26
5. Доходи майбутніх періодів

Власний капітал,зберігаючи від’ємне значення,у третьому кварталізменшився на 13,7 тис. грн.(0,06%),апозиковий капітал збільшився майжеу 2 рази, що говорить про низький рівень автономії Банку.Найбільшу питому вагу мають поточні зобов’язання підприємства,причому на кінець 3-го кварталу темп приросту даного показника склав120,16%. У їх структурі вагомий темпи росту мають такі статі пасиву, як“Короткострокові кредити банків” (179,47%),“Інші поточнізобов’язання”(293,26%).Розглянемо горизонтальний аналіз агрегованого балансу ВАТ «ОшадБанк» за 4-й квартал 2007 ріку.З даних,отриманих у таблиці №2(див. нижче), видно, щоструктура балансу в цілому покращилась. Активи балансу зросли (на 9119,90тис. грн.), що спричинило за собою підвищення темпів росту оборотнихкоштів (у 571,75%). Але виробничі запаси зросли на 62,2 тис. грн.Дебіторська заборгованість збільшилася більш ніж у 4 рази,темп росту даноїстатті на кінець 4-го кварталу склав 481,76%, або +381,76 %.Частка необоротних засобів скоротилася майже в 5 разів. Темп приростунеоборотних активів уповільнився на 64%.Власний капітал не збільшився, але темпи росту позиковогокапіталу зберігають тенденцію до зростання. На кінець 4-го кварталу темпприросту статті “Поточні зобов’язання склав” 339,77%.Темп ростукредиторської заборгованості в 4-му кварталі, у порівнянні з 3-м кварталомпоточного року,зріс (1400,15%), тобто заборгованість підприємстваокремим категоріям кредиторів,збільшилася. Таким чином, на основі проведеного горизонтального та вертикальногоаналізу фінансового стану підприємства ВАТ «ОшадБанк» можна зробититакі висновки:- в цілому майнове становище підприємства на кінець2007 рокупокращилось; – протягом року спостерігалась тенденція постійного нарощуванняактивів підприємства; – постійне збільшення обсягів дебіторськоїзаборгованості недозволяє Банку своєчаснорозраховуватися за своїмиборговими зобов’язаннями таотримувати можливий додатковийприбуток.Отже, голові правління Банку необхідно переглянутиколо суб’єктів, з якими співпрацює, та порядок розрахунку з ними, адже постійне зростання дебіторської заборгованості явнопоказує, що фінансове положення Банку хитке і при такомувисокому відсотку може бути розцінене,як критичне;- вкладення Банком коштів у швидколіквідні активи увигляді готової продукції та виробничих запасів сприяє прискоренню оборотності капіталу; – поряд із вищевказаним перший розділ пасиву балансу “Власнийкапітал” мав тенденцію до постійного зменшення; – більша частина коштів підприємства, що знаходиться в обороті, єпозиковим капіталом, що свідчить про фактнедостатньоїкредитоспроможності підприємства; – підприємство використовує неправильну кредитнуполітику, щовидно зі співвідношення власних і позикових засобів. По всійімовірностіБанку треба переглянути кредитну політику у бік зменшення позикових засобів і збільшення власного капіталу. Таблиця №

5

:

Горизонтальний аналіз агрегованого балансу за 4 квартал 200

7

року.

Актив балансуВідхиленняТемп росту, %Темп приросту
абсолютневідносне
112345
Актив9119,903,68468,24368,24
1.Необоротні активи125,700,22122,0722,07
2. Оборотні активи8993,904,72571,75471,75
2.1. Виробничі запаси62,20000
2.2. Готова продукція1878,3031,893288,963188,96
2.3 Дебіторська заборгованість7053,403,82481,76381,76
3. Витрати майбутніх періодів0,300,60160,0060,00
|Пасив9119,903,68468,24368,24
1. Власний капітал|-39,400,18117,9817,98
1.1. Статутний капітал
1.2. Нерозподілений прибуток |(збиток)|-39,400,13112,6412,64
2. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
3. Довгострокові зобов’язання
4. Поточні зобов’язання9159,303,40439,77339,77
4.1. Короткострокові кредити банків2090,201,60260,06160,06
4.2. Кредиторська заборгованість 2090,2013,501450,401350,40
4.3. Інші поточні зобов’язання4376,403,68467,64367,64
5. Доходи майбутніх періодів

3.2. Загальна оцінка оборотності активів

товариства

.

Фінансове положення Банку знаходиться в безпосередній залежностівід того, наскільки швидко засоби, вкладені в активи, перетворюються вреальні гроші.У загальному випадку швидкість обороту активів Банку прийнято розраховувати за допомогою формули: Коа = В/Аср[4], де: В – виручка від реалізації (послуг),Аср – активи середні Середня величина активів за даними балансу визначається за формулою: Аср =(Ан+Ак)/2, де: Ан, Ан – активи на початок і накінець періодувідповідно. Коа3 = 14836,5/(2476,6+5702,1)/2= 3,63 рази. Коа4 = 20815/(2476,6+11596,5)/2 = 2,96 рази. Значення коефіцієнту станом на 3 квартал 2007 року-3,63 рази, а в 4 кварталі того ж року-2,96 рази.Незначне зниженняцих коефіцієнтіввідбулося через значне збільшення вартості основних засобів,атакож зарахунок збільшення виробничих запасів і непогашеної заборгованості завиконані послуги.Потім визначається тривалість одного обороту в днях: По=360/обертання активівде оборотність активів чисельно дорівнює коефіцієнту оборотностіпоточних активів. По3 = 360/3,63 = 99,17 днів. По4 = 360/2,96 = 121,62 день. По балансовим даним Банку в 3 кварталі2007 році середнятривалість обороту була 99,17 днів, а в 4 кварталі 2007 році середня тривалість обороту була 121,62 дня. Збільшенняодного обороту активівговорить про те, що підприємство може використовувати активи протягомбільшогоперіоду тим самим збільшуючи корисний ефект від їх використання. 3.3. Аналіз ефективності використання майна.
Функціонування Банку залежить від його здатності приноситинеобхідний прибуток.При цьому варто мати на увазі, що керівництво Банку має значну волю в регулюванні величини фінансових результатів.Так, виходячи з прийнятої фінансової стратегії Банк має можливістьзбільшувати чи зменшувати величину балансового прибутку за рахунок виборутого чи іншого способу оцінки майна,порядку його списання, установленнятерміну використання і т.д. До питань облікової політики, що визначає величину фінансовогорезультату діяльності Банку,у першу чергу, відносяться наступні:- вибір способу нарахування амортизації основних засобів;- вибір методу оцінки матеріалів,витрачених на реалізацію послуг, робіт;- визначення способу нарахування зносу по малоцінним і швидкозношувальнимпредметам, при їхньому відпустку в експлуатацію; Таблиця №

6: П

оказники ефективності використання майна

ВАТ «ОшадБанк»

за 3-4 квартали 200

7

року

:

|Показник|Методика розрахункуЗначенняХарактеристика показника і висновкистосовно розрахунків
3 квартал4 квартал
Рентабельність власного капіталуЧистий прибуток (ряд 190 ф. №2) / власний капітал чи рядок380 ф. № 1 на початку звітного року + на кінець звітного року того ж рядка/ 2 Чистий прибуток (ряд 190 ф. № 2) / [Активи на початку3 квартал 6,0616,50Показує, який прибуток приносить кожна гривня, власного капіталу підприємства.
Рентабельність активівЧистий прибуток (ряд 190 ф. №2) / [Активи на початку періоду ( ряд 080 + ряд 260 + ряд 270 гр3 ф. №1)+ активи на кінець періоду ( ряд 080 + ряд 260 + ряд 270 гр. 4 ф №1)] /2-0,33-0,56Показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства.
Рентабельність продажу (послуг) Чистий прибуток (ряд. 190 ф. |№ 2) / Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 030 ф. № 2)*100-0,09-0,18Показує, який прибуток (збиток) з однієї гривні продажу отримало підприємство.
ФондовіддачаЧистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт, послуг)(ряд. 030 ф. № |2) / [Основні фонди на початок періоду (ряд. 080 гр. З ф. №1) + Основні фонди на кінець періоду (ряд. 080 гр. 4 ф. № 1)] : 232,9113,47Характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує підприємство основні фонди.

– склад витрат, що відносяться безпосередньо насобівартістьконкретного виду послуги;- склад непрямих (накладних) витрат і спосіб їхнього розподілу й ін.Цілком зрозуміло, що Банк,раз вибравши той чи інший спосібформування собівартості реалізованих послуг і прибутку, буде дотримуватися його протягом усього звітного періоду (не менш року), а всі подальші змінив обліковій політиці повинні мати вагомі підстави і неодмінно обмовлятися. В цілому, результативність діяльності будь-якого Банку можеоцінюватися за допомогою абсолютних і відносних показників. Коефіцієнтів рентабельності активів (майна)показує, який прибутокодержує Банк з кожної гривні, вкладеної в активи.Помоїхрозрахунках коефіцієнт рентабельності активів на ВАТ «ОшадБанк» (по деяким джерелах він називається-коефіцієнтрентабельності капіталу,незважаючи нате що “капітал” це пасивипідприємства,алеїхнє підсумковезначення дорівнює підсумковому значеннюактивів підприємстваі результат виходить однаковий) дорівнює за 3 квартал2007 року – 0,33грн., а за 4 квартал 2007 року –0,56 грн. тобто на коженувкладену гривню підприємство понесло збиток у розмірі 0,33грн. та 0,56грн.. Показник прибутку на вкладений капітал по ВАТ «ОшадБанк» склав у 3 кварталі 2008 року 6,06 грн., а в 4 кварталі того ж року16,49грн. Це означає, що в 3 кварталі 2007 року кожна гривня власногокапіталупринесла прибуток 6,06 грн. і 16,49 грн. відповідно. Інший важливий коефіцієнт – рентабельність реалізованої продукції(послуги) -(рентабельність продажів) показує, який прибуток має Банк з кожноїгривні реалізованої продукції(послуги). Тенденція до його зниження дозволяєприпустити твердження щодо скорочення попиту на послуги Банку. Зниження коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції (послуг) може бутивикликано змінами в структурі реалізації, зниження індивідуальноїрентабельності послуг,іін.Але внашому випадку цей коефіцієнт за 2 роки змінився майже в 2 рази ісклав-0,09 грн. у 3 кварталі 2007 року і-0,18 у 4 кварталі 2007 року. Цеговорить про те, щопопит на послуги Банку наприкінці рокузнизився в порівнянні з 3 кварталом того ж року. 3.4 Оцінка типу фінансової стійкості

ВАТ «ОшадБанк»

В умовах ринкової економіки важливого значення набуває фінансованезалежність банкку від зовнішніх позиковихджерел.Запас джерелвласних засобів – це запас фінансової стійкості банку при тій умові,що його власні засоби перевищують позикові. В даній роботі аналіз фінансової стійкості Банку буде проводитися двома способами: балансовим та методомрозрахунку показників та коефіцієнтів фінансової стійкості.Для розрахунку фінансової стійкості підприємствабалансовим методомрічні данні згрупуємо наступним чином: Таблиця №

7:

Агрегований баланс для розрахунку фінансової стійкості підприємства

АктивУмовні позначкиПасивУмовні позначки
1. Основний капітал695,34. Джерела власних засобів-258,5
2. Запаси3. Розрахунки, кошти та інші активи, у тому числі:- розрахунки та інші активи- кошти, цінні папери та інші короткострокові фінансові вкладення1999,4 8901 0,8 х5. Кредити й інші позикові засоби, у тому числі: – довгострокові кредити і позикові засоби короткострокові кредити і позикові засоби- розрахунки та інші пасиви- зобов’язання підприємства не погашені в строкХ Х 3396,1 8458,9 х
Баланс11596,5Баланс11596,5

Виходячи з цих даних можна визначити та спланувати рівень фінансовоїстійкості Банку використовуючи таблицю №3.Таким чином в кінці 4 кварталу 2007 року підприємство ВАТ «ОшадБанк» мало нормальне фінансове становище. Такий висновок можназробити виходячи з наступних рівнянь:ДЗ > або =Б+ КЗ8901,8> 8458,9 Як видно з розрахунку сума дебіторської заборгованості банку більше суми кредиторської заборгованості та зобов’язань банку непогашених в строк.Це означає що, банк має оптимальнуплатоспроможність,коли терміни надходжень грошових коштів(оплати) віднаших дебіторів приблизно співпадає з терміном погашення поточних кредитнихзабов’язань перед кредиторами. Але,як видно, суми дебіторської такредиторської заборгованостей різняться лише на 442,9 тис. грн..Тому підприємству слід потурбуватися про те,щоб в коротко-та довгостроковійперспективі дебіторська заборгованість значно перевищувала кредиторську. Для розрахунку фінансової стійкості на короткострокову перспективу тадовгострокову з вихідних даних агрегованого балансу будемо використовуватитакий самий методпідстановок до балансових рівнянь приведених в таблиці№3.При розрахунку перспективної фінансової стійкості на короткостроковийта довгостроковий період виконується такі умови балансової рівності: ДЗ + З <або =Б + КЗ+ KК ДЗ + З < або =Б + КЗ+ KК+ KД, відповідно. Оскільки у досліджуваного Банку немає довгостроковоїкредиторської заборгованості то ці два рівняння тотожні і у вартісномувигляді будуть мати такий вигляд: 10901,2<11855 З даного рівняння видно, що сума дебіторськоїзаборгованості та запасівменша за кредиторськузаборгованість та короткострокові кредити банків. Це означає, що оборотних активів Банку виявляється недостатньо дляпокриття його кредиторської заборгованості іпростроченихзобов’язань.Утакій ситуації банк знаходиться у скрутній ситуації. Длявідновлення механізму фінансівнеобхідно пошукати можливості позабезпеченню підвищення ділової активності і рентабельності роботи банку.При цьому потрібнооптимізувати структуру пасивів,обґрунтувати зниження запасів і витрат, не використовуваних у обороті чи використовуваних недостатньо ефективно. Розраховуючи фінансовову стійкість банку методом розрахункупоказників та коефіцієнтів фінансової стійкості будемо використовуватинаступну таблицю з розрахованими показниками забезпеченості підприємстваджерелами формування запасів.Таблиця №11Показники, що характеризують забезпеченість

товариства

джерелами

ПоказникМетодика розрахункуПорядок розрахунківЗначення
На початок рокуНа третій кварталНа четвертий квартал
Наявність власних оборотних коштів (ВОК)ВОК=Власний капітал(ряд.38 0 ф. №1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1)ВОК1=-219,1-596,6 ВОК2=-232,8-16 33,5 ВОК3=-258,5-695,3-815,70-1866,30-953,80
Наявність власних і довгострокови х позикових джерел формування оборотних коштів(ДФЗВД)ДФЗВД=(Власний капітал(ряд.380 ф. |№1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1))+довгост рокові кредити і позикові засоби(ряд.480 ф.№1)ДФЗ1ВД=-219,1-596,6+0 ДФЗ2ВД=-232,8-1633,5+0 ДФЗ3ВД=-258,5-695,3+0-815,70-1866,30-953,80
Загальна величина основних джерел формуванняоборотніх коштів(ДФОК)ДФОК=Власний капітал(ряд.380 ф. №1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1)+довгостр окові кредити і позикові засоби(ряд.480 ф.№1)+короткос трокові кредити і позикові засоби(ряд.500 ф.№1)ДФОК1=-219,1-596,6+0+1305,9 ДФОК2=-232,8-1633,5+0+2343,7 ДФОК3=-258,5-695,3+0+3396,1490,20477,402442,30
Надлишок (+)чи недолік |(–) власних джерел формування запасівНвок=ВОК-вироб ничі запаси(ряд.100 ф.№1)-готова продукція(ряд. 130 Ф.№1Нвок1=-219,1-596,6-0-58,9 Нвок2=-232,8-1633,5-0-1858,8 Нвок3=-258,5-6 95,3-62,2-1937,2-874,60-3725,10-2953,20
Надлишок (+)чи недолік|(–) власних і довгострокови х джерел формування запасівНдфзвд=(Власни й капітал(ряд.380 ф. |№1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1))+довгост рокові кредити і позикові засоби(ряд.480 ф.№1)-виробнич і запаси(ряд.100 ф.№1)-готова продукція(ряд. 130 Ф.№1)Н1дфзвд=-219,1-596,6+0-0-58, 9 Н2дфзвд=-232,8-1633,5+0-0-1858,8 Н3дфзвд=-232,8 -1633,5+0-62,2 -1937,2-874,60-3725,10-3865,70
Надлишок (+)чи недолік |(–) загальної величини основних джерел формування запасівНдфок=Власний капітал(ряд.380 ф. №1)-необоротні активи(ряд080 ф. №1)+довгострокові кредити і позикові засоби(ряд.480 ф. №1)+короткострокові кредити і позикові засоби(ряд.500 ф.№1)-готова продукція(ряд.130 ф.№1)ДФОК1=-219,1-596,6+0+1305,9-0-58,9ДФОК2=-232,8-1633,5+0+2343,7-0-1858,8ДФОК3=-258,5-695,3+0+3396,1-62,2-1937,2431,30-1381,40442,90

Виходячи з розрахунку наведених показників можливо розрахувати такі коефіцієнти:Таблиця №12Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості п

банку

|

ПоказникМетодика розрахункуПорядок розрахунківНа початок рокуНа 3 кварталНа 4 квартал
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формуванняКВ =Власний капітал(ряд.380 ф. №1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1)/виробничі запаси(ряд.100 ф.№1)+готова продукція(ряд.130 Ф.№1)КВ1=(-219,1-569,6)/58,9 КВ2 =(-232,8-1633,5)/1858,8КВ3=(-258,5-695,3)/62,2+1937,2-13,39-1-0,48
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими джереламиКВД =(Власний капітал(ряд.380 ф. №1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1)+довгострокові кредити і позикові засоби(ряд.480 ф.№1))/виробничі запаси(ряд.100 ф.№1)+готова продукція(ряд.130 Ф.№1)КВД1=(-219,1-569,6+0)/58,9КВД2=(-232,8-1633,5+0)/1858,8КВД3=(-258,5-695,3+0)/62,2+1937,2-13,39-1|-0,48
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джереламиКВДП =Власний капітал(ряд.380 ф. №1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1)+довгострокові кредити і позикові засоби(ряд.480 ф.№1)+короткострокові кредити і позикові засоби(ряд.500 ф.№1)/виробничі запаси(ряд.100 ф.№1)+готова продукція(ряд.130 Ф.№1)КВДП1=(-219,1-569,6+0+1305,9)/58,9 КВДП2=(-232,8-1633,5+0+2343,7)/1858,8КВДП3=(-258,5-695,3+0+3396,1)/62,2+1937,28,780,261,22
Коефіцієнт маневруванняКМ =Оборотні активи(ряд.260 ф.№1)/Власний капітал(ряд.380 ф.№1)КМ1=1906,5/-219,1 КМ2=4066,7/-232,8 КМ3=10900,4/-258,5-8,7-17,47-42,17
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобівКДЗП =Довгострокові зобов’язання(ряд.480 ф.№1)/(Власний капітал(ряд.380 ф. №1)+Довгострокові зобов’язання(ряд.480 ф.№1))КДЗП1 =0/-219,1+0КДЗП2 =0/-232,8+0КДЗП3 =0/-258,5+0
Коефіцієнт короткострокової заборгованостіККЗ =Короткострокові кредити і позикові засоби(ряд.500 ф.№1)+(Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги(ряд.530 ф.№1)+Поточні розрахунки за зобов’язаннями(ряд.550,570,580 ф.№1)+Інші поточні зобов’язання(ряд.610Ф.№1))/Короткост рокові кредити і позикові засоби(ряд.500 ф.№1)+(Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги(ряд.530 ф.№1)+Поточні розрахунки за зобов’язаннями(ряд.550,570,580 ф.№1)+Інші поточні зобов’язання(ряд.610Ф.№1))+Довгостро кові зобов’язання(ряд.480 ф.№1)ККЗ1=(1305,9+199,4+1+3,7+8,2+1177,5)/( 1305,9+199,4+1+3, 7+8,2+1177,5+0) ККЗ2=(2343,7+100,2+1,6+2,3+6,3+3480,8)/(2343,7+100,2+1, 6+2,3+6,3+3480,8+0)ККЗ3=(3396,1+2892,1+1+5565,8)/(3396,1+2892,1+1+5565,8+0)111
Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивівККЗІП =Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги(ряд.530 ф.№1)+Поточні розрахунки за зобов’язаннями(ряд.550,570,580 ф.№1)+Інші поточні зобов’язання(ряд.610Ф.№1)/Короткостр окові кредити і позикові засоби(ряд.500 ф.№1)+(Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги(ряд.530 ф.№1)+Поточні розрахунки за зобов’язаннями(ряд.550,570,580 ф.№1)+Інші поточні зобов’язання(ряд.610Ф.№1))+Довгостро кові зобов’язання(ряд.480 ф.№1)ККЗІП1=(199,4+1+3,7+8,2+1177,5)/(1305,9+199,4+1+3,7+8,2+1177,5+0)ККЗІП2=(100,2+1,6+2,3+6,3+3480,8)/(2343, 7+100,2+1,6+2,3+6,3+3480,8+0)ККЗІП3=(2892,1+1+5565,8)/(3396,1+2892,1+1+5565,8+0)0,520,610,71

Таблиця №14Аналіз довгострокової платоспроможності

ВАТ

«ОшадБанк».

|

ПоказникМетодика розрахункуПорядок розрахункуНормати Значення
НА початок перыодуНа кынець перыоду
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (ДО)ДО = П4 – А4/А1+А2+А3ДО1=-219,10-569,60/(0+1626,6+280,4)ДО2=-258,5-569,6/(0+10630,7+270,50)> або=0,1-219,4-258,8
Коефіцієнт відновлення платоспроможності (Квп)Квп= (Кплк+У/Т(Кплк-Кплп))/2Квп1|=(0,75+6/12(0,75-0,69))/2х0,390,39
Коефіцієнт концентрації власного капіталу (Кквк )Кквк = Власний капітал (ряд. 380 ф|№ 1) / Активи підприємства (ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 ф. № 1)Кквк =-219,1/2476,6Кквк =-258,5/11596,5=1-0,09-0,02
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (Ккпк)Ккпк = Позиковий капітал (ряд. 430|+ ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 ф. |№ 1) / Активи підприємства (ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 ф. № 1)Ккпк =2695,7/2476,6 Ккпк =11855/11596,51,091,02
Співвідношення позикового капіталу і власного (Кпк/вк)Кпк/вк= Позиковий капітал (ряд. 430+ ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 ф. № 1) / Власний капітал (ряд. 380 ф. № 1)Кпк/вк=2695,7/-219,1Кпк/вк=11855/-258,5< або= 1-12,3-45,86
Коефіцієнт автономностіК.н = власні оборотні засоби (рядок380 пасиву балансу – рядок 080 активу балансу № 1(чи Пв)) / поточні зобов’язання (620 + 630 пасиву балансу №1 (чи Пз))Кав1=(-219,1-569,6)/(2695,7)Кав2=(-258,5-695,3)/(118555)> або=0,5-0,29-0,01
Чистий робочий капітал (Пв)Пв = [Оборотні активи (ряд. 260) + Витрати майбутніх періодів (ряд. 270)] – [Поточні зобов’язання (ряд. 620) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630)]Пв1=(1906,5+0,5)-2695,7Пв2=(10900,4+0,8)-11855х-788,7-953,8
Ступінь ефективної заборгованості (EV)EV=Короткострокові кредити банків(р.500)- [Грошові кошти та їх еквіваленти(р.230;240)+Дебіторська заборгованність(р.160;170;210)]EV1=1305,9-1809,7-13,3-24,6 EV2=3396,1-8901х-541,7-5504,9
Частка оборотних коштів в активахК частки оборот. активів=А1+А2+А3/Підсумок балансуК частки оборот Активів1=(0+1626,6+2804)/2476,6 К частки оборот. Активів2==(0+10630,7+270,5)/11596(0+10630,7+270,5)/11596х0,770,94

Таблиця №15Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність

банку

2007р.

ПоказникМетодикарозрахункуПорядок розрахунківНормативЗначенняВыдхилення
На початок рокуНа кінець рокуНа початок рокуНа кінець року
Коефіцієнт критичної ліквідності(ККЛ)ККЛ = Оборотні активи (ряд. 260 ф. № 1) – Запаси (ряд.100 – ряд.140 ф.№ 1) + Витрати майбутніх періодів |(ряд. 270 ф, № 1 / Поточні зобов’язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1)Ккл1=(1906,5-58,59+0,5)/2695,7Ккл2=(10900,4-62,2-1937,2+0,8)/118550,690,760,69:10,76:1
Коефіцієнт абсолютної (КАЛ) ліквідностіКАЛ = Грошові кошти та їх еквіваленти(ряд. 230 + ряд. 240 ф. № 1) / Поточні зобов’язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1)*100%Кал1=0/2695,7*100Кал2=0/11855* 100>0,2 -0,25ХХ
Коефіцієнт поточної ліквідності(Кпл)Коефіцієнт покриття= Оборотні активи (ряд. 260 ф. № 1) + Витрати майбутніх періодів (ряд. 270 ф. №1) / Поточні зобов’язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1)Кпл1=(1906,5+0,5)/2695,7 Кпл2=(10900,4+0,8)/118550,710,920,71:10,92:1

Найбільш істотними показниками, що характеризують платоспроможність банку,є показники ліквідності.Аналізуючи коефіцієнт забезпеченості запасів власними джереламиформування засобів можна сказати,що даний коефіцієнт за три періоди маєвід’ємне значення. Це означає, що запаси зовсім не забезпечені власнимиджерелами формування.Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковимиджерелами.Виходячи з умови фінансової стійкості,відповідно до якогорозмір власних джерел і довгострокових зобов’язань повинний бути достатнійдля покриття запасів,нормальним для даного коефіцієнта вважаєтьсяобмеження-КВД =1.Протягом терміну своєї діяльності банк некористувався довгостроковими позиковими засобами.Тому у вартісномувигляді коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковимипозиковими джерелами буде дорівнювати коефіцієнту забезпеченості запасіввласними джерелами формування засобів.Коефіцієнт забезпеченості запасів власними,довгостроковими ікороткостроковими позиковими джерелами. Цей коефіцієнт найбільшзатребуваний за умови недостатності власного капіталу і довгостроковихзобов’язань для покриття запасів,тобто при значенні 1 він відбиваєступінь покриття запасів всіма основними джерелами їхнього формування.Виходячи з розрахунків даного показника ми маємо такі його значення:8,78;0,26 та 1,22 відповідно до періодів, що досліджуються. Тому можна сказати,що незважаючи на те, що перші два показника мали від’ємне значення, данийпоказник є достатнім і це насамперед завдяки залученню короткостроковихкредитів банку. Це означає, що запаси данного банку забезпеченікороткостроковими позиковими коштами.Розглядаючи цей показник в динаміціслід відмітити, що найбільш забезпеченими запаси були на початку досліджуваного періоду. В 3 кварталі коефіцієнт забезпеченості запасіввласними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами маєнайменше значення.В 4 кварталі ситуація покращується і значення показникавже становить 1,22.Дана динаміка показує, що протягом досліджуваногоперіоду запаси були не рівномірно забезпечені власними та позиковимикоштами.Це говорить про те, що тенденція зміни забезпеченостізапасівпозиковими грошовими ресурсами відповідає загальнійтенденції розвитку банку.Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів (КП/В )дорівнюєвідношенню величини зобов’язань банку до величини його власнихзасобів.Значення коефіцієнта КП/В можна також визначити наступним вираженням: КП/В1 = (1/-0,09)-1 = -12,1 КП/В2 = (1/-0,04)-1 = -26 КП/В3 = (1/-0,02)-1 = -51 Нормальне обмеження для коефіцієнта залежності:КП/В < або = 1. З розрахунку даного коефіцієнту в динаміці видно, що протягом трьохдосліджуваних періодів значення показника є від’ємним і постійно знижується. Це означає, що у банку в обігу знаходиться більше позикових коштівніж власних і це співвідношення стає все більш вагомим. Це пояснюється тим,що власні кошти банку мають тенденцію до скорочення, а позиковікошти до збільшення. Коефіцієнт співвідношення оборотнихі необоротних активів (КО/Н)обчислюється розподілом оборотних активів (розділ II активу балансу)нанеоборотні активи (розділ I активу). КО/Н1 = 1906,5/569,6 = 3,35 КО/Н2 = 4066,7/1633,5 = 2,49 КО/Н3 =10900,4/695,3 = 15,68 Виходячи з розрахунків можна сказати, що на кінець 2007 рокуспіввідношення оборотних та необоротних коштів зросло. Цеспричинено,насамперед,купівлею додаткових основних фондів. Стійкість фінансового стану характеризує також і коефіцієнтманеврування, дорівнює відношенню власниоборотних коштів банку дозагальної величини джерел власних засобів. Він показує, яка частина власних засобів банку знаходиться вмобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами.Після розрахунку даного показника бачимо, що в розпорядженні банку протягом досліджуваного періоду не було мобільних грошових ресурсів так якпротягом всього періоду значення коефіцієнту було від’ємним. Для характеристикиструктури джерел засобів банку можнавикористовувати також приватні показники структури окремих груп джерел.Доних відносяться: Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів, дорівнюєвідношенню величини довгострокових кредитів і позикових засобів до сумиджерел власних засобів банку і довгострокових кредитів і позик. Даний коефіцієнт відбиває частку заборгованості банку в складіпостійного капіталу. Як вже було зазначено, данийбанк некористується довгостроковими позиковими коштами і тому значення данногокоефіцієнта дорівнює нулю. Структура балансу є незадовільною, оскільки жоден з коефіцієнтів (коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) і коефіцієнт забезпеченості власнимизасобами (ДО)) не задовольняють нормальним обмеженням. Тому розраховуємокоефіцієнт відновлення платоспроможності банку на найближчі6місяців. Якщо значення коефіцієнта відновлення виявиться вище одиниці, банк має можливість відновити свою платоспроможність за цей період.В нашому випадку коефіцієнт відновлення платоспроможності менше одиниці,тому наш банк не здатен розрахуватися засвоїми зобов’язаннямипротягом 6 місяців. – Коефіцієнт концентрації власного капіталу (інше найменування цьогокоефіцієнта – коефіцієнт автономії, коефіцієнт незалежності) визначаєчастку коштів власників банку в загальній, сумі коштів, вкладених умайно банку. Характеризує можливість виконати своїзовнішні зобов’язання за рахунок використання власних коштів, незалежністьйого функціонування від позикових коштів. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійкий,стабільний і незалежний від кредиторів банк. Мінімальне значення показника повинно бути 60%, тобто,якщочастка власного капіталу менша,банк розглядається як ризиковий длякредиторів, інвесторів та клієнтів.А в нашому випадку даний показник набраввід’ємного значення І на кінець року становив (-0,01). Отже, можна зробитивисновок,що даний банк є не зовсім фінансово стійким,і йогоможна віднести до категорії ризикових відносно кредиторів. – Коефіцієнт концентрації позикового капіталу є доповненням допопереднього коефіцієнта – їх сума дорівнює 1 (або 100%). Коефіцієнтхарактеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно банку. – Для коефіцієнта автономії бажано, щоб він перевищував по своїйвеличині 50%. В такому випадку кредитори банку почуваютьсебевпевнено, розуміючи, що весь позиковий капітал може бути компенсованийвласністю банку. – Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець звітного періоду дорівнює0, т.ч. банк не має в наявності достатніми розмірами грошовихкоштів, у світовій же практиці вважається достатньо, якщо величина цьогокоефіцієнту складає 20-30%. Проте подібне ствердження не потрібно прийматиіз повною впевненістю, оскільки в балансі відображаються засоби навизначений момент часу, а гроші можуть надійти через 2-3 дні після йогоскладання. – Значення коефіцієнта критичної ліквідності вважається нормальним вдіапазоні 0,7- 0,8. Якщо на початок 2007 року цей коефіцієнт дорівнював0,69, що явно недостатньо, то на кінець поточного року даний коефіцієнтсклав – 0,76,тобто банк на кінець 2007 року, за рахунок очікуванихнадходжень від дебіторів, могло погасити 76 % короткострокових позик, що також є достатньо позитивним моментом у його діяльності. – Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець 2007 року і приоптимальному значенні 2-2,5 є недостатнім по величині. Значення данногокоефіцієнта говорить про необхідність скорочення суми кредиторської заборгованості, як джерела формування оборотних активів.4
. Розрахунок прогнозних показників діяльності
товариства
.
Виходячи із проведених вище розрахунків, які характеризують фінансовийстан об’єкта дослідження, його платоспроможність та ділову активність,можна стверджуватися що ООО «ОшадБанк» – знаходиться у передкризовомуфінансовому стані, що протягом 2007 року воно функціонувало іззначнимизбитками і, що його подальше функціонування уконкурентному середовищіпотребує професійногоаргументованого проекту (плану) на коротко тадовгостроковий період. Цей проект повинен включати як повний аналіз таоцінку показників діяльності банку за минулі роки, так і прогнозніпоказники та пропозиції стосовно розвитку. Наступним етапомдослідження фінансової стійкості банку є планування фінансової стійкості на майбутній період. Виходячи з даних цієї таблиці можна сказати наступне:1. Коефіцієнт автономії на початок 1 кварталу наступного року будемати приблизно таке значення – -0,12, а на кінець того ж кварталу- -0,07. Це означає, що на початкпрогнозного періоду автономія банку буде поступово відновлюватися, але в кінці періодуситуація погіршиться, і значення коефіцієнту автономії наблизитьсядо значення даного показника в 3 кварталі 2007 року.2. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формуваннязапасів буде мати тенденцію до зростання значення і буде становитина початку 1 кварталу –0,85, а в кінці –0,28. Це означає, щочастка власних засобів в пасиві балансу буде поступовозбільшуватися і банк буде в змозі розраховуватися засвоїми зобов’язаннями за рахунок власних засобів. 3.Коефіцієнт маневрування збереже тенденцію до зниження. Йогозначення будуть наступними: -26,82,48,70. Це означає,щоу банку в прогнозному періоді так само як і в досліджуваномубуде не вистачати мобільних грошових засобів для забезпеченнясвоїх боргових зобов’язань.4.Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими коштами буде так само дорівнювати коефіцієнту забезпеченості запасів власними коштами.Але якщо банк прийме рішення щодо залучення довгострокових позикових коштів, то значення показника зміниться.5.Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами буде поступово зменшуватисвоє значення. Це означає, що запаси банку зменшуються,внаслідок зменшення власного капіталу, відсутності довгостроковихпозикових коштів і недостатньої кількості короткостроковихкредитів.6.Коефіцієнт кредиторської заборгованості й іншихпасивів так самомає тенденцію до зниження. Тому керівництву необхідно негайнопереглянути свою фінансову стратегію.7. Ккоефіцієнт поточної ліквідності на кінець прогнозного періоду(Ікв. 2008 р.), буде дорівнює 0,92, як і на кінець 2007 року.8. Коефіцієнт абсолютної ліквідності не можливо спрогнозувати,оскільки балансові дані не дають достатньої інформації про рухнаявних в банку грошових коштів та їх еквівалентів.9.Коефіцієнт критичної ліквідності зменшився на 2% впорівняно з своїм значенням на кінець 2007 року. В цілому группапоказників ліквідності не може характеризувати видимі змінистосовно покращення чи навпаки погіршення платоспроможності банку, ліквідності його балансу.Висновки.
Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічноїдіяльності банку, це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіхелементів системи фінансових відносин банку,характеризуються системою показників, щовідображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів.Вінвідображає конкурентоспроможність банку, його потенціал в діловомуспівробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого банку та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.Стійка діяльність банку залежить як від обґрунтованостістратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використаннявсіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, дочисла яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави таринкову кон’юнктуру.Через це в якості інформаційної бази аналізуфінансового стану повинні виступати звітні дані банку, деякі заданіекономічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови йогодіяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийняттіуправлінських рішень.Успіх керування фінансовими ресурсами прямо залежить від структурикапіталу в банку.Структура капіталу може бути перешкодою. Вона також прямо впливає на рентабельність, норму прибутку,коефіцієнтів ділової активності та оборотності. Саме такукартину її негативного впливу, коли в структурі балансу перевищуютьпозикові кошти на власним капіталом, ми можемо спостерігати аналізуючибалансові дані та показники діяльності ВАТ «ОшадБанк».Аналіз структури та динаміки статей балансу банку за 2007 рікпоказав, що баланс є недостатньо ліквідним, але в загалом фінансовий стан був нормальний.Банк володів недостатніми розмірамивласних оборотних активів, за допомогою яких мало б змогу розрахуватися засвоїми зобов’язаннями.Слід також зауважити, що банк не мав внаявності високоліквідних активів, але в нього чимала за обсягомдебіторська заборгованість, що дало б змогу, в разі отримання коштів,розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Прискорення оборотності оборотногокапіталу полягає в зменшенні рахунків дебіторів. Аналіз ліквідності балансубанку показав, що наявні грошові кошти в декілька разів менше термінових зобов’язань. Це означає, що банк, якщо всі кредиториводночас пред’являть вимогу погаситизаборгованість, буде не в змозірозрахуватися в повному обсязі, та в кінцевому підсумку буде вимушенекористуватися для цих цілей іншим джерелом (менш ліквідним –дебіторськоюзаборгованістю).Значне збільшення обсягів дебіторської заборгованості протягом рокупризвело до зменшення оборотності оборотних активів. А це явище, як правилонегативно впливає на структуру капіталу банку. Аналіз складу і структури джерел фінансових ресурсів по банку показав, що найбільшу частку джерел займаєпозиковий капітал у відношеннідо всього активу балансу. Отже, банк залежне у своїй діяльності відзовнішніх джерел фінансування, і з точки зору інвесторів та кредиторів йогоможна віднести до ризикових. Тому, існує ймовірність, що надалі банку буде все складніше отримати кредити. Про низьку платоспроможність свідчить і розрахованікоефіцієнти абсолютної ліквідності (який на кінець 2007 року становить 0),коефіцієнт поточної ліквідності (на кін 2007р. становив 0,92, що невідповідає нормативному значенню, і вказує на необхідність скорочення сумикредиторської заборгованості, як джерела формування оборотних активів). Керівництво повинно серйозно замислитись про способипідвищення фінансової стійкості і заходи для відновлення платоспроможності, а вирішення цих завдань полягає в професійному управлінніоборотними ресурсами. Безумовно, існують заходи, які в принципі можна застосувати длявідновлення платоспроможності,проте їх реалізація займаєчимало часу:1. Продаж частини основних засобів, як спосіб розрахунку ізкредиторами за поточними зобов’язаннями.2. Збільшення розміру статутного капіталу.Даний процес тривалийза часом і нерідко супроводжується певними витратами (додаткова емісіяакцій – дорогий процес ). 3.Одержання довгострокової чи короткострокової позики, але тутіснує умовність:якщо отримана позика носить цільовий характер,тополіпшення платоспроможності за формальними критеріями насправді єфіктивним. Але дана міра відновлення платоспроможності пов’язана звиконанням ряду умов:наявність плану фінансового оздоровлення;безумовним дотриманням цільового характеру використання раніше наданої державноїфінансової підтримки. 4.Впровадження нових форм і методів керування; 5. Підвищення ефективності маркетингу; 6. Скорочення дебіторсько – кредиторськоїзаборгованості;7. Підвищення частки власних засобів в оборотних активах за рахунокчастини фонду споживання і реалізації короткострокових фінансових вкладень; 8.Продаж зайвого устаткування, матеріалів, на основі інвентаризації;9.Конверсія боргів шляхом перетворення короткостроковоїзаборгованості в довгострокову;10.Скорочення чисельності зайнятих; 11.Зменшення дебіторської заборгованості і ін.Список використаної літератури:
1. Амуржиев О.В., Дорогавцев А.Е. Неплатежі: способи запобігання іскорочення – М.: Аркаюр, 1994. 2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз – М.: ДИС, 1997. 3. Абрютина М.С. Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебно-практическое пособие. – М.: «Дело и сервис», 1998.4. Баканів М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу – М.: Фінанси істатистика, 1993. 5. Балабонов И.Т. Аналіз і планування фінансів діючого суб’єкта. – М.:Фінанси і статистика, 1994. 6. Бандурка О.М., Коробів М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства –К.: ЛИБІДЬ, 1998.Баканів М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу – М.: Фінанси і статистика, 1993.7. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс – К.: НИКА-ЦЕНТР,2001.8. Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь, 1994.9. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті – К.: ТОВ"БОРИСФЕН-М", 1996.10. Вожжов А.П., Новикова Р.О. “Фінансові методи забезпечення економічного зростання.” // Фінанси України. 2001. №3. 11. Закон України “Про господарські товариства”, «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України» 1991р.–http//www.rada.kiev.ua/. 12. Зятковський І. В. “Бюджет підприємства, як інструмент управлінняфінансовими ресурсами”// “Фінанси України”, №7, 2001 р. – ст. 75-80. 13. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Облік і аналіз фінансових активів.М.: "Фінанси і статистика", 1995 р. 14. Коласс Б. Керування фінансовою діяльністю підприємства: проблеми,концепції і методи – М.: Фінанси, 1997 15. Криворучко М.І., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів К.: "Фенікс", 1997. 16. Крейнина М.Н. Фінансове становище підприємства. Методи й оцінки. — М.:ИКЦ "Дис". – 1998. 17. Ковальов Д., Сухорукова Т. “Економічна безпека підприємства” //Економіка підприємства. -2001.- №4 . 18. Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. – М.: Финансы истатистика, 1998.19. Крейнина М.Н. Фінансове становище підприємства. Методи й оцінки. — М.:"Дис". – 1998. 20. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономическойдеятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,1999. 21. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Усі про бухгалтерськийоблік – 2001. №37. 22. Родіонова Н. В. “Антикризовий менеджмент” Навч. посібник для вузів.–М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2001 р. – ст. 187. 23. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства:2-гевид., доп. – М.: ИП «Екоперспектива», 1997. 24. Терещенко С. І. “Моделі оцінки платоспроможності підприємства”//“Фінанси України”, №7, 2001 р. – ст. 69-75. 25. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра –М, 1999 Додатки.
Додаток №1

Форма №1: «Баланс» підприємства ООО «ОшадБанк» за 2 квартал 2007 року.

АктивКод рядкаНа початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
1234
І. Необоротні активи
Незавершене будівництво020
Основні засоби:
Залишкова вартість030288,7284,2
Первісна вартість031293,0301,4
Знос032-4,3-17,2
Довгострокові фінансові інвестиції040280,9282,3
Інші необоротні активи070
Усього за розділом I080569,6566,5
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси100
Готова продукція13058,9385,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартістьрезерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом17013,31,2
Інша поточна дебіторська заборгованість21024,641,2
Поточні фінансові інвестиції220
Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валютів іноземній валюті
Інші оборотні активи250
Усього за розділом II2601906,53595,1
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2700,50,5
Баланс2802476,64162,1
ПасивКод рядкаНа початок звытного перыодуНа кынець звытного перыоду
1234
І. Власний капітал
Статутний капітал30092,592,5
Додатковий вкладений капітал320
Резервний капітал340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-311,6320,0
Неоплачений капітал360
Усього за розділом І380-219,1-227,5
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання480
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків5001305,91768,5
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530199,4104,1
Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом зі страхування з оплати праці
Інші поточні зобов’язання6101177,52511,3
Усього за розділом IV6202695,74389,6
V. Доходи майбутніх періодів630
Баланс6402476,64162,1

Додаток №2

Форма №1: «Баланс» підприємства ООО «ОшадБанк» за 3 квартал 2007 року.

АктивКод рядкаНа початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
1234
І. Необоротні активи
Незавершене будівництво020
Основні засоби:
Залишкова вартість030288,71275,6
Первісна вартість031293,01301,4
Знос032-4,3-25,8
Довгострокові фінансові інвестиції040280,9357,9
Інші необоротні активи070
Усього за розділом I080569,61633,5
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси100
Готова продукція13058,91858,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартістьрезерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом17013,31,5
Інша поточна дебіторська заборгованість21024,640,9
Поточні фінансові інвестиції220
Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валютів іноземній валюті
Інші оборотні активи250
Усього за розділом II2601906,54066,7
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2700,51,9
Баланс2802476,65702,1
ПасивКод рядкаНа початок звытного перыодуНа кынець звытного перыоду
1234
І. Власний капітал
Статутний капітал30092,592,5
Додатковий вкладений капітал320
Резервний капітал340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-311,6-325,3
Неоплачений капітал360
Усього за розділом І380-219,1-232,8
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання480
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків5001305,92343,7
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530199,4100,2
Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом зі страхування з оплати праці
Інші поточні зобов’язання6101177,53480,8
Усього за розділом IV6202695,75034,9
V. Доходи майбутніх періодів630
Баланс6402476,65702,1

Додаток №3

Форма №1: «Баланс» підприємства ООО «ОшадБанк» за 4 квартал 2007 року.

АктивКод рядкаНа початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
1234
І. Необоротні активи
Незавершене будівництво020
Основні засоби:
Залишкова вартість030288,7486,2
Первісна вартість031293,0548,5
Знос032-4,3-62,3
Довгострокові фінансові інвестиції040280,9209,1
Інші необоротні активи070
Усього за розділом I080569,6695,3
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси10062,2
Готова продукція13058,91937,2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартістьрезерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом17013,3
Інша поточна дебіторська заборгованість21024,6
Поточні фінансові інвестиції220
Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валютів іноземній валюті
Інші оборотні активи250
Усього за розділом II2601906,510900,4
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2700,50,8
Баланс2802476,611596,5

Додаток №4

Форма №2: “Звіт про фінансові результати” ООО «ОшадБанк» за 1 півріччя 2001 року.

СтаттяКод рядкаЗа звытний перыодЗа попередный перыод
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)0103099,3*
Непрямі податки та інші відрахування з доходу020-516,6*
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, послуг)(010-020)0302582,7*
Інші операційні доходи0400,3*
Інші звичайні доходи050*
Надзвичайні доходи060*
Разом чисті доходи(030+040+050+0600)0702583,0*
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції080*
Матеріальні затрати090-2563,2*
Витрати на оплату праці100-11,7*
Відрахування на соціальні заходи110-3,6*
Амортизація120-12,9*
Інші операційні витратиу тому числі собівартість130131140***
Інші звичайні витрати150*
Надзвичайні витрати160*
Податок на прибуток170*
Разом витрати (090+100+110+120+130+140++105+-080+160+170)180-2591,4*
Чистий прибуток (збиток)(070-180)190-8,4*

Додаток №5

Форма №2: “Звіт про фінансові результати” ООО «ОшадБанк» за 9 місяців 2007 року.

СтаттяКод рядкаЗа попередный перыодЗа звытний перыод
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)0103099,317803,8
Непрямі податки та інші відрахування з доходу020-516,6-2967,3
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, послуг)(010-020)0302582,714836,5
Інші операційні доходи0400,30,5
Інші звичайні доходи050
Надзвичайні доходи060
Разом чисті доходи(030+040+050+0600)0702583,014837,0
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції080
Матеріальні затрати090-2563,2
Витрати на оплату праці100-11,7-17,2
Відрахування на соціальні заходи110-3,6-7,0
Амортизація120-12,9-25,8
Інші операційні витратиу тому числі собівартість130131140
Інші звичайні витрати150
Надзвичайні витрати160
Податок на прибуток170
Разом витрати (090+100+110+120+130+140++105+-080+160+170)180-2591,414850,7
Чистий прибуток (збиток)(070-180)190-8,4-13,7

Додаток №6

Форма №2: “Звіт про фінансові результати” «ОшадБанк» за рік 2007 року.

СтаттяКод рядкаЗа звытный перыодЗа попередный перыод
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)01024978,017803,8
Непрямі податки та інші відрахування з доходу020-4163,0-2967,3
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, послуг)(010-020)03020815,014836,5
Інші операційні доходи0400,60,5
Інші звичайні доходи050
Надзвичайні доходи060
Разом чисті доходи(030+040+050+0600)07020815,614837,0
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції080
Матеріальні затрати090
Витрати на оплату праці100-25,2-17,2
Відрахування на соціальні заходи110-9,4-7,0
Амортизація120-20758,1-25,8
Інші операційні витратиу тому числі собівартість130131140
Інші звичайні витрати150
Надзвичайні витрати160
Податок на прибуток170
Разом витрати (090+100+110+120+130+140++105+-080+160+170)180-20855,014850,7
Чистий прибуток (збиток)(070-180)190-39,4-13,7

———————–

  Реферат: Банковские операции 4

Автор: Скачать бесплатно на любую на тему

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *