Тема: Банковское дело


Теги:

Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Кафедра управління трудовими ресурсами

Звіт про виконання практичних завдань

з дисципліни Менеджмент персоналу.

Київ 2000

Зміст

Стор.

1.Практичне завдання 1

Загальна характеристика бази практики._______________ 1

2.Практичне завдання 2

Структура персоналу установи._________________4

3.Практичне завдання 3

Якісний аналіз персоналу.______________________7

4.Практичне завдання 4

Розподіл обов’язків та створення посадової

інструкції.____________________________________11

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 1.

(завдання № 1 )

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ

Промінвестбанк – Український акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк. Найбільший комерційний банк України. Входить до числа 500 найбільших банків Європи Універсальний, має ліцензію № 1 Національного банку України на здійснення банківських операцій.

Промінвестбанк України виступає провідним фінансовим інститутом країни. Він має понад 600 балансових та безбалансових відділень по всій території України. Всі відділення певною мірою взаємопов’язані між собою та доповнюють один одного. Одним з них є Чернігівське Центральне відділення Промінвестбанку України.

Центральне відділення Промінвестбанку України м. Чернігова має три філіали: Ніжинське, Прилуцьке та Березнянське відділення. Цей банк має колективну форму власності. В Промінвестбанку обслуговується велика кількість клієнтів – юридичних, фізичних осіб та підприємців. Вони репрезентують фактично усі галузі народного господарства України. Особливо багато клієнтів працює у таких ключових сферах економіки як електроенергетика, паливна, вугільна промисловість, будівництво, машинобудування, літакобудування, суднобудування. В банку обслуговуються клієнти різних форм власності. Промінвестбанк України продовжує проводити політику кредитно – інвестиційної підтримки національного таваровиробника.

Діяльність Центрального відділення здійснюється у відповідності до чинного законодавства та нормативних документів банку.

Український акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк відповідно до Ліцензії № 1, виданої Національним банком України 6 серпня 1998 року, дозволяє Чернігівському Центральному відділенню Промінвестбанку України здійснювати такі банківські операції:

1. Касове обслуговування клієнтів.

2. Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку.

3. Ведення рахунків клієнтів ( резидентів) у грошовій одиниці України.

4. Проведення операцій з касового виконання Держбюджету України, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів.

5. Проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків місцевих позабюджетних фондів.

6. Кредитування юридичних та фізичних осіб і фінансовий лізинг.

7. Факторинг.

8. Залучення депозитів юридичних осіб.

9. Ведення рахунків резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та клієнтів нерезидентів у грошовій одиниці України.

10. Неторговельні операції з валютними цінностями.

11. Залучення іноземної валюти на внутрішньому ринку укпаїни.

12. Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників інвестованих коштів.

13. Купівля, продаж цінних паперів, та операції з ними.

14. Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.

15. Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.

Чернігівське Центральне відділення Промінвестбанку України об’єднує апарат Центрального відділення Промінвестбанку в м. Чернігові, Прилуцьке відділення, Ніжинське відділення та Березнянське відділення Промінвестбанку України, в яких працює 207 чоловік.

Станом на 26.09.2000 р., в Центральному відділенні Промінвест банку працює 119 чол. в тому числі займають посади спеціалістів 91 чол., посади касирів – 10 чол., МОП – 18 чол.

У Прилуцькому відділенні налічується 38 чоловік; у Ніжинському – 35 чоловік; у Березнянському – 15 чоловік.

Протягом 1999 року всі відділення працювали рентабельно. За минулий рік отримано доходу більше приблизно на 40 %, у тому числі по відділеннях:

– Чернігів – у порівнянні з 1998 роком отримав доходу більше на 25%;

– Прилуки – більше на 85%;

– Ніжин – більше на 43%;

– Березне – більше на 40%.

Найбільшу частку доходів банку склали процентні доходи і доходи від торгівельних операцій.

За минулий рік проведено витрат на 70% більше, ніж за 1998 рік, у тому числі по відділеннях:

– Чернігів – у порівнянні з 1998 роком проведено витрат більше на 50%;

– Прилуки – більше на 130%;

– Ніжин – більше на 80%;

– Березне – більше на 55%.

Темпи росту витрат за 1999 рік випереджають темпи росту доходів. Причиною тому є ряд факторів, до яких відносяться:

· Невключення до складу валових витрат податку на прибуток;

· Нарахування прискореної амортизації;

· Та інші.

План доходів Центрального відділення на 1999 рік виконаний на 120% в цілому по області, план витрат виконано на 125%.

Всі відділення виконали плани доходів та витрат. Витрати на утримання персоналу банку за 1999 рік знизились в порівнянні з 1998 роком на 12%.

Промінвестбанк активно співпрацює з багатьма закордонними банками. Так , велика робота проводиться з “Дойчебанком”,”Комерцбанком”, “Банком оф Нью-Йорк”,”Айнджибанком” та іншими. Платежі в твердій валюті проводяться через систему “Свіфт”.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 2.

(завдання № 2 )

Важно не то место, которое мы занимаем,

а то направление в котором мы движемся.

Гольмс

В зв’язку з тим, що я, Чугай Н.Г. проходжу практику не в державній установі, а в банківській структурі, Промінвестбанк України , в якому не користуються “ Класифікатором професій ДК 003 – 95 “, тому що цей класифікатор не підходить за його специфікою діяльності, я не можу використовувати запропоновану таблицю про структуру персоналу, оскільки ця таблиця є неприйнятною для банку.

Станом на 01.01.2000 р. Чернігівське Центральне відділення Промінвестбанку України об’єднує апарат Центрального відділення в м. Чернігові, Прилуцьке відділення, Ніжинське відділення та Березнянське відділення Промінвестбанку України в яких працює 195 чоловік.

Мережа відділень Чернігівського регіону нараховує в своєму складі 4 касових вузли, 3 ощадні каси, 8 обмінних пунктів, 3 з яких працюють на агентських угодах. При всіх діючих підрозділах ( крім Березнянського відділення) працюють ощадні каси і пункти обміну валюти. Березнянське відділення проводить обмін іноземної валюти через касу на території банку.

Кадровий потенціал становить:

· Чернігівське Центральне відділення – 109 чол.

· Прилуцьке відділення – 36 чол.

· Ніжинське відділення – 35 чол.

· Березнянське відділення – 15 чол.

· Всього – 195 чол.

Серед них спеціалісти становлять:

· Чернігівське Центральне відділення – 81 чол

· Прилуцьке відділення – 26 чол.

· Ніжинське відділення – 23 чол.

· Березнянське відділення – 9 чол.

· Всього – 139 чол.

Структуру персоналу Чернігівського Центрального відділення Промінвестбанку можна представити в наступному вигляді:

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ СТАНОМ

НА 01.01.2000 р. ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ УКРАЇНИ

Код розподілу класифікатора професійНайменування категорії працівниківЗагальна чисельність працівників, осіб
1Економісти31
2Бухгалтерські працівники24
3Інженери – програмісти4
4Інженери – технологи5
5Інженери – електронники4
6Інженери3
7Юрисконсульти4
8Працівники по роботі з персоналом1
9Працівники служби банківської безпеки5
10Касири10
11МОП18
12Загальна спискова чисельність персоналу109

Із наведеної вище таблиці, можна побачити, що на відміну від державних установ Чернігівському Центральному відділенню Промінвестбанку України притаманні саме такі категорії працівників, які складають загальну спискову чисельність 109 чоловік. Серед даного класифікатору виділяють три категорії працівників: спеціалісти ( загальна чисельність 81 чол.),які включають до свого складу економістів, бухгалтерських працівників, інженерів – програмістів, інженерів – технологів, інженерів електронщиків, інженерів, юрисконсультів, працівників по роботі з персоналом, працівників служби банківської безпеки; касири – 10 чоловік; молодший обслуговуючий персонал – 18 чоловік. Категорія спеціалістів в загальній списковій чисельності персоналу складає 74.3%, касирів – 9.2%, МОП – 16.5;%.

Отже, найбільш важливою та питомою для банку , як суб’єкту підприємницької діяльності є перша категорія, т. б. спеціалісти. Дана група службовців включає керуючого, замісника, головного бухгалтера, замісника головного бухгалтера, інженерів, юристів, і т.д. Питома вага кожної з цих складових у загальній чисельності спеціалістів складає: економісти – 38.3%, бухгалтерські працівники – 29.6%, інженери – програмісти – 4.9%, інженери – технологи – 7.0%, інженери – електронщики – 4.9%, інженери – 3.7%. юристи – 4.9%, служба безпеки – 6.2%. За освітою спеціалісти характеризуються наступними даними: вища освіта – 63 чол. (78%), середня спеціальна 16 чол. ( 20%), банківська школа 1 чол.(1%), середня освіта- 1 чол. (1%). Серед економістів вищу освіту мають 29 чоловік, серед бухгалтерських працівників з вищою освітою – 12 чоловік, 14 чоловік з вищою освітою серед інженерів, в юридичній службі всі з вищою освітою, працівники служби банківської безпеки – 4 чоловіки із 5 мають вищу освіту.

Апарат Чернігівського Центрального відділення Промінвестбанку України включає 10 відділів в т. ч. 3 сектори, ревізійну службу і службу по роботі з персоналом, які налічують по одному спеціалісту.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 3.

(завдання № 3 )

Требуются работники от пяти до семи пядей во лбу.

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСОНАЛУ ОПЕРАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ БАНКУ.

пп

Прізвище, ініціали працівникаПосадаСтать (чол./жін.)Вік, роківЗаг. трудовий стаж, роківСтаж роботи в орг – ції, роківНаціональністьОсвіта

Спеціальність

( за дипломом)

1Кошелівська Т.І.Начальник секторуЖін371818Укр.Серед. СпецОблік та опер техніка в банку
2Бут Л.Д.Провідний економістЖін371818Укр.Серед. Спец.Облік та опер техніка в банку
3Радіоненко О.М.Ст. економістЖін2644Укр.ВищаОблік та аудит
4Чужба В.В.ЕкономістЖін331414Рос.Серед. Спец.Бухоблік та опертехніка в Держбанку
5Камлук С. І.Ст. економіст.Жін442112Мол.ВищаБухоблік
6Дума Л. І.ЕкономістЖін452318Біл.Серед. Спец.Бухоблік та опертехніка в Держбанку
7Лук’яненко Н.О.ЕкономістЖін401819

Укр.

ВищаФінанси та кредит
8Литвин О. О.Інспектор послідконтролюЖін482524Рос.Серед. Спец.Бухоблік
9Павлоцька І.М.ЕкономістЖін33108Укр.ВищаБухоблік, контр., аналіз госп. д – ті
10Дмитрук Т. О.ЕкономістЖін442525Укр.Серед. СпецТехніка і механізація обліку
11Гавриш І.Г.Бухгалтер контролерЖін2688Укр.Серед. Спец.Облік в кред. установах банку
12Щербань В.Г.Бухгалтер контролерЖін31106Рос.ВищаУстаткування і техн. зварювальн. вир – ва
13Білоусова Ю.С.ЕкономістЖін2422Рос.ВищаІсторія
14Дудак О.В.ЕкономістЖін215Укр.ВищаОблік і аудит
15Терещенко А.О.ЕкономістЧол224Укр.ВищаОблік і аудит
16Куліш Р.Ю.ЕкономістЖін54387Укр.ВищаБухоблік в промисловості
17Лебідь О.М.Ст. економістЧол28106Укр.Спец.Банківська справа
18Ярохно Н.О.Гол. економістЖін42258Рос.ВищаОбладнання і техн. зварювальн. виробництва
19Маклюк М.В.ЕкономістЖін214Укр.ВищаМіжнародна економіка
20Потапов І.О.Старший економістЧол31133Рос.ВищаФінанси та кредит

Можна провести детальний якісний аналіз персоналу відділу операційно – касового обслуговування. Цей аналіз буде відбуватися за наступними напрямками:

1) Характеристика працівників за рівнем освіти:

– З вищою освітою – 12 чол., що складає 60% спеціалістів відділу.

– З середньою спеціальною освітою – 8 чол., відповідно 40%. Серед них зі спеціальністю “Бухгалтерський облік” – 11чол., “Фінанси та кредит” – 2 чол., “Банківська справа” – 1 чол., інші профільні спеціальності – 6 чол.

2) Характеристика працівників за віком:

– 20 – 30 років – 7 чоловік.

– 30 – 40 років – 6 чоловік.

– 40 і більше – 7 чоловік.

Дана інформація свідчить про те, що в підрозділі немає застою, а відбувається нормальний робочий процес, в якому мають рівні права представники всіх трьох зазначених категорій.

Отже, з отриманих цифр можемо визначити середній вік колективу, який дорівнює 34роки.

3) Характеристика працівників про стаж роботи в системі Промінвестбанку України.

– До 1 року – 3 чол.

– До 3 років – 2 чол.

– До 5 років – 1 чол.

– До 10 років – 6 чол.

– До 20 років – 6 чол.

– Більше 20 років – 2 чол.

Отримані дані свідчать, що в колективі відбувається поповнення та оновлення кадрів, т. б. на допомогу досвідченим прийшли молоді спеціалісти з новими ідеями, пропозиціями та знаннями.

4) Характеристика працівників згідно посад, які вони займають:

– Начальник сектору – 1 чол.

– Провідний економіст – 2 чол.

– Старший економіст – 4 чол.

– Інспектор – 1 чол.

– Економіст – 10 чол.

– Бухгалтер – контролер – 2 чол.

5) Характеристика працівників за статевою приналежністю:

6) Зі всієї чисельності підрозділу 20 чоловік, жінок – 18, а чоловіків – 2. Ці цифри в котре підтверджують всім відому істину , що бухгалтерія – парафія жінок.

7) Характеристика працівників за національним складом:

– Українці – 12 чол.

– Росіянці – 6 чол.

– Ін. Національності – 2 чол.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 4.

(завдання № 9 )

Місце проходження практики – Чернігівське Центральне відділення Промислово-інвестиційного банку України. Дана установа не є державною установою і за специфікою своєї діяльності не користується “Класифікатором професій ДК 003-95” та “Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників”.

Відповідно до цього в відділенні банку розстановка кадрів та розподіл обов’язків здійснюється в залежності від специфіки діяльності того чи іншого підрозділу. Визначившись з колом питань, завдань та функцій, які повинен виконувати даний підрозділ начальник вирішує питання щодо кількості залучених осіб, їх професійної нагрузки, функцій та обов’язків. Після остаточного вирішення даного питання відповідальна особа складає посадову інструкцію кожного з працівників та доводить її до відома кожного.

Посадові інструкції підлягають затвердженню керівником установи банку, копії вручаються працівникам під розписку. Оскільки за фахом я бухгалтер – економіст, то і практику проходжу у департаменті бухгалтерського обліку.

Стан бухгалтерського обліку в значній мірі залежить від складу працівників, які виконують цю роботу. При підборі бухгалтерських кадрів враховується спеціальна освіта працівника, його кваліфікація, вміння самостійно працювати над підвищенням свого професійного рівня, а також працювати з клієнтами. При переводі бухгалтерський працівників з низької посади на вищу проводять її атестацію. Атестацію проводить комісія, яка створена згідно наказу керівника установи банку. З метою підвищення кваліфікації бухгалтерських працівників головний бухгалтер установи банку забезпечує вивчення положень, вказівок, інструкцій та інших регламентуючих документів по обліку та звітності .

Як зазначалося, посадова інструкція містить загальну частину, основні задачі і обов’язки працівників, його права, відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків.

В першому розділі – загальній частині, містяться основні відомості про посаду, найменування підрозділу, в якому працює робітник, що займає цю посаду, наводиться перелік нормативних документів, якими він керується в своїй роботі, його підпорядкованість, порядок призначення і звільнення з посади.

В другому розділі перераховуються посадові обов’язки працівника, відповідно до задач і призначення даного підрозділу. Важливо, щоб всі функції, які покладені на підрозділ, знайшли своє відображення в посадових обов’язках його працівників.

Наступний розділ містить перелік повноважень працівника, необхідних для виконання всіх його обов’язків. В цьому розділі вказуються такі права працівника, як прийняття рішень, одержання інформації, необхідної для роботи, вимога виконання визначених дій, право візування документів, здійснення контролю.

В останньому розділі відображається зміст і форма відповідальності посадової особи за результати своєї діяльності, а також за неприйняття своєчасних заходів, які входять коло його обов’язків.

Типовий перелік основних обов’язків обліково-операційного працівника.

1.Відповідна обробка розрахунково – грошових документів по рахунках, які відкриті відповідальним працівником.

Перевірка правильності зарахування, перерахування або видачі готівкових коштів та інших цінностей згідно платіжного документу виходячи із стану рахунку, з якого повинні бути списані кошти.

2.Перевірка всіх розрахунково – грошових документів, які надійшли, з точки зору законності операцій і відповідності їх правилам розрахунків, а також відповідності характеру діяльності, передбачений статутом клієнта.

3.Перевірка правильності оформлення чеків, платіжних доручень, платіжних вимог та наданих до них товарно – транспортних або інших документів.

4.Перевірка зразків підписів інших операційних працівників, які почали операції і в необхідних випадках підписів відповідних контролюючих працівників на документах, які від них надійшли.

Перевірка відповідності характеру операцій форм документів, які надходять від інших операційних працівників для зарахування коштів, списаних з рахунків, які ведуться відповідальним виконавцем.

5.Підписання документів, які приймаються до виконання та які складаються самим відповідальним виконавцем.

6.Введення інформації в ПЕОМ, яка міститься в розрахунково – грошових документах та обов’язкових параметрів, розроблених НБУ .

7.Списання з рахунків клієнтів сум в оплату претензій, які маються до них у встановлені терміни з дотриманням діючої черговості платежів.

8.Оформлення та підписання виписок з особових рахунків клієнтів, видача виписок через абонентські скриньки, безпосередньо клієнтам або передача їх в експедицію для відсилки клієнтам

9.Перерахування у встановлені терміни залишків субрахунків.

10.Проведення по рахунках клієнтів у встановлені терміни сум нарахованих відсотків, а також складання відомостей нарахованих відсотків.

11. Підшивка та зберігання особових рахунків за поточний місяць.

12.Складання встановленої звітності по операціях, які виконуються.

13.Виконання листів та рекламацій клієнтів та установи банку по операціях, які виконуються.

14. Дотримання графіку документообороту і графіку обслуговування клієнтів.

  Реферат: Торговий патент його види особливості вибирання та термін дії

Автор: Скачать бесплатно на любую на тему

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *