Тема: Банковское дело


Теги:

Ринок класифікують за різними ознаками:

1. За суспільним
поділом праці ринок поділяють на

– місцевий;

– регіональний;

– національний;

– світовий або міжнародний.

2. За формами власності

– приватний

– колективний (кооперативний)

– державний

3. За об

єктами обміну:

– товарний

– грошовий

4. За форми конкуренції

– ринок досконалої конкуренції.

5. за організацією обміну.

– оптовий – роздрібний

– експортний

– імпортний.

За історичним процесом розвитку розрізняють: вільний ринок, монополізований ринок, регульований ринок.

Вільний ринок
( поч. ХVІ – кін. ХVІІІ ст н.е.) – це ринок, на який возилися товари і послуги багатьох незалежних товаровиробників і жоден з яких не виготовляв переважаючу частину продукції, і тим самим не міг вплинути на рівень цін, а ціни встановлювалися шляхом вільної конкуренції.

Монополізований ринок
(поч до кінця 19 ст.) – це ринок, на який везуться товари і послуги незалежної кількості товаровиробників, кожен з яких виготовляє переважну частину продукції і може впливати на рівень цін. Вони диктують свої ціни на ринку, або можуть об’єднатися і зосередити в своїх руках переважаючу, або основну частину виробництва.

Регульований ринок
(20 ст.) – це ринок, який існує в умовах державного регулювання і контролю за допомогою заходів адміністративного та економічного характеру.

Адміністративні заходи
– антимонопольне законодавство.

Економічні заходи
– це кредитна податкова і фінансова політика держави.

Ринки класифікують за видами.

1. Ринок предметів споживання –

це ринок, продають товари довгострокового і короткострокового користування.

Ринок засобів виробництва, який поділяється на:

– ринок предметів праці (п/п).

– ринок засобів праці

Ринок п/п включає

ринок природних ресурсів

– ринок сировини і матеріалів

Ринок засобів праці включає

– ринок нового устаткування

– ринок уживаного устаткування

– ринок специфічного устаткування.

3. Ринок робочої сили – це ринок праці.

4. Фінансовий ринок включає

а) ринок готівки

б) ринок боргових зобов’язань

в) ринок цінних паперів

г) спекулятивний ринок грошей.

5. Ринок послуг. В ньому розрізняють:

– послуги матеріального і нематеріального характеру.

– матеріально-транспортні послуги.

6. Ринок нерухомості – це ринок, на якому продається земля та будівлі.

7. Ринок інтелектуальної власності – це ринок, де продаються об’єкти інтелектуальної власності (науково-технічні розробки, патенти, ноухау, ліцензії).

8. Валютний ринок – це ринок, де купуються і продаються іноземна валюта, а також платіжні документи, виражені і іноземній валюті.

9. Ринок інформації – сукупність економічних відносин з приводу збирання, обробки, систематизації інформації та продажу її кінцевому споживачу.

  Реферат: Управление ликвидностью и платежеспособностью банка, методы управления

Автор: Скачать бесплатно на любую на тему

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *