Тема: Банковское дело


Теги:

Курсова робота

Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ «УкрСиббанк»

ВСТУП

Ринкова економіка передбачає забезпечення ефективного управління банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цієї задачі відводиться фінансовому менеджменту в банку. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів.

Таким чином, успішний розвиток і надійність банківської системи України, в сформованих економічних умовах, багато в чому залежить від постановки в комерційних банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну оцінку досягнутим результатам діяльності банків, виявляти їхні сильні і слабкі сторони, визначати конкретні шляхи вирішення виникаючих проблем. Аналіз банківської діяльності є основою ефективного управління банком, вихідною базою прийняття управлінських рішень на всіх рівнях банківського менеджменту.

Аналіз фінансових результатів є однією із основних складових аналізу банківської діяльності. Завдання аналізу фінансових результатів діяльності комерційних банків визначаються роллю і значенням прибутку банків як джерела формування їх капіталу та його значенням для забезпечення стабільності їх фінансового стану.

Актуальність теми дослідження обумовлюється необхідністю проведення об’єктивного аналізу фінансових результатів комерційного банку для забезпечення стабільності функціонування та фінансового стану економіки в цілому. Фінансова стабільність банків стає питанням їх виживання, оскільки банкрутство в умовах ринку виступає вірогідним результатом діяльності нарівні з іншими можливостями. Надійність банків має значення не тільки для самих банків, а й для всієї країни в цілому, і, навпаки, банкрутство банків спричиняє збитки їх клієнтів (депонентів): підприємств і населення.

Предметом дослідження є аналіз фінансових результатів діяльності банку.

Об’єктом дослідження є фінансово-економічна діяльність АКІБ «УКРСИББАНК».

Викладення матеріалу у роботі спирається на нормативно-правову базу України, внутрішні нормативні документи і аналітичні матеріали АКІБ «УКРСИББАНК».

В ході дослідження застосовувались методи аналізу, синтезу, конкретизації, а також для наочності були застосовані графічні і табличні методи.

Розділ 1 Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів діяльності банку

1.1 Фінансові результати діяльності банку: сутність, значення, класифікація

Фінансові результати діяльності банку включають наступні складові: доходи, витрати, прибуток (до сплати податку на прибуток і після сплати податку – чистий прибуток).

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності є необхідним чинником існування будь-якого суб’єкта підприємництва. Прибуток характеризує стійкість кредитної установи. Він необхідний для створення адекватних резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються, і, зрештою, для успішного проведення наступних емісій і відповідно збільшення капіталу, який дає змогу розширити обсяги і поліпшувати якість наданих послуг.

Капітал – найважливіший індикатор фінансового стану банку. Але неможливо протягом тривалого часу підтримувати стабільний стан капіталу без адекватних доходів. Прибуток і капітал є взаємопов’язаними показниками. Стабільна прибутковість дає змогу збільшити капітал, оскільки банк може використовувати свій прибуток для поповнення капіталу

У свою чергу, достатній рівень капіталу допомагає збільшити прибуток двома способами. По-перше, капітал є джерелом безпроцентних фінансових коштів для банку. Якщо банк збільшує свій капітал через випуск нових акцій і використовує прибуток для оплати своїх зобов’язань, його процентні витрати зменшуються. По-друге, кредитори бажають мати справу з добре капіталізованим банком. Отже, добре капіталізовані банки платять менші процентні ставки за своїми зобов’язаннями, тим самим зменшуючи свої процентні витрати. Добре капіталізовані банки можуть також працювати із менш ліквідними активами, оскільки можуть вільно отримувати кредитні ресурси, якщо це їм потрібно. Вони можуть розміщувати більше коштів у дохідних активах.

Збитки, з іншого боку, можуть швидко зменшити або знищити капітал банку. Тому дуже важливо здійснювати безперервний контроль за прибутковістю банків.

Значення банківського прибутку важко переоцінити. Він залежить від ряду чинників:

– від отриманих та сплачених процентів за банківськими операціями;

– від питомої ваги непроцентних доходів;

– від поточних витрат;

– від структури активів і пасивів.

Резерви зростання дохідності звичайно знаходять у підвищенні ефективності використання активів через збільшення питомої ваги дохідних активів та скорочення питомої ваги недохідних активів.

Не випадково концепція "високорентабельної банківської діяльності", яка доволі поширена в США, базується на трьох складових:

– максимізації доходів (від наданих кредитів та операцій із цінними паперами, а також підтримка гнучкої структури активів, яка пристосована до змін процентної ставки);

– мінімізації витрат (через оптимізацію структури пасивів, зменшення втрат від безнадійних позичок, жорсткий контроль за накладними витратами;

– грамотному й ефективному менеджменті.

Отже, отримання прибутку є однією зі стратегічних цілей управління та найважливішим об’єктом фінансового аналізу діяльності банку.

Разом із тим прибуток необхідно розглядати як економічний показник діяльності установи, а не як кошти. Розрізняють кілька видів банківського прибутку: економічний, балансовий, прибуток до оподаткування та чистий. Відповідно до економічної теорії економічний прибуток відрізняється від «бухгалтерського» прибутку (балансового) на суму "неявних" витрат (можливих, але упущених витрат).

На практиці в обліку та аналізі суб’єктів господарювання економічний прибуток не використовується. Він розраховується лише по банківській галузі і використовується для аналізу макроекономічних тенденцій. Балансовий прибуток – це різниця між доходами і витратами банку. Кінцевим фінансовим результатом діяльності банку є прибуток до оподаткування, який утворюється внаслідок руху грошових потоків, що характеризують доходи і витрати банку.

Доходи – це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду в результаті реалізації продукту банку і проведення інших господарських операцій у формі припливу чи зростання активів або зменшення зобов’язань, що приводять до збільшення власного капіталу, крім збільшення, яке пов’язане з внесками акціонерів (або реалізацією додаткової кількості акцій).

Видатки – це зменшення економічної вигоди у звітному періоді внаслідок проведення банком фінансово-господарських операцій у формі відпливу чи зменшення активів або збільшення заборгованості, яка веде до зменшення власного капіталу, крім тих, що пов’язані з розподіленням частки доходу між власниками капіталу.

Усі операційні доходи і витрати діляться на банківські та небанківські.

До банківських належать доходи і витрати, безпосередньо пов’язані з основною банківською діяльністю, визначеною Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Банківські доходи (витрати) поділяються на:

– процентні;

– комісійні;

– торговельні;

– інші банківські операційні доходи (витрати).

Процентні доходи (витрати). До цієї категорії відносяться доходи (витрати), які обчислюються пропорційно в часі, впливають на фінансовий результат діяльності банку та є компенсацією банку за його кредитний ризик.

До них належать:

– доходи (витрати) за кредитами і депозитами та за іншими процентними фінансовими інструментами, у тому числі за борговими цінними паперами з фіксованим прибутком, що так чи інакше підраховані;

– доходи (витрати) у виді амортизації дисконту (премії) за цінними паперами;

– комісійні, подібні за природою до процентів. Наприклад, доходи (витрати) від розміщення коштів у вигляді позики або за зобов’язання її надати, які визначаються пропорційно часу або пропорційно сумі вимог (зобов’язання).

Комісійні доходи (витрати). Комісійні – це доходи (витрати) за всіма послугами, наданими (отриманими) контрагентом. [13]

До категорії комісійних включаються:

– комісійні за гарантії розміщення позик від імені інших кредиторів і за операції з цінними паперами;

– комісійні доходи (витрати) від операцій за розрахунково-касове обслуговування, обслуговування кредитних (депозитних) рахунків, за зберігання цінностей і здійснення операцій із цінними паперами;

– комісійні за проведення операцій з іноземною валютою та за продаж або купівлю монет і банківських металів для третіх сторін;

– інші комісійні доходи (витрати) за операції банку.

Торговельні прибутки (збитки). Торговельні прибутки (збитки) – це чисті прибутки (збитки) від торговельних операцій із різними фінансовими інструментами. До них належать:

– чисті прибутки (збитки) від діяльності на валютному ринку і ринку банківських металів;

– чисті прибутки (збитки) від операцій із цінними паперами, переданими для продажу;

– чисті прибутки (збитки) від торгівлі іншими фінансовими інструментами.

– Інші банківські операційні доходи (витрати)

Доходи (витрати) від банківської діяльності, що не включені у вищеперелічені групи, визначені як «інші» доходи (витрати). До них належать:

– доходи від цінних паперів із непередбаченим доходом (дивіденди від акцій, що зберігаються як об’єкт торгівлі) та капіталовкладень;

– інші

Небанківські доходи і витрати можуть включати інші доходи і витрати, які не відносяться до основної діяльності банку, але забезпечують здійснення банківської діяльності.

Небанківські операційні доходи (витрати) діляться на такі групи:

– адміністративні витрати;

– інші небанківські операційні доходи (витрати).

Адміністративні витрати – це витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності банківської установи.

Вони включають:

– витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії);

– сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток;

– витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів;

– інші експлуатаційні витрати (роботи і послуги, що використовуються банком у процесі комерційної діяльності, SWIFT, винагорода посередникам, охорона тощо).

Інші небанківські операційні доходи (витрати) виникають у процесі здійснення небанківських операцій, які є складовою діяльності банку.

До них належать:

– доходи (витрати) від продажу основних засобів, від орендних операцій;

– доходи від продажу окремих небанківських послуг (аудиторські послуги, програмне забезпечення, консультації нефінансового характеру тощо) та інших операцій.

Створення резервів. Створення резервів – це мобілізація внутрішніх коштів банку шляхом зменшення прибутків для використання їх у разі необхідності на покриття ризикових активів.

Резерви формуються на покриття сумнівної заборгованості за кредитами, втрат від знецінення інвестиційних цінних паперів і відрахувань під іншу сумнівну дебіторську заборгованість, яка визначається у цей звітний період.

Непередбачені доходи і витрати. Доходи (витрати) вважаються непередбаченими, якщо вони відповідають таким ознакам:

– виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий характер – прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом подій;

– не повторюються по суті;

– не підлягають контролю і не можуть бути прийняті до уваги для фінансової оцінки банку.

Отже, доходи і витрати банку є чинниками першого ряду щодо формування прибутку. В узагальненому вигляді прибуток є різницею між доходами, отриманими банком за відповідний період унаслідок своєї діяльності, та витратами, здійсненими за той самий період для забезпечення цієї діяльності. Чистий прибуток у банках визначається один раз на рік станом на 1 січня.

Аналіз прибутковості – це складне завдання з певних причин. По-перше, кожен аспект банківських операцій впливає на його прибутковість і має братися до уваги. По-друге, правила бухгалтерського обліку щодо визначення доходів і витрат складні, тому завжди залишається місце для довільних суджень та інтерпретацій.

За своєю структурою доходи, витрати і прибуток банку відповідають напрямам його діяльності. Для банку важливо знати не лише загальний результат діяльності за конкретний період, а й володіти інформацією про джерела даного результату. Останні визначаються через зіставлення окремих груп доходів і витрат у розрізі: конкретних рахунків, клієнтів, груп клієнтів, за операціями, послугами по підрозділах банків чи філіях.

Як наслідок, розрізняють фінансові результати від операційної та неопераційної діяльності банку, фінансові результати від здійснення кредитних операцій, операцій з цінними паперами, операцій з іноземною валютою тощо.

Дослідження фінансових результатів за джерелами їх формування дає змогу всебічно оцінити прибуток банку за його складовими та утворюючими факторами.

Прибуток до оподаткування банку складається з:

1) чистого процентного доходу, який визначається як різниця між процентними доходами і процентними витратами банку;

2) чистого комісійного доходу, який визначається як різниця між комісійними доходами і комісійними витратами. Він також може бути розподілений за видами банківських послуг, які є джерелами утворення відповідних доходів і напрямами витрачання коштів;

3) дивідендного доходу – доходу, отриманого від цінних паперів на продаж та інвестиційних цінних паперів;

4) чистого торговельного доходу, тобто прибутку або збитку від здійснення відповідних операцій з цінними паперами, іноземною валютою та іншими фінансовими інструментами;

5) прибутку/збитку від інвестиційних цінних паперів – прибутку/збитку від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії;

6) прибутку від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії і дочірні установи та інших інвестицій;

7) іншого операційного доходу. Таким чином, операційний дохід банку є сумою перелічених вище видів прибутку;

8) прибуток від операцій – це різниця між операційним доходом банку та сумою загально-адміністративних витрат і витрат на персонал;

9) прибуток до оподаткування – різниця між прибутком від операцій та витратами на безнадійні та сумнівні борги;

10) прибуток після оподаткування – різниця між прибутком до оподаткування та сумою податку на прибуток;

11) чистий прибуток збиток банку – це прибуток після оподаткування, скоригований на суму непередбачених доходів/витрат.

Як зазначалось вище, прибуток банку являє собою перевищення доходів над витратами, його розрізняють на:

– прибуток до оподаткування (або валовий прибуток) – різниця між сумами доходів та витрат банківської установи до виплати нею обов’язкових та інших платежів до бюджету;

– прибуток після оподаткування (або чистий прибуток) – сума прибутку до оподаткування мінус сума обов’язкових та інших платежів до бюджету. У світовій практиці вважається, якщо сума чистого доходу до оподаткування становить не менш 2,0 % від суми капіталу, то банк працює ефективно.

У свою чергу, чистий прибуток банку поділяється на:

– капіталізований, тобто спрямований на збільшення власних банківських фондів;

– прибуток, що розподіляється між акціонерами у вигляді дивідендів.

На рис.1.1. наведена схема структури прибутку відповідно до класифікації доходів і витрат.

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рис. 1.1 – Складові балансового прибутку

Результати аналізу доходів, витрат та прибутку банку дозволяють керівництву сформувати ефективну політику надання послуг, виявити «вузькі місця», розробити рекомендації щодо їх усунення. Необхідність забезпечення ефективності цього аналізу обумовлюється значенням прибутку не тільки для банку, а і для всіх учасників економічного процесу. Акціонери зацікавлені в прибутку, бо він являє собою доход на інвестиційний капітал. Прибуток приносить вигоди вкладникам, бо завдяки збільшенню резервів і підвищенню якості послуг складається більш стабільна, надійна й ефективна банківська система. Позичальники опосередковано зацікавлені в достатньому банківському прибутку в зв’язку з тим, що спроможність банку надавати позички залежить від розміру і структури його капіталу. Навіть інші фінансово-кредитні установи, які безпосередньо не вдаються до послуг комерційних банків, мають непряму вигоду від банківського прибутку, бо надійна банківська система означає безпеку вкладів і наявність джерел кредиту, від яких залежать фірми і споживачі.

1.2 Завдання аналізу та чинники формування доходів, витрат і прибутку банку

Метою аналізу фінансового результату банку є виявлення основного центру прибутковості банку та факторів, які впливають на збільшення величини прибутку та підвищення рентабельності банку на основі ефективного управління доходами і витратами.

Завдання аналізу фінансових результатів діяльності комерційних банків визначаються роллю і значенням прибутку банків як джерела формування їх капіталу, який, у свою чергу, є однією із факторів нормального функціонування банків. Відповідно до мети визначають такі завдання аналізу фінансових результатів діяльності банку:

– оцінка виконання фінансового плану за показниками доходів, видатків, прибутків та їх динаміки;

– виявлення факторів і визначення їх впливу на зміну фінансових результатів;

– визначення резервів збільшення доходів, економії видатків і збільшення прибутку;

– розробка заходів щодо мобілізації резервів підвищення прибутковості діяльності банку.

Головною метою аналізу прибутку банку є виявлення невикористаних резервів його збільшення.

У процесі аналізу прибутку банку необхідно також розв’язати такі завдання:

– дати характеристику змін у сумі прибутку;

– визначити причини змін, що відбулися в сумі прибутку;

– розрахувати кількісний вплив чинників на розмір прибутку;

– дати характеристику заходів банку зі збільшення прибутку.

Після аналізу структури прибутку банку необхідно буде проаналізувати кожну складову прибутку.

У процесі аналізу рекомендується використовувати:

– економічно обґрунтовані групування статей доходів і видатків (відповідних балансових рахунків);

– вертикальний і горизонтальний аналізи доходів і видатків;

– динамічні рядки показників прибутку по кварталах і роках;

– факторний аналіз процентних доходів, видатків і прибутку.

Аналіз фінансових результатів діяльності банку починається аналізом доходів і видатків, завершується факторним аналізом прибутку.[6]

Прибутковість комерційного банку залежить від багатьох факторів як внутрішнього, так і зовнішнього характеру (див. рис.1.2). Найважливішими внутрішніми факторами є обсяг і масштаби діяльності банку, стан та ефективність використання ресурсів, які є у розпорядженні банку, рівень доходів і витрат банку та їх співвідношення.

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рис. 1.2 – Фактори, що впливають на зміну банківського прибутку

Відправною точкою для вирішення стратегічних завдань підвищення прибутку банку є побудова факторної моделі, яка описує залежність результативного показника від обраних факторів.

Чим більше факторів включено у факторну модель, тим глибший аналіз можна зробити. При цьому фактори мають перебувати в прямій функціональній залежності з результативним показником, тобто описуватись конкретною формулою. Чинники, що перебувають у стохастичній залежності з результативним показником, вивчаються за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Залежність прибутку від перелічених вище факторів можна описати такою формулою:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк (1.1)

де P – абсолютний розмір прибутку банку;

іа
– відносна дохідність активних операцій банку;

Q – обсяг залучених ресурсів банку;

H – норма обов’язкового резервування;

K – капітал банку;

R – сума іммобілізації (вкладення в недохідні активи);

іп
– відносна витратність залучених ресурсів (пасивів);

Ву
– умовно постійні витрати (управлінські).

При цьому відносна дохідність активних операцій може бути виражена у вигляді відсотка і розраховуватись за формулою:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк, (1.2)

де D – доходи банку (у вигляді як процентів, так і комісійних та інших доходів);

Ad
– дохідні активи.

Відносна витратність залучених ресурсів банку (пасивів) буде визначатись аналогічно за формулою:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк, (1.3)

де B – витрати на залучення ресурсів;

Q – обсяг залучених ресурсів.

Як видно з наведеної моделі, основними факторами, що впливають на прибуток банку, є відносний рівень дохідності активних операцій банку, відносний рівень витратності за пасивними операціями, обсяг залучених ресурсів, рівень умовно-постійних витрат банку. Більшість з цих факторів залежить від зусиль банку лише частково, тобто більшою мірою вони обумовлені зовнішніми чинниками, що діють на ринку капіталів. Наприклад, середня дохідність активних операцій залежить від рівня інфляції, попиту та пропозиції на кредитні ресурси, конкуренції між банками, політики НБУ тощо.

Може виникнути ситуація, коли для прийняття оптимального варіанта з погляду дохідності банку недостатньо ресурсів або підняття відсоткової ставки за кредитами та зниження відсоткової ставки за депозитами обмежене певними екзогенними факторами, що діють у ринкових умовах та не залежать від банківської установи. Отже, у стратегічному аналізі великого значення набуває врахування обмежувальних факторів. При розробці стратегії розвитку економічної ситуації може бути як один обмежувальний фактор, так і кілька. Аналіз ситуації з двома і більше обмежувальними факторами передбачає використання методів лінійного програмування. Ситуаційний аналіз передбачає вибір певного рівня окремих факторів, що дають змогу отримати необхідний рівень прибутку або досягти точки беззбитковості.

Виходячи із загальної моделі, що описує вплив факторів на прибуток, можна обчислити значення окремих факторів, що забезпечують необхідний рівень прибутку.

Отже, основним показником, який узагальнює результати діяльності і свідчить про ефективність діяльності банку, є прибуток, який залежить переважно від співвідношення його доходів і видатків. Метою аналізу фінансового результату діяльності банку є збільшення абсолютної величини прибутку та підвищення рентабельності банку на основі ефективного управління доходами і витратами.

1.3 Системи та методи аналізу фінансових результатів. Інформаційне забезпечення аналізу

Як нами було зазначено вище, фінансовий стан банку характеризується такими показниками, як доходи, витрати, прибуток (збиток) – різниця між доходами і витратами, чистий прибуток – після сплати податку. З метою виявлення резервів зростання прибутковості банківської діяльності як джерела формування банківського капіталу, що забезпечує стабільність фінансового стану банку, здійснюється комплексний аналіз його доходів і витрат.

Тому сьогодні актуальним є розроблення методів оцінки, зіставлення та відбору даних, що характеризують результативність діяльності банку, отриманих із різних джерел. Для інформаційного забезпечення аналізу доходів і витрат можна використовувати всі види директивної, нормативної, облікової, фінансової, статистичної, довідкової та методичної інформації. Але базовою інформацією для фінансового аналізу є дані звіту про фінансові результати, який відображає величину дохідних і витратних статей, згрупованих за їх характером та основними напрямами; балансу (з примітками), який розкриває наявність та напрями розміщення фінансових ресурсів банку на фіксований момент часу; фінансового плану, або бізнес-плану, комерційного банку щодо очікуваних доходів і витрат періоду, який аналізується.

Відповідно до законів України «Про Національний банк України» (1999) [16] та «Про банки та банківську діяльність» (2000) [15] фінансова звітність банків складається на підставі Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої Постановою НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368 (зі змінами та доповненнями) та Інструкції про складання річного фінансового звіту банків України, затвердженої Постановою НБУ від 26 грудня 2001 р. № 545 (зі змінами та доповненнями). До складу банківської звітності належать: балансовий звіт, звіт про фінансові результати, а також ряд додатків до цих звітів, у яких наведена інформація про структуру активів, зобов’язань та власних коштів банку, ризики, якість кредитного портфеля, а також про інші показники, які є дуже важливими для характеристики фінансового стану банку. Наявність таких додатків дає змогу відобразити звітність українських банків на рівні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Завдяки цьому фінансова звітність задовольняє вимоги користувачів інформації поза банком (акціонерів, клієнтів та партнерів банку, НБУ, фінансових органів тощо). Взаємозв’язок між балансом та звітом про фінансові результати проявляється в тому, що активи балансу генерують основну частину операційних доходів, а пасиви – операційних витрат, на аналізі яких ґрунтується оцінювання ефективності банківської діяльності. Для більш детального аналізу фінансових результатів діяльності банку (у тому числі доходів і витрат) як інформаційне джерело можуть бути використані дані звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал банку, а також дані аналітичного і синтетичного обліку.

Згідно з вимогами нормативних актів НБУ призначенням фінансової звітності банків є створення бази даних, яка дасть змогу реально оцінити показники ліквідності, платоспроможності та дохідності банків і на цій основі визначити їх фінансовий стан – як комплексне поняття, що відображає різні напрями банківської діяльності.

Статті звіту про фінансові результати містять інформацію за такими напрямами:

– процентні доходи і витрати включають доходи за кредитами чи депозитами, за цінними паперами на продаж і за борговими цінними паперами та іншими процентними фінансовими інструментами або витрати, пов’язані з ними;

– комісійні доходи і витрати включають доходи від операцій, пов’язаних із веденням рахунків та касовим обслуговуванням, з іноземною валютою та банківськими металами, від інших наданих або отриманих послуг, або витрати, що стосуються зазначених операцій;

– дивідендний дохід від цінних паперів, які обліковуються в третьому класі Плану рахунків бухгалтерського обліку (цінні папери на продаж та інвестиційні цінні папери – аналітичний рахунок балансовий 6300);

– чистий торговельний дохід включає результат від торгівлі іноземною валютою та цінними паперами, враховуючи резерви під знецінення цінних паперів на продаж;

– загально адміністративні витрати містять витрати на утримання та експлуатацію основних засобів, нематеріальних активів, амортизацію, збиток від продажу основних засобів, операційний лізинг, витрати на охорону, сплату обов’язкових платежів (крім податку на прибуток) та ін.;

– витрати на персонал містять заробітну плату, витрати на соціальне забезпечення, обов’язкові нарахування премії, винагороди тощо; окремою статтею відображається середня кількість працівників банку протягом року;

– витрати на безнадійні та сумнівні борги включають відрахування до резервів на покриття ризикованих активів (за кредитами, цінними паперами, дебіторську заборгованість тощо);

– непередбачені доходи і витрати включають доходи або витрати, які виникли у зв’язку з подіями чи операціями, що відрізняються від звичайної діяльності банку і не є регулярними, включаючи прибутковий податок на них.

Найважливішим принципом міжнародних стандартів обліку та звітності є принцип відкритості (транспарентності). Відповідно до нормативних актів Національний банк України встановив порядок публікацій комерційними банками у засобах масової інформації звітності про свою діяльність та надання її до НБУ. Передбачається послідовне розширення складу даних, що оприлюднюються банками, та підвищення їх достовірності.

Для отримання більш ґрунтовної оцінки фінансового стану банку рекомендовано проаналізувати не тільки баланс та матеріали звітності самого банку, а й провести дослідження кон’юнктури ринку, оцінити конкурентів, здійснити аналіз фінансового стану позичальників та ін. Крім того, можливості фінансового аналізу ширші, коли вони базуються на побудові різного виду економіко-статистичних та математичних моделей зв’язку, а також узагальнюючих характеристик структури та динаміки. Що стосується кожного розділу балансу та звіту про фінансові результати, то мають бути розраховані:

1. відносні величини, які характеризують частку окремих статей у загальному обсязі групи напрямів, що аналізується;

2. показники динаміки (абсолютний приріст, темпи зростання, темпи приросту);

3. показники, які характеризують вплив зміни суми коштів за кожним напрямом на загальну зміну обсягу групи напрямів, що аналізуються; як зведену характеристику інтенсивності змін можна використовувати інтегральні показники структурних зрушень, зокрема квадратичний коефіцієнт абсолютних структурних зрушень та індекс відмінності.

Оцінка фінансового стану банку базується на аналізі доходів і витрат з використанням таких методів фінансового аналізу:

а) горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожного напряму доходів або витрат з попереднім періодом;

б) вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури окремих видів, груп або напрямів доходів і витрат з визначенням впливу кожного чинника на результат у цілому;

в) трендовий аналіз – порівняння кожної позиції доходів або витрат комерційного банку з сукупністю попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки обраного показника; аналіз здійснюється на основі фактичних даних за минулі роки, у закордонній практиці використовується період тривалістю не менше трьох років;

г) аналіз відносних коефіцієнтів – розрахунок співвідношення між окремими позиціями активів, пасивів, доходів та витрат або напрямами різних форм звітності з метою визначення взаємозв’язків між показниками.

Доцільно використовувати для аналізу доходів і витрат такі відносні показники:

– коефіцієнти розподілу, що визначають, яку частину від групи абсолютних показників становить той чи інший абсолютний показник фінансового стану;

– коефіцієнти кореляції, які визначають відношення між різними по суті абсолютними показниками фінансового стану або їх лінійними комбінаціями, що мають різну економічну значимість [30].

Сукупність таких прийомів аналізу дає змогу здійснити кількісне та якісне оцінювання фінансових результатів діяльності банку.

Отже, узагальнюючи вище наведене, робимо висновок, що значення аналізу фінансових результатів комерційного банку полягає в ефективному управлінні його дохідністю, тобто у виявленні резервів зростання прибутковості банківської діяльності та формуванні пропозицій щодо використання виявлених резервів, а інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів комерційного банку формується відповідно до завдань, які підлягають вирішенню, за своїм складом інформаційна база аналізу може не відрізнятися від інформаційної бази доходів та витрат банку. Вона складається з правової, планової та фактографічної (облікової і позаоблікової) інформації, до аналізу прибутку та рентабельності обов’язково залучається інформація, отримана внаслідок дослідження доходів і витрат банку.

Розділ 2 Оцінка фінансового стану комерційного банку

2.1 Загальна фінансово-економічна характеристика АКІБ «УкрСиббанк»

АКІБ «УкрСиббанк» є одним з найбільших банків в Україні, заснований в 1989р. З 2006 р. стратегічним інвестором «УкрСиббанку» є одна з найбільших банківських груп у світі BNP Paribas, якій належить 51% акцій банку. BNP Paribas є лідером на міжнародному ринку банківських і фінансових послуг та один з 4 найбільших банків у світі згідно даним міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s. Група представлена в більш ніж 85 країнах, кількість співробітників 161 000 людей, включаючи 125 000 у Європі. Група посідає провідні позиції у трьох основних сегментах: корпоративний і інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес. Присутня у Європі в усіх своїх напрямках діяльності, основними для банку двома внутрішніми ринками в роздрібному бізнесі є Франція та Італія. BNP Paribas посідає істотні позиції в США, а також найсильніші позиції в Азії та на ринках, які розвиваються.

За версією Global Finance (Нью-Йорк, США) – провідного міжнародного фінансового видання, «УкрСиббанк» визнано кращим банком в Україні в 2007 році.

На ринку іпотечного кредитування «УкрСиббанк» стоіть на першому місці, за даними Української національної іпотечної асоціації він займає 18,8% ринку. На фондовому ринку України «УкрСиббанк» визнано кращим інвестиційним банком. «УкрCиббанк» за версією «Ділового журналу» є кращим роботодавцем у банківській сфері України і отримав 1 місце в дослідженні якості обслуговування в банках. Аналітика банку за підсумками 2007 р. визнана кращою на ринку облігацій України. Журнал Euromoney визнав «УкрСиббанк» кращим банком в Україні в 2007 році. За розміром капіталу «УкрCиббанк» в рейтингу журналу The Banker «1000 найбільших банків світу» є першим в Україні.

АКIБ «УкрСиббанк» має органiзацiйно-правову форму – вiдкрите акцiонерне товариство, є юридичною особою, має вiдокремлене майно, може вiд свого iменi набувати майнових i особистих прав, у тому числi укладати договори (угоди, контракти), бути позивачем та вiдповiдачем в судах загальної юрисдикцiї.

АКIБ «УкрСиббанк» здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi отриманих Лiцензiй (дозволiв) вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та може виконувати практично всі банкiвськi операції.

АКIБ «УкрСиббанк» належить до групи найбiльших банкiв України, здiйснює щоденну роботу над розширенням спектру фiнансових iнструментiв і пропонує повний перелiк банкiвських послуг, послiдовно реалiзуючи принцип iндивiдуального пiдходу в роботi з кожним клiєнтом.

Позицiї АКIБ «УкрСиббанк» на фiнансовому ринку щороку продовжують змiцнюватися і розвиватися в усiх сегментах дiяльностi.

За рейтингом Асоціації Українських банків «УкрСиббанку» на протязі останніх років практично по всіх показниках банк входить в п’ятірку великих банків України, про що свідчать дані з приведених таблиць у додатку А [38]. В підтвердження всього вище сказаного для наочності нами побудовані графіки основних фінансових показників п’яти великих банків України, які приведено на рисунках Б1-Б6 в додатку Б.

Банк входить до числа лiдерiв вiтчизняного ринку за пропозицiями банкiвських технологiй, послуг та продуктiв для корпоративних клiєнтiв, серед найбiльших клiєнтiв Банку лiдери вiтчизняної промисловостi та провiднi українськi компанiї авiацiйної промисловостi, автомобiлебудування, гiрнiчовидобувної промисловостi, машинобудування, металургiї, харчової промисловостi, суднобудування, телекомунiкацiй, хiмiчної промисловостi.

Оцiнивши значнi перспективи розвитку малого та середнього бiзнесу в Українi, АКIБ «УкрСиббанк» реалiзує стратегiї активного проникнення на цей ринок, з максимальною ефективнiстю за доступними цiнами надаючи низку простих банкiвських продуктiв кожному суб’єкту господарської дiяльностi у будь-якому вiддiленнi банку. Банку вдалося iстотно наростити клiєнтську базу за рахунок залучення нових клiєнтiв-юридичних осiб. Високi темпи зростання клiєнтської бази досягнутi завдяки просуванню найбiльш популярних продуктiв, спрощенню тарифної полiтики, зниженню процентних ставок по кредитам, розширенню кiлькостi вiддiлень банку, що обслуговують пiдприємства малого та середнього бiзнесу.

АКIБ «УкрСиббанк» вийшов на мiжнароднi ринки капiталу, та залучив кошти шляхом випуску єврооблiгацiй, залученням синдикованого кредиту та довгострокових ресурсiв пiд гарантiї експортних агенств.

Перетворення АКIБ «УкрСиббанк» у фiнансову корпорацiю, що надає повний спектр банкiвських та iнвестицiйних продуктiв, послуг в сферi страхування, лiзингу та спiльного iнвестування здiйснюється за рахунок розширення спектру небанкiвських фiнансових сервiсiв. Окрему увагу менеджмент банку придiляє оптимiзацiї системи управлiння рiзними за своєю сутнiстю бiзнес-процесами, забезпеченню «безшовної» iнтеграцiї рiзних фiнансових продуктiв.

Торгова мережа АКІБ «УкрСиббанк» станом на 31.12.2007 року складає загальну кiлькiсть вiддiлень і становить 1004 безбалансових вiддiлень у 192 мiстах та селищах мiського типу України [70].

Впродовж 2007 року банкiвська система України продовжувала нарощувати темпи свого розвитку, що забезпечило загальний темп зростання нацiональної економiки. Велика робота проведена щодо залучення коштiв населення та пiдвищення iнформацiйної культури фiзичних осiб.

Бiльшiсть системних банкiв розвинули регiональну мережу до значних масштабiв, тому подальше розширення клiєнтської бази буде забезпечуватися за рахунок розвитку нових технологiй та iнновацiй, тобто банки в найближчiй час перетворяться у високотехнологiчнi установи, що сприятимуть максимально оперативному та зручному обслуговуванню клiєнтiв.

Основнi конкуренти: КБ «Приватбанк», ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» Ощадбанк, Укрексiмбанк, АКБ «Укрсоцбанк», Промiнвестбанк, КБ «Надра», Правекс – банк, ПУМБ, АБ «Брокбiзнесбанк».

Банкiвський ринок України має чiтко визначену структуру iз сталим цiновим рiвнем, перерозподiл сфер впливу може вiдбуватися за рахунок розвитку iнновацiйного напрямку бiзнесу. Тому банк постiйно працює над розширенням свого продуктового ряду, пропонує клiєнтам найбiльш ефективнi шляхи взаємних вiдносин i постiйно полiпшує якiсть своїх послуг.

АКIБ «УкрСиббанк» пропонує клiєнтам ряд конкурентоспроможних продуктiв: пакетне обслуговування, яке базується на реальних потребах рiзних сегментiв ринку, депозитнi лiнiї – продукт, що пропонується для ефективного управлiння вiльними коротко- та середньостроковими коштами.

Впродовж 2007 року банк проводив полiтику збiльшення долi на ринку традицiйних та нових банкiвських послуг України. Для задоволення зростаючого попиту клiєнтiв на банкiвськi послуги банком удосконалювались дiючи та впроваджувалися новi банкiвськi продукти як для фiзичних так i для юридичних осiб, що забезпечують клiєнтам Банку зручнiсть та мобiльнiсть в управлiннi власними коштами. Особливу увагу банк придiляв пiдтримцi iмiджу унiверсального та високотехнологiчного фiнансового iнституту, що в повному обсязi задовольняє потреби клiєнтiв. В полiтицi управлiння Банком суттєве мiсце посiдають питання фiнансової стiйкостi та удосконалення системи управлiння банкiвськими ризиками.

За даними балансу і звіту про фінансовий результат [70] представленими в додатках В-Д, наведемо основні фінансові показники. Результати від банківських та інших операцій банку у 2007 році складають:

– чистий прибуток становить 198,621 млн. грн.

– операційний дохід складає 2047,128 млн. грн.

– чистий процентний дохід становить 1328,666 млн. грн.

– Процентний дохід має таку структуру:

– процентні доходи від операцій з банками – 3,4%

– процентні доходи від кредитування – 92,8%

– процентні доходи за ЦП в портфелі банку на продаж – 3,8%

Найбільшою складовою частиною в процентних доходах є доходи від кредитування клієнтів корпоративного та роздрібного сегментів ринку, це показує розвиток банку як міцного кредитного інституту, діяльність якого спрямована на сприяння розвитку вітчизняної економіки.

Процентні витрати мають наступну структуру:

– процентні витрати за операціями з банками – 38,7%

– процентні витрати за коштами, що отримані від клієнтів-46,7%

– процентні витрати за цінними паперами власного боргу – 9,0%

– інші – 5,6% .

Основними складовими процентних витрат є витрати по залученню коштів клієнтів – юридичних та фізичних осіб, як наслідок політики банку, спрямованої на збільшення його долі на ринку банківських послуг.

Розглянемо доходи банку структура яких на 01.01.2008 р. наведена на рис.2.1.

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рис. 2.1 – Структура доходів АКІБ «УкрСиббанк» на 01.01.2008 р.

У 2007 році чистий комісійний дохід банку складає 551,804 млн. грн., чистий торгівельний дохід – 175,080 млн. грн., дохід у вигляді дивідендів – 0,323 млн. грн., інші доходи становлять – 8,745 млн. грн. Загальні адміністративні витрати і витрати на утримання персоналу банку за 2007 рік становлять 995,306 млн. грн. Інші витрати складають 209,952 млн. грн. Витрати з податку на прибуток за 2007 рік становлять 81,642 млн. грн.

На кінець 2007 року структура активів банку мала наступний вигляд:

– найбільша питома вага припадала на кредити, які надано клієнтам – суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам – 29664,962 млн. грн. (78,4% активів);

– вкладення в ЦП в портфелі банку на продаж – 777,888 млн. грн. (1,4%);

– кошти в інших банках на 01.01.08 склали 2918974 млн. грн. (7,3%);

– інвестиції в державні цінні папери дорівнювали 147,516 млн. грн. (1,4%).

– основні засоби та нематеріальні активи 1339,057 млн. грн. (5,2%)

Для наочності побудуємо діаграми структури активів і зобов’язань АКІБ «УкрСиббанк» на 01.01.08 р., які наведено на рис.2.2-2.3.

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рис. 2.2 – Структура активів АКІБ «УкрСиббанк» на 01.01.2008 р

В структурі зобов’язань банку найбільша питома вага припадає на кошти банків – 19932,852 млн.грн. (54,3%), кошти клієнтів складають 11553,680 млн. грн. (33,9%), боргові цінні папери, емітовані банком – 850,979 млн. грн. (6,6%).

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рисунок 2. 3 – Структура зобов’язань АКІБ «УкрСиббанк» на 01.01.08 р.

Той факт, що банк стабільно та прибутково функціонує, динамічно розвивається, не допускає порушень економічних нормативів, вказує на високу ефективність створеної системи управління ризиками. При плануванні та фактичному здійсненні активних операцій, що є ризиковими та впливають на фінансовий результат банку багато уваги приділяється саме показнику платоспроможності, його рівень протягом 2007 року зберігався на достатньому рівні, фактичне значення нормативу платоспроможності на кінець 2007 року становив 10,83%, при вимогах НБУ – 10% [70].

Таким чином, можна стверджувати, що комерційний банк АКІБ «УкрСиббанк» є великим, добре капіталізованим, платоспроможним і фінансово стійким банком, полiтика якого направлена на збiльшення долi на ринку традицiйних та нових банкiвських послуг України.

2.2 Оцінка ефективності діяльності банку

Горизонтальний та вертикальний аналіз звіту про прибутки і збитки та оцінку комерційної ефективності (рентабельності) діяльності банку і
його окремих операцій будемо здійснювати в такій послідовності.

Аналіз розпочнемо з горизонтального аналізу зміни прибутків або збитків за допомогою стандартних показників динаміки:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Результати розрахунків наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Основні показники діяльності банку АКІБ «УкрСиббанк»

РядокНайменування статтіАбс. відхиленняТемпи зростанняТемпи приросту
2006 рік2007 рік2006 рік2007 рік2006 рік2007 рік
1Чистий процентний дохід361023666694220%201%120%101%
1.1Процентний дохід8027381468785195%189%95%89%
1.2Процентні витрати-441715-802091182%182%82%82%
2Чистий комісійний дохід190224149979190%137%90%37%
2.1Комісійний дохід198726154142188%136%88%36%
2.2Комісійні витрати-8639-4163159%118%59%18%
3Торговельний дохід-622325431266%145%-34%45%
4Дохід у вигляді дивідендів-66912523%163%-77%63%
5Дохід від участі в капіталі18-180%-100%
6Інший дохід9977-25664244%-52%144%-152%
7Усього доходів498341845428171%170%71%70%
8Загальні адміністративні витрати55625-10850780%148%-20%48%
РядокНайменування статтіАбс. відхиленняТемпи зростанняТемпи приросту
2006 рік2007 рік2006 рік2007 рік2006 рік2007 рік
9Витрати на персонал-112422-306138147%187%47%87%
10Втрати від участі в капіталі-28431
11Інші витрати-151449-5793426717%138%26617%38%
12Прибуток від операцій-13433834441878%173%-22%73%
13Чисті витрати на формування резервів143248-21587973%157%-27%57%
14Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу
15Прибуток до оподаткування8910128539111%246%11%146%
16Витрати на податок на прибуток6889-6240974%424%-26%324%
17Прибуток після оподаткування1579966130130%196%30%96%
18Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу63888
19Чистий прибуток/збиток банку15799130018130%290%30%190%

Статистичні дані, наведені в таблиці, дають змогу зробити висновки, що збільшення розмірів прибутку в 2006 та 2007 роках відбувалось за рахунок впливу однакових чинників, але інтенсивність впливу була різною.

Так процентні доходи в 2006 році порівняно з 2005 роком зросли на 0,8 млрд. грн., в 2007 році порівняно з 2006 роком – на 1,5 млрд. грн., але темпи зростання показника уповільнились з 195% в 2006 році до 189% в 2007 році, відповідно зменшились темпи приросту з 95% до 89%. В той же час процентні витрати зростали з постійними темпами зростання в 182% та темпами приросту в 82%. В цілому чистий процентний дохід за досліджуваний період зріс в 2006 році на 0,4 млрд. грн., в 2007 році на 0,7 млрд. грн., темпи зростання показника дещо знизились з 220% в 2006 році до 201% в 2007 році і відповідно темпи приросту – з 120% до 101%. Таким чином, менеджменту банку необхідно визначити причину уповільнення темпів зростання процентних доходів, щоб здійснити адекватні заходи.

Комісійні доходи в 2006 році порівняно з 2005 роком зросли на 0,20 млрд. грн., в 2007 році порівняно з 2006 роком – на 0,15 млрд. грн., але темпи зростання показника уповільнились з 188% в 2006 році до 136% в 2007 році, відповідно суттєво зменшились темпи приросту з 88% до 36%, що визначало негативну тенденцію в розвитку показника. В той же час процентні витрати теж зменшились, як в абсолютному розмірі, так і темпи зростання – з 159% до 118% та темпи приросту з 59% до 18%, що визначало позитивну тенденцію в розвитку показника. В цілому чистий комісійний дохід за досліджуваний період зріс в 2006 році на 0,19 млрд. грн., в 2007 році на 0,15 млрд. грн., темпи зростання показника дещо знизились з 190% в 2006 році до 137% в 2007 році і відповідно темпи приросту – з 90% до 37%. Таким чином, незважаючи на зменшення комісійних витрат, при збільшенні обсягів чистих комісійних доходів в досліджуваному періоді відбувалось суттєве уповільнення темпів зростання даного показника. Менеджменту банку необхідно визначити причину падіння темпів зростання чистих комісійних доходів, щоб здійснити адекватні заходи.

Торговельний доход банку в досліджуваному періоді здійснював значні коливання. Так в 2006 році в порівнянні з 2005 роком відбулось зменшення доходу на 34% з 183 млн. грн. до 120,8 млн. грн., в 2007 році в порівнянні з 2006 роком відбувався протилежний процес – збільшення доходу на 45% з 120,8 млн. грн. до 175,1 млн. грн., що все ж таки менше ніж у 2005 році. Таким чином, по результатам 2007 року банк вжив необхідні заходи, щодо повернення в даний сектор ринку після недоліків в 2006 році.

Доходи у вигляді дивідендів, доход від участі в капіталі та інші доходи в досліджуваному періоді суттєво не впливали на загальний результат звіту про прибутки та збитки, тому ретельний їх аналіз здійснювати не будемо.

Таким чином, в досліджуваному періоді відбулось стабільне збільшення доходів банку від основних видів діяльності, а саме, від кредитування, комісійної та торговельної діяльності. В цілому доходи збільшились в 2006 році в порівнянні з 2005 роком на 498,3 млн. грн., в 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 845,4 млн. грн., темпи зростання склали в 2006 році 171%, в 2007 році 170%, темпи приросту 71% та 70% відповідно. З погляду отримання банком доходів можна констатувати, що АКІБ «УкрСиббанк» – це стабільний прибутковий банк.

Щодо загальноадміністративних витрат, витрат на утримання персоналу та інших витрат, то в досліджуваному періоді в цілому відбулось їх суттєве збільшення. Так в 2006 році обсяг таких витрат збільшився на 208,2 млн. грн., а в 2007 році – на 451,0 млн. грн. Особливо це стосується витрат на утримання персоналу, де темпи зростання показника склали в 2006 році 147% та в 2007 році 187%, а темпи приросту 47% та 87% відповідно. При цьому значного розширення філій та відділень банку в цей період не відбувалось. Отже, кошти витрачались на збільшення існуючих штатів та виплату заробітної плати працівникам, тобто зарплата зростала більшими темпами ніж існуюча інфляція, що позитивно впливало на показники ділової активності банку.

Результатами комерційної діяльності банку в досліджуваному періоді були отриманий прибуток від операцій, витрати на податок на прибуток та чистий прибуток банку. Так в порівнянні з 2005 роком 2006 рік був для банку невдалим: прибуток від операцій скоротився на 134,3 млн. грн. або 22,3%, темпи зростання склали 78% та темпи приросту мінус 22%. Банк змушений був суттєво скоротити на 143,2 млн. грн. витрати на формування резервів, що призвело, хоч і незначного, але все ж таки росту чистого прибутку по результатам року. В 2007 році ситуація значно покращилась: в порівнянні з 2006 роком прибуток від операцій зріс на 344,4 млн. грн., темпи росту склали 173%, а темпи приросту 73%, був значно перевищений рівень 2005 року. Банк відновив обсяги витрат на формування нормативних резервів., які зросли на 215,9 млн. грн., а темпи зростання та приросту склали 157% та 57% відповідно.

Підсумовуючи горизонтальний аналіз прибутків банку, можна зробити висновок, що банк в 2007 році виправив негативні тенденції в розвитку та формуванні прибутків, які спостерігались в 2006 році в порівнянні з 2005 роком. Якщо в 2006 році зростання чистого прибутку склало 15,8 млн. грн., то в 2007 році таке зростання склало 130,0 млн. грн., при цьому темпи зростання склали 130% та 290% відповідно в 2006 та 2007 році. В досліджуваному періоді банк не допустив виникнення загальних збитків від комерційної діяльності.

Аналіз продовжимо вертикальним аналізом змін прибутків або збитків за допомогою складових балансового прибутку.

Результати розрахунків наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Показники доходу банку АКІБ «УкрСиббанк» за період 2005-2007 рр

РядокНайменування статті2007 рік2006 рік2005 рікПитома вага
2005 рік2006 рік2007 рік
1Чистий процентний дохід132866666197230094942,8%55,1%64,9%
2Чистий комісійний дохід55180440182521160130,1%33,4%27,0%
3Торговельний дохід17508012076818300026,0%10,0%8,6%
4Дохід у вигляді дивідендів3231988670,1%0,0%0,0%
5Дохід від участі в капіталі180,0%0,0%0,0%
6Інший дохід-87451691969421,0%1,4%-0,4%
7Усього доходів20471281201700703359100,0%100,0%100,0%

Статистичні дані, наведені в таблиці, дають змогу зробити висновки, що збільшення розмірів прибутку в 2006 та 2007 роках відбувалось за рахунок змін в структурі доходів. Динаміка питомої ваги складових доходів та витрат в досліджуваний період була такою. Зростало значення процентних доходів, як основного виду доходу банку, його питома вага збільшувалась з 42,8% в 2005 році до 55,1% в 2006 році і 64,9% в 2007 році. Отже, у керівництва банку є розуміння пріоритетності даного напрямку комерційної діяльності. Зростали також комісійні доходи: з 2005 по 2007 рік вони зросли в 2,5 рази, хоча в порівнянні з попередніми роками в 2007 році їх питома вага в загальному обсязі прибутків знизилась до 27,0%. Отже, обсяги збільшення комісійного доходу не достатні, необхідно розробляти заходи їх збільшення більш високими темпами. Торгівельний доход в структурі прибутків в 2007 році ще не досяг обсягів 2005 року, його питома вага в загальному обсязі прибутків із року в рік знижується з 26,0% в 2005 році до 10,0% в 2006 році і 8,6% в 2007 році, що свідчить про незадовільний рівень просування власних продуктів банку на банківському ринку.

Підсумовуючи вертикальний аналіз звіту про прибутки та збитки можна констатувати, що ступінь змін в масштабах розглянутих операцій банку за досліджуваний період кардинально не змінилась. Інші види прибутків суттєво не впливають на розміри загального прибутку банку.

Визначимо чи відповідають темпи зростання доходів/витрат банку темпам зростання активів/зобов’язань банку? Розрахунки наведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Темпи зростання показників доход/витрати АКІБ «УкрСиббанк» за період 2005-2007 рр

Найменування статті2007 рік2006 рік2005 рікАбс. відхиленняТемпи зростання
2006 рік2007 рік2006 рік2007 рік
Сума всіх доходів3858619220693712583799485581651682175,4%174,8%
Середньорічні сукупні активи300164861664781210925671572214113368674152,4%180,3%
Сума всіх витрат-3045180-1737916-1079316-658600-1307264161,0%175,2%
Середньорічні зобов`язання275001971516022249753711018485112339975304,7%181,4%

Статистичні данні, наведені в таблиці, дають змогу зробити висновок, що в досліджуваний період темпи зростання доходів і витрат відрізнялись від темпів зростання активів і зобов`язань банку. Так якщо в 2006 році темпи зростання доходів 175,4% випереджали темпи зростання активів 152,4%, то в 2007 році темпи зростання доходів 174,8% майже не змінились і були меншими ніж темпи зростання активів 180,3%. Фактично в 2007 році темпи зростання доходів відповідали темпам зростання активів, що оцінюється як позитивний фактор з точки зору ефективності діяльності банку. Щодо витрат, якщо в 2006 році їх темпи зростання 161,0% значно відставали від темпів зростання зобов`язань банку 304,7%, то в 2007 році темпи зростання майже вирівнялись і складали 175,2% та 181,4% відповідно. Фактично в 2007 році темпи зростання витрат відповідали темпам зростання зобов`язань, що оцінюється як позитивний фактор з точки зору ефективності діяльності банку.

Із квартальної фінансової звітності, наведеної на веб-сайті банку, можна зробити висновок, що на протязі 2005 – 2007 років відстежувалась рівномірність в формуванні доходів/витрат банку. Коливання обсягів доходів/витрат в сторону зменшення регулярно приходилось на літні місяці відпусток (липень – серпень).

В структурі доходів/витрат банку в досліджуваний період відбувались певні зміни. Розрахунки наведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Структура доходів/витрат АКІБ «УкрСиббанк» за період 2005-2007 рр

Найменування статті2007 рік2006 рік2005 рікПитома вага
2005 рік2006 рік2007 рік
Процентний дохід3112762164397784123966,9%74,5%80,7%
Комісійний дохід57919942505722633118,0%19,3%15,0%
Торговельний дохід17508012076818300014,5%5,5%4,5%
Дохід у вигляді дивідендів3231988670,1%0,0%0,0%
Дохід від участі в капіталі180,0%0,0%0,0%
Інший дохід-87451691969420,6%0,8%-0,2%
Усього доходів385861922069371258379100,0%100,0%100,0%
Процентні витрати-1784096-982005-54029050,1%56,5%58,6%
Комісійні витрати-27395-23232-145931,4%1,3%0,9%
Загальні адміністративні витрати-336686-228179-28380426,3%13,1%11,1%
Витрати на персонал-658620-352482-24006022,2%20,3%21,6%
Втрати від участі в капіталі-284310,0%0,0%0,9%
Інші витрати-209952-152018-5690,1%8,7%6,9%
Усього витрат-3045180-1737916-1079316100,0%100,0%100,0%

Статистичні данні, наведені в таблиці, дають змогу зробити висновок, що в досліджуваний період відбувалось зростання частки процентних доходів в їх загальному обсязі, що оцінюється позитивно, частки комісійних доходів та торгівельного доходу зменшувались, але важливо те, що майже 100% доходу належить до операційного доходу від звичайної банківської діяльності та відстежується ритмічність збільшення загальних доходів, що позитивно характеризує діяльність банку. Щодо витрат банку, то тут відбувались такі процеси. Частка процентних витрат в досліджуваний період зросла з 50,1% до 58,6%, що забезпечувало рост відповідних процентних доходів. Частка витрат на утримання персоналу змінювалась незначно і коливалась в границях 20,3 – 22,2%, хоча за два роки вони зросли в 2,7 рази. Частка загальногосподарських витрат в 2006 – 2007 роках значно зменшилась до 13,1% і 11,1% відповідно порівняно з 26,3% в 2005 році, хоча в абсолютних показниках в 2007 році відбулося їх зростання в порівнянні з 2006 роком, коли відбулося їх зменшення.

Співставимо чистий та валовий доходи банку в періоді, що
аналізується. На підставі даних звіту про фінансові результати (рядки 12 та 19 відповідно) побудуємо гістограму зміни чистого та валового доходу банку (рис. 2.1).

З гістограми видно, що збільшення валового доходу забезпечує загальну тенденцію до збільшення чистого прибутку, але обсяги такого прибутку можуть суттєво відрізнятися. Так в 2006 році відбулося зменшення валового доходу банку порівняно з 2005 роком, що уповільнило зростання чистого прибутку і навпаки, суттєве зростання валового доходу в 2007 році в порівнянні з 2006 роком забезпечило суттєве зростання чистого прибутку. При цьому, банк входить в сегмент українських банків основної групи, у яких чистий процентний дохід значно переважає їх прибутки. Так, наприклад, в 2007 році у банка непроцентнівитрати в сумі 1261,1 млн. грн. переважають непроцентні доходи в сумі 745,9 млн. грн. на різницю між чистим процентним доходом в сумі 1328,7 млн. грн. та прибутком до оподаткування в сумі 813,4 млн. грн..

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рис. 2.1 – Залежність обсягів чистого прибутку від обсягів валового доходу АКІБ «УкрСиббанк» за період 2005-2007 рр. , тис. грн

Визначимо показники основних факторів, які впливають на зміну суми доходів/витрат банку.

Щодо доходів проаналізуємо зростання процентних доходів, які складають переважну частку всіх доходів, залежно від:

– збільшення середніх залишків за статтями дохідних активів F(Асер
);

– збільшення середнього рівня процентної ставки за дохідними активами F(ісер
).

Вплив першого фактора визначається за формулою:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

де Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк – середні залишки за дохідними активами у періоді, що аналізується (звітному), Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк – середні залишки за дохідними активами в базовому або попередньому періоді, Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк – середній рівень процентної ставки у базовому періоді.

Вплив другого фактора визначається за формулою:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

де Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк – середній рівень процентної ставки, яку отримує банк у звітному періоді, Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк – середній рівень процентної ставки у попередньому періоді, Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк – середні залишки за дохідними активами у звітному періоді.

Отже, вплив обох факторів на зміну процентного доходу розраховується так:

F(Дп
) = F(Асер
) + F(ісер
).

Аналіз впливу факторів на зміну величини отриманих банком процентних доходів за 2006 – 2007 роки здійснюємо за допомогою аналітичної таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Аналіз впливу факторів на зміну величини отриманих банком процентних доходів за 2006 – 2007 роки

Показники2006 рік2007 рікВідхилення
УсьогоУ тому числі за рахунок зміни факторів
суми активівпроцентної ставки
1. Середня величина дохідних активів Асер
, тис. грн.
1458395127078502124945511408449*
2. Середня ставка за дохідними активами ісер
, (% : 100)
0,11270,11500,0022*60336
3. Процентні доходи Дп
,
– тис. грн164397731127621468785140844960336
– %100,0%189,3%89,3%85,6%3,7%

Дані таблиці 3.5 показують, що комерційний банк збільшив процентні доходи на 1468785 тис. грн. (89,3 %) за рахунок зростання величини дохідних активів шляхом їх диверсифікації на 12494551тис. грн. (+85,6 %). Позитивна зміна першого фактора зумовила збільшення процентних доходів на 1408449 тис. грн.:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Позитивна зміна другого фактора – процентної ставки на 0,0023 процентні пункти – призвела до збільшення процентних доходів банку на 60336 тис. грн. (+3,7%), тобто

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Отже, банк використав можливості з розширення розміщення коштів у дохідні активи. Розроблення пропозицій щодо резервів зростання доходу для прийняття управлінського рішення про їх використання потребує детального вивчення причин зміни процентної ставки з урахуванням економічної ситуації в країні та менеджменту активів комерційного банку.

Зростання обох факторів одночасно позитивно впливає на збільшення доходів комерційного банку за умови дотримання вимог щодо ліквідності банківських активів.

Розрахуємо коефіцієнти доходності та витратності діяльності банку.

Загальним показником дохідності є величина доходу на одного працівника банку. Цей показник розраховується за такою формулою:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Розрахунки наведені в таблиці 3.6.

Отже, щорічно відбувалося суттєве збільшення доходності на одного працівника, що оцінюється позитивно.

Крім того, для характеристики рівня дохідності використаємо такі показники:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Розрахунки наведені в таблиці 2.6.

У зарубіжній практиці оптимальним є значення показника дохідності активів в межах 12 %.

Отже, в досліджуваний період коефіцієнт доходності активів був близький до оптимального значення, що є ознакою успішного управління активами з боку менеджменту банку.

Розрахуємо показники витратності діяльності банку.

Сума витрат банку на одного працівника:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Розрахунки наведені в таблиці 2.6.

Отже, щорічно відбувалося суттєве збільшення суми витрат банку на одного працівника, що пов`язано з розширенням активних операцій банку.

Витрати на 1 грн. активів (витратність активів):

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Розрахунки наведені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 – Зведена таблиця показників банку «УкрСиббанк» за період 2005-2007 рр

Показники2005 рік2006 рік2007 рік
Доходи банку, тис. грн.125837922069373858619
Середньооблікова чисельність працівників банку, чол.98871055610927
Коефіцієнт доходності127209353
Середні активи, тис. грн.109256711664781230016486
Коефіцієнт доходності, %11,513,312,9
Середні доходні активи банку, тис. грн.78648691458395127078502
Коефіцієнт доходності, %16,015,114,2
Витрати банку, тис. грн.107931617379163045180
Середньооблікова чисельність працівників банку, чол.98871055610927
Сума витрат банку на одного працівника, тис. грн.109165279
Середні активи, тис. грн.109256711664781230016486
Витратність активів0,100,100,10

Отже, щорічно банк утримував витрати на одного працівника на одному рівні, що при розширенні активних операцій оцінюється позитивно.

Розглянемо структуру та динаміку прибутку банку.

Таблиця 2.7 – Динаміка операційних доходів «УкрСиббанк» за період 2005-2007 рр

20032004200520062007
Чисті процентні доходи1933032996981346
Чисті комісійні доходи7691112338386
Чисті торгові доходи487119108199
Інші доходи-1113338178

В 2007 році операційний дохід банку до резервування склав 2,1 млрд. грн., що на 78,6% більше, ніж у попередньому році. Головним чинником росту операційного доходу стало збільшення чистого процентного доходу до резервування частка якого в операційному доході склала 63,8%, що відбулося як завдяки збільшенню обсягів кредитних операцій, так і внаслідок покращення ефективності операцій фінансування, яке вплинуло на ріст чистої процентної маржі на 0,2%. Структура та динаміка прибутку відображена на рис. 2.2 відповідно до таблиці 2.7.

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рис.2.2 – Структура та динаміка прибутку банку «УкрСиббанк» за 2005-2007 рр

Розглянемо показники рентабельності банку, тобто оцінимо рівень його прибутковості (рентабельності).

Прибутковість активів розрахуємо за формулою:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк.

Розрахунки наведені в таблиці 2.8.

Отже, в динаміці показник проявляє тенденцію збільшення до оптимального значення в 1%, тому діяльність керівництва банку можна оцінити позитивно.

Прибутковість капіталу розрахуємо за формулою:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Розрахунки наведені в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 – Показники ефективності діяльності «УкрСиббанк» за 2005-2007 рр

Показники2005 рік2006 рік2007 рік
Чистий прибуток, тис. грн.5280468603198621
Середні загальні активи, тис. грн.109256711664781230016486
Прибутковість активів, %0,50,40,7
Середній капітал, тис. грн.97492914875902516289
Прибутковість капіталу5,44,67,9
Доходні активи, тис. грн.90344622013343934023564
Загальні активи, тис. грн.109256712236995237663019
Коефіцієнт рівня дохідних активів, %82,790,090,3
Кредитні вкладення, тис. грн.77589061753616029664962
Загальні активи, тис. грн.109256712236995237663019
Коефіцієнт кредитної активності, %71,078,478,8

Отже, керівництво банку здійснює певні зусилля, щоб вийти на оптимальне значення цього показника не менше 15 %, що оцінюється позитивно.

Розглянемо окремі показники, що характеризують ділову активність банку, які характеризують його спроможність залучати кошти й ефективно та раціонально їх розміщувати.

Коефіцієнт рівня дохідних активів:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Розрахунки наведені в таблиці 2.8.

Отже, частка активів банку, що приносять банку дохід в загальних активах, в досліджуваний період зростала, наближаючись до оптимального значення – більше 93 %. Збільшення коефіцієнта рівня дохідних активів свідчить про збалансованість кредитного портфеля банку та наявність виваженої політики управління активами.

Коефіцієнт кредитної активності:

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Розрахунки наведені в таблиці 2.8.

Отже, в 2005 році значення питомої ваги кредитних вкладень у загальних активах було в межах оптимального – 65 – 75 %, в 2006 – 2007 роках банк почав здійснювати агресивну ризиковану кредитну політику (значення кредитної активності вище 75 %), що може бути пов`язано з недостатньою диверсифікацією активів.

Підсумовуючи аналіз показників ефективності діяльності банку на протязі 2005 – 2007 років можемо зробити висновок, що основними джерелами доходів банку були надані кредити клієнтам банку, комісійні доходи та доходи від операцій по купівлі – продажу цінних паперів, а основними видами витрат банку були процентні витрати по депозитам, витрати на утримання персоналу, адміністративні витрати та окремі інші витрати. Комерційна ефективність діяльності банку була досить високою, переважали позитивні тенденції змін її показників. На підставі факторного аналізу доходів та прибутку можна констатувати, що найбільший вплив на зміну фінансового результату надали кредитні операції, в основному за рахунок збільшення їх обсягів, незначні зміни в середніх процентних ставках впливали на результат несуттєво; залежність росту рентабельності банку насамперед була від процентних та комісійних доходів. З урахуванням даних про результати аналізу ефективність структури активів і пасивів була достатньою.

Таким чином, в досліджуваному періоді банк працював ефективно: управлінський персонал банку якісно планував динаміку розвитку, довів, що може існувати в конкурентному середовищі, забезпечував належний контроль над витратами.

2.3 Оцінка фінансової стійкості банку

Для оцінки фінансової стійкості банку проаналізуємо показники достатності капіталу та здійснимо оцінку ризику ліквідності.

Результати розрахунків показників достатності капіталу наведені в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 – Показників достатності капіталу «УкрСиббанк» за 2005-2007 рр

ПоказникЗначення показникаТемпи зростання, ланцюговіТемпи приросту, ланцюгові
200720062005200720062005200720062005
Коефіцієнт надійності9%10%10%89%100%100%-11%0%0%
Коефіцієнт фінансового важеля111010112%100%100%12%0%0%
Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів8%9%9%90%100%100%-10%0%0%
Коефіцієнт захищеності власного капіталу7%8%99%94%8%100%-6%-92%0%
Коефіцієнт захищеності доходних активів-0,09-0,10-0,1895%53%100%-5%-47%0%
Коефіцієнт мультиплікатора капіталу121111111%100%100%11%0%0%

Статистичні данні, наведені в таблиці, дають змогу зробити висновок, що в досліджуваний період коефіцієнт надійності (співвідношення капіталу банку і залучених коштів за мінімально допустимого значення не менше 5,0 %) хоч дещо і знизився, але станом на 01.01.2006 р. та 01.01.2007 р. становив 10,0 %, а станом на 01.01.2008 р. знизився до 9,0 %. Таким чином, банк мав низьку забезпеченість власним капіталом і, отже, хоча і достатню надійність, але майже мінімальну, тобто він ще не досяг того рівня, за якого б не залежав від стихій у залученні вільних коштів грошового ринку, бо мав не достатньо своїх, дешевших, які можна розміщати в кредити господарюючим суб’єктам та в інвестиції.

Дані тієї ж таблиці 2.9 показали, що коефіцієнт фінансового важеля при максимально допустимому співвідношенні 1 : 20 становив на 01.01.2006 р. та на 01.01.2007 р. 1 : 10, а на 01.01.2008 р. – 1 : 11. Це свідчить про те, що банк майже не підвищив активність щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку, враховуючи низький рівень забезпечення власними.

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів дещо знизився за аналізований період з 0,09 до 0,08 (або відповідно з 9 % до 8 %) за оптимального значення не менше 10 % і підтверджує вище встановлену тенденцію недостатності власного капіталу з одного боку та ризикованої кредитної політики банку з іншого.

Дані тієї ж таблиці 2.9 свідчать про те, що в 2005 році банк здійснив заходи для захисту власного капіталу вклавши значні суми коштів в свої власні капіталізовані активи – основні засоби і нематеріальні активи. Це підтверджується рівнем відповідного коефіцієнта 0,99. В наступні роки проявилась тенденція до зменшення вкладень в свої власні капіталізовані активи. Це підтверджується зниженням відповідного коефіцієнта з 0,08 до 0,07.

Також банк значно посилив захист дохідних активів власним капіталом. Так, якщо на кінець 2005 р. цей коефіцієнт має негативне значення (–0,18), то вже на кінець 2006 р., а потім і на кінець 2007 р. він зріс майже до позитивного значення (–0,10) та (–0,09) відповідно. Це свідчить про те, що розмір власного капіталу за мінусом недохідних активів не покривав в 2005 році дохідних активів, а на протязі 2006 і 2007 років ситуація значно покращилась, на що вплинуло два фактори: зростання капіталу на 105 % і 52% в 2006 та 2007 роках відповідно та випередження темпів зростання капіталу над темпами зростання недохідних активів.

Отже, банк за рік поліпшив менеджмент пасивів і активів, підвищивши забезпеченість власними коштами і регулюючи обсяг недохідних активів.

Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капіталу, який характеризує ступінь покриття активів акціонерним капіталом, то за оптимального співвідношенні 12,0–15,0 разів він на початок 2006 та 2007 рр. становив 11,0, а на початок 2008 р. – 12,0. Це свідчить, насамперед, що темп зростання активів (він склав в середньому 180%) перевищує темп зростання акціонерного капіталу (він склав 170%) і, по-друге, – про наявність тенденцій зниження використання «потужностей» із залучення їх з акціонерного капіталу. Ця сама тенденція зберігається, якщо зіставити темп зростання власних коштів у цілому (капітал – брутто), то вони зросли за рік в 1,65 раза, порівняно із зростанням у цілому всіх активів у 1,80 раза, що не є ризикованим у даному випадку, але це вже сигнал про необхідність поліпшити менеджмент власного капіталу.

Отже, основні показники взяті нами для аналізу фінансової стійкості банку мають різні тенденції розвитку у часі: до поліпшення (коефіцієнт надійності, коефіцієнт «фінансового важеля», коефіцієнт мультиплікатора капіталу), до погіршення (коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів), до стабілізації (коефіцієнт захищеності доходних активів).

Звідси можна зробити висновок, що фінансова стійкість банку недостатньо забезпечена його капіталом і останній, хоча і може захищати банк від імовірних ризикованих втрат сьогодні і в близькому майбутньому, але потребує нарощення. З метою аналізу ризику ліквідності розглянемо структуру залучених банком коштів, що наведена в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 – Структуру залучених банком коштів за період 2005-2007 рр

Показник2007 рік2006 рік2005 рікВідхилення від попереднього року
2006 рік2007 рік
Коррахунки банків5%5%1%4%0%
Кредити одержані52%50%10%40%2%
Кошти клієнтів36%41%87%-46%-5%
Кредитори7%5%2%3%2%
Усього100%100%100%

Статистичні данні, наведені в таблиці, дають змогу зробити висновок, що в досліджуваний період в структурі залучених коштів найбільшою була питома вага міжбанківських кредитів, тобто найдорожчих ресурсів, вона протягом останніх років суттєво збільшилась з 10% в 2005 році до 50% в 2006 році та 52% в 2007 році. Водночас підвищувалась частка залишків на кореспондентських рахунках інших банків з 1% в 2005 році до 5% в 2006 – 2007 роках, що свідчить про розширення мережі кореспондентських зв’язків банку. Це дає змогу банку отримувати дешеві, але водночас нестабільні джерела коштів. Суттєво знизилась питома вага коштів клієнтів, особливо в 2006 році падіння склало 46% і спостерігається тенденція до зниження частки і в 2007 році на 5%. Зростала частка залучених коштів в розрахунках з іншими кредиторами з 2% в 2005 році до 7% в 2007 році, але темпи зростання щороку уповільнювались.

Така структура залучених коштів не може вважатися ефективною, крім того, в досліджуваному періоді відбувалися негативні структурні зрушення. Тому менеджерам банку необхідно вжити термінових заходів, що розширення клієнтської бази, в першу чергу залучення строкових депозитів, а також знизити питому вагу міжбанківських кредитів в кредитному портфелі банку.

Також здійснимо аналіз активів і пасивів за строками залучення і погашення та їх збалансованості.

Результати групування активів та пасивів та розриву ліквідності станом на 01.01.2008 р. наведені в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 – Результати групування активів, пасивів та розриву ліквідності «УкрСиббанк» станом на 01.01.2008 р

Показникдо 1 місяця1 – 3 місяці3 – 12 місяцівпонад 1 рікбезпроцентніУсього
Активи5 365 857943 5023 714 44525 067 47716 58635 107 867
Пасиви6 436 0132 645 56010 834 34913 168 136123 73533 207 793
Розрив ліквідності-1 070 156-1 702 058-7 119 90411 899 341-107 149
Сукупний розрив-1 070 156-2 772 214-9 892 1182 007 2231 900 074

Дані таблиці свідчать, що в інтервалах до 1 місяця, 1 – 3 місяця, 3 – 12 місяців та безпроцентні активи банк має від’ємний розрив ліквідності і тільки нагромаджені в інтервалі понад 1 рік періоді ліквідні кошти дають змогу перекрити від’ємний розрив ліквідності в цих періодах. Тому сукупний розрив ліквідності є додатною величиною. З цієї причини банк має розглянути можливі варіанти додаткового пошуку ліквідних коштів, особливо в періоді 3 – 12 місяців. Практично такий же стан справ існував і в 2005 – 2006 роках. Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що в цілому банк не має проблем з ліквідністю, але у періодах з дефіцитом ліквідних коштів, необхідно переглянути збалансованість строків залучення депозитів та погашення кредитів.

Розглянемо показники ліквідності (миттєвої, поточної, довгострокової, загальної ліквідності) та відповідність їх нормативним значенням, встановленим Національним банком України в Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України.

Результати розрахунку наведені в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 – Показники ліквідності «УкрСиббанк» за 2005-2007 рр.

ПоказникЗначення показникаТемпи зростання, ланцюговіТемпи приросту, ланцюгові
200720062005200720062005200720062005
Норматив миттєвої ліквідності16%14%21%110%70%100%40%-30%0%
Норматив поточної ліквідності75%68%99%111%68%100%42%-32%0%
Норматив короткострокової ліквідності24%22%28%109%80%100%29%-20%0%
Коефіцієнт миттєвої ліквідності16%13%14%115%99%100%16%-1%0%
Коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань92%91%91%101%100%100%1%0%0%
Коефіцієнт співвідношення високоліквідних до робочих активів 1/1600102%62%100%39%-38%0%
Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань100%107%147%94%73%100%21%-27%0%
Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів0,940,971,2097%81%100%16%-19%0%
Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань10%12%19%85%64%100%22%-36%0%
Коефіцієнт співвідношення ліквідних та загальних активів 1/8 1/8 1/494%53%100%40%-47%0%
Коефіцієнт співвідношення позик і депозитів94%97%120%97%81%100%16%-19%0%
Коефіцієнт відношення готівки в касі і прирівняних до неї коштів та сальдо міжбанківських позик-0,1-0,1-1,2120%8%100%112%-92%0%
Коефіцієнт ліквідних цінних паперів0,4%1,4%0,0%28%
Показник структурного співвідношення вкладів0,180,190,2295%86%100%8%-14%0%

Данні, наведені в таблиці, дають змогу зробити висновок, що банком виконувались нормативи ліквідності, встановлені Національним банком України, за виключенням нормативу миттєвої ліквідності. Якщо в 2006 році порівняно з 2005 роком відстежувалась тенденція до погіршення значень нормативів, то в 2007 році порівняно з 2006 роком тенденція змінилася на протилежну і показники коефіцієнтів ліквідності покращились. Отже, в досліджуваний період у банка були певні труднощі зі здатністю забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів. В той же час банком забезпечувались збалансованість строків і сум ліквідних активів та зобов’язань, здатність виконувати прийняті ним короткострокові зобов’язання за рахунок ліквідних активів.

За результатами аналізу можна стверджувати, що стан якості управління ліквідністю в банку задовільний; основними факторами, що впливали на зміну показників ліквідності були структура і зміни в високоліквідних, ліквідних активах, сумарних активів, зобов’язань банку.

З достатньою ймовірністю можна стверджувати, що в майбутньому стан ліквідності банка буде покращуватись.

Висновки

Ефективне функціонування національної економіки, її розвиток разом з постійним зростанням добробуту населення не уявляється можливим без вирішення завдань забезпечення ефективного функціонування банківської системи та її основних елементів – комерційних банків.

Банк розглядається нами як економічна установа зі складною багаторівневою організаційною та фінансовою структурою, що виконує специфічні функції в економіці. Поряд з зовнішніми факторами, що впливають на стан банківської системи України, на розвиток банків за часів незалежності України першочерговий вплив здійснювали і здійснюють особливості системи управління кожним з них. Діюча система управління комерційними банками, ключовим елементом якої виступає аналіз, потребує більш ефективних систем контролю, аналізу та впливу на показники фінансових результатів.

В першому розділі роботи було представлено теоретичне обґрунтування концептуальних засад аналізу фінансових результатів, розглянуті підходи до тлумачення самих термінів «дохід», «прибуток» та «прибутковість».

Результати проведеного дослідження підтверджують, що фінансовий результат залежить від прибутковості роботи банку, що в свою чергу є результатом ефективної взаємодії кожного компонента системи організації сучасного банку. Було здійснено комплексне дослідження проблем використання основних коефіцієнтів прибутковості в практичній діяльності вітчизняних банків, систематизовано показники оцінки прибутковості та проаналізовано можливості застосування цих підходів в вітчизняній практиці. Доведено, що сучасна практика використання банківського аналізу, вимагає застосування різноманітних підходів до аналізу серед яких комплексний аналіз відрізняється глибиною дослідження, рівнем деталізації об’єктів аналізу та аналітичних процедур, змістом і кількістю аналізованих показників, спрямованістю на найбільш повну оцінку діяльності банку.

У другому розділі роботи нами було здійснено оцінку фінансового стану комерційного банку АКІБ «УкрСиббанк» за період з 2005-2007 рр. На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що банк є досить стійким і добре капіталізованим банком, який займає одне з провідних місць на ринку банківських послуг в Україні. Стан, перспектива функціонування, капітальна та фінансова стійкість, достатність резервів банку, в цілому, мають бути визначені як задовільні.

СПИСОК Використаних джерел

1. Алексеєнко М.Д., Білошапка В.С., Большакова О.Ю., Боришкевич О.В., Бутинець Ф.Ф. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів за спец. "Банківський менеджмент" / Ред. Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович. – Житомир: Рута, 2001. – 384 с.

2. Анализ деятельности коммерческого банка / Под общ. ред. С.И. Кумок. М.: АОЗТ «Вече», АО «Московское финансовое объединение», 1994. – 400 с.

3. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф.. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП "Рута", 2001.–384 с.

4. Атажанов Б.А. Финансовый анализ деятельности кредитных организаций // Аудит и финансовый анализ. – 2004. – № 3. – С. 54 – 74.

5. Банківська енциклопедія / За ред. д-ра екон. наук проф. А.М. Мороза. – К.: Либідь, 1998. – 345 с.

6. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О.Кириченко, І.Гіленко, А.Ятченко. – К.: Основи, 1999. – 671 с.

7. Белов В.С. Управление прибылью: проблемы выбора. – СПб.: Приоритет, 1996. – 94 с.

8. Бернстайн Л. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика, интерпретация / Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 624 с.

9. Білоусова І. Проблема розвитку управлінського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит: – 2005. – № 2 – С. 49.

10. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга-Н, Ника-центр, 1999. – 528 с.

11. Бюлетень Національного банку України.- 2005.- №5 // www.bank.gov.ua.

12. Бюлетень Національного банку України.- 2006.- №1 // www.bank.gov.ua.

13. Бюлетень Національного банку України.- 2006.- №2 // www.bank.gov.ua.

14. Ванинский А.Я. Факторный анализ хозяйственной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 143 с.

15. Васюренко О.В. Менеджмент кредитних операцій у комерційних банках. Харків: Оригінал, 2001. – 72 с.

16. Герасимович А.М., Самсонова О.І. Практикум з курсу "Аналіз банківської діяльності": Навч. Посібник.– К.: КНЕУ, 2003. – 102 с.

17. Гладких Д. Основні показники фінансової стабільності банківської установи // Вісник НБУ. – 2003 . – № 9. – С. 40– 42.

18. Гладких Д. Основні показники фінансової стабільності банківської установи // Вісник НБУ. – 2001. – № 9. – С. 40–42; № 10. – С. 29–33.

19. Дмитренко М. Управління фінансами банку // Вісник НБУ. – 2002. – № 11. – С. 29.

20. Енциклопедія з банківської справи України.

21. Жуков Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки: М.: ЮНИТИ, 2003.- 600с.

22. Иванов В.В. Как надежно и выгодно вкладывать деньги в коммерческие банки: Надежность банка. Финансовые инструменты: вексель, депозит, ГКО. Прибыльность вложения: Рекомендации клиентам. – М. : Инфра-М, 1996. – 416 с.

23. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України № 368 від 28.08.2001.

24. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Постанова Правління Національного банку України № 141 від 14.04.2001.

25. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік в комерційних банках України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 448 с.

26. Кіндрацька Л.М. Управлінський облік та контролінг у системі управління банку // Вісник НБУ: – 2001. – № 8. – С. 20– 24.

27. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

28. Коваленко В.В. Обов`язкове резервування як інструмент грошово-кредитної політики // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2004.- 374 c.

29. Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Тенденції і перспективи розвитку грошово-кредитної політики Національного банку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 5.- Суми: Мрія ЛТД, 2002.- 288 c.

30. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: Навчальний посібник. – К: Видавничий дім “Скарби”, 2001. – 336 с.

31. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект / Межрегиональная академия управления персоналом. – К.: МАУП, 1999. – 190 с.

32. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово–банковских расчетов / Пер. Елена Кочович, предисл. Е.М. Четыркин. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 268 с.

33. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. – М.: Консалтбанкир, 2003. – С. 272.

34. Масленченков Ю.С Стоимостной анализ структурно-функциональной организации банковских бизнес-процессов // Аналитический банковский журнал: – 2002. – № 9. – С. 66–74.

35. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. – М.: Перспектива, 1996. – 232 с.

36. Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. – М.: Инфра-М, 1996. – 336 с.

37. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України № 489 від 28.08.2001.

38. Парасій-Вергуненко І.М. Методика аналізу міжбанківських кредитів. Вчені записки: Наук. зб. – Вип..3 / Відп. ред. В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2001. – 348 с.

39. Плікус І.Й. Система моніторингу для фінансового прогнозу діяльності підприємства // Фінанси України (укр.). – 2003. – № 4. – С. 35-45.

40. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Постанова Правління Національного банку України № 279 від 6.07.2000.

41. Полреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. – М.: Инфра – М, 1996. 624 с.

42. Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, положення від 31.03.2005 р.- №102.

43. Сюркало
Б.І. Організація фінансового моніторингу в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційного банку// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми:Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2004.-374c.

44. Тимофеева З.А. Аналитическая работа в коммерческом банке // Деньги и кредит. – 2001. – № 2. – С. 46–53.

45. Финансовое планирование и контроль: Пер. с англ. / Под ред. М.А. Поукока и А.Х. Тейлора. – М:ИНФРА-М, 1996. – 480 с.

46. Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово аналитическая служба в банке:Пр. пособие.– М.: ФБК–Пресс,1998.– 144с.

Додаток А

Основні фінансові показники п’яти найбільших банків України за даними Асоціації українських банків станом на 01.01.2008 р.

Таблиця А1

Депозити фізичних осіб за станом на 01.01.2008 р.

№ п/пБанкРейтингСума, всього, млн.грн.Питома вага, %Частка в зобов’язаннях, %В тому числі
кошти до запитання, млн.грн.строкові депозити, млн.грн.
ВСЬОГО154291,583100,00030,81733533,084120758,499
1ЗАТ КБ «ПриватБанк»123764,01015,40246,3795369,89818394,112
2РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ215627,25310,12838,6854474,30011152,953
3ОЩАДБАНК311185,9427,25062,4157234,1783951,765
4УКРСОЦБАНК47440,9164,82326,1142152,5635288,353
5УКРСИББАНК76584,2504,26719,2301594,6194989,631

Таблиця А2

Депозити юридичних осіб за станом на 01.01.2008 р.

№ п/пБанкРейтингСума, всього, млн.грн.Питома вага, %Частка в зобов’язаннях, %В тому числі
кошти до запитання, млн.грн.строкові депозити, млн.грн.
ВСЬОГО143831,755100,00028,72865934,22877897,527
1ЗАТ КБ «ПриватБанк»116058,98211,16531,3429122,2076936,774
2РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ37141,5354,96517,6795032,0582109,477
3ОЩАДБАНК55509,4163,83030,7414817,063692,354
4УКРСОЦБАНК28800,8576,11930,8864570,5324230,325
5УКРСИББАНК74589,4073,19113,4042109,2632480,144

Таблиця А3

Фінансовий результат за станом на 01.01.2008 р.

№ п/пБанкРейтингФінансовий результат, млн. грн.Питома вага, %Прибутков. статутного капіталу, %Прибутковість активів, %
ВСЬОГО735,172100,0001,7440,130
1ЗАТ КБ «ПриватБанк»2125,4317,0614,6230,221
2РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ1144,2319,6196,3260,316
3ОЩАДБАНК527,423,7292,5650,136
4УКРСОЦБАНК822,403,0472,1960,071
5УКРСИББАНК918,642,5360,7240,050

Таблиця А4

Капітал за станом на 01.01.2008 р.

№ п/пБанкРейтингКапітал, млн.грн.% до 01.01.07Капітал (млн.ЄВРО)Питома вага (%)Статутний капітал (млн.ЄВРО)
ВСЬОГО72051,8929633,829100,0005635,000
1ЗАТ КБ «ПриватБанк»15993,858118,72801,4208,319362,780
2РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ25469,971100,96731,3727,592304,843
3ОЩАДБАНК82162,27681,26289,1113,001142,933
4УКРСОЦБАНК43265,630100,67436,6374,532136,381
5УКРСИББАНК34107,237140,58549,1665,700344,295

Таблиця А5 Структура кредитно – інвестиційного портфелю за станом на 01.01.2008 р.

№ п/пБанкРейтингКІП, млн. грн.Питома вага, %В тому числі
Міжбанківські кредитимлн. грнКредити юр. особам, млн. грнКредити фізичним особам, млн. грн.Цінні папери, млн. грн.
ВСЬОГО470353,86100,0047771,66243925,50152711,2725945,43
1ЗАТ КБ «ПриватБанк»148515,9110,3154662,9323878,0818948,161026,75
2РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ239788,148,4591607,0519066,8417829,731284,53
3ОЩАДБАНК1012703,892,701886,333658,675293,522865,37
4УКРСОЦБАНК426131,805,556592,4710619,7713418,301501,25
5УКРСИББАНК332822,496,9781992,9711862,3418057,64909,55

Таблиця А6

Активи та зобов’язання за станом на 01.01.2008 р

№ п/пБанкРейтингАктиви, млн. грн.Питома вага, %Балансовий капітал, млн. грн.Зобов’язання, млн. грн.
ВСЬОГО567161,94100,0066493,28500668,66
1ЗАТ КБ «ПриватБанк»156752,7910,0065514,3351238,45
2РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ245634,938,0465239,0240395,91
3ОЩАДБАНК720147,273,5522225,3817921,89
4УКРСОЦБАНК431710,695,5913216,2028494,50
5УКРСИББАНК337288,036,5743048,3834239,65

Додаток Б

Діаграми основних показників діяльності великих українських банків за станом на 01.01.2008 р.

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рисунок Б1 – Депозити фізичних осіб

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рисунок Б2 – Депозити юридичних осіб

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рисунок Б3 – Фінансовий результат

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рисунок Б4 – Капітал

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рисунок Б5 – Структура кредитно – інвестиційного портфелю

Курсовая работа: Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

Рисунок Б6 – Активи та зобов’язання

Додаток В

Баланс АКІБ «УкрСиббанк» за станом на 31 грудня (тис. грн.)

РядокНайменування статті2007 рік2006 рік2005 рік
АКТИВИ
1Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку2099029982970738005
2Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України14751630815280734
3Кошти в інших банках29189741624154670826
4Цінні папери в торговому портфелі банку
5Цінні папери в портфелі банку на продаж777888306332529784
6Кредити та заборгованість клієнтів29664962175361607513695
7Цінні папери в портфелі банку до погашення
8Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії20136987 72444979
9Основні засоби та нематеріальні активи13390571165819878721
10Нараховані доходи до отримання335539220074104541
11Відстрочений податковий актив7520171
12Інші активи171030138567108224
13Довгострокові активи, призначені для продажу13526
14Усього активів3766301922 369 95210669706
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
15Кошти банків:19932852110896252894744
15.1У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України19800017320
16Кошти клієнтів1155368069159735528507
17Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком342542
18Боргові цінні папери, емітовані банком8509791344470789733
19Нараховані витрати до сплати402170236024171687
20Відстрочені податкові зобов’язання1285727580
21Інші зобов’язання1891008770710308649
22Усього зобов`язань34630692203697019721442
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
23Статутний капітал25750001750000750000
24Капіталізовані дивіденди
25Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
26Емісійні різниці
27Резерви та інші фонди банку2273221587188189
28Результати переоцінки, у тому числі:13613625122211
28.1Резерви переоцінки необоротних активів93511044211231
28.2Резерви переоцінки цінних паперів4262(4191)10980
29Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років1777116679122772
30Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження1986216860345092
31Усього власного капіталу30323272000251948264
32Усього пасивів376630192236995210669706

Додаток Д
Звіт про фінансові результати АКІБ «УкрСиббанк» за станом на 31 грудня (тис. грн.)

РядокНайменування статті2007 рік2006 рік2005 рік
1Чистий процентний дохід1328666661972314073
1.1Процентний дохід31127261643977848471
1.2Процентні витрати1784096(982005)(534398)
2Чистий комісійний дохід551804401825129439
2.1Комісійний дохід579199425057150005
2.2Комісійні витрати27395(23232)(20566)
3Торговельний дохід17508012076875971
4Дохід у вигляді дівідендів323198132
5Дохід від участі в капіталі185
6Інший дохід-87451691971726
7Усього доходів20471281201700591346
8Загальні адміністративні витрати336686(228179)(169988)
9Витрати на персонал658620(352482)(225576)
10Втрати від участі в капіталі28431(5)
11Інші витрати209952(152018)(96184)
12Прибуток від операцій81343946902199593
13Чисті витрати на формування резервів597064(381185)(17228)
14Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу
15Прибуток до оподаткування2163758783682365
16Витрати на податок на прибуток81642(19233)(37273)
17Прибуток після оподаткування1347336860345092
18Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу63888
19Чистий прибуток/збиток банку1986216860345092
20Чистий прибуток на одну просту акцію, (грн.)0,000,00
21Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, (грн.)0,000,00
  Курсовая работа: Фінансова діяльність комерційних банків

Автор: Скачать бесплатно на любую на тему

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *