Тема: Банковское дело


Теги:

Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра обліку і аудиту

ЗОШИТ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»

Студента (ки)________________________________

____________________________________________

________________курсу групи ________________

Спеціальність________________________________

м. Павлоград

2009 рік

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи

Обов’язкові завдання:

– складання словника основних термінів – 0,3 бала за один термін;

– доповнення схеми класифікації – 2 бал за класифікацію,

– тестового завдання – 1 бал;

– рішення практичного завдання з розв’язанням – 1 бал.

Додаткові завдання:

– складання тестових завдань – 2 бала (10 тестових питань);

– складання кросворду за темою – 3 бала (не менше 10 слів);

– перелік 5 наукових публікацій за останні два роки за темою (оформлений аналогічно списку літератури в даному зошиті) – 1 бал;

Завдання для самостійної роботи

МОДУЛЬ 1. Організація діяльності та базові операції банків

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Банк –

2. Банківські операції –

3. Реєстрація банків –

4. Ліцензування банківської діяльності –

5. Філія банку –

6. Відділення банку –

7. Представництво банку –

Практичне завдання №1:

Доповнити схему під назвою «Класифікація комерційних банків України»:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Практичне завдання №2:

За наведеними ознаками розпізнати вид відокремленого структурного підрозділу або структурної одиниці та доповнити схему:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Практичне завдання №3:

Позначити стрілками послідовність створення та реєстрації банку, доповнити елементи схеми:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Тема 2. Операції банків з формування власного капіталу, залучення і запозичення коштів

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Банківські ресурси –

2. Власний капітал –

3. Залучений капітал –

4. Субординований борг –

5. Запозичений капітал –

6. Недепозитні джерела залучення ресурсів –

7. Відвернені кошти –

Тестове завдання:

Тест 1. Операції за допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси називаються:

а) нетрадиційними;

б) пасивними;

в) активними;

г)немає вірної відповіді.

Тест 2. Сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні банків та використовуються ними для виконання операцій – це:

а) ресурси;

б) кредити;

в) депозити;

г)всі відповіді вірні.

Тест 3. Які елементи із нижченаведених не належать до залученого капіталу банку?

а) депозитні сертифікати;

б) міжбанківський кредит;

в) вклади;

г)депозити.

Тест 4. У сукупних ресурсах частка власного капіталу складає:

а) більше, ніж 50%;

б) повинна дорівнювати 100%

в) 30%;

г) до 15%

Тест 5. Мета короткострокових міжбанківських кредитів –

а) підтримати ліквідність банку;

б) задоволення потреб клієнтів у коштах

в)виконання вимог резервування;

г)всі відповіді вірні.

Практичне завдання №2:

Комерційному банку «УКРГАЗБАНК» на завтра терміново потрібні кошти для виконання нормативів НБУ з ліквідності та платоспроможності, залучених коштів недостатньо. Доповніть запалановані шляхи вирішення проблемної ситуації, та запропонуйте власний:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Практичне завдання №3:

Розподілити заходи управління ресурсами та визначити їх рівні.

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Практичне завдання №4:

Визначити різновиди депозитів:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2
Кошти, що розміщуються в банку на поточному рахунку, в будь-який час можуть вилучатися
Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2
Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2
Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Тема 3. Операції банків з обслуговування платіжного балансу, з готівкою, з пластиковими картками

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Безготівкові розрахунки –

2. Чек –

3. Акредитив –

4. Залік взаємних вимог –

5. Періодичні перерахування –

6. Вексель –

7. Кореспондентські відносини –

8. Платіжна картка –

Тестове завдання:

Тест 1. Які дві основні форми розрахунків використовують в Україні:

а) грошову і матеріальну;

б) готівкову і безготівкову;

в) готівкову і матеріальну;

г) грошову і безготівкову

Тест 2. На розрахунковий рахунок суб’єкта господарювання можуть бути зараховані кошти:

а) з кредитного рахунка, відкритого в іншому банку;

б) з депозитного рахунка того ж банка, де відкрито розрахунковий рахунок;

в) з розрахункового рахунка будь-якого суб’єкта господарювання;

г) відповіді а)-в).

Тест 3. Шляхом списання коштів з рахунку платника і зарахування на рахунок

продавця на основі розпорядних документів здійснюються:

а) готівкові розрахунки;

б) безготівкові розрахунки;

в) грошові розрахунки;

г) взаємозалік.

Тест 4. Хто здійснює нагляд за правильністю проведення розрахунків в економіці:

а)підприємства;

б)населення;

в)держава;

г)комерційні банки.

Тест 5. До недоліків безготівкових розрахунків належать:

а)можливість припущення помилок при заповненні документів;

б)велика швидкість розрахунків;

в)можливість підробки банкнот;

г)точна передача платежу продавцю.

Практичне завдання №1

Здійснити вірний розподіл документів:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Практичне завдання №2

Доповнити схему:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Практичне завдання №3

Здійснити розподіл функцій банку в організації грошового обігу та методів обмеження готівкового обігу:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Практичне завдання № 4

За наведеними ознаками визначити вид документа, з’єднати відповідно лініями:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Тема 4. Операції банків з векселями

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Соло вексель –

2. Тратта –

3. Ремітент –

4. Цесія –

5. Аваль –

6. Акцепт –

7. Алонж –

8. Індосамент –

Тестове завдання:

Тест 1. Безумовне зобов’язання або наказ векселедавця оплатити у визначений час, у визначеному місці визначену суму векселетримачу за поставлені товари, послуги має назву:

а) чека;

б) векселя;

в) депозитного сертифіката;

г)немає вірної відповіді.

Тест 2. Передання векселя у власність іншій особі оформляється за допомогою передатного напису, що засвідчує перехід прав за векселем – це:

а) аваль;

б) алонж;

в) індосамент;

г)всі відповіді вірні.

Тест 3. За економічною сутністю (забезпечення) векселі поділяються на такі види:

а) іменний та бланковий;

б) міжбанківський кредит;

в) фінансовий, комерційний, фіктивний;

г)короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий.

Тест 4. Здійснення банком за дорученням векселетримача операцій з векселями і супровідними комерційними документами на підставі одержаних від векселетримача інструкцій з метою одержання платежу з векселями, передавання векселів, комерційних документів проти платежу, передання векселів і комерційних документів на інших умовах має назву:

а) доміціляція;

б) аваль;

в) акцепт;

г) немає вірної відповіді.

Тест 5. Доручення оплатити векселі в особливому місці платежу, яке відрізняється від місцезнаходження платника –

а) доміціляція;

б) аваль;

в) акцепт;

г) авізо.

Практичне завдання №1

Визначити відмінності простого векселя від переказного на основі запропонованих критеріїв:

КритеріїПростийПереказний
Наказ чи зобов’язання
Необхідність акцепту
Можливість подальшої передачі
Можливість трансформації («простий – переказний»)

Практичне завдання №2

Визначити вид операції з векселями, що здійснюються в сучасних умовах комерційними банками:

Операції з надання грошових коштів проти врахування векселів на надання кредитів під заставу векселів
Операції з оформлення заборгованості векселями, прийняття до сплати переказних векселів, виданих до банку кредиторами, видача простих векселів кредиторами банку, видача переказних векселів на боржників банку, вексельні платежі
Операції з купівлі-продажу векселів
Операції з кредитування банком суб’єкта господарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним з дисконтом з грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя за номінальною вартістю
Операції з інкасування векселів, доміциляція векселів, їх зберігання, купівля, продаж і обмін за дорученням клієнтів
ТОРГІВЕЛЬНІ
ВРАХУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ
РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ
КОМІСІЙНІ ТА ДОВІРЧІ
ГАРАНТІЙНІ
КРЕДИТНІ

Тема 5. Кредитні операції банків. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Товарний кредит –

2. Комерційний кредит –

3. Банківський кредит –

4. Споживчий кредит –

5. Кредитоспроможність позичальника –

6. Забезпечення зобов’язань –

7. Поточний рахунок з овердрафтом –

Тестове завдання:

Тест 1.На практиці застосовуються наступні форми кредиту:

а) короткострокові, довгострокові, середньострокові;

б) товарні, комерційні, банківські;

в) одноразові, перманентні, гарантовані;

г) бланкові, забезпечені.

Тест 2. Продаж товарів та послуг одним підприємством іншому з відстрочкою платежу це:

а) банківський кредит;

б) комерційний кредит;

в) споживчий кредит;

г) контокорентний кредит.

Тест 3.За методом надання розрізняють банківські кредити:

а) одноразові, перманентні, гарантовані;

б) поступового погашення, з погашенням одноразовим платежем, за особливими умовами погашення, з погашенням на вимогу кредитора, з регресією платежів;

в) строкові, до запитання, прострочені, пролонговані;

г) в сферу обігу, в сферу виробництва, в сферу торгівлі.

Тест 4. За формою організації розрізняють банківські кредити:

а) одноразові, перманентні, гарантовані;

б) двустронні, синдицировані, консорціальні;

в) строкові, до запитання, прострочені, пролонговані;

г) в сферу обігу, в сферу виробництва, в сферу торгівлі

Тест 5.В залежності від кількості днів заборгованості розрізняють наступні види кредитів:

а) одноразові, перманентні, гарантовані;

б) стандартні, субстандартні, під контролем, сумнівні, безнадійні;

в) забезпечені, бланкові;

г) контокорентний кредит.

Практичне завдання №1

Визначте суму погашувального платежу та відсотки, якщо кредит юридичної особи дорівнює 120 тис. грн., термін надання з 1.02.2008р. до 1.08.2008р. при ставці простого відсотка 25% річних, погашення боргу – в кінці терміну дії угоди, а виплата відсотків – щомісяця.

Зробіть висновок, який з способів нарахування відсотків (німецький, французький або англійський) найвигідніший для банку, який – для власника коштів.

Методика розрахунку:

Розрахунок:

Німецький спосіб (місяць – 30дн., рік – 360дн.)

Французький спосіб (місяць – по факту, рік – 360дн.)

Англійський спосіб (місяць – по факту, рік – по факту)

Практичне завдання №2

Визначити вид кредитної лінії за наведеними ознаками:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2Угода між підприємством та банком про використання протягом обумовленого терміну на визначених умовах кредиту, гранична сума якого заздалегідь обговорена. Можливість сплатити за рахунок кредиту будь-які розрахункові документи, передбачені у кредитній угоді, що укладається між підприємством та банком
Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2Відкривається за періодичної нестачі оборотних коштів у позичальника, пов’язаних із сезонністю циклічного виробництва: нагромадження запасів товарів на складі, сільськогосподарські позики. Погашення відбувається по закінченні операційного циклу за рахунок виторгу від реалізації готової продукції.
Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2Може бути відкрита підприємству, коли воно відчуває довготерміновий, постійний брак коштів для відновлення процесу виробництва в заданому обсязі. Термін не перевищує 1 року. Погасивши частину боргу, позичальник може отримати новий кредит в рамках встановленого ліміту за однією і тою самою угодою.
Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2Різновид кредитної лінії, що надається в національній та іноземній валюті та відповідно до потреб клієнта може використовуватися в обсязі, що не перевищує встановлений ліміт. Погашення здійснюється автоматично шляхом зарахування коштів на поточний рахунок позичальника і закриття дебетового рахунку.

Практичне завдання №3

КБ «Арго» 1 лютого 2008 року надав короткостроковий кредит на суму 200 000 грн. КБ «Укргазбанк» під ставку 18,5% річних терміном на 9 днів на умовах сплати відсотків одночасно з поверненням кредиту по закінченню строку дії угоди.

Визначити суму процентів, що підлягає оплаті за користування кредитом.

ПІДСУМКИ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗА МОДУЛЕМ І:

Види завданьОтримані бали за темами
Тема №1Тема №2Тема №3Тема №4Тема №5І модуль
Обов’язкові
Додаткові
Разом

МОДУЛЬ 2. Фондові, інвестиційні, валютні та нетрадиційні операції

Тема 6. Операції банків з цінними паперами

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Фондові операції –

2. Цінна папери –

3. Акція –

4. Облігація –

5. Казначейські облігації –

6. Депозитний (ощадний) сертифікат –

7. Компенсаційні сертифікати –

Тестове завдання:

Тест 1. Діяльність по вкладенню грошових та інших активів в цінні папери, ринкова вартість яких здатна зростати та приносити банку доход у формі відсотків, дивідендів, прибутку від перепродажу та інших прямих та непрямих доходів являє собою:

а) депозитні операції;

б) фондові операції;

в) кредитні операції;

г)валютні операції.

Тест 2. Оберіть негативні сторони участі комерційних банків в інвестиційному процесі із нижченаведених:

а)сприяння конкуренції між учасниками фондового ринку;

б) збитки банків від зміни курсової вартості цінних паперів або невдалого їх розміщення при емісії цінних паперів;

в) диверсифікує активів банку через вкладення коштів у цінні папери.

г)відповіді а)-в).

Тест 3. Документи, що засвідчують виражені в них і використовувані за допомогою пред’явлення або передання майнових прав власників стосовно особи, що їх випустила мають назву:

а) платіжні документи;

б)розрахункові документи;

в) товарні документи;

г)цінні папери.

Тест 4. Комерційні банки на ринку цінних паперів здійснюють наступні види діяльності:

а) емісійну, комерційну, інвестиційну;

б) товарну, комерційну;

в) готівкову, безготівкову;

г)фіктивну.

Тест 5. Цінний папір без встановленого терміна обертання, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства – це:

а) акція;

б) облігація;

в) депозитний сертифікат.

г)вексель.

Практичне завдання №3

Доповніть схему:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Тема 7. Банківські інвестиції

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Інвестиційні операції банків –

2. Реальні інвестиції –

3. Портфель інвестиційних цінних паперів –

4. Інвестиційна політика банку –

5. Інвестиційне кредитування –

6. Реальні інвестиції

7. Фінансові інвестиції –

Тестове завдання:

Тест 1.Позикові й інвестиційні операції, котрі дозволяють кредитним установам з обороту своїх ресурсів отримувати прибуток мають назву:

а) інвестиційної діяльності;

б) валютної діяльності;

в) фондової діяльності;

г)кредитної діяльності.

Тест 2. Участь банків в інвестиційному процесі може здійснюватись за допомогою:

а) механізмів фондового ринку допомогою механізму середнього та довгострокового кредитування;

б) операцій РЕПО;

в) операцій на відкритому ринку;

г)резервної норми.

Тест 3.
Прямі банківські інвестиції можна класифікувати на:

а) інвестиції у власну діяльність та інвестиції в інші види діяльності;

б) інвестиції короткострокові, середньострокові та довгострокові;

в) інвестиції цільові та нецільові;

г)немає вірної відповіді.

Тест 4. Одні з основних видів інвестицій – це:

а) поточні;

б) капітальні інвестиції;

в) іноземні;

г)всі відповіді вірні.

Тест 5. Об’єктами банківського інвестиційного кредитування виступають:

а) будівництво, розширення, реконструкція, модернізація діючих промислових підприємств, сільського господарства, сфери обігу тощо;

б) придбання машин, устаткування, будівель, землі;

в) науково-технічні розробки, що мають фундаментальний характер;

г)всі відповіді вірні.

Практичне завдання №1

Заповнити таблицю:

Основні відмінності банківських інвестицій від банківських кредитів
КритеріїБанківські інвестиціїБанківські кредити
Терміни розміщення коштів
Ініціатор вкладення коштів
Рівень ризикованості

Практичне завдання №2

Доповнити схему:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Тема 8. Торговельні, неторговельні, міжбанківські операції банків в іноземній валюті.

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Валютні операції

2. Поточні неторговельні операції –

3. Операції, пов’язані з рухом капіталу –

4. Поточні торговельні операції в іноземній валюті –

5. Кореспондентські відносини

6. Міжнародний рахунок НОСТРО

7. Міжнародний рахунок ЛОРО –

Тестове завдання:

Тест 1. Якщо підприємство здійснює експортно-імпортні операції, який рахунок йому необхідно відкрити в своїй країні:

а) Лоро,

б) Ностро

в) розподільчий,

г) Востро.

Тест 2. Банки, які мають ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, здійснюють свою діяльність як в Україні, так і за її межами, називаються:

а) уповноважені

б) міжрегіональні;

в) регіональні;

г) валютні

Тест 3. Документарні форми міжнародних розрахунків відрізняються від бездокументарних тим, що передбачають виконання угоди:

а) при пред’явленні в банк продавця фінансових документів,

б) при пред’явленні в банк покупця комерційних документів,

в) при пред’явленні фінансових та комерційних документів,

г) при пред’явленні будь-яких документів, що підтверджують виконання зобов’язань сторонами

Тест 4. Серед форм розрахунків між сторонами, що уклали угоду вперше, найчастіше застосовують в міжнародній практиці:

а) інкасо,

б) банківський переказ,

в) акредитив,

г) чекову форму.

Тест 5. Найбільш розповсюдженими формами передачі платіжних інструкцій іноземному банку в Україні є:

а) Система електронних платежів НБУ,

б) комунікаційна система SWIFT

в) Телексне повідомлення

г) Micro Cash Register

Практичне завдання №1

Визначте коефіцієнт прибутковості операції від розміщення коштів в інвалюті та порівняйте його з рівнем процентної ставки по депозитах; якщо кошти, отримані від продажу інвалюти – 3800 грн., ресурси вкладені в покупку інвалюти – 3550 грн., період з моменту придбання інвалюти до моменту продажу – 80 дні, діє процентна ставка по депозитах у національній валюті – 18% річних.

Методика

Розрахунок

Висновок

Практичне завдання №2

Визначити переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків:

Переваги для продавця Переваги для покупця

Практичне завдання №3

Визначте основні форми міжнародних розрахунків:

Книга: Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2

Тема 9. Операції з надання банківських послуг

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Розрахунково – касове обслуговування клієнтів –

2. Консультаційні послуги –

3. Банківські гарантії та поруки –

4. Комісійні послуги –

5. Трастові послуги –

6. Агентські послуги

7. Депозитарні послуги –

Тестове завдання

Тест 1. До нетрадиційних операцій та послуг банків належать:

а) факторинг, лізинг, форфейтинг;

б) кредитування, залучення коштів;

в) фондові та розрахунково-касові;

г) перерахування коштів.

Тест 2. Комісійні та трастові послуги банку належать до:

а) процентних,

б) не процентних,

в) традиційних,

г) нетрадиційних

Тест 3. В чому полягає принципова різниця між фінансовим лізингом та комерційним кредитом?

a) комерційний кредит має короткостроковий характер, а фінансовий лізинг передбачає довгострокову оренду,

б) комерційний кредит передбачає відстрочку платежу на визначений час, а за угодою лізингу необхідно вносити періодичні платежі,

в) комерційний кредит, як правило, надає товаровиробник, а обладнання в лізинг – лізингодавець, який не обов’язково являється виробником,

г) відповіді а)-в)

Тест 4. Форфейтингові операції супроводжуються:

а) передачею в банк фінансових документів по угоді,

б) передачею в банк комерційних документів по угоді,

в) передачею в банк векселів та інших цінних паперів для виконання угоди,

г) послугами нетоварного характеру

Тест 5. Факторингові операції передбачають:

а) надання кредиту фактором для придбання матеріальних цінностей,

б) інкасування дебіторської заборгованості;

в) надання товару з відстрочкою платежу;

г) зарахування коштів на депонований рахунок.

Практичне завдання №1

Наведіть відмінності лізингових, факторингових, форфейтингових та трастових операцій:

Вид операціїПредмет угодиУчасники угодиПереваги угоди для клієнтаНедоліки угоди для клієнта
Лізинг
Факторинг
Форфейтинг
Трастові операції

ПІДСУМКИ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗА МОДУЛЕМ ІІ:

Види завданьОтримані бали за модулем
Тема №6Тема №7Тема №8Тема №9ІІ модуль
Обов’язкові
Додаткові
Разом

Підпис викладача дата

  Отчет по практике: Финансовый анализ филиала банка

Автор: Скачать бесплатно на любую на тему

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *