Захист курсової роботи

 

Захист курсової роботи проводиться при наявності позитивної оцінки за результатами її рецензування. Дата захисту визначається керівником курсової роботи за погодженням з викладачем-лектором. Останній визначає склад комісії для проведення захисту.

Захист курсових робіт проводиться до складання екзамену з дисципліни (як правило, до початку сесії). Студенти, які не захистили курсові роботи, не допускаються до складання екзамену по даній дисципліні.

Процедура захисту передбачає постановку питань студенту за темою його курсової роботи. Головне завдання захисту – виявити дійсну ступінь самостійності студента у виконанні курсової роботи та глибину його розуміння тих питань, які викладені у курсовій роботі.

Після проведення захисту курсових робіт викладач передає їх секретарю кафедри, який робить відповідні записи …
в журналі реєстрації.

7. Оцінювання курсової роботи

Максимальна кількість балів, якою оцінюється курсова робота, складає 100 балів. Із них:

— за своєчасне подання курсової роботи на кафедру – максимум 20 балів;

оцінка за результатами рецензування – максимум 40 балів (при повторному представленні роботи після доопрацювання – максимум 20 балів);

— оцінка за результатами захисту – максимум 40 балів.

Рекомендується використовувати таку шкалу відповідності 40-бальної системи оцінки 4-бальній: 0, 10, 19 балів – “незадовільно”; 20, 26 – “задовільно”; 27, 34 – “добре”; 35, 40 – “відмінно”.

Своєчасним вважається подання курсової роботи на кафедру відповідно до терміну, визначеному викладачем-лектором (з урахуванням вимог п. 4.1). У цьому випадку студент отримує 20 балів.

При запізненні з представленням курсової роботи не більше, ніж на 7 (сім) днів студент отримує 10 балів. В інших випадках – 0 балів.

Переведення результатів 100-бальної шкали в 4-бальну здійснюється таким чином: