ЗАВДАННЯ ТА МЕТА КУРСУ

ХАРКІВСЬКА націоНАльна АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до вивчення, самостійної роботи та практичних занять

з дисципліни "Облік цінних паперів"

І завдання до виконання контрольної роботи

(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності

7.050106 "Облік і аудит")

 

 

Харків — ХНАМГ — 2007

Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" і завдання до виконання контрольної роботи (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050106 "Облік і аудит").Укл. Місюров А.В. -Харків: ХНАМГ, 2007, -30 с.

 

Укладач: А.В. Місюров


 

Рецензент: проф. Гордієнко Н.І.

 

Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту.

Протокол № 13 від " 8 " травня 2007р.

 

 
 

ЗАВДАННЯ ТА МЕТА КУРСУ

 

Завдання курсу "Облік цінних паперів":

– вивчення теоретичних і методичних обґрунтувань оберту цінних паперів на Україні;

– вивчення теоретичних обґрунтувань організації бухгалтерського обліку цінних паперів;

– ознайомлення з господарськими операціями по обліку цінних папері на підприємстві.

Мета курсу "Облік цінних паперів" – вивчити облік специфічних товарів, які обертаються на фінансовому ринку, — цінні папери. Останні повинні мати наступні характеристики:

· стандарт – напис емітента, сума, доход, інформація про емітента;

· ринковість – підтвердження того, що дані цінні папери можуть обертатися на ринку;

· ліквідність – свідоцтво того, що цінні папери можуть бути реалізовані без великих втрат;

· керованість державою – наявність стандартів, реєстрація емісії.

Предметом вивчення є технологія обліку сегмента фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансових послуг, суб’єктів та функції фінансового ринку.