Загальна шкала оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS Шкала рейтингу для ДУЕП Оцінка за національною (чотирибальною) шкалою
А 90-100 5 (відмінно)
В 80-89 4 (дуже добре)
С 70-79 4 (добре)
D 60-69 3 (задовільно)
Е 50-59 3 …
(достатньо)
FX 30-49 2 (незадовільно) — потрібно допрацювати матеріал перед тим, як захищати звіт
F 0-29 2 (незадовільно) — з обов’язковим повторним направленням на практику

До відомості викладач заносить дві оцінки – за за шкалою ECTS та 4-бальною системами.

Студент повинен повторно виконати курсову роботу за новою темою:

а) при загальній підсумковій оцінці “незадовільно”;

б) при отриманні за результатами захисту 0 або 10 балів.

Студент повинен пройти повторний захисткурсової роботи, якщо його оцінка за результатами захисту дорівнює 19 балам. При цьому повторний захист не може бути оцінений викладачем більше ніж на 26 балів.