Вступне заняття. Методика організації виховної роботи в сучасній школі (Н.І. Зеленкова)

Мета:націлити студентський колектив групи на технологію проведення занять з курсу, визначити мету та зміст виховної роботи класного керівника, уточнити та конкретизувати сучасні методи та форми виховної роботи.

Інформаційний блок

1. Вимоги та основні рекомендації до засвоєння курсу МВР.

2. Мета та зміст виховної роботи в сучасній школі. Сучасні виховні системи.

3. Класифікація методів та форм виховання.

4. Методика організації та проведення виховних заходів і справ в учнівському колективі.

Практичний блок

1. Презентація роботи класного керівника у творчих групах.

2. Аукціон ідей: назвіть різноманітні форми проведення виховних заходів, які можна використати у виховній роботі з класним колективом, класифікуйте їх.


3. Кейс: ознайомлення з методичними розробками виховних заходів, опрацювання їх структури, змісту, презентація короткого резюме (див. Розділ ІІ).

Рефлексивний блок

1. Які основні функціональні обов’язки класного керівника і його права у сучасній школі?

2. Основні напрями роботи класного керівника. У чому Ви вбачаєте відмінність між позакласною та позашкільною виховною роботою класного керівника?

3. Чим обумовлена варіативність у діяльності класного керівника? Підтвердить власні судження прикладом.

4. Які загальні функції виконують форми виховної роботи? Як створюються форми виховної роботи?

5. У чому відмінність між заходом і справою?

Блок вільного обміну інформацією

1. Які основні недоліки у роботі класного керівника Вам довелося виявити під час пасивної практики або навчання у школі?

2. Які новітні форми проведення виховних заходів Вам довелося зустріти у літературі або у власній практиці?

Блок самоосвіти

1. Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. — Т. 1: Загальні питання теорії і методики виховання особистості у контексті кредитно-модульної системи підготовки фахівця : Навч.-метод. видання / З.В. Друзь. – Київ, 2008. – 656 с.

2. Іова В. Інноваційні методи виховання : навч.-метод. посіб. / В. Іова, Л. Красномовець. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 272 с.

3. Класному керівнику. 1000 важливих дрібниць / упоряд. Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с.

4. Концепція національного виховання (Схвалена Всеукраїнською радою працівників освіти 30 червня 1994 року) // Рідна школа. — 1995. — №6. – С. 3-8.

5. Кацинська Л. П. Виховний процес в сучасній школі : методичний посібник / Л.П.Кацинська. – Рівне, 1997. – 159 с.

6. Кондрашова Л. В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом иснтитуте / Л.В.Кондрашова. – Киев-Одесса, 1988. – 158 с.

7. Методичне забезпечення виховної роботи в школі //Завуч. – 2001. — №4(82) – С. 3-4.

8. Рожков М. И. Теория и методика воспитания : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.И.Рожков, Л.В.Байбородова. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 384 с.

9. Сорока Г. І. Організація виховної роботи : планування, аналіз, методичне забезпечення / Г.І.Сорока. – Х. : Основа, 2005. – 128 с.

Методика планування виховної роботи

Мета:конкретизувати призначення та функції планування виховної роботи, надати практичні уміння та навички у складанні студентами планів виховної роботи.

Інформаційний блок

1. Призначення, функції плану. Вимоги до планування виховної роботи.

2. Види і структури планів.

3. Етапи планування роботи в класному колективі. Алгоритм планування.

Практичний блок

1. Визначити та обговорити виховні завдання класного керівника.

2. Написати психолого-педагогічну характеристику класу.

3. Кейс: «Методика планування виховної роботи». Аналіз підготовлених планів з учнями різних вікових груп на І, ІІ, ІІІ, ІУ чверті.

4. Скласти приблизну тематику класних годин з урахуванням вікових особливостей учнів:

— з морального виховання;

— формування культури поведінки;

— пропаганді здорового способу життя;

— формування культури спілкування;

— підготовки учнів до свідомого вибору професії;

— формування культури розумової праці;

— організації дозвілля тощо

5. Скласти план роботи студента-практиканта на тиждень.

6. Кейс: аналіз виховних програм передового педагогічного досвіду.

Рефлексивний блок

1. Які основні напрями виховної роботи класного керівника? Як вони мають бути відображені у плані виховної роботи?

2. Як визначені виховні завдання класного керівника на навчальний рік пов’язані з психолого-педагогічними особливостями класу?

3. Чи відрізняються плани виховної роботи класного керівника у школі нового типу, у початкових та середніх й старших класах?

4. У чому сутність сумісного цілевизначення класного керівника та учнів? Навіщо потрібне цілевизначення для дітей та класного керівника?

Блок вільного обміну інформацією

1. З якими видами планів виховної роботи Вам доводилося зустрічатися під час педагогічної практики?

загрузка…

2. Які недоліки або переваги були виявлені Вами у цих планах?

3. Який алгоритм складання плану виховної роботи?

Блок самоосвіти

1. Кацинська Л. Класний керівник: проблеми, досвід, перспективи / Л. Кацинська, Т.Дем’янюк. – Рівне, 1997. – 280 с.

2. Кацинська Л. П. Виховний процес в сучасній школі : методичний посібник / Л.П.Кацинська. – Рівне, 1997. – 159 с.

3. Книга класного керівника : Довідково-методичне видання / упоряд. С.В. Кириленко, Н.І. Косарева. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 560 с.

4. Лізинський В. М. Практичне виховання в школі / В.М. Лізинський. – Х : «Ранок», 2008. – 320 с.

5. Планування виховної роботи в середніх закладах освіти // Інформаційний збірник МО України. – 1998. — № 14.

6. Планування і впровадження нових виховних систем, форм, методів і моделей позакласної роботи з учнями // Позакласний час. – 2000. – № 1-2. – С. 1-45.

7. Планирование воспитательной работы в классе : Методическое пособие / ред.. Е.Н. Степанова. – М. : СФЕРА, 2001. – 128 с.

8. Сорока Г. І. Організація виховної роботи : планування, аналіз, методичне забезпечення / Г.І.Сорока. – Х. : Основа, 2005. – 128 с.

9. Школа класного керівника/ Упоряд. М. Голубенко. – К., Шкіл. світ, 2005. – 128 с.