У чому полягають особливості редагування? Які існують методи редагування?

Об’єктом редагування виступає авторський оригінал, видавничий текст або переклад. Найчастіше студентам під час навчання доводиться редагувати перекладені за допомогою комп’ютера тексти наукових

робіт. Метою редагування є приведення об’єкта редагува-

ння у відповідність з чинними нормами. У процесі редагу-

вання здійснюється аналіз тексту (повідомлення), тобто

його перевірка на відповідність змісту і нормам. Існує

декілька методів редагування:

ü метод аналізу – знаходження помилок на основі

зіставлення з нормами;

ü метод синтезу – реалізується у вигляді тільки виправлення помилок;

ü алгоритмічний метод – полягає у застосуванні певної послідовності процедур, операцій щодо виправлення помилок;

ü метод …
вимірювання – здійснюється контроль за кількістю помилок;

ü метод моделювання – полягає у створенні копії досліджуваного об’єкта на іншому носії інформації.

Наведемо типові помилки, на які необхідно звертати увагу під час редагування:

1. Інформаційні помилки (автор подає двічі однакову інформацію в одному висловлюванні).

2. Семіотичні помилки (використання різних назв для одного поняття, наприклад, дельта-функція не є функцією в класичному розумінні… далі через кілька сторінок без обґрунтування синонімічності цих термінів використовується термін функція Дірака).

3. Тезаурусні помилки (вживання термінів, які незрозумілі певній групі читачів).

4. Технічні помилки (порушення послідовності літер у слові: пропуски, вставки зайвих літер або складів, перестановки літер).

5. Нормативні помилки (відхилення від різних норм, наприклад, неправильне вживання паронімів або лексичних синонімів: об’єм попиту складає 30% – потрібно обсяг попиту становить 30%; або помилки у графічних скороченнях, наприклад, в бібліографічному описі Київ замість правильного скорочення К., але неправильно Л. – потрібно Львів).

6. Логічні помилки (Наприклад, у заяві: Прошу звільнити мене від занять у зв’язку з хворобою з 12.02.20012 до 16.02.2012. – правильно: Прошу звільнити мене від занять з 12.02.20012 до 16.02.2012 у зв’язку з хворобою; або використання зайвих слів: у грудні місяці – правильно у грудні).

 

Питання для самоконтролю:

1. Чому потрібно розмежовувати поняття переклад та перекладання?

2. Які бувають види перекладів та перекладань?

3. Які етапи має перекладання науково-технічних текстів?

4. Які вимоги висуваються до перекладання науково-технічних текстів?

5. Яких вимог потрібно дотримуватися, перекладаючи терміни?

6. Які типові помилки трапляються під час перекладання наукових текстів з російської мови українською? Наведіть приклади.

7. На які види помилок потрібно звертати увагу, редагуючи фаховий текст?