Техніко-економічні показники буріння

Техніко-економічніпоказники буріння характеризують кількість і якість результатів проходки свердловин. Найголовніші з них: швидкість буріння, вартість одного метра пробуреної свердловини та ін.

Якість виконання технологічних процесів, пов’язаних з проходкою свердловини, може бути охарактеризована швидкістю буріння. Розрізняють кілька різновидів швидкості: механічну, рейсову, технічну, комерційну і циклову.

Механічна швидкість буріння:

, м/год, (1.1)

де L – величина поглиблення свердловини за час чистого буріння, м; Tбур – час чистого буріння (час, протягом якого відбувається руйнування породи вибою), год.

Механічна швидкість – основний показник, що характеризує ефективність застосовуваного способу буріння і породоруйнівного інструменту, а також досконалість бурової установки та технологічного режиму буріння.


Рейсова швидкість буріння:

, м/год, (1.2)

де Lр – довжина рейсу, м; Tсп – час на виконання спуско-підіймальних і допоміжних робіт, год.

Технічна швидкість буріння:

, м/год, (1.3)

де Lсв – глибина свердловини, м; Тдод – тривалість усіх продуктивних додаткових робіт,год: час на кріплення, інклінометрію, випробування, тампонування свердловини та інш.

Комерційна швидкість буріння:

, м/год, (1.4)

де Тнеп – тривалість непродуктивних витрат часу (зупинки, ремонти, ліквідації аварій), год.

Циклова швидкість буріння:

, м/год, (1.5)

де Твм – тривалість монтажу і демонтажу вишки та бурової установки, витягування обсадних труб і ліквідації свердловини.

Вартість одного метра пробуреної свердловини:

с = С/Lcв , грн/м,

де С – вартість буріння свердловини, грн.

Висновок

У цьому розділі коротко висвітлена історія та найсучасніші досягнення у галузі буріння свердловин; розглянуті елементи і параметри свердловин, класифікація свердловин за призначенням, способи буріння й етапи спорудження свердловин; наведені техніко-економічні показники і методика визначення швидкості буріння.

Контрольні питання

1. Роль буріння в гірничо-добувної галузї.

2. Де можна бурити свердловини?

3. Які переваги буріння свердловин перед проведенням гірничих виробок?

4. Недоліки свердловин.

5. Коли зародилося буріння?

6. Визначення свердловини.

7. Елементи свердловини.

8. Класифікація свердловин за призначенням.

9. Які свердловини належать до геологорозвідувальних?

10. Які свердловини належать до експлуатаційних?

11. Технічні свердловини.

12. Основні операції обертального буріння.

13. Параметри режиму буріння свердловин.

14. Перелічіть основні способи буріння свердловин.

15. Механізм руйнування породи при ударному способі буріння.

16. Механізм руйнування породи при обертальному способі буріння.

17. Механізм руйнування породи при вібраційному способі буріння.

18. Які основні операції обертального способу буріння?

19. Що включає технологічний буровий інструмент?

20. Перелічіть основні показники буріння.

21. Що таке механічна швидкість буріння?

22. Що таке технічна та комерційна швидкість буріння?