Т.6.Проблеми онтології права

Мета: пояснити студентам, що таке філософсько-правова онтологія. Розкрити поняття «правова реальність» та виявити які існують її елементи. Усвідомити в чому специфіка правових відносин. Пояснити, що таке правова свідомість та виявити, якою є її структура та функції.

Основні поняття:атрибут, буття, буття права, генезис, норма права, звичаєве право, онтологія права, природне право, позитивне право, закон, правова реальність, субстанція.

 

План лекції:

Правова онтологія: природа і структура права.

1. Онтологічна природа права. Правова реальність.

2. Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової реальності, їх зміст і співвідношення.

3. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя.

 

Семінар 6. Проблеми онтології …
права

1. Онтологічна природа права

2. Правові відносини.

3. Правова свідомість.

4. Природно-правовий і позитивістський підходи до розуміння права.

5. Співвідношення права і закону .

Питання для самостійної роботи:

1. Які існують три форми права?

2. Що таке ідея права як форма буття права?

3. Що таке закон (право­ві норми, позитивне право) як форма буття права?

4. Що таке правове життя як форма буття права?

 

Питання для індивідуальної роботи:

· Що таке онтологія і як співвідносяться поняття «буття», «реальність», «існування»?

· У чому полягає особливість правової реальності?

· До яких типів реальності відноситься право?

· Як співвідносяться поняття «право» і «правова реальність»?

· Що таке життєвий мир людини?

· У чому суть і зміст правових відносин?

· Розкрійте зміст і структуру правової свідомості.

· Яка роль правосвідомості в структурі суспільної свідомості?

· Перерахуєте основні функції правової свідомості.

Теми рефератів:

1. Філософське і правове розуміння соціального буття.

2. Культуротворчий потенціал права.

3. Справедливість як якісна характеристика права.

4. Справедливість як належне та основна цінність.

 

Литература

1. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт фило­софского осмысления. — Харьков: Право, 2002.

2. Хеффе О. Политика, право, справедливость. Осно­воположения критической философии права и государ­ства. — М.: Гнозис, 1994.

3. Кістяківський Б.О. Вибране. – К., 1996.

4. Франк С. А. Духовные основы общества. М.: Рес­публика, 1992.

5. Г.Радбрух. Философия права. М.: “Международные отношения”, 2004.

6. Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека. – К.: Наукова думка. 1994.

7. Бергман П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995.

8. Коркунов Н.М. Общественное значение права. — СПб., 2001.

9. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. — М., 1995.

 

Т.7. Антропологічні основи права

Мета: вияснити, які існують антропологічні основи права. Прояснити в якому відношенні людина є правовою істотою. Усвідомити філософський сенс і філософсько-правове обґрунтування прав людини.

Основні поняття:громадянське суспільство, діалектика, права людини, рівність правова, рівність соціальна, свобода, справедливість.

План лекції:

1.Природа людини і право. Антропологічні основи права.

2.Філософський зміст і обґрунтування прав людини.

3.Особистість і право. Гуманістична природа права.