Т. 2. Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва

Мета: Ознайомити студентів із історією виникнення філософії права в античності. Показати місце філософії права Платона та Аристотеля в загальному контексті античних теорій права. Пояснити зв’язок права з етикою в античності. Виявити специфіку філософії права середньовіччя як теоцентричне вчення про закони. Пояснити секуляризацію філософсько-правових теорій у добу Відродження через розвиток вчень про природне право і свободу людини. Виявити специфіку лібералізму Дж. Локка. Пояснити значення філософсько-правових вчень Просвітництва.

Основні поняття:природне право, позитивне право,закон,вічний закон,природний закон, людський закон,свобода,скептицизм,справедливість,субстанція,атрибут.

Лекція:

1.Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху античності.

2. Особливості філософсько-правової думки в епоху середньовіччя.

3. Філософсько-правова думка епохи Відродження та Реформації.

4. Філософія права Нового часу …
та епохи Просвітництва.

Семінар:

1. Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху античності.

1.2.Філософія права епохи високої класики.

1.3.Філософія права епохи пізньої класики.

2.Філософія права епохи Середньовіччя.

3.Філософія права Нового часу та епохи Просвітництва

3.1.Значення творчості Гуго Гроція для становлення філософії права Нового часу.

3.2. Специфіка вчення Т. Гоббса.

3.3.Філософія права Дж. Локка як обґрунтування лібералізму.

3.4.Філософсько-правові концепції французького Просвітництва.

Питання для самостійної роботи:

1. Яку роль в розвитку філософії права відіграла концепції Лоренцо Валли і Мішеля Монтеня?

2. В чому полягало значення філософії права Ніколо Макіавеллі?

3. Як розвинув вчення про природне право Гуго Гроцій?

4. Яке значення для історії філософії права ідеолога Реформації Мартіна Лютера?

5. Яким був вклад Жана Бодена у філософію права?

Питання для індивідуальної роботи:

1. Охарактеризуйте натурфілософський період античної філософії права.

2. У чому суть поглядів на проблеми права у Сократа?

3. Як визначав Платон поняття «закон», «справедливість», «держава», «людина»?

4. Як розумів Аристотель поняття «справедливість», «рівність», «закон», «свобода»?

5. Розкрійте суть правових концепцій Августина Блаженного і Хоми Аквінського.

6. У чому особливості концепції суспільного договору Дж. Локка і її принципова відмінність від концепції Т. Гоббса?

7. У чому відмінність філософсько-правових концепцій «суспільного договору» Т. Гоббса і Ж.-Ж. Руссо?

Теми рефератів:

1. Етично-правові погляди стародавніх легістів та Конфуція.

2. Антична філософія права — пошуки начал справедливості.

3. Підняття Сократом морально-правової проблематики до рівня логічних дефініцій і понять.

4. Платон та його поняття справедливості, закону як "визначення розуму".

5. Аристотель та його принцип розподіляючої справедливості.

6. Епікур про свободу людини та мету держави.

7. Ідея Епікура про договірний характер справедливості.

8. Філософсько-правові ідеї стоїків.

9. Вчення Фоми Аквінського про закони.

10. Томас Гоббс: "Війна всіх проти всіх".

Литература

1. Августин Блаженный. Исповедь. — М., 1991.

2. Аристотель. Политика // Соч.: в 4-х т. — М., 1984. — Т. 4.

3. Вала Лоренцо. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. — М., 1989. — С. 93—97, 229—231.

4. Гоббс Т. Левиафан // Соч.: в 2-х т. — М., 1989. — Т. 2.

5. Гусейнов А.А. Великие моралисты. — М., 1995.

6. Конфуций. Беседы и суждения. — СПб., 1999.

7. Макиавелли Н. Государь. — М., 1990. — С. 38—84.

8. Монтень М. Опыты. — М., 1998. — С. 12—45.

9. Монтескье Ш. Избранные произведения. — М., 1955. — С. 61—79.

10. Платон. Диалоги. — М., 1986.

11. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Избранные произведения. — М., 1969. —С. 78—97.