Строки виконання курсової роботи

Курсова робота виконується протягом семестру. Рекомендованим останнім строком передачі курсової роботи на кафедру є не пізніше, ніж за 2 тижні до завершення навчального семестру. Не дотримання студентом цього строку, не дає підстави кафедрі не приймати курсову роботу студента.

Передана на кафедру студентом курсова робота (у зброшурованому вигляді) реєструється в спеціальному журналі секретарем кафедри. Секретар кафедри вказує на титульній сторінці курсової роботи дату її отримання, ставить свій підпис та передає керівнику для рецензування.

Рецензування курсової роботи викладачем здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня реєстрації поданої роботи на кафедрі (в особливих випадках – протягом 7 (семи) календарних днів).

За результатами рецензування на титульному листі курсової роботи рецензент робить напис: …
“Рецензування — ____________ (кількість балів). До захисту. Дата. Підпис” або: “Рецензування – на доопрацювання. Дата. Підпис”.

Свої зауваження щодо курсової роботи рецензент викладає на зворотній сторінці титульного листа. У випадку, коли ставиться оцінка в діапазоні 35-40 балів, рецензент може не вказувати ніяких письмових зауважень по роботі.

Курсова робота, що не отримала позитивної оцінки рецензента, секретарем кафедри повертається студенту на доопрацювання, після чого повторно представляється на кафедру. Перед передачею такої роботи рецензенту секретар кафедри робить на титульному листі позначку “Після доопрацювання”, проставляє дату її отримання та ставить свій підпис.