Список рекомендованої літератури

 

1. Березок О.С. Методика трудового виховання та профорієнтації учнів // Практикум з педагогіки : навчальний посібник / ред. О. Дубасюк, А.Іванченко. – К. : ІСДО, 1996. – 432 с.

2. Білоусова В.О. Виховання культури поведінки учнів / В.О.Білоусова, Т.В.Говорун, Н.Й.Кисельова. – К. : Радянська школа, 1986. – 160 с.

3. Виховні бесіди. 5-8 класи / упор. Л. Шелестові, Ю. Царенко. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.

1. Іова В. Інноваційні методи виховання : навч.-метод. посіб. / В. Іова, Л. Красномовець. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 272 с.

4. Класному керівнику. 1000 важливих дрібниць / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Шк. …
світ, 2010. – 128 с.

5. Класному керівнику. Колективні творчі справи / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с.

6. Класному керівнику. Як провести виховну годину. / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128с.

7. Класному керівнику: Як провести батьківські збори / упоряд.: Л.Шелестові, Н. Чиренко. – К. : Шк. світ, 2009. – 120 с.

8. Кондрашова Л. В. Методика подготовки будущего учителя к педагогическому взаимодействию с учащимися / Л.В.Кондрашова. – М.: Прометей, 1990 – 160 с.

9. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учеб. для студентов / Т.А.Куликова. – М.: Академия, 2000. – 230 с.

10. Лутошкин А.Н. Как вести за собой / А.Н.Лутошкин. – М. : Просвещение, 1986. – 202 с.

11. Методичне забезпечення виховної роботи в школі //Завуч. – 2001. — №4(82). – С. 3-4.

12. Мистецтво шкільного самоврядування / упор. М. Голубенко. – К. : Ред. загальнопедагог. Газ., 2004. – 120 с.

13. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей : учеб. пособие для студ. высш. пед. уч. Заведений / С.Н.Николаева. – М.: Академия, 2002. – 336 с.

14. Організація роботи з батьками в середніх закладах освіти. Методичні рекомендації // Шкільний світ. – 2002. — № 33. – 30 с.

15. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів/ заг. ред. В. Дімеденка. – К. : ІЗМН, 1996. – 204 с.

16. Планирование воспитательной работы в классе : Методическое пособие / ред.. Е.Н. Степанова. – М. : СФЕРА, 2001. – 128 с.

17. Проблеми становлення особистості у навчально-виховному процесі// Основи практичної психології. – К. : Либідь, 1999. – С. 402-447.

18. Профессиональная ориентация учащихся : учеб. пособие для студентов пед.ин-тов / ред. А. Д. Сазонова. – М.: Просвещение, 1988. – 221 с.

19. Психологические тесты / ред. А.А. Карелина: в 2-х томах. – М. : Академия, 2002.

20. Рибальченко С. Є. Формування культури здоров’я учнів засобами інноваціних технологій / С.Є. Рибальченко. – Х. : Основа, 2010. – 143 с.

21. Сорока Г. І. Виховна система класу : Методичні рекомендації / Г.І.Сорока, Р.І.Черновол-Ткаченко – Х. : Світ дитинства, 2004. – 128 с.

22. Сценарії народних свят / упор. Л. Курінчук. – К. : Шкільний світ, 2003. – 112 с.

23. Теоретичні і методичні основи профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл та психолого-педагогічний відбір абітурієнтів на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів: метод. рек. для вчителів шкіл викладачів ун-тів / уклад. В.В. Варених, Л.І. Прокопенко, Д.М. Харченко та ін. – Черкаси, 2006. – 128с.

24. Фридман Л. М. Изучение личности учащихся и ученических коллективов / Л.М.Фридман, Т.А.Пушкина, И.Д.Каплунович. – М. : Просвещение, 1988. – 207 с.

25. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навчально-методичний посібник для вузів / П.М.Щербань. — К. : Вища школа, 2002. – 215 с.