Семінар 7. Проблеми антропології права

1. Людина як правова істота.

2. Філософський сенс і філософсько-правове обґрунтування прав людини.

Питання для самостійної роботи:

1. Які аспекти свободи виділяють при розгляді її суті?

2. Яке місце займає проблема вибору в контексті поняття «свобода»?

3. Що таке внутрішня і зовнішня свобода?

4. Що означає «ступінь» і «міра» свободи?

5. Що таке відповідальності і які її види виділяє філософія права?

6. Що таке провина?

7. Що таке справедливість?

8. Які основні ознаки справедливості?

9. В чому специфіка правової справедливості?

Питання для індивідуальної роботи:

1. Що вивчає філософсько-правова антропологія?


2. Що таке «правова людина»?

3. Яку правову характеристику людини І. Кант вважав головним?

4. Як обґрунтувати безумовну цінність прав людини?

5. Яку функцію виконують права людини на сучасному світі?

6. Що може виступати критерієм правової поведінки людини?

Литература

1. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт фило­софского осмысления. — Харьков: Право, 2002.

2. Хеффе О. Политика, право, справедливость. Осно­воположения критической философии права и государ­ства. — М.: Гнозис, 1994.

3. Кістяківський Б.О. Вибране. – К., 1996.

4. Франк С. А. Духовные основы общества. М.: Рес­публика, 1992.

5. Г.Радбрух. Философия права. М.: “Международные отношения”, 2004.

6. Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека. – К.: Наукова думка. 1994.

7. Бергман П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995.

8. Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и социальная действительность. — М., 2000.

9. Франк С.Л. Реальность и Человек. — М., 2002.

10.Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. — М., 1995.

11.Хеффе О. Политика, право, справедливость. — М., 1994.

 

Тема 8. Правова Аксіологія.

Мета: вияснити, що таке право як суспільне благо. Дослідити правові характеристики загального блага . Пояснити поняття цінностей у праві. Виявити в чому полягає право як цінність. Усвідомити які існують основні форми буття цінності.

Основні поняття:аксіологія, світогляд,мораль, свобода, справедливість,цінність.

План лекції: