Семінар 3. Філософсько-правова думка сучасності.

1.Позитивізм.

2.Неопозитивізм.

3.Неокантіанство.

4.Неогегельянство.

 

Питання для самостійної роботи:

1. Як і чому право редукується до ситуативних рішень в екзистенціалізмі?

2. Яка специфіка філософсько-правових ідей фрейдизму та неофрейдизму?

 

Питання для індивідуальної роботи:

1. Чим пояснити феномен відродження ідей природного права сучасної філософсько-правової думки?

2. Назвіть основні філософські парадигми, в рамках яких йшов розвиток філософії права в XX ст.

3. У чому сенс філософсько-правових ідей неокантианства?

4. Розкрийте основні філософсько-правові ідеї позитивізму.

5. Дайте характеристику екзистенціальному праву.

6. Яке значення теорії психоаналізу для розвитку філософії …
права XX ст.?

Теми рефератів:

1. Неокантіанські концепції філософії права.

2. Неогегельянські концепції філософії права.

3. "Чисте вчення про право" Г.Кельзена.

4. Концепції "відродженого" природного права.

5. Правовий релятивізм: ніцшеанство, неопозитивізм, екзистенціалізм, постмодернізм.

6. Теологічні концепції в сучасній філософії права.

Литература

1. Бачинин В. А., Чефранов В. А. История философии права. — Харьков: Право, 1998.

2. Г.Радбрух. Философия права. М.: “Международные отношения”, 2004.

3. Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. К.:Четверта хвиля. 2001.

4. Ермоленко А.Н. Трансцендентально-прагматическое обоснование этических норм и ценностей в коммуникативной теории // Этика ответственности и социальное бытие человека. – К.: Наукова думка. 1994.

5. Кельзен Г. Чисте правознавство. К.: Юніверс, 2005.

6. Кістяківський Б.О. Вибране. – К., 1996.

7. Кленнер Г. От права природы к природе права. М. 1988.

8. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт фило­софского осмысления. — Харьков: Право, 2002.

9. Мережко В.В. Введение в философию международного права. Гносеология международного права. – К.: Юстиниан. 2002.

10.Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. — М., 1997.

11.Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность.- М., 1995.

12.Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб: “Наука”, 2000.

13.Хеффе О. Политика, право, справедливость. Осно­воположения критической философии права и государ­ства. — М.: Гнозис, 1994.

14.Циппеліус Р. Філософія права. К.: Тандем, 2000.

15.Четверний В. А. Современные концепции естест­венного права. — М.: Наука, 1988.

16.Шкода В. В. Вступ до філософії права. — Харків: фоліо, 1996.