Розміри окладів за військові звання та порядок їх виплат

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

 

Для проведення групового заняття

 

Тема № 2. Посадові оклади та оклади за військовими званнями військовослужбовців та порядок їх виплати.

Заняття №2. Порядок встановлення і виплати окладів за військовими званнями та посадових окладів прапорщикам (мічманам).

Зміст

1. Порядок проходження військової служби прапорщиками (мічманами).

2. Розміри окладів за військовими званнями та порядок їх виплати.

3. Розміри посадових окладів та порядок їх встановлення.

 

1. Порядок проходження служби

 

Контракт про проходження військової служби укладається:

з військовослужбовцями, прийнятими на посади …
рядового складу, — строком на 3 роки;

з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського та старшинського складу, — строком на 5 років;

Новий контракт про проходження військової служби укладається з в/вцями, які проходять військову службу на посадах рядового складу, — строком на 3 роки, з в/вцями, які проходять військову службу на посадах сержантського та старшинського складу, — строком на 5 років (до досягнення граничного віку перебування на військовій службі), про що відповідними посадовими особами, зазначеними у п.16 Положення, видається наказ.

 

Контракт про проходження військової служби набирає чинності:

із громадянами призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту і не проходили строкову військову службу, військовозобов’язаними, а також жінками, які не мають військових звань офіцерського складу, прийнятими на військову службу за контрактом, — з дня зарахування до списків ОС в/ч;

із в/вцями строкової військової служби — з дня укладення контракту;

з іншими в/вцями — з дня зарахування до списків ОС в/ч.

Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії попереднього контракту.

Військове звання може бути первинним або черговим.

Для осіб рядового складу первинним є військове звання солдата (матроса).

Для осіб сержантського та старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті);

Черговимвійськовим званням є військове звання, наступне за тим, яке має військовослужбовець.

Старшинство та послідовність військових звань визначаються відповідно до ст.5 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу".

Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не мають військових звань, наказом посадової особи, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить призначення на відповідні посади.

Чергові військові звання військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, присвоюються:

1) до старшого сержанта (головного старшини) включно — командирами полків, бригад (кораблів 1 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

2) до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно- командиром корпусу, посадовими особами, які мають рівні з ним права та вищі;

Посадові особи мають право присвоювати чергові військові звання лише військовослужбовцям, які перебувають в їх прямому підпорядкуванні.

Для осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

солдата (матроса) — 2 роки;

старшого солдата (старшого матроса) — 1 рік;

молодшого сержанта (старшини 2 статті) — 2 роки;

сержанта (старшини 1 статті) — 2 роки;

старшого сержанта (головного старшини) — 2 роки;

старшини (головного корабельного старшини) — 2 роки;

прапорщика (мічмана) — 5 років.

Строк вислуги у військовому званні ст. прапорщика (ст.. мічмана) не встановлюється.

Строк вислуги у військовому званні старшини (головного корабельного старшини) не встановлюється.

Строки вислуги у військовому званні обчислюються з дня його присвоєння, якщо інше не встановлено Положенням.

Строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, арешту, а також звільненим від відбування покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі, не зараховується до строку вислуги у військовому званні.

Час перебування військовослужбовців у пониженому військовому званні не зараховується до строку вислуги у поновленому військовому званні.

До строку вислуги у військовому званні зараховується час перерви у військовій службі у зв’язку з незаконним притягненням військовослужбовця до кримінальної відповідальності або незаконним звільненням з військової служби.

Для військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня зарахування їх до списків ОС в/ч. До строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування таких осіб у військовому званні до звільнення в запас.

Військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально, послідовно, з урахуванням посади, яку вони займають, та інших умов, передбачених Положенням.

Військовослужбовцям, які мають військове звання солдата (матроса), в порядку заохочення може бути присвоєно військове звання ст.. солдата (ст.. матроса) за наявності строку вислуги у військовому званні солдата (матроса) відповідно до Дисциплінарного статуту ЗСУ.

В/вцям, які мають армійські (корабельні) військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, одночасно присвоюються відповідні військові звання.

Чергове військове звання не присвоюється:

1) під час перебування в/вця у розпорядженні відповідного командира або усунення від виконання службових обов’язків;

2) якщо в/вець має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;

3) якщо за вироком суду в/вцю призначено покарання, не пов’язане з позбавленням чи обмеженням волі, або його звільнено від відбування покарання з випробуванням.

За в/вцями строкової військової служби і військовозобов’язаними при прийнятті на військову службу за контрактом зберігаються військові звання, присвоєні до прийняття на військову службу за контрактом.

Громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу і не мають військового звання, присвоюється військове звання солдата (матроса).

Військовозобов’язаним, які мають спеціальні звання або класні чини,в разі їх прийняття на військову службу в ЗСУ присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено.

Пропозиції щодо переатестаціїподаються за підписом керівника органу військового управління:

на громадян, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, — начальникові Генерального штабу Збройних Сил України.

Переатестація військовозобов’язаних, які мають спеціальне звання або класний чин, для присвоєння військового звання здійснюється одночасно з прийняттям цих осіб на військову службу за контрактом та призначенням на відповідну посаду наказами по особовому складу:

військовозобов’язаних, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, — начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Чергове військове звання військовозобов’язаним присвоюється:

1) особам рядового cкладу, сержантського та старшинського складу-обласними військовими комісарами, військовим комісаром Автономної Республіки Крим, військовим комісаром Київського міського військового комісаріату (далі — обласні військові комісари).

Військовослужбовці (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку. Строк контракту про проходження військової служби в такому разі не переглядається.

До поновлення військовослужбовця у попередньому військовому званні повторне пониження у військовому званні на один ступінь не допускається.

Військовослужбовці можуть бути позбавлені військового звання у зв’язку із засудженням за вчинення злочину, а також у порядку дисциплінарного стягнення.

Про позбавлення військовослужбовців військового звання у порядку дисциплінарного стягнення посадові особи, яким надано таке право Дисциплінарним статутом ЗСУ, видають відповідний наказ.

Військовослужбовці, позбавлені військового звання:

за вироком суду — виключаються зі списків ОС в/ч після набрання вироком суду законної сили з дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання;

у порядку дисциплінарного стягнення — виключаються зі списків ОС (крім в/вців строкової військової служби) з дня підписання відповідного наказу, а якщо законодавством установлено строки здавання посади, — з дати затвердження акта про здавання і прийняття посади. Початком здавання посади є день, що настає за днем підписання наказу про позбавлення військового звання.

Військові комісари одночасно з прийняттям зазначених осіб на військовий облік присвоюють їм військове звання солдата (матроса) запасу.

Військовослужбовці,понижені у військовому званні в порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні в порядку заохочення відповідно до вимог ст. 32 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, поновлюються у попередньому військовому званні в разі скасування чи зміни вироку суду (в частині позбавлення військового звання) з дня позбавлення їх військового звання.

Особи, позбавлені військового звання, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні:

у разі звільнення від покарання на підставі закону про амністію чи акта про помилування;

за рішенням посадових осіб, які позбавили цих осіб військового звання у порядку дисциплінарного стягнення.

Особам, позбавленим військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути присвоєні військові звання рівні або нижчі тих, які вони мали до позбавлення їх військового звання, якщо вони зарекомендують себе гідними заміщати відповідні посади, але не раніше строку, встановленого ст.32 Дисциплінарного статуту ЗСУ, а особам, позбавленим військового звання у зв’язку із засудженням, — також після погашення чи зняття судимості.

У разі поновлення особи, позбавленої військового звання за вироком суду, в попередньому військовому званні видається наказ про поновлення у військовому званні посадовою особою, яка видала наказ про виключення в/вця зі списківОС в/ч. У разі відсутності такої посадової особи внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази по ОС.

У разі поновлення особи, позбавленої військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, в попередньому військовому званні чи присвоєння військового звання видається наказ про поновлення у військовому званні посадовою особою, яка видала наказ про позбавлення військового звання.

Особа, поновлена у військовому званні, користується правами і пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.

Призначення на посади здійснюється:

1) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом:

на посади, за якими передбачені військові звання до ст.. сержанта (головного старшини) включно, — командирами полків (кораблів 1 рангу), бригад і посадовими особами, які мають рівні з ними права щодо видання наказів по особовому складу при призначенні на посаду;

на посади, за якими передбачені військові звання до ст.. прапорщика (ст.. мічмана) включно, — командирами корпусів і посадовими особами, які мають рівні з ними права щодо видання наказів по особовому складу при призначенні на посаду і вище.

Призначення військовослужбовців на посади здійснюється:

1) на вищі посади — у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

*у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням орг. заходів;

*у разі проведення заміни у місцевостях з особливими природними,географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі — місцевості з установленим строком військової служби);

*для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в органах військового управління різного рівня або для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи — за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному МОУ, зокрема на особисте прохання військовослужбовця;

*за станом здоров’я — на підставі висновку ВЛК;

*за сімейними обставинами — на особисте прохання;

*з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей — на підставі висновку атестації;

3) на нижчі посади:

-у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням орг..заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

-за станом здоров’я — на підставі ВЛК;

-з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей — на підставі висновку атестації;

-за віком або сімейними обставинами — на особисте прохання;

-у порядку реалізації накладеного дисциплінарного стягнення — відповідно до Дисциплінарного статуту ЗСУ;

4) у зв’язку із зарахуванням на навчання ВВНЗ із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

5) у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді.

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом передбачено вище військове звання, ніж за займаною посадою, а за умови рівних військових звань – більший ПО. У разі коли штатом передбачено два військові звання або диференційовані ПО , до уваги береться вище військове звання або більший ПО.

Військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю та набутим досвідом служби.

Переміщеннявійськовослужбовців по службі проводиться, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних командирів.

Особи сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у порядку просування по службі можуть бути послідовно переміщені на вищу посаду, якщо вони перебувають у резерві та вислужили встановлені МОУ строки перебування на попередній посаді.

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом у в/ч, що включені до складу Об’єднаних сил швидкого реагування (ОСШР) ЗСУ і зараховані до резерву, надається перевага при доборі для призначення на вищі посади.

 

Необхідність і терміновість переміщення в/вців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані ВЛК за станом здоров’я обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, на яких вони можуть виконувати обов’язки військової служби з урахуванням стану здоров’я, підготовки і досвіду служби, визначаються командирами (начальниками), які мають право призначати військовослужбовців на відповідні посади.

Переміщення по службі в іншу місцевість в/вців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані придатними або обмежено придатними до військової служби, але при цьому вони самі чи члени їх сімей мають потребу за станом здоров’я у зміні місця служби (проживання), здійснюється на підставі висновку ВЛК.

Військовослужбовці, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та визнані за станом здоров’я непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах, надводних кораблях або до роботи у спеціальних спорудах, але придатними або обмежено придатними до військової служби, призначаються на посади, не пов’язані з виконанням польотних завдань, службою на підводних човнах, надводних кораблях чи роботою у спеціальних спорудах. У разі відсутності таких вакантних посад зазначені в/вці звільняються в установленому порядку з військової служби.

Призначення в/вців рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на посади, нижчі від їх фактичного військового звання, може здійснюватися у випадках, передбачених підп.3 п. 82 Положення, а також у разі переміщення в/вців для дальшого проходження військової служби у місцевостях з установленими строками проходження військової служби.

Військовослужбовці, переміщені з вищих посад на нижчі, у подальшому просуваються по службі з дотриманням вимог, передбачених п. 83 Положення, а понижені у посаді в дисциплінарному порядку, — також після зняття дисциплінарного стягнення.

Призначення військовослужбовців на посади начальників режимно-секретних органів та їх заступників здійснюється за погодженням із відповідним структурним підрозділом СБУ відповідно до законодавства.

Начальники спеціальних органів зв’язку (шифрувальної служби та засекреченого зв’язку) призначаються на посади і звільняються з посад за погодженням з органами спеціального зв’язку ГШ ЗСУ.

Призначення в/вців на посади, за якими штатом передбачено подвійне найменування, здійснюється наказами посадової особи, до номенклатури призначення якої належить вища посада.

На посади зі штатними категоріями військових звань молодшого сержанта (старшини 2 статті), старшини (головного корабельного старшини) та ст. прапорщика (ст. мічмана) призначаються військовослужбовці, які закінчили спеціальні курси відповідного рівня підготовки в навчальних частинах (центрах) (далі — навчальні частини).

Перелік посад, які не потребують при призначенні на них проходження спеціальних курсів підготовки, визначається Міністерством оборони України.

На посади зі штатними категоріями військових звань прапорщиків (мічманів) у разі потреби можуть призначатися підготовлені на високому рівні та дисципліновані старшини (головні корабельні старшини), старші сержанти (головні старшини), сержанти (старшини 1 статті), які прослужили не менше трьох років на посадах старшин (головних корабельних старшин), старших сержантів (головних старшин), сержантів (старшин 1 статті) та за висновком атестації гідні призначення на ці посади за умови, що їм не будуть підпорядковані прапорщики (мічмани). Призначення та звільнення з таких посад здійснюється наказами командирів (начальників), яким надано право призначати на ці посади прапорщиків (мічманів).

У разі необхідності призначення на зазначені посади прапорщиків (мічманів) старшини (головні корабельні старшини), старші сержанти (головні старшини), сержанти (старшини 1 статті), які займають посади прапорщиків (мічманів), призначаються на посади, рівнозначні тим, які вони займали до призначення на посади прапорщиків (мічманів), а в разі відсутності таких — за їх згодою на інші посади.

Старші прапорщики (старші мічмани) та прапорщики (мічмани) з урахуванням їх професійних, ділових і моральних якостей можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню молодшим офіцерським складом, у разі якщо вони проходять військову службу на посадах, за якими передбачені військові звання ст. прапорщиків (старших мічманів) та прапорщиків (мічманів), не менше двох років, мають досвід роботи, що відповідає профілю службової діяльності, та відповідний рівень освіти, спорідненої з відповідною ВОС, та їм не підпорядковані офіцери, і звільнятися з цих посад наказами командирів (начальників) в/ч, яким надано право призначати на ці посади осіб офіцерського складу.

У разі необхідності призначення на зазначені посади офіцерів старші прапорщики (старші мічмани) та прапорщики (мічмани), які займають посади молодшого офіцерського складу, призначаються на посади, рівнозначні тим, які вони займали до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а в разі відсутності таких — за їх згодою на інші посади.

Курсанти з числа прапорщиків (мічманів) і старших прапорщиків (старших мічманів) можуть призначатися за їх згодою на посади старшин курсів (рот, батарей тощо) та заст. командирів взводів (навч. груп) ВВНЗ.

Військовослужбовець, якому відмовлено (якого позбавлено) у відповідній формі допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, призначається на посаду, якою передбачено форму допуску, яку він має, або яка не передбачає допуску до відомостей, що становлять державну таємницю. В разі неможливості призначення на таку посаду в/вець підлягає звільненню з військової служби через службову невідповідність.

 

Виключення в/ця зі списків особового складу в/ч має відбутися після здавання посади, але не пізніше ніж через місяць від дня одержання в/ч зазначеного витягу з наказу про переміщення по службі в/вця .

До зазначеного строку не включається час перебування в/вця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Переміщенняв/вців здійснюється в разі, коли звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних посадових осіб.

Переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється:

*між об’єднаннями, з’єднаннями в/ч, оперативними командуваннями (територіальними управліннями) — наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні види ЗСУ, об’єднання, з’єднання, в/ч та оперативні командування (територіальні управління);

*між видами ЗСУ та в/ч, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів ГШ ЗСУ, — наказом першого заст.. нач. ГШ ЗСУ згідно з розподілом повноважень;

*між в/ч, які підпорядковані керівникам структурних підрозділів МОУ, — наказом відповідного заст. Міністра оборони України.

Форма та порядок надання клопотання визначаються МОУ.

У разі коли переміщення в/вця, який проходить військову службу за контрактом, на нове місце військової служби передбачає зміну місця проживання його сім’ї, а дружина (чоловік) в/вця також проходить військову службу за контрактом, одночасно з прийняттям рішення про переміщення в/вця на нове місце військової служби вирішується (за їх згодою) питання щодо переміщення у цю ж місцевість його (її) дружини (чоловіка).

Переміщення на нове місце військової служби не здійснюється, якщо в/вці, які перебувають у шлюбі, не можуть бути одночасно призначені на військові посади в межах одного населеного пункту (гарнізону) та в разі відмови одного з них від звільнення з військової служби.

Тимчасове виконання обов’язків покладається на в/вців наказом командира (начальника) в/ч (Тема 3/1).

Для кандидатів для прийому на військову службу за контрактом із числа в/вців строкової військової служби, громадян призовного віку, військовозобов’язаних та жінок, які вступають на військову службу не за основною ВОС, підготовка на спеціальних курсах у навчальних частинах є обов’язковою.

Військовослужбовці, які проходять підготовку (перепідготовку, підвищення кваліфікації) у навчальних частинах, іменуються курсантами навчальних частин.

Курсанти навчальних частин після закінчення курсу підготовки складають іспити за відповідними навчальними програмами.

Курсантам навчальних частин, які пройшли навчання за програмами відповідного рівня підготовки і склали встановлені іспити, присвоюється у порядку, визначеному Положенням, відповідне військове звання.

Підвищення кваліфікації військовослужбовців сержантського та старшинського складу з метою підтримання їх належного професійного рівня здійснюється не рідше одного разу на п’ять років.

Атестування в/вців проводиться для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів шляхом об’єктивного оцінювання професійного рівня, ділових та моральних якостей кожного в/вця, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі.

Процес атестування в/вців передбачає проведення щорічного оцінювання та періодичного атестування.

Атестуванню підлягають усі в/вці, за винятком в/вців-депутатів та в/вців, відряджених до державних органів, а також в/вців строкової військової служби.

Порядок та строки проведення атестування в/вців визначаються МОУ. Звільнення в/вців з військової служби на підставах, передбачених ст. 26 ЗУ"Про військовий обов’язок і військову службу", здійснюється:

1) у військових званнях до старшого солдата (ст. матроса) включно — командирами полків (кораблів 1 рангу), бригад та посадовими особами, які мають рівні або вищі з ними права щодо видання наказів по ОС;

2) у військових званнях до старшини (головного корабельного старшини) включно — командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні або вищі з ними права щодо видання наказів по ОС.

Звільнення з військової служби через службову невідповідність здійснюється:

у разі застосування до в/вця відповідного дисциплінарного стягнення, передбаченого Дисциплінарним статутом ЗСУ;

за результатами атестування в/вця.

За наявності підстав, передбачених ст. 26 ЗУ"Про військовий обов’язок і військову службу", в/вець може бути звільнений з військової служби під час досудового чи судового слідства, якщо до нього не вжито запобіжних заходів у вигляді взяття під варту, з одночасним повідомленням про звільнення відповідних органів досудового слідства чи суду.

В/вці, які померли, загинули, атакож особи, позбавлені військового звання, виключаються зі списків ОС ЗСУ наказами по ОС командирів (начальників), яким надано право видавати накази по ОС, і вище незалежно від номенклатури призначення.

В/вець, стосовно якого прийнято рішення про дострокове розірвання контракту про проходження військової служби, має право оскаржити наказ про дострокове розірвання контракту і звільнення з військової служби у порядку, встановленому законодавством. Оскарження наказу не зупиняє його виконання.

У разі незаконного звільнення в/вця з військової служби поновлення його на попередній або рівнозначній посаді здійснюється наказом посадової особи, яка має право звільнення цієї категорії в/вців з військової служби, їй рівнозначної або вищої. Наказ видається на підставі копії рішення суду, матеріалів службового розслідування та копії наказу, виданого відповідним командиром (начальником), про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у незаконному звільненні військовослужбовця.

 

Розміри окладів за військові звання та порядок їх виплат

Згідно з ПКМУ від 07.11.2007 № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" прапорщикам (мічманам) оклади за військовим званням визначені у наступних розмірах:

прапорщик (мічман) – 60 грн., ст. прапорщик (старший мічман) – 65 грн.

Порядок та умови виплативизначено наказами МОУ від 11.06.2008 № 260 ”Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам” та Змінами до нього.

Підстава для виплати – штат в/ч, наказ відповідного командира (начальника) про присвоєння військового звання. В/вцям (крім строкової військової служби) ОВЗвиплачуються з дня підписання наказу про присвоєння звань.

Прапорщикам (мічманам), звільненим з військової служби з присвоєнням офіцерських звань, ОВЗ офіцерського складу не виплачуються.

Військовозобов’язаним та жінкам, які прийняті на військову службу за контрактом на посади прапорщиків (мічманів) оклади за військовими званнями виплачуються з дня видання командиром в/ч наказу про зарахування до списків ОС.

При цьому військовозобов’язаним виплата окладів здійснюється за званнями, які вони мали до прийняття на військову службу за контрактом.

У разі пониження прапорщиків (мічманів) у військовому званні нові ОВЗ виплачуються з дня підписання наказу про пониження. При цьому, якщо оклад за попереднім військовим званням раніше вже було виплачено на законних підставах, то він поверненню не підлягає (п. 1.8 Положення).

3. Розміри посадових окладів та порядок їх встановлення

Прапорщикам (мічманам), призначеним на посади, що підлягають комплектуванню відповідною категорією військовослужбовців, посадові оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних розрядів.

Розміри ПО визначені ПКМУ від 07.11.2007 № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".

Порядок та умови виплати визначено наказами МОУвід 11.06.2008 № 260 ”Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам” та Змінами до нього .

Підстава для виплати – штат в/ч, наказ відповідного командира про призначення на посаду та про встановлення розміру ПО .

 

СХЕМА

посадових окладів осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

(гривень)

Тарифний розряд Розмір посадового окладу
I 450 — 485
II 485 — 530
III 530 — 565
IV 565 — 605
V 605 — 645
VI 645 — 685
VII 685 — 720
VIII 720 — 740
740 — 760
Х 760 — 800

Тарифні розряди за посадами військовослужбовців передбачаються у штаті військової частини (у військових оркестрах та в ансамблях пісні і танцю – за посадою та присвоєною категорією). При цьому в штаті військової частини тарифний розряд зазначених категорій військовослужбовців для встановлення окладу позначається дробом у чисельнику.

Конкретні розміри посадових окладів прапорщикам (мічманам) від мінімуму до максимуму встановлюються або змінюються (підвищуються або знижуються) наказом командира військової частини залежно від складності, обсягу роботи і ставлення до виконання службових обов’язків.

Прапорщикам (мічманам) посадові оклади виплачуються з того дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення їх на відповідні посади.

Військовослужбовцям до дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадами, виплачуються:

прийнятим із числа військовослужбовців строкової військової служби – посадові оклади в розмірах за раніше займаними посадами;

прийнятим із числа військовослужбовців, які закінчили школи прапорщиків (мічманів), школи техніків, військові коледжі, навчальні центри та навчальні підрозділи з підготовки прапорщиків (мічманів) військових навчальних закладів, – мінімальний посадовий оклад за І тарифним розрядом;

прийнятим (призваним) на військову службу із запасу – мінімальний посадовий оклад за І тарифним розрядом з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

Прапорщикам (мічманам), яким до дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадою, грошове забезпечення за поточний місяць виплачено, за період з дня, коли вони стали до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення, у подальшому виплачується відповідна різниця у грошовому забезпеченні.

У разі призначення прапорщиків (мічманів) з одних посад на інші оклади за новими посадами виплачуються з дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за цими посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

Прапорщикам (мічманам), призначеним на посади офіцерського складу, з того дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадою, але не раніше видання наказу про призначення, виплачуються посадові оклади, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу за цими посадами.

Для закріплення отриманих теоретичних знань пропонується вирішення задач, які додаються.

Вирішення завдань силами студентів, їх аналіз, визначення здатності їх вирішувати практичні завдання на підставі отриманої інформації на поточному занятті. Виставлення оцінок. Відмітка позитивних та негативних факторів в підготовці студентів.