Розділ I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена згідно з вимогами Законів України “Про Національний банк України”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк), міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).

2. Ця Інструкція визначає склад фінансової звітності, зразки форм фінансової звітності, порядок, періодичність складання та вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності, правила здійснення коригуючих проводок, порядок оприлюднення фінансової звітності.

Вимоги цієї Інструкції поширюються на структурні підрозділи центрального апарату, територіальні управління, структурні одиниці, навчальні заклади Національного банку та підприємства, установи, організації, що входять до системи Національного банку і є обов’язковими для виконання.

3. У системі Національного банку складається фінансова звітність (далі – …
фінансова звітність Національного банку) таких видів:

консолідована фінансова звітність Національного банку за звітний рік;

проміжна фінансова звітність Національного банку;

фінансова звітність територіального управління, структурної одиниці, навчального закладу Національного банку та підприємства, установи, організації, що входить до системи Національного банку (далі – підрозділ Національного банку) за звітний рік;

проміжна фінансова звітність підрозділу Національного банку.

3.1. До складу консолідованої фінансової звітності Національного банку входять консолідований баланс Національного банку, консолідований звіт про фінансові результати, консолідований звіт про сукупні доходи і витрати, консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал та примітки.

До складу проміжної фінансової звітності Національного банку входить квартальний баланс Національного банку (далі – баланс), який складає Департамент бухгалтерського обліку Національного банку (далі – Департамент бухгалтерського обліку).

Баланс складається відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ цієї Інструкції.

(Пункт 3.1 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009; постановою

Правління Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

3.2. До складу фінансової звітності підрозділу Національного банку за звітний рік входять баланс, звіт про фінансові результати, звіт про сукупні доходи і витрати, звіт про рух грошових коштів[1], звіт про власний капітал та примітки.

(Пункт 3.2 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009)

3.3. Фінансова звітність Національного банку складається на паперових носіях у таких одиницях виміру:

консолідована та проміжна фінансова звітність Національного банку – у мільйонах гривень;

фінансова звітність підрозділу Національного банку – у тисячах гривень;

проміжна фінансова звітність підрозділу Національного банку – у гривнях з копійками.

4. Консолідований баланс/баланс та консолідований звіт про рух грошових коштів Національного банку підписує Голова Національного банку та головний бухгалтер (або особи, які виконують їх обов’язки).

Консолідований звіт про фінансові результати, консолідований звіт про сукупні доходи і витрати та консолідований звіт про власний капітал Національного банку підписує Голова Національного банку, головний бухгалтер та директор Фінансового департаменту (або особи, які виконують їх обов’язки).

(Пункт 4 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009)

5. Фінансову звітність підрозділу Національного банку (у тому числі й проміжну) підписує керівник та головний бухгалтер (або особи, які виконують їх обов’язки).

6. Загальні вимоги до складання фінансової звітності Національного банку

6.1. Фінансова звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок за звітний період.

6.2. У балансі/консолідованому балансі та примітках:

статті активів та зобов’язань групуються відповідно до функцій Національного банку, економічної сутності операцій, у порядку їх ліквідності за видами контрагентів і фінансових інструментів;

статті активів і зобов’язань уключають суми переоцінки, нарахованих неотриманих процентних доходів і нарахованих несплачених процентних витрат. Нараховані неотримані доходи за наданими послугами включаються до статті “Інші активи”, а нараховані несплачені витрати – до статті “Інші зобов’язання”;

статті активів і зобов’язань можуть бути скориговані відповідно до економічної сутності операції та з урахуванням принципу обачності;

рахунки групи 300 “Емісія грошей” уключаються за мінусом рахунків групи 100 “Готівкові кошти в установах Національного банку України”;

загрузка…

залишки за контрактивними рахунками в активах і контрпасивними рахунками в пасивах уключаються до розрахунку з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами та розділами;

підсумок активів дорівнює сумі зобов’язань і власного капіталу;

статті з нульовими показниками за поточний та попередній звітні періоди до фінансової звітності не включаються;

показники фінансової звітності, які для визначення підсумків беруться зі знаком “мінус”, зазначаються в дужках.

6.3. Департамент бухгалтерського обліку/підрозділ Національного банку до форм фінансової звітності та приміток до них уключає:

порівняльні дані за певний період. Якщо порівняно з попереднім періодом відбулися зміни в складі статей фінансової звітності, в обліковій політиці або виправлення помилок, то порівняльні суми переобраховуються для забезпечення їх зіставлення з відповідними сумами в поточному періоді та розкриваються в балансі та примітках порівняно з інформацією за два попередніх періоди;

посилання щодо кожної статті форм фінансової звітності на пов’язану з ними інформацію в примітках;

рядки форм фінансової звітності, які не мають показників за поточний чи попередній звітний період, у яких ставиться прочерк.

(Пункт 6.3 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009)

6.4. У фінансовій звітності Національного банку суттєва інформація розкривається як окрема стаття фінансових звітів або приміток, а несуттєва – об’єднується за сумами, подібними за економічною сутністю чи функціями.

Суттєвість інформації за окремими об’єктами обліку, що відносяться до активів, зобов’язань, власного капіталу, окремих видів доходів і витрат, визначається робочою групою з розгляду фінансової звітності Національного банку з урахуванням обсягів діяльності Національного банку, характеру впливу об’єкта обліку на прийняття рішення користувачами фінансової звітності та інших якісних чинників.

6.5. Департамент бухгалтерського обліку має право вносити зміни до зразків форм звітів, розкриття (надання) інформації в статтях фінансової звітності та в примітках до неї відповідно до вимог МСФЗ.

7. Для цілей складання фінансової звітності терміни в цій Інструкції вживаються в такому значенні:

асоційована компанія – це компанія, у якій Національний банк має суттєвий вплив і яка не є його дочірньою компанією;

валюта балансу – загальна сума активів і пасивів Національного банку;

дочірні установи – установи (навчальні заклади Національного банку підприємства, установи, організації тощо), що перебувають під контролем материнського банку;

консолідована група– об’єднання юридичнихосіб, до якого входять головна банківська установа (материнський банк з урахуванням структурних одиниць) та дочірні установи;

контроль – повноваження щодо управління фінансовою та операційною політикою іншого суб’єкта господарювання з метою одержання вигід від його діяльності;

материнський банк – банк (Національний банк), який здійснює контроль за дочірніми установами;

обмежені кошти – фінансові активи, які не можуть вільно конвертуватись у грошові кошти внаслідок їх недостатньої ліквідності у зв’язку з обмеженнями щодо їх використання та розпорядження;

пов’язані сторони – це сторони (юридичні або фізичні особи), які здійснюють контроль, мають значний вплив на прийняття фінансових та операційних рішень або входить до складу провідного управлінського персоналу та (або) є членами консолідованої групи з підрозділом Національного банку України, що складає фінансову звітність;

провідний управлінський персонал – Голова та члени Ради Національного банку, Голова та члени Правління Національного банку, заступники Голови Національного банку;

суттєва інформація – інформація щодо фінансової звітності в цілому або окремої статті балансу, звіту про фінансові результати, звіту про сукупні доходи і витрати, звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал, нерозкриття якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності;

фінансове зобов’язання – будь-яке контрактне зобов’язання щодо передавання грошових коштів або іншого фінансового активу іншому підприємству, обміну фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно невигідних умовах;

фінансовий актив – це грошові кошти та їх еквіваленти, контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства, контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах, інструмент власного капіталу іншого підприємства;

функціональна валюта – валюта основного економічного середовища, у якому суб’єкт господарювання здійснює свою діяльність;

частка меншості – частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірньої установи, що не належить материнському банку (прямо або через інші дочірні установи).

(Пункт 7 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009, постановою

Правління Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

7.1. Інші терміни в цій Інструкції вживаються в значеннях відповідно до законодавства України, МСФЗ та нормативно-правових актів Національного банку.

(Пункт 7.1 із змінами, внесеними постановою

Правління Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)