РОЗДІЛ 1. ВОДНІ РЕСУРСИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ЗАХІДНИЙ БУГ, МОНІТОРИНГ І СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………… 4

РОЗДІЛ 1. ВОДНІ РЕСУРСИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА р. ЗАХІДНИЙ БУГ, МОНІТОРИНГ І СТАН

ВОДНИХ РЕСУРСІВ………………………………………………………………27

2.1. Природна водозабезпеченість Львівщини…………………………………..27

2.2. Коротка характеристика та оцінка екологічного стану української

частини басейну ріки Західний Буг………………………………………………36

2.3. Моніторинг якісного стану поверхневих вод в басейні р.Західний Буг… 46

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У

БАСЕЙНІ р. ЗАХІДНИЙ БУГ……………………………………………………51

3.2. Оптимізація ландшафтної структури басейнів малих річок……………….51

3.3. Нормалізація хімічного складу води р. Західний Буг………………………53

3.4. Оптимізація системи екологічного моніторингу поверхневих вод

басейну Західного Бугу……………………………………………………………54

3.5. Міжнародна співпраця у впровадженні …
передових технологій і світових стандартів у водному господарстві України……………………………………..56

 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………57

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………….71

 

 

ВСТУП

Актуальність теми.Протягом останніх десятиліть у світі все гостріше відчуваються проблеми охорони здоров’я та захисту людей від можливих негативних наслідків їх господарської діяльності. Дуже гостро стоїть питання забезпечення населення якісною водою. Як свідчать дослідження В.І. Пелешенка, М.О. Клименка, М.М. Городнього, Й.В. Гриба, Ю.О. Тараріко, А.В. Яцика, Л.Н. Горева, С.І. Дорогунцова, М.А. Хвесика та інших вчених за останні півстоліття, внаслідок зростання промислового виробництва, широкомасштабних гідротехнічних меліорацій, хімізації, надмірного розорювання земель, видобутку корисних копалин більшість екосистем річок України, у т.ч. і р. Західний Буг зазнали значного антропогенного навантаження.

Ріка Західний Буг належить до басейну Балтійського моря. Її поверхневі води використовуються як для задоволення потреб у загальних видах водокористування, так і для питного водопостачання населення м. Варшава через оз. Зегжинське, в яке впадає р. Західний Буг. Надходження з водами ріки забруднюючих речовин до цього озера ускладнює процес водопідготовки і вимагає збільшення енергозатрат на нього. У зв’язку з цим, встановлення причин, джерел та масштабів забруднення поверхневих вод у цій ріці і її притоках має важливе народно-господарське значення і є актуальною екологічною проблемою, вирішення якої пов’язано із забезпеченням населення якісною питною водою, що передбачено рішенням конференції ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку, яка проходила у 2002 р. у м. Йоганнесбург. В зв’язку з важливістю водних проблем, 2005–2015 р.р. проголошені декадою дій «Вода для життя» і спрямовані на досягнення цілей тисячоліття.

Питання якості води Західного Бугу піднімалися в роботах учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л.М. Горєва, В.І. Пелешенка, В.К. Хільчевського (1995-1997); Українського державного університету водного господарства і природокористування М.О. Клименка, Є.О. Лихо, Н.М. Вознюк (2000); Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту В.І. Осадчого та Н.М. Осадчої (2000-2001).

Особливої уваги заслуговують питання, крім оцінки екологічного стану басейну Західного Бугу, також оцінки якості поверхневих вод (питання в даному басейні вивчені недостатньо), розробки компенсаційних заходів, спрямованих на їх покращення та оптимізація системи спостережень у рамках державного та транскордонного моніторингу території бассейну [3-6, 36, 37, 46, 47, 49, 50, 51].

Мета роботи полягає у проведенні аналізу сучасного стану управління водними ресурсами в басейні річки Західний Буг в межах Львівської області та встановлення причин негативних тенденцій формування екологічної ситуації у басейні р. Західний Буг та якості його вод.

Досягнення мети передбачало вирішення наступних завдань:

— дати оцінку сучасного стану управління на національному і регіональному рівнях водними ресурсами басейну Західного Бугу в межах Львівської області;

— проаналізувати стан водних ресурсів та ступінь їх використання;

— визначити вплив антропогенних факторів на екологічний стан басейну;

— оцінити вплив антропогенного навантаження на якість поверхневих вод р. Західний Буг;

— дати рекомендації щодо оптимізації екологічного моніторингу в басейні р. Західний Буг.

Матеріалами написання роботи послужили дані Держуправління екології та природних ресурсів у Львівській області, Львівське обласного управління водних ресурсів,Західнобузького басейнового управління, дисертаційні роботи, наукові статті.

Об’єкт дослідженнясистема управління водними ресурсами та організаційно-економічний механізм регулювання водокористування в басейні річки Західний Буг в межах Львівської області як основи забезпечення сталого розвитку регіональних еколого-економічних систем.

Предмет дослідженнясистема еколого-економічних відносин між

органами управління та суб’єктами водокористування, які виникають у процесі формування, розподілу та використання водних ресурсів у басейні річки Західний Буг в межах Львівської області, показники якості поверхневих вод, антропогенного навантаження, заходи їх стабілізації та покращення.

Методи досліджень— системно-структурний і порівняльний аналізи – при виконанні теоретичних досліджень збалансованого еколого-економічного розвитку, класифікації проблем, які виникають при регулюванні водогосподарського комплексу України, дослідженні типології і класифікації еколого-економічних інструментів регулювання відносин у сфері водокористування, удосконаленні структурно-логічної побудови організаційно-економічного механізму водокористування.

Інформаційну базу дослідження склали міжнародні та національні законодавчі і нормативні акти з питань розподілу, використання, відтворення та охорони водних ресурсів; дані Державного комітету статистики України, Львівського обласного управління статистики; Львівське обласного управління водних ресурсів.

Натурні і лабораторні дослідження, статистичний аналіз рядів спостережень за елементами хімічного складу води, застосування сучасних інформаційних технологій для екологічної оцінки якості поверхневих вод, математичні розрахункові методи, теоретичний аналіз та узагальнення отриманих результатів.

РОЗДІЛ 1. ВОДНІ РЕСУРСИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ЗАХІДНИЙ БУГ, МОНІТОРИНГ І СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ