Пытанні па гісторыі Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый)да заліку

Планы семінарскіх заняткаў

План

План

План

План

1.Палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі.

2. Беларусь у перыяд станаўлення буржуазнага грамадства.

3. Беларусь у перыяд расійскіх рэвалюцый і Першай сусветнай вайны.

4. Фарміраванне беларускай нацыі.

. Беларусь паміж двумя сусветнымі войнамі (1917 – верасень 1939 гг.) – 2 гадзіны.

1.Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі.

2. Праблема станаўлення беларускай дзяржаўнасці: БНР–БССР – ЛітБел–БССР.

3. Сацыялістычныя пераўтварэнні ў БССР: «ваенны камунізм», новая эканамічная палітыка, індустрыялізацыя, калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

4. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы.


. Беларусь у гады Другой сусветнай, Вялікай Айчыннай вайны ў пасляваенны перыяд (1939–1990 гг.) – 2 гадзіны.

1.Другая сусветная і Вялікая Айчынная вайна і Беларусь.

2. БССР 1945–1985 гг.

3. Пачатак працэсу дэмакратызацыі і грамадскага жыцця ў БССР.

Развіццё Рэспублікі Беларусь як самастойнай дзяржавы (1990 г. – пачатак XXI ст.) – 2 гадзіны.

1.Абвяшчэнне незалежнай Рэспублікі Беларусь. Заканадаўчае афармленне суверынітэту.

2. Канстытуцыя 1994 г. (са змяненнямі і дапаўненямі).

3. Пошукі выхаду з эканамічнага і сацыяльнага крызісу.

4. Рэспубліка Беларусь і сусветнае супольніцтва. Адносіны Беларусі з СНД і Расіяй.

Семінар 1. Беларусь у IX-XVIII ст. – 2 гадзіны.

План

1. Этнагенэз беларусаў.

2. Беларусь у складзе Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага.

3. Беларусь у складзе Рэчы Паспалітай.

4. Утварэнне беларускай народнасці.

5.Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII ст. – 1917 г.) – 2 гадзіны. Падзелы Рэчы Паспалітай і палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі.

6.Беларусь у перыяд станаўлення буржуазнага грамадства.

7.Беларусь пад час войн і рэвалюцый.

Семінар 2.Беларусь у савецкі перыяд (1917–1991 гг.) – 2 га-дзіны.

План

1. Праблема станаўлення беларускай дзяржаўнасці: БНР–БССР–ЛітБел ССР–БССР

2. Сацыялістычныя пераўтварэнні ў БССР: «ваенны камунізм», новая эканамічная палітыка, індустрыялізацыя і калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

3. Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войн.

4. БССР у пасляваенны перыяд.

5.Развіццё Рэспублікі Беларусь як самастойнай дзяржавы – 2 гадзіны.

Заканадаўчае афармленне суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыя 1994 г. (са змяненнямі і дапаўненямі).

6.Пошук шляхоў да рыначных адносін.

7.Рэспубліка Беларусь і сусветнае супольніцтва. Адносіны Беларусі з СНД і Расіяй.

1. Навука і рэлігія аб паходжанні чалавека. Старажытнае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі (100 тыс. г. да н. э.- к. 3 тыс. да н. э.).Рассяленне індаеўрапейцеў. Насельніцтва Беларусі ў бронзавым раннім жалезным веку (к. 3 тыс. да н. э.-5 ст. н. э.).

2. Лакалізацыя славянскай прарадзімы. Пачатак рассялення славян і іх з’яўленне на тэрыторыі Беларусі ў VІ-VІІІ ст. Балты і славяне.

3. Старажытнаруская дзяржава, яе сутнасць, шляхі фарміравання (ІХ-Х ст.). Беларускія землі ў яе складзе.Станаўленне і развіццё Полацкага і Тураўсткага княства ў ІХ-ХІ стст.

4. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ІХ-ХІ стст. Перадумова феадальнай раздробленасці на беларускіх землях. Барацьба крыжацкай агрэсіі і нашэсце мангола-татараў.

5. Культура Беларусі ў ІХ-ХІІІ стст.

6. Утварэнне Беларуска-Літоўскай дзяржавы—асновы Вялікага княства Літоўскага. Пашырэнне тэрыторыі княства Літоўскага ў канцы ХІІІ-ХІV стст. Шляхі ўключэння беларускіх земляў у склад ВКЛ.

7. Крэўская ўнія 1385 г., яе змест і значэнне ў далейшым развіцці беларускіх зямель.

8. Органы дзяржаўнай улады, кіравання і судовая сістэма ў ВКЛ.

9. Знешняя палітыка ВКЛ у другой палове ХІV-першай палове ХVІ ст. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і татарамі, Вялікім княствам Маскоўскім.

10. Этнічныя працэсы на беларускіх землях. Культура ХІV-ХV стст.

11. Люблінская унія 1569 г.: вытокі, змест, вынікі. Палітычны лад і кіраванне Рэчы Паспалітай. Барацьба за захаванне самастойнасці Вялікага княства Літоўскага.

12. Падзеі і лёсы рэфармацыі. Берасцейская царкоўная ўнія 1596 г.: перадумова, сутнасць. Лёс ўніяцкай царквы на Беларусі.

13. Адраджэнне і гуманізм у Еўропе. Развіццё культуры на беларускіх землях у ХУІ ст.

14. Сельская гаспадарка і гарадское жыццё ў Беларусі ў другой палове ХVІ-ХVІІІ стст. Беларусь у войнах і палітычных канфліктах канца ХVІ-першай паловы ХVІІІ стст.

15. Барока і Асветніцтва. Развіццё культуры на Беларусі ў ХVІІ-ХVІІІ стст.

16. Сацыяльна-эканамічны і палітычны заняпад Рэчы Паспалітай. Уключэнне беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Змены ў сацыяльнай структуры насельніцтва Еўропы, барацьба за замацаванне палітычных і грамадзянскіх правоў. Адміністрацыйна-дзяржаўныя пераўтварэнні на тэрыторыі Беларусі пасля далучэння да Расійскай імперыя. Сутнасць палітыкі царызму ў заходніх губернях. Айчынная вайна 1812 г. на Беларусі і яе вынікі.

загрузка…

17. Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў першай палове ХІХ ст. на Беларусі.

18. Рэвалюцыйныя падзеі ў Еўропе 1830-1831 гг. і 1848-1849 гг. Грамадскі і нацыянальна-вызваленчы рух на Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Нацыянальнае пытанне. Паўстанне 1863 г. на Беларусі. К. Каліноўскі.

19. Адмена прыгоннага права на Беларусі ў 1861 г. і яе асаблівасці, іншыя буржуазныя рэформы і контррэформы. Развіццё эканомікі Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

20. Беларускі нацыянальна-вызваленчы і рэвалюцыйна-дэмакратычны рух у другой палове ХІХ-пачатку ХХ ст. і ўплыў на яго з боку польскага нацыянальна-вызваленчага і рускага рэвалюцыйнага руху.

21. Культура Беларусі ў ХІХ ст. Фарміраванне беларускай нацыі. Культуране і нацыянальнае адраджэнне на Беларусі ў пачатку ХХ ст.

22. Першая руская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя 1905-1907 гг. Падзеі на Беларусі. Сталыпінская аграрная і земская рэформа. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў 1907-1914 гг.

23. Абвастрэнне супярэчнасцей наперададні І Сусветнай вайны. Асноўныя ваенныя падзеі на Беларусі. Заканчэнне І Сусветнай вайны і складванне Версальска-Вашынгтонскай сістэмы. Нацыянальны рух на Беларусі ў 1917 г.

24. Палітычныя змены на Беларусі ў часы Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый 1917 г.

25. Брэсцкі мір. Першы Усебеларускі з’езд. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

26. Ваенная інтэрвенцыя з боку краін Антанты ў Савецкую Расію. Утварэнне БССР. (1919-1926 гг.).

27. Новая эканамічная палітыка і асаблівасці яе правядзення ў рэспубліцы (1921-1928 гг.). Індустрыялізацыя і асаблівасці яе правядзення на Беларусі, вынікі. Усеагульная калектывізацыя на Беларусі: перадумова, ход, вынікі.

28. Палітыка “беларусізацыі” і практыка яе правядзення ў жыцці ў 20-ыя гг. Усталяванне таталітарнага рэжыму. Масавыя рэпрэсіі на Беларусі ў канцы 20-30-ыя гг.

29. Эканамічнае і палітычнае становішча Заходняй Беларусі пад уладай Польшчы. Палітычнае становішча ў Еўропе напярэдадні ІІ Сусветнай вайны. Уключэнне Заходняй Беларусі ў склад БССР.

30. Пачатак ІІ Сусветнай вайны. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Абарончыя баі Савецкіх войск на тэрыторыі Беларусі.

31. Усталяванне акупацыйнага рэжыму на Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Народная вайна супраць фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі Беларусі.

32. Аперацыя “Багратыён”, вызваленне Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў.

33. Змены ў міжнародным становішчы пасля ІІ Сусветнай вайны. Удзел БССР у стварэнні і дзейнасці ААН (другая палова 40-80-х гг.). Пасляваеннае аднаўленне і развіццё эканомікі Беларусі (1945-1955 гг.).

34. Сусветнай сістэма сацыялізму. Праблемы палітычнага жыцця, цяжкасці пасля ваеннага развіцця асветы і навукі (1945-1955 гг.).

35. Эканамічнае развіццё Беларусі 1955-1985 гг. Спробы рэформы. Грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі 1955-1985 гг.

36. Адукацыя, навука і культура ў Беларусі ў 60-80-ыя гг. ХХ ст.

37. “Перабудова” і “новае эканамічнае мысленне”. Беларусь на шляху да суверэнітэту і незалежнасці (другая палова 80-х-першая палова 90-х гг. ХХ ст.). Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь.

38. Асноўныя напрамкі сусветнай культуры ў канцы ХХ-пачатку ХХІ стст. Развіццё беларускай культуры 90-е гг. ХХ ст-пачатак ХХІ ст.

39. Развіццё сусветнай эканомікі ў пачатку ХХІ ст. Праблемы глабалізацыі. Эканамічнае і сацыяльнае развіццё Беларусі 2000-2012 гг.

40. Беларусь у сусветнай супольнасці. Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі 2000-2012 гг.

 

Прыкладная тэматыка курсавых работ па гісторыі Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый) для спецыяльнасці “Міжнародныя адносіны”

1. Перыядызацыя гісторыі Беларусі.

2. Гаспадарчая дзейнасць першабытных людзей на тэрыторыі Беларусі.

3. Этнагенез беларусаў: гісторыя, погляды, крыніцы даследаванняў.

4. Дзяржаўныя ўтварэнні (княствы) на тэрыторыі Беларусі ў ІХ – першай палове ХІІІ ст.

5. Старажытны шлях “з вараг у грэкі” і яго роля ў эканамічным жыцці беларускіх зямель.

6. Старажытныя летапісы аб фарміраванні феадальных адносін на беларускіх землях.

7. Полацкае княства і яго роля ў гісторыі Беларусі.

8. Месца і роля беларускіх зямель у Вялікім Княстве Літоўскім.

9. Кнігадрукаване на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага.

10. Беларускія гарады і Магдэбурскае права.

11. Аграрная рэформа 1557 г. Жыгімонта ІІ Аўгуста і яе вынікі на Беларусі.

12. Адносіны Вялікага Княства Літоўскага з Рускай дзяржавай і іншымі краінамі свету (па выбару студэнта).

13. Аналіз статутаў Вялікага Княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 гг.

14. Унутраны і знешні гандаль у Вялікім Княстве Літоўскім.

15. Ф.Скарына і яго эпоха.

16. Леў Сапега – грамадска-палітычны дзеяч Вялікага Княства Літоўскага.

17. Развіццё беларускай культуры ў ХІ–ХІІ ст.

18. Люблінская унія і яе роля ў гісторыі Беларусі.

19. Палітычнае і культурнае значэнне Берасцейскай уніі.

20. Роля праваслаўнай царквы ў гісторыі Беларусі.

21. Ватыкан і каталіцкая царква ў гісторыі Беларусі.

22. Праваслаўныя брацтвы і іх роля ў развіцці беларускай культуры.

23. Выдатныя людзі і падзеі (у храналогіі і мясцовасцях – па выбару студэнта).

24. Выдатныя беларускія жанчыны.

25. Рэфармацыя і Беларусь.

26. Эканоміка беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай.

27. Падзелы Рэчы Паспалітай: прычыны, вынікі.

28. Уніяцкая царква на Беларусі.

29. Аграрныя рэформа 1861 г. і асаблівасці яе правядзення на Беларусі.

30. Паўстанне 1863–1864 гг. на Беларусі і ў Літве.

31.Фарміраванне рыначнай, капіталістычнай гаспадаркі на Беларусі ў парэформены перыяд ХІХ в.

32. Эвалюцыя беларускага нацыянальнага руху ў ХІХ – пачатку ХХ ст.

33. Грашовая рэформа С.Ю. Віттэ (1895–1897 гг.) і яе ўплыў на гаспадарчае развіццё Беларусі.

34. Правядзенне сталыпінскай аграрнай рэформы на Беларусі.

35. Эканамічная эміграцыя насельніцтва Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст.

36. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны.

37. Культура Беларусі ХІХ ст.

38. “Нашаніўскі” перыяд развіцця нацыянальнага руху і культуры Беларусі.

39. Дзейнасць палітычных партый і грамадскіх арганізацый на тэрыторыі Беларусі ў пачатку ХХ ст.

40. Гісторыя стварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

41. Палітыка “ваеннага камунізму”: яе сутнасць і значэнне.

42. Уплыў новай эканамічнай палітыкі на сацыяльна-экана-мічнае і палітычнае развіццё БССР.

43. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921–1939 гг.).

44. Фарміраванне савецкай камандна-адміністратыўнай сістэмы гаспадарання ў БССР.

45. Асаблівасці правядзення індустрыялізацыі ў БССР.

46. Прымусовая калектывізацыя сельскай гаспадаркі Беларусі і яе вынікі.

47. Беларусізацыя – поспехі, цяжкасці, лёс.

48. Партызанскі рух на Беларусі ў гады Вялікай Айчынная вайны.

49. Рэспубліка Беларусь у ААН.

50. Беларуская дыяспара.

51. Культура Беларусі ў 40–80-я гг. ХХ ст.

52. Беларусь у Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

53. Грамадска-палітычнае жыццё Рэспублікі Беларусь.

54. Маладзёжны рух Беларусі на сучасным этапе.

55. Эканамічныя сувязі Рэспублікі Беларусь з замежнымі краінамі.

56. Прынцыпы сучаснай знешняй палітыкі Беларусі.

57. Культура Беларусі на сучасным этапе.

Акрамя таго, кожны студэнт мае права вызначыць сабе іншую тэму курсавой работы, узгадніўшы яе з навуковым кіраўніком.

Размещено на Allbest.ru