Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 242 від 18.10.99 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 2 листопада 1999 р. за N 750/4043

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 N 731 ( z1560-04 ) від 22.11.2004 N 235 ( z0312-05 ) від 16.03.2005 N 1176 ( z1342-06 ) від 11.12.2006 N 1213 ( z1364-06 ) від 19.12.2006 N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008 N 901 ( z0680-08 ) від 08.07.2008 N 1238 ( z1084-08 ) від 14.10.2008 N 1125 ( z0970-09 ) …
від 25.09.2009 N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 N 1591 ( z1556-11 ) від 09.12.2011 N 658 ( z1011-12 ) від 31.05.2012 }

{ Зміни до Наказу будуть внесені з 01.01.2013 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 ( z1239-09 ) від 30.11.2009 — Наказ скасовано з 01.01.2013 на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1202 ( z1017-10 ) від 12.10.2010 }

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706 ( 1706-98-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" (далі — Положення (стандарт) 8), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Установити, що вказане Положення (стандарт) 8 застосовується щодо обліку операцій, які відбуваються з 2000 року.

3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить Положенню (стандарту) 8.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено Наказ Міністерства фінансів України 18.10.99 N 242

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за N 750/4043

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи (далі — нематеріальні активи) та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 }

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі — підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 ( z1556-11 ) від 09.12.2011 }

3. Це Положення (стандарт) не поширюється на гудвіл та операції з нематеріальними активами, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 }

4. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Активний ринок — ринок, якому притаманні такі умови:

предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;

у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;

інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

Група нематеріальних активів — сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.

Дослідження — заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань.

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. { Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 901 ( z0680-08 ) від 08.07.2008 }

Розробка — застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання.

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи — капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося. { Пункт 4 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 }

Накопичена амортизація нематеріальних активів — сума амортизації об’єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання. { Пункт 4 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 }

загрузка…

5. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами:

права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); { Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1213 ( z1364-06 ) від 19.12.2006, N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008 }

права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; { Абзац четвертий пункту 5 в редакції Наказу Мінфіну N 235 ( z0312-05 ) від 16.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }

права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; { Абзац п’ятий пункту 5 в редакції Наказу Мінфіну N 235 ( z0312-05 ) від 16.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }

авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; { Абзац шостий пункту 5 в редакції Наказу Мінфіну N 235 ( z0312-05 ) від 16.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }

{ Абзац сьомий пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }

інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).