Правова аксіологія: ціннісні основи права.

1.Цінності у праві та право як цінність.

2.Свобода як цінність. Право як форма свободи.

3.Справедливість як основна правова цінність.

 

Семінар 7. Правова аксіологія

1.Право як загальне благо.

2.Цінності в праві і право як цінність.

Питання для самостійної роботи:

1. Що таке діяльність, і які її загальні характеристики?

2. Чим визначається специфіка правової діяльності? З яких елементів складається правова діяльність?

Питання для індивідуальної роботи:

1. Назвіть сутнісні характеристики загального блага.

2. Назвіть правові характеристики загального блага.

3. Що означає термін «цінність»?

4. Яка природа цінностей в праві?


5. Яке місце займають цінності в структурі людської діяльності?

6. Які цінності є правовими, і чому?

7. Назвіть вищі цінності людини і дайте їх коротку характеристику.

8. Як співвідносяться поняття загальне благо, цінності і право?

Література

1. Алексеев С.С. Философия права. — М., 2000. — С. 77—99.

2. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. — М., 1988.

3. Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. — М., 1990.

4. Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. — М., 1986.

5. Кузнецов А.С. Человек: потребности и ценности. — Свердловск. 1992.

6. Франк В. Человек в поисках смысла. — М., 1990.

7. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт фило­софского осмысления. — Харьков: Право, 2002.

8. Хеффе О. Политика, право, справедливость. Осно­воположения критической философии права и государ­ства. — М.: Гнозис, 1994.

9. Кістяківський Б.О. Вибране. – К., 1996.

10.Франк С. А. Духовные основы общества. М.: Рес­публика, 1992.

11.Г.Радбрух. Философия права. М.: “Международные отношения”, 2004.

12.Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека. – К.: Наукова думка. 1994.

13.Бергман П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995.

14.Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и социальная действительность. — М., 2000.

15.Франк С.Л. Реальность и Человек. — М., 2002.

16.Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. — М., 1995.

17.Хеффе О. Политика, право, справедливость. — М., 1994.

 

 

Т. 9. Право і влада. Право і правопорядок.

Правова культура

Мета: виявити, які існують взаємовідношенняправа і влади, права і правопорядку. Зрозуміти специфіку політико-правових інститутів та їх роль у здійсненні права. Усвідомити сутність філософських проблем права і влади в суспільстві, що трансформується. Визначити специфіку правової культури.

Основні поняття:держава, громадянське суспільство, закон,законність, джерела права.

План лекції:

1.Політико-правові інститути та їхня роль у здійсненні права.

2.Філософські проблеми права і влади в суспільстві, що трансформується.

Семінар 9.