Порядок проходження служби

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Для проведення групового заняття

Тема № 2.Посадові оклади та оклади за військовими званнями військовослужбовців та порядок їх виплати

Заняття №4.Порядок встановлення і виплати окладів за військовими званнями тапосадових окладів особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом

Зміст

1. Порядок проходження військової служби.

2. Порядок встановлення посадових окладів та їх розміри.

3. Порядок виплати окладів за військове звання та їх розміри.

Порядок проходження служби

Контракт про проходження військової служби укладається:

з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу, — строком на 3 роки;

з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського та …
старшинського складу, — строком на 5 років;

Новий контракт про проходження військової служби укладається з військовослужбовцями, які проходять військову службу на посадах рядового складу, — строком на 3 роки, з військовослужбовцями, які проходять військову службу на посадах сержантського та старшинського складу, — строком на 5 років (до досягнення граничного віку перебування на військовій службі), про що відповідними посадовими особами, зазначеними у п.16 Положення, видається наказ.

Контракт про проходження військової служби набирає чинності:

із громадянами призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту і не проходили строкову військову службу, військовозобов’язаними, а також жінками, які не мають військових звань офіцерського складу, прийнятими на військову службу за контрактом, — з дня зарахування до списків особового складу військової частини;

із військовослужбовцями строкової військової служби — з дня укладення контракту;

з іншими військовослужбовцями — з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії попереднього контракту.

Військове звання може бути первинним або черговим.

Для осіб рядового складу первинним є військове звання солдата (матроса).

Для осіб сержантського та старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті);

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, яке має військовослужбовець.

Старшинство та послідовність військових звань визначаються відповідно до статті 5 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Первинневійськове звання рядового складу присвоюєтьсягромадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не мають військових звань, наказом посадової особи, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить призначення на відповідні посади.

Чергові військові звання військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, присвоюються:

1) до старшого сержанта (головного старшини) включно -командирами полків, бригад (кораблів 1 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

2) до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно командиром корпусу, посадовими особами, які мають рівні з ним права та вищі;

Посадові особи мають право присвоювати чергові військові звання лише військовослужбовцям, які перебувають в їх прямому підпорядкуванні.

Для осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

солдата (матроса) — 2 роки;

старшого солдата (старшого матроса) — 1 рік;

молодшого сержанта (старшини 2 статті) — 2 роки;

сержанта (старшини 1 статті) — 2 роки;

старшого сержанта (головного старшини) — 2 роки;

старшини (головного корабельного старшини) — 2 роки;

прапорщика (мічмана) — 5 років.

Строк вислуги у військовому званні старшого прапорщика (старшого мічмана) старшини (головного корабельного старшини, не встановлюється.

Строки вислуги у військовому званні обчислюються з дня його присвоєння, якщо інше не встановлено цим Положенням. Строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, арешту, а також звільненим від відбування покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі, не зараховується до строку вислуги у військовому званні.

Час перебування військовослужбовців у пониженому військовому званні не зараховується до строку вислуги у поновленому військовому званні.

До строку вислуги у військовому званні зараховується час перерви у військовій службі у зв’язку з незаконним притягненням військовослужбовця до кримінальної відповідальності або незаконним звільненням з військової служби.

Для військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня зарахування їх до списків особового складу військової частини. До строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування таких осіб у військовому званні до звільнення в запас.

Військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально, послідовно, з урахуванням посади, яку вони займають, та інших умов, передбачених Положенням.

Військовослужбовцям, які мають військове звання солдата (матроса), в порядку заохочення може бути присвоєно військове звання старшого солдата (старшого матроса) за наявності строку вислуги у військовому званні солдата (матроса) відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовцям, які мають армійські (корабельні) військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, одночасно присвоюються відповідні військові звання.

Чергове військове звання не присвоюється:

1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного командира або усунення від виконання службових обов’язків;

2) якщо військовослужбовець має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;

3) якщо за вироком суду військовослужбовцю призначено покарання, не пов’язане з позбавленням чи обмеженням волі, або його звільнено від відбування покарання з випробуванням.

За військовослужбовцями строкової військової служби і військовозобов’язаними при прийнятті на військову службу за контрактом зберігаються військові звання, присвоєні до прийняття на військову службу за контрактом.

Громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу і не мають військового звання, присвоюється військове звання солдата (матроса).

Військовозобов’язаним, які мають спеціальні звання або класні чини, в разі їх прийняття на військову службу в Збройні Сили України присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено.

Пропозиції щодо переатестації подаються за підписом керівника органу військового управління:

на громадян, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу,- начальникові Генерального штабу Збройних Сил України.

Переатестація військовозобов’язаних, які мають спеціальне звання або класний чин, для присвоєння військового звання здійснюється одночасно з прийняттям цих осіб на військову службу за контрактом та призначенням на відповідну посаду наказами по особовому складу:

військовозобов’язаних, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, — начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Чергове військове звання військовозобов’язаним присвоюється:

1) особам рядового cкладу, сержантського та старшинського складу — обласними військовими комісарами, військовим комісаром Автономної Республіки Крим, військовим комісаром Київського міського військового комісаріату (далі — обласні військові комісари).

Військовослужбовці (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку. Строк контракту про проходження військової служби в такому разі не переглядається.

До поновлення військовослужбовця у попередньому військовому званні повторне пониження у військовому званні на один ступінь не допускається.

Військовослужбовці можуть бути позбавлені військового звання у зв’язку із засудженням за вчинення злочину, а також у порядку дисциплінарного стягнення.

Про позбавлення військовослужбовців військового звання у порядку дисциплінарного стягнення посадові особи, яким надано таке право Дисциплінарним статутом ЗСУ, видають відповідний наказ.

Військовослужбовці, позбавлені військового звання:

за вироком суду — виключаються зі списків особового складу військових частин після набрання вироком суду законної сили з дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання;

у порядку дисциплінарного стягнення — виключаються зі списків особового складу (крім військовослужбовців строкової військової служби) з дня підписання відповідного наказу, а якщо законодавством установлено строки здавання посади, — з дати затвердження акту про здавання і прийняття посади. Початком здавання посади є день, що настає за днем підписання наказу про позбавлення військового звання.

Військовослужбовці, понижені у військовому званні в порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні в порядку заохочення відповідно до вимог ст. 32 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, поновлюються у попередньому військовому званні в разі скасування чи зміни вироку суду (в частині позбавлення військового звання) з дня позбавлення їх військового звання.

Особи, позбавлені військового звання, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні:

у разі звільнення від покарання на підставі закону про амністію чи акту про помилування;

за рішенням посадових осіб, які позбавили цих осіб військового звання у порядку дисциплінарного стягнення.

Особам, позбавленим військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути присвоєні військові звання рівні або нижчі тих, які вони мали до позбавлення їх військового звання, якщо вони зарекомендують себе гідними заміщати відповідні посади, але не раніше строку, встановленого ст. 32 .Дисциплінарного статуту ЗСУ, а особам, позбавленим військового звання у зв’язку із засудженням, — також після погашення чи зняття судимості.

У разі поновлення особи, позбавленої військового звання за вироком суду, в попередньому військовому званні видається наказ про поновлення у військовому званні посадовою особою, яка видала наказ про виключення військовослужбовця зі списків особового складу в/ч. У разі відсутності такої посадової особи внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази по особовому складу.

У разі поновлення особи, позбавленої військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, в попередньому військовому званні чи присвоєння військового звання видається наказ про поновлення у військовому званні посадовою особою, яка видала наказ про позбавлення військового звання.

Особа, поновлена у військовому званні, користується правами і пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.

Призначення на посади здійснюється:

1) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом:

на посади, за якими передбачені військові звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, — командирами полків (кораблів 1 рангу), бригад і посадовими особами, які мають рівні з ними права щодо видання наказів по особовому складу при призначенні на посаду;

на посади, за якими передбачені військові звання до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно, — командирами корпусів і посадовими особами, які мають рівні з ними права щодо видання наказів по особовому складу при призначенні на посаду і вище.

Призначення військовослужбовців на посади здійснюється:

1) на вищі посади — у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням орг. заходів;

у разі проведення заміни у місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі — місцевості з установленим строком військової служби);

для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в органах військового управління різного рівня або для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи — за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному МОУ, зокрема на особисте прохання військовослужбовця;

за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) ВЛК;

за сімейними обставинами — на особисте прохання;

з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей — на підставі висновку атестації;

3) на нижчі посади:

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням орг.заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

за станом здоров’я — на підставі висновку ВЛК;

з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей — на підставі висновку атестації;

за віком або сімейними обставинами — на особисте прохання;

у порядку реалізації накладеного дисциплінарного стягнення — відповідно до Дисциплінарного статуту ЗСУ;

4) у зв’язку із зарахуванням на навчання до ВВНЗ із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

5) у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді.

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом (штатним розписом) передбачено вище військове звання, ніж за займаною посадою, а за умови рівних військових звань – більший ПО.У разі коли штатом передбачено два військові звання або диференційовані посадові оклади, до уваги береться вище військове звання або більший посадовий оклад.

Військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю та набутим досвідом служби. У разі коли є потреба призначення військовослужбовців на посади за новою спеціальністю, їх призначенню на ці посади має передувати відповідна підготовка (перепідготовка).

Переміщення військовослужбовців по службі проводиться, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних командирів.

Особи сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у порядку просування по службі можуть бути послідовно переміщені на вищу посаду, якщо вони перебувають у резерві та вислужили встановлені МОУ строки перебування на попередній посаді.

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом у в/ч, що включені до складу ОСШР ЗСУ і зараховані до резерву, надається перевага при доборі для призначення на вищі посади.

Військовослужбовці, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та визнані за станом здоров’я непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах, надводних кораблях або до роботи у спеціальних спорудах, але придатними або обмежено придатними до військової служби, призначаються на посади, не пов’язані з виконанням польотних завдань, службою на підводних човнах, надводних кораблях чи роботою у спеціальних спорудах. У разі відсутності таких вакантних посад зазначені військовослужбовці звільняються в установленому порядку з військової служби.

Призначення військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на посади, нижчі від їх фактичного військового звання, може здійснюватися у випадках, передбачених підп..3 п. 82 Положення, а також у разі переміщення військовослужбовців для дальшого проходження військової служби у місцевостях з установленими строками проходження військової служби.

Не допускається переміщення на нижчі посади військовослужбовців-жінок з мотивів, пов’язаних із вагітністю, наявністю у них дітей віком до трьох років (до шести років), або у зв’язку з тим, що вони є одинокими матерями та мають дітей віком до 14р.чи дітей-інвалідів, без їх згоди.

Призначення військовослужбовців на посади начальників режимно-секретних органів та їх заступників здійснюється за погодженням із відповідним структурним підрозділом СБУ відповідно до законодавства.

Начальники спеціальних органів зв’язку (шифрувальної служби та засекреченого зв’язку) призначаються на посади і звільняються з посад за погодженням з органами спеціального зв’язку ГШ ЗСУ.

Призначення військовослужбовців на посади, за якими штатом передбачено подвійне найменування, здійснюється наказами посадової особи, до номенклатури призначення якої належить вища посада.

На посади зі штатними категоріями військових звань молодшого сержанта (старшини 2 статті), старшини (головного корабельного старшини) та старшого прапорщика (старшого мічмана) призначаються військовослужбовці, які закінчили спеціальні курси відповідного рівня підготовки в навчальних частинах центрах) (далі — навчальні частини).

Перелік посад, які не потребують при призначенні на них проходження спеціальних курсів підготовки, визначається МОУ.

На посади зі штатними категоріями військових звань прапорщиків (мічманів) у разі потреби можуть призначатися підготовлені на високому рівні та дисципліновані старшини (головні корабельні старшини), старші сержанти (головні старшини), сержанти (старшини 1 статті), які прослужили не менше трьох років на посадах старшин (головних корабельних старшин), старших сержантів (головних старшин), сержантів (старшин 1 статті) та за висновком атестації гідні призначення на ці посади за умови, що їм не будуть підпорядковані прапорщики (мічмани). Призначення та звільнення з таких посад здійснюється наказами командирів, яким надано право призначати на ці посади прапорщиків (мічманів).

Старші прапорщики (старші мічмани) та прапорщики (мічмани) з урахуванням їх професійних, ділових і моральних якостей можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню молодшим офіцерським складом, у разі якщо вони проходять військову службу на посадах, за якими передбачені військові звання старших прапорщиків (старших мічманів) та прапорщиків (мічманів), не менше двох років, мають досвід роботи, що відповідає профілю службової діяльності, та відповідний рівень освіти, спорідненої з відповідною ВОС, та їм не підпорядковані офіцери, і звільнятися з цих посад наказами командирів (начальників) військових частин, яким надано право призначати на ці посади осіб офіцерського складу.

У разі необхідності призначення на зазначені посади офіцерів старші прапорщики (старші мічмани) та прапорщики (мічмани), які займають посади молодшого офіцерського складу, призначаються на посади, рівнозначні тим, які вони займали до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а в разі відсутності таких — за їх згодою на інші посади.

Курсанти з числа прапорщиків (мічманів) і старших прапорщиків (старших мічманів) можуть призначатися за їх згодою на посади старшин курсів (рот, батарей тощо) та заступників командирів взводів (навчальних груп) ВВНЗ.

Військовослужбовець, якому відмовлено (якого позбавлено) у відповідній формі допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, призначається на посаду, якою передбачено форму допуску, яку він має, або яка не передбачає допуску до відомостей, що становлять державну таємницю. В разі неможливості призначення на таку посаду військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби через службову невідповідність. Вибуття до нового місця служби військовослужбовця здійснюється після надходження витягу з наказу відповідного командира в/ч про призначення, в т.ч. доведеного технічними засобами передачі документованої інформації. Виключення військовослужбовця зі списків особового складу в/ч має відбутися після здавання посади, але не пізніше ніж через місяцьвід дня одержання в/ч зазначеного витягуз наказу або іншого письмового повідомлення про переміщення по службі військовослужбовця. До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Переміщення військовослужбовців здійснюється в разі, коли звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних посадових осіб.

Переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється:

між об’єднаннями, з’єднаннями, в/ч, оперативними командуваннями (територіальними управліннями) — наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні види ЗСУ, об’єднання, з’єднання, в/ч та оперативні командування (територіальні управління);

між видами ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів ГШ ЗСУ, — наказом першого заступника начальника ГШ ЗСУ згідно з розподілом повноважень;

між в/ч, які підпорядковані керівникам структурних підрозділів МОУ, — наказом відповідного заступника Міністра оборони України.

Форма та порядок надання клопотання визначаються МОУ.

У разі коли переміщення військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, на нове місце військової служби передбачає зміну місця проживання його сім’ї, а дружина (чоловік) військовослужбовця також проходить військову службу за контрактом, одночасно з прийняттям рішення про переміщення військовослужбовця на нове місце військової служби вирішується (за їх згодою) питання щодо переміщення у цю ж місцевість його (її) дружини (чоловіка).

Переміщення на нове місце військової служби не здійснюється, якщо військовослужбовці, які перебувають у шлюбі, не можуть бути одночасно призначені на військові посади в межах одного населеного пункту (гарнізону) та в разі відмови одного з них від звільнення з військової служби.

ТВО Тимчасове виконання обов’язків покладається на військовослужбовців наказом командира військової частини (Тема 3/1).

Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення щорічного оцінювання та періодичного атестування. Атестуванню підлягають усі військовослужбовці, за винятком військовослужбовців-депутатів та військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій, а також військовослужбовців строкової військової служби.

Порядок та строки проведення атестування військовослужбовців визначаються МОУ. Звільнення військовослужбовців з військової служби на підставах, передбачених частинами 6,7 ст. 26 ЗУ"Про військовий обов’язок і військову службу", здійснюється:

1) у військових званнях до старшого солдата (старшого матроса) включно — командирами полків (кораблів 1 рангу), бригад та посадовими особами, які мають рівні або вищі з ними права щодо видання наказів по особовому складу;

2) у військових званнях до старшини (головного корабельного старшини) включно — командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні або вищі з ними права щодо видання наказів по особовому складу.

Звільнення з військової служби через службову невідповідність здійснюється:

у разі застосування до військовослужбовця відповідного дисциплінарного стягнення, передбаченого Дисциплінарним статутом ЗСУ;

за результатами атестування військовослужбовця.

За наявності підстав, передбачених частинами 6,7 ст. 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовослужбовець може бути звільнений з військової служби під час досудового чи судового слідства, якщо до нього не вжито запобіжних заходів у вигляді взяття під варту, з одночасним повідомленням про звільнення відповідних органів досудового слідства чи суду.

Військовослужбовці, які померли, загинули, а також особи, позбавлені військового звання, виключаються зі списків особового складу ЗСУ наказами по особовому складу командирів, яким надано право видавати накази по особовому складу, і вище незалежно від номенклатури призначення.