Поняття світогляду та його суспільно-історичний характер.

Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, філософський.

3. Специфіка філософського світогляду. Основне питання філософії.

Філософія в системі культури. Функції філософії.

Загальна характеристика античної філософії. Основні філософські школи античності.

Загальна характеристика релігійної філософії Середньовіччя.

Натурфілософські та гуманістичні ідеї філософії епохи Відродження.

Загальна характеристика філософії Нового часу. Емпіризм та раціоналізм.

9. "Докритичний" та "критичний" періоди у творчості І. Канта.

Філософська система Г. Гегеля і його діалектичний метод.

Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.

Основні ідеї марксистської філософії. Проблема відчуження людини.

Основні етапи розвитку філософської думки в Україні.

Фіолософські погляди Григорія …
Сковороди

Основні риси сучасної західної філософії, її головні течії та напрямки

Сутність позитивізму, його основні історичні форми.

Екзистенціалізм як течія в сучасній західній філософії: релігійний та атеїстичний напрямки.

Основні ідеї неотомізму, його відмінність від середньовічного томізму.

Історичні форми діалектики як вчення про універсальні зв’язки, зміни та розвиток. Діалектика й метафізика.

Сутність закону єдності й боротьби протилежностей. Роль суперечностей у процесі розвитку

21. Взасмоперехід кількості та якості в процесі розвитку. Сутність категорії "міра".

22. Поняття й сутність діалектичного заперечення. Категорія "зняття".

23. Взаємозв’язок категорій "одиничне", "особливе" й "загальне".

24. Взаємозв’язок категорій "явище" й "сутність". Категорія "видимість" (позірність).

25. Взаємозв’язок категорій "причина" і "наслідок". Детермінізм та індетермінізм.

26. Взаємозв’язок категорій "форма" і "зміст". Співвідношення зовнішньої та внутрішньої форми в процесі розвитку.

27. Взаємозв’язок категорій "можливість" і "дійсність". Реальні й формальні можливості. Роль імовірності в реалізації можливості.

28. Категорії "необхідність" і "випадковість", "свобода" й "необхідність".