Поняття інформації, шуму.

Що ж ми розумітимемо під терміном інформація? Відповісти на це питання не легко.

З однієї сторони ми вже з вами знаємо, що існує багато визначень поняття інформація, різні наукові дисципліни вводять це поняття по–різному. Хотілося б з численної кількості існуючих тлумачень поняття інформації, навести визначення, яке б відображало все різноманіття даного поняття, внутрішню складність і протиріччя самого феномену інформації. З іншої сторони, пам’ятаємо що академік М. М.Моісєєв писав: „строге і достатньо універсальне визначення інформації навряд чи можливе”.

 


           
   
     
 
 
 

 

Вітчизняні методисти підтримують останню думку, і відносять поняття інформації до первісних, не означуваних понять, яке стоїть поряд із поняттями матерії та енергії.

Філософи щодо сутності поняття інформація дискутують вже не один десяток років, та прийти до спільної думки так і не можуть. Правда всі вони погоджуються з тим, що інформація є філософською категорією і її потрібно розглядати як одну із сторін відображення.

Але яку саме? Це питання є найбільш дискусійним серед філософів. Поняття відображення — більш широке, більш змістовне, ніж поняття інформація.

 

 

 

Щоб зрозуміти сутність поняття інформації наведемо висловлювання видатних людей, які зробили значний вклад для розвитку науки інформатика.

Поняття інформація в самому загальному вигляді є абстракцією. Інформація взагалі, інформація як така існує лише в людськійсвідомості і лише для того, щоб виділити істотне, основне, головне, те, що … ми спостерігаємо в житті.

… немає в природі інформації взагалі, інформації „в чистому вигляді”.

Інформація пов’язана із свідомістю. А хто володіє свідомістю?

Інформація безперервно поступає, незалежно від того, чи здатні ми сприймати її і використовувати для поповнення своїх знань, чи ні.

Щоб говорити про інформацію, необхідно одночасно мати у взаємодії:

· об’єкт, який несе повідомлення (джерело відображення); таким об’єктом можуть бути як живі так і не живі матеріальні об’єкти (всі види матерії);

· об’єкт, який сприймає повідомлення (приймач); ним може бути жива істота, яка має свідомість;

· канал, по якому передається повідомлення.

„Информацию несут в себе не только испещренные буквами листы книг или человеческая речь, но и солнечный свет, складки горного хребта, шум водопада, шелест листвы и т.д.” [Готт В.С., Семенюк Э.П… Социальная роль информатики].

Процес отримання інформації триває рівно стільки, скільки існує взаємодія між джерелом відображення і сприймаючою істотою, а в інший час маємо дані, повідомлення.

Інформація функціонує лише на … стадії контактній (ще є доконтактна і післяконтактна), коли між предметами встановлюється „місток” взаєморозуміння, коли з’являється необхідність і можливість (зі сторони фізичних, хімічних процесів, процесів мислення і т.д.) для отримання інформації.

Інформацію отримують з навколишнього середовища за допомогою органів чуттів і шляхом умозаключень як результат роботи мозку.

Інформація є основним матеріалом мислення і лежить в основі всякої розумової діяльності.

Носієм інформації є повідомлення. Повідомлення передають за допомогою послідовності сигналів.

Для одної і тої ж інформації можуть існувати різні повідомлення, що її передають. Одну й ту саму інформацію можна отримати за допомогою різних повідомлень

П

І ← П

П

Про місце, де дозволено переходити вулицю пішоходам, можна повідомити

написом на спец щиті „ПЕРЕХІД”

або пофарбувати місце переходу на доріжці білими та темними смугами

або встановити дорожній знак

Наприклад повідомлення на різних мовах або повідомлення, які отримуються додаванням неважливого повідомлення, яке не несе ніякої додаткової інформації, слідчий <— <— <—свідки.

Опитуючи свідків, ми отримуємо факти або повідомлення. А вже з отриманих фактів (з аналізу показів (із слів) свідків), в результаті взаємодії таких методів, як логічне мислення, уява та прогнозування, слідчий отримує інформацію про об’єкт, який його цікавить. Слідчий повинен врахувати, що свідчення або можна сказати повідомлення свідків не завжди несуть адекватну інформацію, оскільки в результаті спостереження і логічного мислення свідків одні і ті ж об’єктивні дані або факти, тобто те, що свідок бачив, можуть інтерпретуватись ними по–різному, висловлюватися не зовсім точними, однозначними словами в їх показах в різну інформацію.

Навпаки, одне і те ж повідомлення може передавати зовсім різну інформацію:

І/Ш (близькі родичі потерпілого)

П →І/Ш (авіакомпанія)

І/Ш (сторонні люди)

Повідомлення про падіння літака для близьких родичів потерпілого мають зовсім інший смисл, ніж для авіакомпанії; різні читачі з однієї і тієї ж газетної статті отримують зовсім різну інформацію, яка відповідає колу їх інтересів [Ошибка! Источник ссылки не найден., 18].

загрузка…

„… розуміння одного і того ж фрагмента інформації кожним із нас неминуче несе якісь риси суб’єктивності, відбиток унікальності кожної людини, її особистих властивостей і особливостей. Іншими словами, одна і та ж інформація породжує в різних головах не тотожні знання: має значення і світогляд кожної окремої людини, і загальний рівень її культури, і інформованість в тій області життя, про яку йде мова, і соціальне положення, і професійна належність, і багато інших обставин”.

Особливої уваги потребує поняття шуму. Якщо повідомлення не несе корисної інформації, тоді воно несе шум. Іноді кажуть, що шумом можна назвати надлишкову інформацію.

Інформація може перетворюватися в шум, і навпаки, шум може перетворюватися в інформацію. Наприклад, якщо кілька разів повідомляється про одну і ту ж таємницю, то перше повідомлення несе інформацію, а наступні такі ж повідомлення для однієї тієї самої людини несуть шум. У такий спосіб інформація перетворюється в шум. Навпаки, якщо якомусь повідомленню спочатку не надавали значення і вважали, що воно не несе корисної інформації, а пізніше в цьому ж повідомленні виявили корисну інформацію, то в такий спосіб шум перетворюється в інформацію. Приклад про анотацію до ліків…

Приклади.

· У вечірньому випуску новин повідомляють про девальвацію долара. Для кого дане повідомлення стане інформацією? Мабуть для людей, які мають значні вклади в доларах дане повідомлення стане інформацією, а люди без заощаджень сприйматимуть це повідомлення як шум.

· Повідомлення про початок війни може нести для різних людей різну інформацію. Для фінансистів — падіння валюти тієї країни, яка воює. Але є ще й військові, цивільне населення, батьки солдатів, їх діти.

· З документа „Баланс підприємства” отримати інформацію може лише фахівець в галузі економіки.

Економічна інформація — один з найбільш масових різновидів інформації, що відображає процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг. Вона чисельно характеризує стан виробничо–господарської та фінансової діяльності об’єкта через систему натуральних і вартісних показників.

Правова інформація — це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

[ЗАКОН УКРАЇНИ Про інформацію (ст.22) м.Київ, 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення про надання інформації з приватизації (Розд.2, п.2.1.4 Положення) N 788 від 20 квітня 1998 року м.Київ (див. текст)]

Властивості інформації: повнота, актуальність (необхідність) і значимість відомостей, зрозумілість, адекватність, точність, коректність, достовірність, масовість, доступність, цінність, корисність, надійність, своєчасність, ефективність, об’єктивність і суб’єктивність, надмірність.