Після вивчення матеріалу теми Ви повинні

у якому сенсі буття людини проблематичне;

ієрархічну будову сутнісних проявів людини;

зміст понять "буття людини", "життя людини" та

"існування людини"; % зміст основних концепцій походження людини; % сенс виявлення співвідношення в людини природного,

соціального, персонального та трансцентдентального; Ъ що постає в якості найперших якостей людського буття; % основні виявлення свободи людини; % основні аспекти, в яких розкривається співвідношення

смерті та людського безсмертя.

використовувати ієрархічну будову основних складових людського способу буття для самооцінки та оцінки реальних процесів життя;

пояснювати позитивні та негативні сторони незавершеності людського буття;

проводити зв’язки між поняттями "людина — індивід -особа — особистість — індивідуальність";


самостійно використовувати окреслення основних проявів свободи для пояснення складних ситуацій людської діяльності.

♦ які перспективи відкриває людині усвідомлення нею проблематичності людського буття;

♦ чому саме еволюціонізм та креаціонізм постають найпершими версіями походження людини;

♦ як поєднуються між собою сутнісні сили людини та основні складові людського способу буття;

послідовності основних понять, що позначають якості і прояви людини; основні смислові навантаження понять смерті та безсмертя для людини в її свідомому самоутвердженні.

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:

13.1. Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини.

13.2. Проблема походження людини: сперечання еволюціонізму та креаціонізму.

13.3. Діяльність та екзистенціали людського буття. Структура людської діяльності та сутнісні сили людини.

13.4. Співвідношення природного, соціального, персонального та транцендентального в людині. Вихідні цінності людського буття.

13.5. Проблема смерті та безсмертя людини у філософсько-світоглядному окресленні.