Після вивчення матеріалу теми Ви повинні

найперші характеристики людської особистості;

вихідні поняття, за допомогою яких розкриваються най

перші виміри людини; ^ співвідношення особистості та цінності; "^> провідні характеристики людської свободи.

^ співвідносити поняття особистості із іншими поняттями, що характеризують людину (людина — індивід — особа);

^ застосовувати основні виміри людської особистості для пояснень певних ситуацій життя;

^ використовувати зміст понять цінності та свободи для характеристики проявів людської особистості.

♦ в чому полягає сенс спеціального дослідження поняття особистості;

♦ як співвідносяться між собою внутрішні та зовнішні виміри особистості;

♦ яке значення для характеристики особистості мають цінності (в тому числі — свобода у її різних проявах);


♦ чому спілкування постає однією із провідних форм виявлення людської особистості.

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:

14.1. Співвідношення понять "людина — індивід — особа — особистість — індивідуальність". Вихідні цінності людського буття.

14.2. Феномен людської особистості та проблема її онтологічного статусу.

14.3. Вихідні характеристики людської особистості. Відношення "Я і Ти", "Я та Інший" у особистісному окресленні.

14.4. Основні аспекти буттєвих виявлень людської особистості.

ключові терміни і поняття

ГЕДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ — дослідження процесів впливу статевих характеристик людини на її інтелектуальні та соціальні характеристики і навпаки.

Ф "САМІСТЬ " — термін німецької класичної філософії, який набув поширення у філософських та психологічних концепціях XX ст., де він позначає внутрішній центр людської особистості, концентрацію особистих якостей людини. •^ С А МО … — перша частина серії термінів, що позначають суттєві прояви людської особистості (самоусвідомлення, самовдосконалення, самодетермінація та ін.); означена частина засвідчує ту провідну особливість особистості, згідно якої остання володіє характеристиками субстанціальності, здатності бути духовним центром людини та вихідним джерелом її активності.

СПІЛКУВАННЯ-найперша сфера виявлення людської особистості, оскільки саме у спілкуванні людина проявляє те, якою мірою вона є особистість; спілкування — це перш за все взаємодія із іншими людьми, але далі — також: із природою, тваринами, пам ятками культури.

ЦІННІСТЬ — значущість будь-чого для людини; у кінцевому підсумку — це те, в чому людська особистість вбачає своє пряме виявлення або продовження, ^t "Я та Я", "Я і ТИ" — провідні відношення людської особистості, в яких вона постає через самоусвідомлення (внутрішнє відношення) та через спілкування (зовнішнє виявлення).

14.1. Співвідношення понять "людина — індивід -особа — особистість — індивідуальність" .