Основні етапи підготовки курсової роботи

Тема курсової роботи узгоджується кожним студентом з керівником курсової роботи індивідуально. При виборі теми курсової роботи необхідно мати на увазі, що вона може служити складовою частиною майбутньої випускної (дипломної) роботи.

Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових практичних і статистичних даних. Джерелом їх можуть бути статистичний щорічники, опубліковані статті, монографії, а також фактичний матеріал, зібраний за місцем роботи.

Зібраний цифровий матеріал має бути представлений у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків. Особливу увагу слід приділити правильному оформленню й побудові наведених таблиць, графіків тощо.

Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і слугувати основною для відповідних висновків і пропозицій. Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу …
– наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. У таблицях вказують одиниці виміру, об’єкт аналізу, часовий ряд дослідження, у графіках – масштаб. Таблиці й графічний матеріал повинні мати окрему нумерацію.

Курсова робота виконується самостійно. Якщо в ній наводяться цитати з наукових статей чи монографій, необхідно посилатися на джерело, вказавши автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Це ж саме стосується й цифрових даних. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід вказати об’єкт аналізу.

Курсова робота обов’язково повинна мати зміст. У тексті курсової роботи зміст кожного із розділів повинен бути чітко відокремленим і мати таку назву, як у плані. Назва і зміст окремих питань курсової роботи, а також їхнє співвідношення визначаються з урахуванням теми роботи.

У змісті курсової роботи слід виділити такі складові: вступ, основна частина і висновки. У вступній частині визначається актуальність обраної теми. Далі викладаються питання, що розкривають її сутність, а також дискусійні й проблемні аспекти. При цьому наводяться цифрові матеріали, дається їхній аналіз. У заключній частині – висновках – розкриваються можливі шляхи вирішення тих чи інших проблем, що стосуються даної теми.

Робота повинна бути грамотно та акуратно оформлена. Роботи, виконанні з порушенням вказаного порядку, до захисту не допускається.