МОДУЛЬ ІІ

ЛЕКСИЧНІ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ НОРМИ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

ТЕМА 1

Загальна характеристика лексики професійного мовлення

Питання теми:

Характеристика лексики сучасної української мови. Власне українська та іншомовна лексика. Багатозначність та омонімічність. Явище синонімії та антонімії у професійному мовленні. Розрізнення слів-паронімів.