Методика оцінювання студентів за підсумковим заліком

Підсумковий залік автоматично виставляється при умові, якщо студент набрав 60 балів за результати усієї навчальної роботи. Відповідну кількість балів студент може набрати, якщо отримає:

— 16 балів за відвідування занять;

— 20 балів за участь у роботі на семінарі;

— 15 балів за виконання першого модульного контролю;

— 15 балів за виконання самостійної роботи.

Недостатню кількість балів студент може компенсувати за рахунок виконання поглибленої самостійної роботи за індивідуальним планом, або участі у науковій роботі (наукові конференції, семінари, доповіді).

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ "Філософія права"

Предмет:сутність і природа права, а також його феноменологія та екзистенція, закономірності становлення та розвитку філософії права, питання пізнання …
права й правового пізнання соціальної реальності, особливостей правового буття людини, природи її прав і свобод, обґрунтування принципів верховенства права та справедливості.

Мета: розширити та поглибити пізнавально-орієнтаційні знання студентів, майбутніх юристів, у сучасній правовій реальності, узагальнити знання основ права; формувати творче юридичне мислення у пізнанні правових та неправових явищ.

 

Курс: П’ятий Семестр:Перший Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: — ECTS — 5 Модулів: 2 Змістових модулів: 9 Загальна кількість годин: 180     Шифр та назва напряму: 0304 – “Право” Шифр та назва спеціальності: 8.03040101 “Право” магістр Нормативна Лекції:16 годин Семінари:8 годин Самостійна робота: 135 годин Індивідуальні заняття: 21 година Форма підсумкового контролю:екзамен

 

Попередні дисципліни — "Логіка", "Релігієзнавство", "Українська і зарубіжна культура", "Філософія" та "Етика і естетика".

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ "Філософія права"

Предмет:сутність і природа права, а також його феноменологія та екзистенція, закономірності становлення та розвитку філософії права, питання пізнання права й правового пізнання соціальної реальності, особливостей правового буття людини, природи її прав і свобод, обґрунтування принципів верховенства права та справедливості.

Мета: розширити та поглибити пізнавально-орієнтаційні знання студентів, майбутніх юристів, у сучасній правовій реальності, узагальнити знання основ права; формувати творче юридичне мислення у пізнанні правових та неправових явищ.

 

Курс: П’ятий Семестр:Перший Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: — ECTS — 5 Модулів: 2 Змістових модулів: 9 Загальна кількість годин: 180     Шифр та назва напряму: 0304 – “Право” Шифр та назва спеціальності: 7.03040101 “Право” Спеціаліст Нормативна Лекції:18 годин Семінари:18 годин Самостійна робота: 125 годин Індивідуальні заняття: 19 година Форма підсумкового контролю:екзамен

 

Попередні дисципліни — "Логіка", "Релігієзнавство", "Українська і зарубіжна культура", "Філософія" та "Етика і естетика".

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ "Філософія права"

Предмет:сутність і природа права, а також його феноменологія та екзистенція, закономірності становлення та розвитку філософії права, питання пізнання права й правового пізнання соціальної реальності, особливостей правового буття людини, природи її прав і свобод, обґрунтування принципів верховенства права та справедливості.

Мета: розширити та поглибити пізнавально-орієнтаційні знання студентів, майбутніх юристів, у сучасній правовій реальності, узагальнити знання основ права; формувати творче юридичне мислення у пізнанні правових та неправових явищ.

 

Курс: П’ятий Семестр:Перший Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: — ECTS – 1,5 Модулів: 2 Змістових модулів: 9 Загальна кількість годин: 54     Шифр та назва напряму: 0304 – “Право” Шифр та назва спеціальності: 6.030401 “Право” 6.030402 “Правознавство” бакалавр Нормативна Лекції:10 годин Семінари:6 годин Самостійна робота: 33 години Індивідуальні заняття: 5 годин Форма підсумкового контролю:ПМК

 

Попередні дисципліни — "Логіка", "Релігієзнавство", "Українська і зарубіжна культура", "Філософія" та "Етика і естетика".

 

Структура навчальної дисципліни «Філософія права»

Шифр та назва спеціальності:

8.03040101 “Право”

  № Змістові модулі Кількість годин
Всього Лекції Семінари Індивідуальні (СРС) під керівництвом викладача Самостійна робота студента
Модуль 1 — Кількість залікових кредитів – 3
Розділ І. (ЗМ 1) Філософія права як наука
ЗМ 1. Філософія права: її предмет і місце серед філософських та юридичних наук.
Розділ ІІ. (ЗМ 2-5) Історія виникнення і розвитку філософії права
ЗМ 2. Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва
ЗМ 3. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII — середини XIX століття
ЗМ 4. Сучасні теорії філософії права
ЗМ 5. Вітчизняна філософсько-правова думка
Разом за першим модулем 101 10 4 12 75
Перший модульний контроль РКР 2
Модуль 2 — Кількість залікових кредитів – 2
Розділ ІІІ. (ЗМ 6-9) Основні проблеми теорії філософії права
ЗМ 6. Проблеми онтології права
ЗМ 7. Антропологічні основи права.
ЗМ 8. Правова аксіологія
ЗМ 9. Право і влада. Право і правопорядок. Правова культура.
Разом за другим модулем 79 6 4 9 60
Форма підсумкового контролю – екзамен
Всього

Структура навчальної дисципліни «Філософія права»

загрузка…

Шифр та назва спеціальності:

7.03040101 “Право”

 

  № Змістові модулі Кількість годин
Всього Лекції Семінари Індивідуальні (СРС) під керівництвом викладача Самостійна робота студента
Модуль 1 — Кількість залікових кредитів – 3
Розділ І. (ЗМ 1) Філософія права як наука
ЗМ 1. Філософія права: її предмет і місце серед філософських та юридичних наук.
Розділ ІІ. (ЗМ 2-5) Історія виникнення і розвитку філософії права
ЗМ 2. Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва
ЗМ 3. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII — середини XIX століття
ЗМ 4. Сучасні теорії філософії права
ЗМ 5. Вітчизняна філософсько-правова думка
Разом за першим модулем 102 10 10 12 70
Перший модульний контроль РКР 2
Модуль 2 — Кількість залікових кредитів – 2
Розділ ІІІ. (ЗМ 6-9) Основні проблеми теорії філософії права
ЗМ 6. Проблеми онтології права
ЗМ 7. Антропологічні основи права.
ЗМ 8. Правова аксіологія
ЗМ 9. Право і влада. Право і правопорядок. Правова культура.
Разом за другим модулем 78 8 8 7 55
Форма підсумкового контролю – залік 2
Всього

Структура навчальної дисципліни «Філософія права»

Шифр та назва спеціальності:

6.030401 “Право” 6.030402 “Правознавство”

 

  № Змістові модулі Кількість годин
Всього Лекції Семінари Індивідуальні (СРС) під керівництвом викладача Самостійна робота студента
Модуль 1 — Кількість залікових кредитів – 0,8
Розділ І. (ЗМ 1) Філософія права як наука
ЗМ 1. Філософія права: її предмет і місце серед філософських та юридичних наук.
Розділ ІІ. (ЗМ 2-5) Історія виникнення і розвитку філософії права
ЗМ 2. Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва
ЗМ 3. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII — середини XIX століття
ЗМ 4. Сучасні теорії філософії права
ЗМ 5. Вітчизняна філософсько-правова думка
Разом за першим модулем 31 6 4 3 18
Перший модульний контроль РКР 2
Модуль 2 — Кількість залікових кредитів – 0,7
Розділ ІІІ. (ЗМ 6-9) Основні проблеми теорії філософії права
ЗМ 6. Проблеми онтології права
ЗМ 7. Антропологічні основи права.
ЗМ 8. Правова аксіологія
ЗМ 9. Право і влада. Право і правопорядок. Правова культура.
Разом за другим модулем 23 4 2 2 15
Форма підсумкового контролю – залік 2
Всього

Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання з навчальної дисципліни „Філософія права”

(спеціальність 6.060.100 „Правознавство”)

 

Модулі Модуль 1 Модульний контроль (РКР) Модуль 2   Підсумковий контроль (залік) Сума балів
К–сть балів за модуль
Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 ЗМ 7 ЗМ 8   1 0 0
К–сть балів за ЗМ та модульний контроль
К–сть балів за видами робіт Л СПЗ СРС Л СПЗ СРС Л СПЗ СРС Л СПЗ СРС Л СПЗ СРС Л СПЗ СРС Л СПЗ СРС Л СПЗ СРС
З них: відвідування
Активність на семінар. заняттях
Виконання СРС
Наукова робота Участь у наукових конференціях , семінарах, написання наукової роботи 1–25 балів  

Зміст навчальної дисципліни “Філософія права”