Мета та основні завдання курсової роботи

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

 

Методичні вказівки

щодо написання курсової роботи дисципліни

„Фінансовий менеджмент ”

для напряму

0501 – „Економіка і підприємництво”

7.050104 “Фінанси”

 

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 6 від 10.02.2010р.

 

Дніпропетровськ

Методичні вказівки щодо написання курсової роботи дисципліни „Фінансовий менеджмент ” / О.Є. Чорна. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2010. – 16с.

 

Укладач: О.Є. Чорна, к.е.н., доцент.

 

Відповідальна за випуск: С.А. Кузнецова, д.е.н., доцент., зав. кафедрою фінансів та банківської справи.

 


Читать далее Мета та основні завдання курсової роботи

Обсяг та структура курсової роботи

Підготовка курсової роботи з навчальної дисципліни є одним із елементів навчального плану підготовки фахівця.

Метою курсової роботи є поглиблення теоретичних знань, що одержані в процесі вивчення навчальної дисципліни, та розвиток вмінь практичного застосування цих знань.

Написання курсової роботи передбачає самостійне вивчення якогось явища, процесу, тощо, виділення різних аспектів, показу його зв’язків з іншими явищами.

При написанні курсових робіт з дисциплін циклу професійної підготовки студент повинен продемонструвати теоретичні знання та насамперед практичні вміння щодо розв’язання конкретних задач у відповідній сфері діяльності.

Обсяг та структура курсової роботи.

Загальний обсяг курсової роботи повинен складати 25-30 сторінок (формат А4) комп’ютерного набору (через 1,5 інтервалу, розмір шрифту 14).

Перша сторінка …
Читать далее Обсяг та структура курсової роботи

Розвиток людських ресурсів

Незалежно від ефективності системи відбору більшості працівників погрібне додаткове навчання, якщо вони хочуть підвищуватися по службі, а також оцінювання їхньої роботи та забезпечення зворотного зв’язку.

Читать далее Розвиток людських ресурсів

Десять способів ефективного навчання персоналу

1. Визначте стандарти для кожного виду роботи, які ви контролюєте.

2. Проаналізуйте рівень кваліфікації (знання та навики), потрібні для досягнення цих стандартів.

3. Узгодьте з кожним, кого стосується, ці стандарти і рівень кваліфікації.

4. Оцініть разом зі співробітниками їхню роботу.

5. Кожного разу, коли ви кого-небудь інструктуєте, використовуйте це для підвищення кваліфікації працівника. Якщо роботу виконують неправильно, то навчіть як її переробити найзручнішим для працівника способом. Поступово давайте менше вказівок, щоб робітники могли самостійно працювати.

6. Беріть до уваги показники навчання. Не ставте високих вимог, однак вимагайте від підлеглих, щоб вони вдосконалювались. Якщо ж працівники не докладають зусиль до навчання, …
Читать далее Десять способів ефективного навчання персоналу

Навчання та підвищення кваліфікації

У процесі МЛР навчання, як звичайно, полягає в ознайомленні виробничого та технічного персоналу з виконанням тої роботи, на яку їх було прийнято. Підвищення кваліфікації стосується навчання менеджерів та спеціалістів, навиків, що потрібні як для теперішньої, так і для майбутньої роботи. Більшість організацій складає програми постійного навчання та підвищення кваліфікації для менеджерів і працівників. Наприклад, Shell витрачає щороку на такі програми понад 500 млн. дол. і має віце-президента з питань нагляду за навчанням та підготовкою працівників. Бізнес США витрачає щороку понад 35 млрд. дол. на програми навчання з відривом від роботи. Та ця цифра не охоплює компенсації, яку виплачують працівникам упродовж їхньої участі у таких програмах.

Визначення потреб навчання. Першим кроком у розробці плану …
Читать далее Навчання та підвищення кваліфікації