У чому полягає різниця між поняттями «переклад» і «перекладання»?

В умовах інформатизаційного суспільства розвиток науки й техніки тісно пов’язаний з обміном інформацією міє фахівцями різних країн. Постійно зростають обсяги наукової інформації, які потребують негайного оброблення, бо вони швидко втрачають свою актуальність і цінність. У студентські роки доводиться часто оформляти наукові роботи державною мовою, тому студенти також стикаються з труднощами перекладання українською мовою. Означені проблеми вимагають інтенсифікації перекладацької діяльності взагалі і навчання засадам і правилам науково-технічного перекладання.

Принципово важливо розмежовувати процес виконання перекладу і результат, який отримано після закінчення цього процесу.

На позначення процесу в українській мові вживається

слово перекладання, а на позначення результату – слово

переклад. Ці два поняття взаємопов’язані: перше завжди


Читать далее У чому полягає різниця між поняттями «переклад» і «перекладання»?

Які бувають види перекладання та перекладу?

 

Перекладацька діяльність здійснюється перекладачами у різних умовах; тексти, що перекладаються є різними за тематикою, стилістикою та жанровою належністю; переклади виконуються в усній та письмовій формах та ін. Усі ці особливості викликають необхідність наукової класифікації видів перекладацької діяльності (видів перекладу). Отже, роглянемо класифікацію перекладання / перекладу (у цьому контекті поняття «переклад» і «перекладання» є синонімічними, тому далі в класифікації використовуємо частіше слово «переклад»).

ØЗа співвідношенням типів мови перекладу та оригіналу:

· діахронічний (історичний) – це переклад сучасною мовою історичного тексту, написаного мовою попередньої епохи;

· транспозиція – переклад тексту одного стилю (або жанру) в інший;

· міжмовний переклад – результат перетворення повідомлення із засобів системи …
Читать далее Які бувають види перекладання та перекладу?

У чому особливості вживання відносних та присвійних прикметників у професійному мовленні?

 

Відносні прикметники виражають ознаку предмета опосередковано – через відношення до іншого предмета, явища, дії або стану (навчальна аудиторія, комп’ютерний клас). Саме відності прикметники переважають у науковому мовленні, тому що максимально точно вказують на ознаки предметів, явищ, процесів, наприклад: кольоровий графічний адаптер, зарядний пристрій, алюмінієвий дріт, стільниковий зв’язок тощо. Крім того, відності прикметники конкретизують значення термінів для їхнього використання в окремих галузях знання: квадратична форма (математичний термін) – граматична форма (мовознавчий термін); мережевий протокол (термін галузі телекомунікацій) – стислий протокол (термін документознавства); енергозалежна пам’ять (термін комп’ютерних наук) – мимовільна пам’ять (фізіологічний термін). У науковому мовленні відносні прикметники беруть участь у творені термінів-словосполучень. У професійному мовленні галузей телекомунікацій, електроніки та комп’ютерної техніки такі прикметники …
Читать далее У чому особливості вживання відносних та присвійних прикметників у професійному мовленні?

Що таке лексичні трансформації?

 

Під час перекладання часто виникають ситуації, коли використовувати постійний перекладний еквівалент неможливо. Тоді доводиться вдаватися до різних лексичних трансформацій, щоб правильно передати значення певного слова мови оригіналу і не порушити граматичні та стилістичні норми мови перекладу. Виокремлюють такі види трансформацій:

Ø Додавання. Змістові додавання в перекладі

недопустимі, але бувають випадки, коли потрібно дода-

вати слова в тексті перекладу, щоб не порушити зміст

оригіналу та норм мови перекладу. Наприклад: Несмо-

тря на то, что современные технологи производства

компьютеров не отличаются особым разнообразием,

мы видим вокруг себя множество различных моделей

компьютеров. – …
Читать далее Що таке лексичні трансформації?

Вживання займенників у мовленні професійного спілкування

Питання теми:

Присвійні займенники у фаховій мові. Вживання означальних займенників у науковому та офіційно-діловому стилях. Особливості використання вказівних та питальних займенників у професійному мовленні.

Читать далее Вживання займенників у мовленні професійного спілкування