ЛІТАРАТУРА

1. Беларусістыка: Тэматычны зборнік № 21: Палітычныя партыі і грамадска-палітычныя рухі Беларусі. 2-е выд. Мн., 1993.

2. Гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. У 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г. – 2000 г. / Я.К.Новік, Г.С.Марцуль, Э.А.Забродскі і інш.; Пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мн.: Універсітэцкае, 2000. – 464 с.

3. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года (са змяненнямі і дапаўненнямі): Прынята на рэспубліканскім рэферэндуме 24 лістапада 1996 г. Мн., 1997.

4. Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996 – 2000 годы. Мн., 1996.

5. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Мн., 1995. Ч. 2.

6. Новік Я.К., Жданко Л.Ю. Беларусь …
у перыяд правядзення рэформ: Сучасныя праблемы сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця (1985 – 1995 гг.). Мн., 1995.

7. Галубовіч В.І., Бохан Ю.М. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Мн.: Сучасная школа, 2007., с. 430-460.

8. Мандрык І.У. Зборнік лекцый па гісторыі Беларусі (у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Віцебск., 2005 г. с. 194-207.

9. Мандрик И.В., О кризисе в партии и путях выхода из него (Партийный вестник, №2, 1991. Общество. Политика. Партия. – С.59-64).

10. Мандрык І.У., Час маналога адышоў (Віцебскі рабочы, 20 кастрычніка, 1990, С.4).

11. Мандрик И.В., Тревожные цифры… Как их исправить? («Коммунист Белоруссии», 5 мая 1990 года, с.23-24)

12. Мандрик И.В., КПБ – КПСС в 70 – 80-х годах ХХ ст.: факторы, сдерживающие активность членов партии (Материалы V научной сессии преподавателей и студентов (25 апреля 2002 г.). – Витебск, 2002, с. 210).

13. Терешкович П. Гражданское движение в Белоруссии: Документы и материалы (1986 – 1991). Мн., 1991.

14. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Мн., 1993. Т. 1; 1994. Т. 2; 1996. Т. 3; 1997. Т. 4; 1999. Т. 5.

15. Эканамічная гісторыя Беларусі: Курс лекцый. / В.І.Галубовіч, Р.І.Ермашкевіч, Г.Ф.Шанавая і інш. / Ад агул. рэд. В.І.Галубовіча. – Мн.: Экаперспектыва, 1993.