Лекцыя 2. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (1772–1917 гг.) – 2 гадзіны.

План

План

План

Для завочнай формы навучання

Тэмы і планы лекцый і семінарскіх заняткаў

Тэмы рэфератаў

План

Тэмы рэфератаў

План

Тэмы рэфератаў

План

1. Пачатак Другой сусветнай вайны. Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР.

2. Напад Германіі на СССР. Абарончыя баі Чырвонай арміі на тэрыторыіі Беларусі летам 1941 г.

3. Акупацыйны рэжым: планы, мэты, дзеянні. Разгортванне партызанскага руху.


4. Асноўныя вынікі Другой сусветнай вайны для Беларусі.

1. Партызанскі рух і антыфашысцкае супраціўленне на Беларусі.

2. Калабарацыянізм: яго сутнасць і праяўленні на Беларусі.

3. Злачынствы нямецкіх акупантаў на тэрыторыі Беларусі.

4. Аперацыя «Баграціён» і вызваленне Беларусі.

5. Беларусы на франтах Другой сусветнай вайны.

Беларусь у 1945–1980 гг. – 2 гадзіны.

1. Змяненне геапалітычнага становішча БССР. «Халодная вайна» і «жалезны занавес».

2. Беларусь у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.

3. БССР у сярэдзіне 50–80-х гг.

4. Палітыка «перабудовы»: яе сутнасць, значэнне, вынікі.

1. Рэпрэсіі 40–50-х гг. у БССР.

2. Спробы рэформы кіравання прамысловасцю і сельскай гаспадаркай у 60-я гг. XX ст.

3. Сувязі БССР з замежнымі краінамі, абмежаванне між-народнага суверэнітэту рэспублікі.

4. Здабыткі і пралікі ў вырашэнні сацыяльных праблем у БССР у 70–80-я гг.

5. Першыя грамадскія арганізацыі і пашырэнне ідэі нацыянальнага адраджэння Беларусі.

Семінары 7-8. Рэспубліка Беларусь (1990–2003 гг.). – 2 га-дзіны.

1. Крызіс СССР як унітарнай дзяржавы.

2. Прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі і новай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

3. Выбары першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

4. Рэферэндумы (1995 і 1996 гг.). Дапаўненні і змяненні, унесеныя ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь.

5. Прэзідэнцкія выбары 1994 і 2001 гг.

6. Пошукі шляхоў выхаду з сацыяльна-эканамічнага крызісу.

7. Рэспубліка Беларусь у сусветнай супольнасці.

8. Роля Беларусі ў інтэграцыйных працэсах на постсавецкай прасторы.

9. Адносіны Рэспублікі Беларусь з Расійскай Федэрацыяй.

10. Асноўныя вынікі і галоўныя ўрокі гісторыі Беларусі.

1. Чарнобыльская катастрофа, яе эканамічныя і сацыяльныя наступствы.

2. Палітычныя партыі, грамадскія рухі і арганізацыі ў Беларусі на сучасным этапе.

3. Канфесійнае жыццё на Беларусі.

Лекцыя 1. Уводзіны. Ад Полацкага, Тураўскага і іншых княстваў да Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага – 2 гадзіны.

1.Гісторыя Беларусі – састаўная частка гісторыі сусветнай цывілізацыі.

2. Этнагенез беларусаў.

3. Першая дзяржаўныя аб’яднанні на тэрыторыі Беларусі.

4. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы ўтва-рэння ВКЛ.

Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Лі-тоўскага (другая палова XIII ст. – 1569 г.) – 2 гадзіны.

1.Сацыяльна-эканамічнае развіццё ВКЛ: аграрныя адносі-ны, рэформа 1557 г., феадальны горад, магдэбурскае права.

2. Унутранае становішча ВКЛ.

3. Знешняя палітыка ВКЛ.

4. Фарміраванне беларускай народнасці.

Беларусь ад Люблінскай уніі (1569 г.) да падзелаў Рэчы Паспалітай (другая палова XVI – 90-я гг. XVIII ст.) – 2 гадзіны.

1.Утварэнне Рэчы Паспалітай.

2. Палітычнае, эканамічнае і сацыяльнае развіццё Рэчы Паспалітай.

3. Падзелы Рэчы Паспалітай.

4. Эпоха Асветы і яе уплыў на развіццё культуры Беларусі.