Класифікація свердловин за призначенням

За цільовим призначенням бурові свердловини класифікують на три основні категорії: геологорозвідувальні, експлуатаційні і технічні.

Перша категорія – геологорозвідувальні свердловини, що проводяться для вивчення родовищ корисних копалини або з метою вивчення геологічної будови певного району. Геологорозвідувальні свердловини за цільовим призначенням підрозділяються на такі різновиди:

1. Картувальні свердловини – бурять при проведенні геологічної зйомки з метою оголення корінних порід, по яких ведеться геологічне картування, в районах, де ці породи приховані шаром наносів (грунтів).

2. Пошукові свердловини або структурно-пошукові – бурять з метою визначення наявності або відсутності в даному районі тої або іншої корисної копалини.

3. Розвідувальні свердловини – бурять з метою оконтурювання і визначення запасів корисної копалини на даному …
родовищі.

4. Гідрогеологічні свердловини – бурять з метою вивчення підземних вод, умов їх залягання, можливого дебіту і хімічного складу.

5. Інженерно-геологічні свердловинибурять для розкриття верхніх горизонтів земної кори з метою складання геологічного розрізу, випробувань фізико-механічних властивостей ґрунтів і відбору зразків ґрунтів з непорушеною структурою для визначення їх властивостей у лабораторних умовах для потреб промислового та цивільного будівництва.

6. Геофізичні (сейсмічні) свердловини – бурять при сейсмічній розвідці, для проведення підземних вибухів, у результаті яких за допомогою сейсмографів визначають глибину і кути падіння пластів.

7. Параметричні свердловини – бурять з метою вимірювання параметрів геофізичних властивостей гірських порід і температури в умовах природного залягання порід і вивчення глибинної будови можливих зон нафтогазонакопичення.

8. Структурні свердловини – бурять з метою вивчення геологічних структур і елементів залягання (потужності, кутів падіння і простягання) пластів порід, для контролю й уточнення даних геологічної і геофізичної зйомок.

9. Опорнісвердловини – бурять в межах площ, геологічна будова яких не висвітлена бурінням для геологічної зйомки, пошуків, регіонального вивчення глибинної геологічної будови, рудоносності або нафтогазоносності глибоких горизонтів.

Друга категорія – експлуатаційні або геотехнологічні свердловини, що проводяться для видобування з надр рідких (питна або мінералізована вода, нафта) і газоподібних корисних копалин. Сюди відносяться такі різновиди:

1. Водозабірнісвердловини – для водопостачання міст, промислових
підприємств, курортів, сільського господарства, залізничного транспорту.

2. Нафтові та газовісвердловини – для видобутку нафти і газу.

3. Свердловини підземної газифікації вугілля – для отримання горючих газів шляхом неповного згорання вугілля безпосередньо в масиві вугільного родовища. Отримувані гази використовуються як паливо або сировина в хімічній промисловості.

4. Свердловини для видобутку розсолів, що залягають в колекторах земної кори, слугують для вилуговування різних солей: брому, йоду та ін.

5. Геотехнологічнісвердловини – бурять з метою гідродинамічного руйнування гірських порід, що містять корисні копалини, або з метою нагнітання в свердловину розчинів кислот, які розчинюють мінерали корисної копалини з подальшим винесенням її на поверхню.

Третя категорія – технічні свердловини, що буряться для різних технічних цілей. До них належать такі різновиди:

1. Підривні свердловини – призначені для розміщення в них зарядів вибухової речовини з метою відділення корисної копалини або породи від масиву при проведенні вибуху на відкритих або підземних гірничих роботах. Шпурами називаються підривні свердловини малих розмірів: діаметром від 30 до 60 мм і глибиною до 5 м.

2. Стовбури шурфів і шахт, пройдені в гірських породах бурінням.

3. Свердловини для заморожування ґрунтів – пробурюють по кільцю навколо стовбура майбутньої шахти для заморожування водоносних порід перед проходкою шахтного стовбура й усунення тим самим затоплення водою шахти під час її проходження та зведення водотривкого кріплення. Заморожування водоносних порід при цьому здійснюється шляхом спуску труб в пробурені свердловини і циркуляції по цих трубах охолодних розчинів.

4. Свердловини для зміцнення ґрунтів – при будівництві шляхом нагнітання в тріщинуваті породи цементного розчину, різних смол або рідкого скла.

5. Водознижувальні або дренажні свердловини – призначені для дренажу, тобто для осушення кар’єру, родовища або ділянки під будівництво шляхом зниження рівня підземних вод.

6. Водоспускні свердловини – для спуску води з одного підземного горизонту в іншій при осушенні гірничих виробок, а іноді й цілих водоносних пластів.

7. Нагнітальні свердловини – слугують для організації нагнітання води, повітря або нафтового газу в оконтурену зону нафтового покладу з метою вчинити тиск на нафту і поліпшити приплив нафти в цьому покладі до експлуатаційної свердловини.

8. Спостережні свердловини – слугують для здійснення систематичного контролю за зміною рівня води у свердловині або за зміною тиску рідині або газу нафтогазоносного або вугільного пласта.

9. Внутрішньопластові свердловини – бурять з підземних виробок по пластах з метою їх дегазації і знепилювання вугілля шляхом нагнітання води через ці свердловини у вугільний пласт для його зволоження.

10. Допоміжні свердловини – слугують для вентиляції виробок, прокладки трубопроводу з метою подачі стислого повітря, спуску кріпильних лісоматеріалів, а також для гасіння підземних пожеж.

Цільові призначення свердловин можуть об’єднуватися або змінюватися під час бурових робіт. Наприклад, опорна свердловина може об’єднувати цільові призначення пошукової, структурної і параметричної свердловин; пошукова або розвідувальна свердловина на воду, нафту або газ може стати експлуатаційною тощо.