Керуючі інформаційні системи

Перші керуючі інформаційні системи (Management Information Systems — MIS) стали з’являтися в 70-х роках ХХ століття з розвитком обчислювальної техніки.

Рис. 1.9. Схема обробки даних і підготовки інформації в MIS

Такі ИС обслуговують управлінський рівень, забезпечуючи менеджерів середньої й вищої ланок поточною інформацією про виконання основних бізнес-процесів у компанії й про деякі зміни в зовнішнім середовищі. Вони забезпечують інтерактивний доступ до показників поточної діяльності фірми, архіву звітів і рішень, наказам, розпорядженням, протоколам нарад, звітним формам.

Звичайно такі системи орієнтовані в основному на внутрішнього користувача й обслуговують функції планування, керування підрозділами й службами, контролю й підтримки рішень на управлінському рівні. Блок-схема типової MIS наведен …
на рис. 1.9.

Приведемо основні характеристики корпоративних керуючих систем. Такі системи:

 • працюють із формалізованими й/або частково формалізованими даними й підтримують частково структуровані й слабоструктурированные рішення в широкому діапазоні на функціонально-оперативному й управлінському рівнях, преобразуя формалізовані дані в " MIS-Файли". Рішення, підтримані MIS, обов’язкові для виконання на експлуатаційному рівні, поповнюють "скарбничку" рішень в KWS і транслюються за допомогою OAS;
 • орієнтовані на забезпечення поточний бізнес-процесів управлінськими рішеннями, на створення звітів і контроль виконання;
 • задають правила формування інформаційних потоків і пучків усередині інформаційного поля компанії, інформаційні вимоги відомі й стійкі;
 • мають невеликі аналітичні можливості, обмежені рамками поточної діяльності на рівні підрозділів;
 • недостатньо гнучкі, але мають можливості для адаптації в будь-якому підрозділі;
 • допомагають у прийнятті оперативних рішень, використовуючи минулі й справжні дані, при цьому використовується більше внутрішніх даних, чим зовнішніх.

Автоматизована інформаційна система керування діяльністю підприємства — це взаємозалежна сукупність даних, процедур, процесів, стандартів, програмно-апаратних і телекомунікаційних засобів, призначена для збору, обробки, систематизації, розподілу, зберігання, доставки в автоматизованому режимі інформації кінцевому користувачеві відповідно до вимог, що випливають із цілей діяльності.

MIS, як правило, є одним з основних модулів загальної корпоративної ИС; для його розробки, впровадження й інтеграції потрібен ретельний аналіз процесів і ідентифікація параметрів інформаційного поля організації.

У російських компаніях MIS звичайно розвивається на базі систем TPS і OAS, з яких часто починається автоматизація рутинних процедур і процесів. Внаслідок цього MIS поступово перетворюється в автоматизовану інформаційну систему керування підприємством (не плутати з АСУП — Автоматизованою Системою Керування Виробництвом).

Рис. 1.10. Состав автоматизованої інформаційної системи керування (MIS)

Технологія роботи в комп’ютеризованій інформаційній системі будується так, щоб нею могло одночасно користуватися велика кількість співробітників. Користувачами MIS є практично всі менеджери компанії. Вихідні дані — періодичні результати діяльності у вигляді зведень, резюме, звітів, доповідних записок, службові розслідування. У зв’язку з тим, що частина такої інформації може бути конфіденційної, менеджери мають доступ різного ступеня. MIS має функціональну й обеспечивающую частини (рис. 1.10)

Технічне забезпечення — комплекс технічних засобів, засобів експлуатаційної підтримки й документація на ці засоби й технологічні процеси, внутрішні стандарти підприємства. Це:

 • технічні засоби збору, реєстрації, нагромадження, обробки, відображення, розмноження, доставки, збереження й забезпечення безпеки інформації;
 • комп’ютери будь-яких моделей, потужні серверні й мережні пристрої, оргтехніка;
 • телекомунікаційна техніка й засоби зв’язку;
 • загальносистемна документація, що включає державні, галузеві й корпоративні стандарти по технічному забезпеченню;
 • спеціалізована документація, що містить методичні матеріали по всіх етапах проектування, розробки, впровадження, супроводи й застосування технічних і технологічних засобів;
 • нормативно-довідкова документація для виконання технічного забезпечення.

Математичне забезпечення — сукупність математичних методів, моделей, алгоритмів обробки інформації, типові завдання керування системами, теорії масового обслуговування, теорії ігор і інші.

Програмне забезпечення — комплекси програм, орієнтованих на користувачів і призначені для рішення типових завдань обробки інформації. Вони служать для розширення функціональних можливостей процесів контролю й керування. У програмне забезпечення входять пакети прикладних програм, які реалізують економіко-математичні моделі різного ступеня адекватності, що відбивають функціонування реального об’єкта.

загрузка…

Методичне й організаційне забезпечення — сукупність методів, засобів і документів, що регламентують взаємодію модулів ИС, технічних і технологічних засобів, персоналу в процесі розробки, впровадження й експлуатації ИС.

Лінгвістичне (онтологічне) забезпечення — набір погоджених правил, методик, словників, алгоритмічних мов високого рівня, мов керування й маніпулювання даними, що дозволяють фахівцям, розроблювачам, користувачам і експлуатаційникам говорити на одній мові. Це засіб спілкування із програмним, технічним і інформаційним забезпеченням, а також сукупність термінів, використовуваних у даній інформаційній системі.

Правове забезпечення — федеральні закони й укази президента РФ, постанови державних органів влади, накази, галузеві інструкції, нормативні акти податкових органів і митної служби.

На етапі розробки ИС: нормативні акти, пов’язані з договірними відносинами розроблювача й замовника ИС, правове регулювання споровши, забезпечення етапів розробки й впровадження охороною прав інтелектуальної власності.

На етапі функціонування ИС: визначення статусу й сфери дії ИТ у конкретних органах керування й контролю, прав і обов’язків персоналу, процедури збору й обробки інформації, забезпечення прав доступу користувачам, нормативна документація про роботу з інформацією, що містить секретні й конфіденційні відомості.

Навчання персоналу й сертифікація систем і встаткування — набір вимог до рівня підготовки фахівців і обслуговуючого персоналу, учбово-методична й планова документації підготовки й підвищення кваліфікації. Вимоги й специфікації для підготовки розроблених систем для сертифікації в галузевих, державних і міжнародних організаціях, що сертифікують (Держстандарт, Оборонсертифик, ISO, SEI і т.д.).

Функціональна частина MIS реалізує призначення інформаційної системи. Тут утримується модель керування організацією, окремих її складових і взаємозв’язку.

У рамках функціональної частини відбувається трансформація цілей і завдань керування у функції, функцій — в алгоритми, алгоритмів — у конкретні керуючі впливи на керований об’єкт. Ці дії виконуються в підсистемах MIS, виділених на кожному рівні керування відповідно до призначеної функції.