ІV. Наукова література

4.75. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985–1999 рр.). – К.: ЕксОб, 2000. – 2095 с.

4.76. Античные государства Северного Причерноморья. – М.: Наука, 1984. – 392 с.

4.77. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р.: Міфи і реальність. – К.: Варта, 1994. – 95 с.

4.78. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків: Дельта, 1993. – 256 с.

4.79. Баран В. Україна 1950 – 1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – Львів: МП Свобода, 1996. – 447 с.

4.80. Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К.: Ґенеза, 2005. – 208 с.

4.81. Баран В.Д., …
Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – К.: Наук. думка, 1991. – 144 с.

4.82. Бедрій А. Українська Держава, відновлена Актом 30 червня 1941 р. // http:// www.ukrnationalism.org/old/vydano/ukr_state/ ukr_state.html

4.83. Щедрій А. ОУН і УПА // http://www.ukrnationalism.org/old/ vydano/ouniupa.html.

4.84. Беретинський В. Війни Київської Русі з волзькими булгарами. – К., 1998. – 43 c.

4.85. Беретинський В. Війни Київської Русі з печенігами. – К., 1998. – 23 с.

4.86. Беретинський В. Військова організація і воєнне мистецтво скіфів. – К., 1994. – 108 с.

4.87. Беретинський В. Військова організація основних українських державних формувань. – К., 1995. – 18 с.

4.88. Білик Б.І. Етнополітична історія України (860–1900 рр.). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 245 с.

4.89. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К.: Основи, 1994. – 168 с.

4.90. Бойко Д. Селянство України у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІІ ст. – К.: Наук. думка, 1963. – 175 с.

4.91. Бойко О. Україна 1991 – 1995: тіні минулого чи контури майбутнього? Нариси з новітньої історії. – К.: Магістр-S, 1996. – 207 с.

4.92. Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині ХVІІ ст. – К.: Наук. думка, 1986. – 263 с.

4.93. Брайчевський М. Вступ до історичної науки. – К.: КМ Академіка, 1995. – 168 с.

4.94. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К.: Наук. думка, 1989. – 296 с.

4.95. Бугуцький О.А. Демографічна ситуація та використання людських ресурсів на селі. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1999. – 280 с.

4.96. Василенко Г. Велика Скіфія. – К.: Знання, 1991.

4.97. Васильєв В., Віола Л. Колективізація і селянський опір на Україні (листопад 1929 – березень 1930 рр.). – Вінниця: Логос, 1997. – 536 с.

4.98. Вегаш М. Карпатська Січ: сторінки історії (1938–1939). – Ужгород, 1996. –23 с.

4.99. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIIІ – початок ХХ ст.). – Львів: Світ, 1996. – 447 с.

4.100. Вивчення впливу зовнішньої міграції 1991–1996 рр. на зміни етнічного складу населення України та її регіонів, жовтень 1998 / Укладник М. Шульга. – К.: Представництво МОМ в Україні, 1998. – 95 с.9

4.101. Відейко М. Трипільська цивілізація. – К.: Академперіодика, 2003. – 184 c.

4.102. Володарі гетьманської булави. – К.: Варта, 1995. – 560 с.

4.103. Ганжа О.І. Опір селян становленню тоталітарного режиму в УСРР. – К.: Інститут історії України НАНУ, 1996. – 42 с.

4.104. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К.: Вища шк., 1994. – 539 с.

4.105. Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII – першої чверті XVIIІ ст. – К.: ІІУ НАНУ, 1995. – 70 с.

4.106. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К.: Либідь, 1992. – 46 с.

4.107. Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. – К.: Наук. думка, 1991.

4.108. Гумилев Л.Н. От Руси до России: Очерки этнической истории. – С.-Пб.: Кристалл, 2002. – 352 с.

4.109. Гунчак Т. Україна: нариси політичної історії. Перша половина ХХ століття. – К.: Либідь, 1993. – 287 с.

4.110. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII століття: кордони, населення, право. – К.: Основи, 1996. – 223 с.

4.111. Демографічна криза в Україні: Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії / Під ред. В. Стешенко. – К.: НАН України, Ін-т економіки, 2001. – 560 с.

4.112. Демографічні процеси в сучасній Україні / Л.Ю. Беренштейн, П.П. Панченко та ін. – К.: Інститут історії України, НАУ, 1998. – 95 с.

4.113. Довбня В. Січові Стрільці київського формування у визвольних змаганнях 1917–1920 років: організація та правові засади діяльності / За наук. ред. проф. П.П. Михайленка. – К.: Текст, 2002. – 220 с.

4.114. Довженюк В.Й. Землеробство Давньої Русі до середини ХІV ст. – К.: Академія Наук УРСР, 1961. – 267 с.

4.115. Доленко А.Н. Классовая борьба в СССР в 1970 – 80-е годы и реставрация капитализма (исторический очерк). – М.:ВИП, 1996. – 264 с.

4.116. Донцов Д. Націоналізм. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2006. – 236 с.

загрузка…

4.117. Економічні та соціальні пріоритети на межі тисячоліть. – К.: Україна, 1999. – 93 с.

4.118. Єфименко О. Історія України та її народу. – К.: Мистецтво, 1992. – 254 c.

4.119. Завада І. Ризький договір і Україна. Історичний нарис. – К.: Просвіта, 2000. – 204 с.

4.120. Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології. – К.: Орфей, 2002. – 448 с.

4.121. Закарпатська діаспора в світі // http://diaspora.iatp.org.ua

4.122. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К.: Абрис, 1994. – 256 с.

4.123. Зелений клин // www.zeleniyklin.com.ua

4.124. Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Громадівський рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: проблеми, ідеологія. – К.: МІЛП, 1999. – 128 с.

4.125. Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Львів: Свобода, 1996. – 336 с.

4.126. Ісаєвич Я.Д., Братства та їх роль у розвитку української культури ХVI – XVIIІ ст. – К.: Наук. думка, 1996. – 251 с.

4.127. Історія Січових Стрільців. Воєнно-історичний нарис. – К.: Україна, 1992. – 346 с.

4.128. Історія українського війська / І. Крип’якевич, Б. Гнатович, З. Стефанов, О. Думін, С. Шрамченко. У 3-х Ч. – Львів: Видання Івана Тиктора, 1993. – Ч. 1. – 288 с.

4.129. Історія українського війська / І. Крип’якевич, Б. Гнатович, З. Стефанов, О. Думін, С. Шрамченко. У 3-х Ч. – Львів: Видання Івана Тиктора, 1993. – Ч. 2, 3. – 575 с.

4.130. Історія України в особах ІХ–ХVІІІ ст. – К.: Україна, 1993. – 396 с.

4.131. Історія України в особах ХІХ–ХХ ст. – К.: Україна, 1995. – 479 с.

4.132. Історія української еміграції. – К.: Вища шк., 1997. – 520 с.

4.133. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція. – К.: Либідь, 1991. – 342 с.

4.134. Книш З. Становлення ОУН. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1994. – 128 с.

4.135. Кобза – українці Росії. Незалежний сайт діаспори // www.kobza.com.ua

4.136. Коваль М.В. Україна 1939–1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К.: Вища шк., 1995. – 194 с.

4.137. Коли земля стогнала. Друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст. – К.Україна, 1995. – 432 с.

4.138. Конончук І.М. Історія України від стародавніх часів до помаранчевої революції. – Ніжин: Гідромас, 2005. – 284 с.

4.139. Конституція України – основа реформування суспільства. – Харків: Право, 1996. – 95 с.

4.140. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917–1920. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

4.141. Копійка В.В, Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ін Юре, 2001. – 448 с.

4.142. Король В.Ю. Трагедія військовополонених на окупованій території України в 1941 – 1944 рр. – К.: Академія, 1992. – 128 с.

4.143. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Львів: Наукове товариство імені Т. Шевченка, 1993. – 659 с.

4.144. Косик В. Українська Повстанська Армія // http://www.ukrnationalism.org/old/vydano/upa.html

4.145. Котляр М. Русь язичницька. – К.: Заповіт, 1995. – 288 с.

4.146. Крижанівська О.О. Таємні організації в Україні. Масонський рух у XVII – на початку ХХ століття. – К.: Аквілон-Прес, 1998. – 134 с.

4.147. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К.: Наук. думка, 1984. – 174 с.

4.148. Крисаченко В., Мостяєв О. Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 2002. – 623 с.

4.149. Кулаковский Ю. Прошлое Тавриды. – К.: Стилос, 2001. – 225 с.

4.150. Куліш А. Голодомор 1921–1923 рр. в Руси-Україні як продовження етнічної війни 1917–1921 рр. – Харків: Просвіта, 2003. – 121 с.

4.151. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). – К.: Основи, 1996. – 369 с.

4.152. Кучер В. ОУН–УПА в боротьбі за незалежну Україну. – К.: Бібліотека українця, 2000. – 103 с.

4.153. Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. – К.: Наук. думка, 1996. – 239 с.

4.154. Липинський В. Релігія і церква в історії України. – Львів: Рада, 1995. – 96 с.

4.155. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – Т. 1. – К.: Основи, 1994. – 554 с.

4.156. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – Т. 2. – К.: Основи, 1994. – 573 с.

4.157. Литвин В. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки ХХ ст.). – К.: Наук. думка, 2001. – 560 с.

4.158. Лозко Г. Українське народознавство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.

4.159. Лукашевич Л.М. Україна: історико-економічний огляд. Монографія. – К.: МАУП, 1997. – 208 с.

4.160. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів: Світ, 1995. – 246 с.

4.161. Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (XVII століття). – К.: Освіта, 1995. – 192 с.

4.162. Мельник Л.Г. Гетьман Б. Хмельницький у вітчизняній історіографії. – К.: РВЦ Київський університет, 1997. – 72 с.

4.163. Мельник Л.Г. Гетьманщина І-ої чверті XVIII століття. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.

4.164. Мельник Л.Г. Лівобережна Гетьманщина періоду стабілізації (1669–1709 рр.). – К.: ІСДО, 1995. – 104 с.

4.165. Мельник Л.Г. Політична історія Гетьманщини XVIII століття у документах і матеріалах. – К.: ІЗМН, 1997. – 140 с.

4.166. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К.: Абрис, 1994. – 287 с.

4.167. Мицик Ю. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. – Дніпропетровськ: Дніпро, 1996. – 262 с.

4.168. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945–1970-ті роки). – К.: Либідь, 1999. – 558 с.

4.169. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980–2000 роки / Л. Гайдуков, В. Пронов – К.: Либідь, 2001. – 624 с.

4.170. Мінгазутдінов А.Ф. Історія Другої світової війни (1939–1945 рр.). – К.: Наук. думка, 1999. – 127 с.

4.171. Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. – К.: Пошуково-вид. агентство «Книга Пам’яті України», 1996. – 568 с.

4.172. На переломі. Друга половина ХV – перша половина ХVІ ст. – К.: Україна, 1994. – 252 с.

4.173. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. – К.: Укр. письменник, 1994. – 413 c.

4.174. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К.: Дніпро, 1992. – 495 с.

4.175. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVI – поч. XVII ст.). – К.: Наук. думка, 1990. – 382 с.

4.176. Никольский Н.М. История русской церкви. 3-е изд. – М.: Политиздат, 1985. – 448 с.

4.177. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Новая хронология Руси. – М.: Факторная, 1997. – 256 с.

4.178. Огієнко І. (Митрополит Іларіон) Дохристиянські вірування українського народу. – К.: Обереги, 1994. – 424 с.

4.179. Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – К.: Либідь, 1994. – 446 с.

4.180. Огієнко І.І. Українська культура / М. Тимошик (Упор., автор передмови і комент.). – К.: Наша культура і наука, 2002. – 342 с.

4.181. Огульченко Ю. Етнічна структура українського суспільства: уявні та дійсні проблеми. – К.: КМА, 2006. – 68 с.

4.182. Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті П. Скоропадського 1873–1945. – К.: Академпрес, 1993. – 399 с.

4.183. Павко А.І. Політичні партії, організації в Україні: кінець ХІХ – початок ХХ століття; зародження, еволюція, діяльність, історична доля. – К.: Знання, 2001. – 112 с.

4.184. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917–1919 рр. – К.: Манускрипт, 1995. – 262 с.

4.185. Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К.: Фенікс, 1994. – 416 с.

4.186. Паньонко І.М. Система органів управління Запорізької Січі. – Львів: ЛДУВС, 2006. – 144 с.

4.187. Петров В. Походження українського народу. – К.: Фенікс, 1992. – 192 с.

4.188. Півторак П.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски». – К.: Академія, 2001. – 152 с.

4.189. Пігідо-Правобережний Ф. Велика Вітчизняна війна // http://www.geocities. сom/ukrexlibris/vvv

4.190. Полин С.В. От Скифии к Сарматии. – К.: АН Украины, Ин-т археологии, 1992. – 201 с.

4.191. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2-х т. – Т. 1. – 675 c.; Т. 2. – 608 с. – К.: Либідь, 1995.

4.192. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АрЕк, 1999. – 727 с.

4.193. Попок А. Українське населення Приморського краю (за матеріалами соціологічного дослідження та переписів населення) // Українська діаспора. – К. – Чикаго. – 1996. – Ч. 9. – С. 92–103.

4.194. Реєнт О. Павло Скоропадський. – К.: Альтернативи, 2003. – 304 с.

4.195. Реформування відносин власності в Україні / О.Ю. Рудченко, С.Ю. Лєдомська. – К.: КФДП НДЕІ, 2004. – 502 с.

4.196. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / В.В. Цвєтков (кер. автор. кол.). – К.: Оріяни, 1998. – 363 с.

4.197. Реформування земельних відносин в умовах переходу до ринкової економіки: Зб. наук. статей. – Тернопіль: Терноп. акад. народ. господар., Ін-т аграр. бізнесу, 1997. – Вип. 2. – 52 с.

4.198. Реформування політичної системи в Україні: актуальні питання. Науковий огляд / Г.І. Барчук, А.М. Колодій, С.О. Халюк. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 63 с.

4.199. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва / За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 532 с.

4.200. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.): Нариси. – К.: Рад. шк., 1991. – 334 с.

4.201. Романцов В.О. Український етнос: на одвічних землях та за їхніми межами (ХVІІІ – ХХ століття). – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1998. – 184 с.

4.202. Рубльов О.С., Чеченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. – К.: Наук. думка, 1994. – 351 с.

4.203. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1998. – 720 с.

4.204. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М.: Наука, 1987. – 783 с.

4.205. Самчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. – 2-е вид. – К.: АТ «Друга рука» МП «Фенікс», 1993. – 550 с.

4.206. Сапіга В.К. Українські народні свята та звичаї. – К.: Знання України, 1993. – 112 с.

4.207. Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. – М.: Международные отношения, 1982. – 240 с.

4.208. Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі ІХ–ХVІ століття. – К.: Наук. думка, 1992. – 332 с.

4.209. Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наук. думка, 2001. – 912 с.

4.210. Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього коша запорозького. – Дніпропетровськ: Січ, 1994. – 678 с.

4.211. Слюсаренко А., Тимошенко М. Нові політичні партії України. – К.: Знання, 1990. – 46 с.

4.212. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. – К.: Знання, 1993. – 191 с.

4.213. Солдатенков В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія. – К.: Просвіта, 1997. – 412 с.

4.214. Солдатенков В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918–1920 рр.). – К.: Просвіта, 1999. – 508 с.

4.215. Степанков В.С. Б. Хмельницький і проблеми державності України // Український історичний журнал. – 1991. – №9. – С. 115–127.

4.216. Таланчук О. Духовний світ українського народу / Київський університет імені Тараса Шевченка. – К.: МП Фотовідеосервіс, 1992. – 65 с.

4.217. Терещенко Ю. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун, 1996. – 496 с.

4.218. Толочко П.П. Від Русі до України. – К.: Абрис, 1997. – 398 с.

4.219. Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. – К.: Наук. думка, 1989. – 256 с.

4.220. Толочко П.П. Древняя Русь: очерки социально-политической истории. – К.: Наук. думка, 1987. – 246 с.

4.221. Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – 360 с.

4.222. Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – К.: Абрис, 1999. – 198 с.

4.223. Толочко П.П. Літописи Київської Русі. – К.: Київ. акад. Євробізнесу, 1994. – 88 с.

4.224. Толочко П.П., Козак Д.Н., Моця О.П., Мурзін В.Ю., Отрощенко В.В., Середа С.П. Етнічна історія давньої України. – Колективна монографія. – К.: Інститут археології НАН України, 2000. – 280 с.

4.225. Трипільська цивілізація у спадщині України. Матеріали наук.-практ. конфер. – К.: Просвіта, 2004. – 328 с.

4.226. Трубайчук А. Друга світова війна. – К.: Наук. думка, 1995. – 192 с.

4.227. Удовиченко О.І. Україна у війні за державність (1917–1921 рр.). – К.: Україна, 1995. – 206 с.

4.228. Україна в Міжнародному Валютному Фонді: Вступ України до МВФ. Статті і угоди МВФ. / Г.О. П’ятаченко, О.К. Єременко (упоряд.) – К.: Науково-дослідний фінанс. ін-т, 1997. – 146 с.

4.229. Україна і ООН // http://svit.ukrinform.com:8101/ukr-oon.shtml

4.230. Україна і Польща в період феодалізму. Зб. наук. пр. / АН УРСР, Інститут історії / Відпов. ред. В.А. Смолій. – К.: Наук. думка, 1991. – 140 с.

4.231. Україна і світ // http://svit.ukrinform.com

4.232. Україна ІІ пол. ХХ ст. Нариси історії. – К.: Либідь, 1997. – 352 с.

4.233. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941–1945 рр. / Гол. ред. кол. І.Д. Назаренко. – У 3-х т. – Т. 1. – К.: Політвидав України, 1967. – 556 с.

4.234. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941 – 1945 рр. / Гол. ред. кол. І.Д. Назаренко. – У 3-х т. – Т. 2. – К.: Політвидав України, 1968. – 519 с.

4.235. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941 – 1945 рр. / Гол. ред. кол. І.Д. Назаренко. – У 3-х т. – Т. 3. – К.: Політвидав України, 1969. – 455 с.

4.236. Усенко І.Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність. – Х.: НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 1995. – 74 с.

4.237. Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українському вимірі. – К.: Стилос, 2004. – 308 с.

4.238. Чмихов М., Кравченко Н., Черняков І. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.

4.239. Чотири хвилі української еміграції // http://svit.ukrinform.com:8101/ukr-diaspora.shtml

4.240. Чугуєнко М. Україна, яка шокує. Лабіринти історії. – Х.: КСД, 2005. – 352 с.

4.241. Шаповал Ю.І. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К.: Наук. думка, 1993. – 352 с.

4.242. Шарпатий В.Г. Соціальне забезпечення в УРСР (20–30-ті роки ХХ ст.). – К.: Ніка-Центр, 2006. – 268 с.

4.243. Шевчук В. Козацька держава. – К.: Абрис, 1995. – 392 c.

4.244. Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану ІІ пол. ХV – сер. ХVІІ ст. – К.: КМ Академія, 2000. – 300 с.

4.245. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – У 3-х томах. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1990. – 592 с.

4.246. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – У 3-х томах. – Т. 2. – К.: Наукова думка, 1990. – 560 с.

4.247. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – У 3-х томах. – Т. 3. – К.: Наукова думка, 1993. – 560 с.

4.248. Якименко М.А. Становлення селянського (фермерського) господарства в Україні після скасування кріпосного права (1861–1918 рр.) // Український історичний журнал. – 1996. – № 1. – С. 3–14.

4.249. Якимович Б. Збройні сили України: Нарис історії. – Львів: Просвіта, 1996. – 360 с.

4.250. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. – К.: Наукова думка, 1993. – 416 с.