ІІ. Задачі.

№1

За грудень 20__ року за даними касової книги залишок готівки становив:

02.12 – 137 грн. 03.12 – 3525 грн.65 коп. 04.12 – 2125 грн. 05.12 – 1842 грн. 08.12 – 532 грн.20 коп. 09.12 – 65 грн. 10.12 –298 грн. 11.12 – 280 грн. 12.12 –150грн. 17.12 – 302 грн.20 коп. 18.12 – 4252 грн.25 коп. 19.12 – 1525 грн. 22.12 – 925 грн. 23.12 – 102 грн. 24.12 – 230 грн. …
25.12 – 280 грн.

 

Ліміт залишку готівки в касі, встановлений банком на 20__рік становить 290 грн. Терміни виплати заробітної плати погоджені з банком і встановлені 18 числа звітного місяця — аванс за першу половину місяця, 4 числа наступного місяця – зарплата за другу половину місяця

Необхідно:

1. Перевірити дотримання встановленого банкомліміту залишку готівки в касі.

2. Визначити розмір фінансових санкцій за перевищення ліміту залишку готівки в касі.

3. Зробити запис для включення в акт ревізії

№2

Згідно з випискою банку від 14.07.20__ р. з розрахункового рахунку було одержано 1500 грн. на виплату заробітної плати. За звітом касира ця сума була оприбуткована 16.07.20__ р., частково виплачена 18.07.20__ р., решта суми – 19.07.20__ р

№ 3

Необхідно:

Вказати які завдання програми контролю може вирішити ревізійна бригада скориставшись наступними джерелами інформації.

Вихідні дані:

1.Касова книга, звіт касира, касові прибуткові та видаткові ордера. Журнал-ордер №1 та відомість1.1, Головна книга (рахунок №301 і 302). Ліміт касової наявності грошей на кінець дня.

2.Виписка банку по рахунках, які обліковуються на бухгалтерському рахунку №31 (Рахунки в банку). Банківські документи (доручення, акредитиви, платіжні вимоги, тощо). Головна книга по рахунках №311, 312,

 

№4

Необхідно:

Розглянути ситуації по веденню касових операцій і пояснити їх законність або допущені помилки.

Дані для виконання:

1) Касир організації виписує прибуткові та видаткові касові ордери в момент здійснення операцій і дані по них записує в касову книгу.

2) Організація веде касову книгу за встановленою формою.

3) Порядок ведення касової книги в організації відповідає встановленому Порядку ведення касових операцій.

4) Залишок готівки в касі організації на кожен день не перевищує ліміту (за винятком грошей, призначених на оплату праці, протягом 3-х днів, враховуючи день отримання грошей в банку).

№5

Вказати які джерела інформації та методичні прийоми контролю необхідно застосувати ревізору для виконання завдання програми ревізії щодо перевірки ведення касової книги та відповідності даних аналітичного обліку готівкових грошових коштів даним синтетичного обліку

№6

Під час ревізії каси, що була проведена 05 липня поточного року встановлено такі факти:

ü прибутковий ордер №118 від 03 травня на суму 14,50 грн. на оплату автотранспортних послуг;

ü прибутковий ордер №119 від 04 травня на суму 15,75 грн. на оплату вартості дров, відпущених робітникові (дані документи в касовій книзі не записані);

ü розписка начальника цеху Кучірка О.П. від 30 квітня про одержання позики з каси в сумі 20 грн. терміном до 30 травня.

остання інвентаризація каси була проведена станом на 1 січня поточного року головним бухгалтером

№7

Необхідно:

Перевірити порядок дотримання вимог касової дисциплінина основі конкретних практичних ситуацій. Встановити суть допущених порушень і підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

ü По видатковому касовому ордеру №359 від 15 жовтня поточного року, підписаного головним бухгалтером, виплаченого столяру Сорокіну І.П. 180грн. за виконану роботу. Підпис Сорокіна І.П. про одержання грошей нерозбірливий. Інших реквізитів немає. Сорокін І.П. не є штатним працівником підприємства.

По прибутковому ордеру №184 від 10 жовтня оприбутковано готівку в сумі 1000грн., одержану по чеку №3454467 з поточного рахунку. Згідно даних виписки банку по вказаному чеку видано готівкові гроші в сумі 1200грн

№8.

Необхідно:

Перевірити порядок дотримання вимог касових операцій.По виявлених порушеннях підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

При ревізії касових документів було встановлено:

Ø 18 квітня 20__р. одержано по чеку №042465 для виплати заробітної плати робітникам і службовцям – 9800грн.

Ø списано на основі розрахунково-платіжних відомостей на виплату зарплати по звітах касира:

Ø за 18.04 – 1400 грн. Ø за 19.04 – 2600 грн. Ø за 20.04 – 2800 грн. Ø за 21.04 – 2000 грн.

Ø здана в банк 25.04 невикористана сума, одержана для виплати зарплати – 800грн.

Ø на титульній сторінці розрахунково-платіжної відомості жоден з реквізитів не заповнено

№9.

Розглянути ситуації по веденню касових операцій на підприємстві і пояснити їх законність або допущені порушення.

загрузка…

Дані для виконання:

1. Готівка призначена для виплати зарплати працівникам підприємства, використана на адміністративні потреби.

2. Видача готівки в підзвіт здійснюється за умови повного звіту конкретної особи по попередньо виданому авансу.

3. Особи, що отримали готівку в підзвіт, пред’являють в бухгалтерію звіт про витрачені суми та здійснюють кінцевий розрахунок по них не пізніше 3-днів по проходженню терміну, на який вони були видані або з дня повернення з відрядження.

4. Підприємство одержало готівку для виплати зарплати, залишки якої протягом 2 днів перевищували встановлений ліміт.

5. Касир зберігає в касі особисті гроші

№10

Визначити розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню винною особою і вказати порядок відображення операцій на рахунку бухгалтерського обліку.

Дані для виконання:

На підприємстві під час інвентаризації виявлено нестачу виробничих запасів, первісна вартість яких складає 600 грн.

Встановлено винну особу. Індекс інфляції – 1. За заявою винної особи збитки відшкодовуються шляхом утримання з його заробітної плати

№11

Перевірити дотримання вимог касової дисципліни. По результатах перевірки обґрунтувати виявлені недоліки і підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

ü Працівники фабрики вносять гроші за придбані відходи лісоматеріалів (дрова), які касир Карпенюк С.І. приймає по “відкритій відомості”, тобто власноручно записує в список в порядку надходження платежів. За підсумком цих відомостей періодично складається прибутковий касовий ордер, а загальна їх сума відображається у кореспонденції рахунків Дт30 – Кт20.

ü Касир підприємства Карпенюк С.І. одночасно суміщає обов’язки скарбника профспілкової організації і каси взаємодопомоги.

№12

Розглянути ситуації по розрахунках з підзвітними особами і пояснити їх законність або допущені помилки і вказати джерела контролю.

Дані для виконання:

1. Підприємство видало в підзвіт готівку працівнику, який не відзвітувався за попередню видану в підзвіт суму.

2.Працівник повертає невикористані кошти, видані йому в підзвіт на відрядження. Касир видає ці гроші іншому працівнику в рахунок відшкодування витрат за авансовим звітом

№13

Необхідно:

Перевірити стан обліку розрахунків з підзвітними особами на основі авансового звіту експедитора Костюка А.І. від 21 квітня 20__ р. по витратах на господарські потреби. По виявлених порушеннях підготувати запис до акту ревізії та вказати джерела контролю.

Дані для виконання:

ü залишок попереднього авансу за підзвітною особою – 10 грн.;

ü одержано аванс з каси 2 квітня – 115 грн.;

витрачено згідно авансового звіту від 15 квітня на придбання друкарського паперу – 107,50 грн. решту заборгованості внесено в касу підприємства

ü заборгованість за підзвітною особою (10+7,50) внесено в касу 22 квітня 20__р.

№14

У результаті проведення інвентаризації на складі підприємства виявлено недостачу МШП на суму 300 грн.

Винним у недостачі визнаний комірник.

Згідно даних облікових регістрів на підприємстві врегулювання інвентаризаційних рішень проведено наступним чином:

Дт 947 – Кт22 -300 грн.;

Дт 791 – Кт 947 -300 грн.;

Дт 072 -300 грн.

Дт 375 – Кт 716 -300 грн.;

Кт 072 -300 грн.;

Дт 661—Кт 375 -300 грн.

Примітки: Вартість недостачі згідно з Порядком № 116 – 1080 грн.

Необхідно: Дати аналіз правильності відображення в обліку результатів інвентаризації виробничих запасів, вказати які рекомендації може дати ревізор бухгалтеру щодо виправлення виявлених порушень

 

№15

Необхідно порівняти фактичні та облікові дані про наявність готової продукції на складі за серпень місяць і дати оцінку причин можливих розбіжностей.

Вихідні дані:

За даними складського обліку на складі готової продукції на початок серпня було 40 виробів, на початок вересня 55, що підтверджується актом інвентаризації готової продукції від 1.09. м. р. За даними відділу збуту покупцям відпущено за серпень місяць 357 виробів. За обліковими даними в серпні було вироблено і здано на склад 392 вироби

№16

В процесі проведення ревізії виявлено, що підприємство занизило прибуток на 1120 грн. Перевірка показала , що вже вдруге протягом року виявлено, що підприємство занизило суму прибутку.

Необхідно: За результатами проведеної перевірки провести донарахування суми податку на прибуток. Вказати, які санкції слід застосувати до підприємства і визначити розмір цих санкцій.

Підготувати запис для включення його в акт ревізії

№17

Необхідно:

Перевірити правильність визначення фактичної собівартості готової продукції переданої з виробництва на склад.

Дані для виконання:

По даних обліку підприємства за ревізійний період списано фактичну собівартість готової продукції, переданої з основного виробництва на склад на суму 11405грн.

(2000+3200+135+2550+3520).

Незавершене виробництво у відповідності з технологічним процесом відсутнє.

За ревізійний період в обліку відображені наступні операції: (грн.)

Нарахована заробітна плата робітникам цеху основного виробництва за виготовлення продукції — 2000

Витрачено матеріали в цеху основного виробництва на виготовлення продукції — 3200

Списуються витрати від бракованої продукції, що підлягають утриманню з винних осіб — 135

Списуються загальновиробничі витрати на собівартість продукції – 2550

Списуються адміністративні витрати — 3520

№18

Необхідно:

Перевірити правильність розрахунку фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції і відображення її на рахунках бухгалтерського обліку.

Данідля виконання: