Глава 3. Порядок складання фінансової звітності підрозділів Національного банку

3.1. Підрозділ Національного банку складає фінансову звітність за звітний рік на підставі показників файлів, зазначених в абзаці 2 пункту 2.1 глави 2 цієї Інструкції.

(Пункт 3.1 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009)

3.2. Фінансова звітність підрозділу Національного банку має містити дані, зазначені в пункті 2.2 глави 2 цієї Інструкції.

(Пункт 3.2 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009)

3.3. Баланс підрозділу Національного банку складається з урахуванням таких правил.

Баланс підрозділу Національного банку за звітний рік складається …
наростаючим підсумком з початку року.

Рахунки групи 300 “Емісія грошей” уключаються до балансу за мінусом рахунків групи 100 “Готівкові кошти в установах Національного банку України”.

Під час складання балансу залишки за балансовими рахунками розділів 28 і 48 включаються відповідно в статті “Інші активи” та “Інші зобов’язання”.

Зразок форми балансу наведений в додатку 1 до цієї Інструкції.

3.4. Звіт про фінансові результати підрозділу Національного банку складається з урахуванням таких правил.

Звіт про фінансові результати підрозділу за звітний рік разом з примітками до нього підрозділ Національного банку складає на підставі даних файла 02, у разі здійснення річних коригуючих проводок – на підставі показників файла А4.

Звіт про фінансові результати містить інформацію про отримані (нараховані) доходи і здійснені (нараховані) витрати протягом звітного року за всіма видами діяльності підрозділу Національного банку.

У звіті про фінансові результати доходи і витрати групуються у статті за однаковими економічними показниками та розкриваються за основними видами доходів і витрат.

Зразок форми звіту про фінансові результати наведено в додатку 2 до цієї Інструкції.

(Пункт 3.4. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

 

3.5. Звіти про сукупнідоходи і витрати, про рух грошових коштів та про власний капітал до фінансової звітності містять інформацію, що зазначена в пунктах 2.5, 2.6, 2.7 глави 2 розділу II цієї Інструкції. Зразки форм цих звітів наведено відповідно в додатках 13, 4 та 3.

(Пункт 3.5 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009; постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

3.6. Підрозділ Національного банку складає фінансову звітність за звітний рік відповідно до Роз’яснень щодо порядку складання фінансової звітності підрозділів Національного банку Департаменту бухгалтерського обліку (далі – Роз’яснення) та подає Департаменту бухгалтерського обліку в терміни, передбачені цими Роз’ясненнями, але не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. Роз’яснення підписує заступник Голови або головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку.

3.7. Підрозділ Національного банку складає та подає Департаменту бухгалтерського обліку проміжну фінансову звітність, склад та строки подання якої встановлюється згідно з окремими вказівками Департаменту бухгалтерського обліку.

3.8. Підрозділ Національного банку складає примітки до фінансової звітності згідно з пунктами 2.9 – 2.35, 2.45 глави 2 розділу II цієї Інструкції з урахуванням операцій, які цей підрозділ здійснює.

(Пункт 3.8 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009)

3.9. Підрозділ Національного банку складає примітку 10 “Основні засоби та нематеріальні активи” за формою, наведеною в додатку 11 до цієї Інструкції.

3.10. Підрозділ Національного банку, який здійснював річні коригуючі проводки, подає фінансову звітність протягом десяти днів після передавання файла 81. Термін подання файла 81 наведено в главі 2 розділу ІІІ цієї Інструкції.