Глава 2. Порядок складання консолідованої та проміжної фінансової звітності Національного банку

2.1. Департамент бухгалтерського обліку складає консолідовану фінансову звітність Національного банку на підставі:

розроблених Департаментом інформаційних технологій і надісланих підрозділам Національного банку для використання в роботі економічних показників файлів 02 “Дані про обороти та залишки на рахунках” (далі – файл 02), 25 “Дані про обороти щодо згортання та залишки на рахунках” (далі – файл 25), А4 “Дані про коригуючі обороти за результатами звітного року та залишки на рахунках (із залишками за рахунками класів 6 і 7) (далі – файл А4), 81 “Дані про коригуючі обороти за результатами звітного року та залишки на рахунках (без залишків за рахунками класів 6 і 7) (далі – файл 81) підрозділів Національного банку – для заповнення фінансових звітів та …
приміток до них;

показників структурних підрозділів центрального апарату та фінансової звітності підрозділів Національного банку – для розкриття інформації щодо діяльності Національного банку за звітний рік. Структурний підрозділ центрального апарату складає примітки до консолідованої фінансової звітності Національного банку відповідно до своїх функцій і подає їх Департаменту бухгалтерського обліку в терміни, передбачені окремими листами, але не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

(Пункт 2.1. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010; постановою

Правління Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

 

2.2. Консолідована фінансова звітність Національного банку має містити такі дані:

найменування юридичну адресу й адресу місцезнаходження Національного банку;

дату звітності та звітний період, дату затвердження до випуску та орган, що затвердив цю звітність;

функціональну валюту звітності та одиницю її виміру;

порівняльну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року;

опис основної діяльності Національного банку;

приєднання або відокремлення підрозділів;

обмеження щодо володіння активами;

облікову політику та її зміни, консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

переоцінку статей фінансових звітів;

виявлені помилки минулих років і пов’язані з ними коригування;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено МСФЗ.

(Пункт 2.2. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

2.3. Консолідований баланс та квартальний баланс Національного банку (далі у цій главі – баланс) складаються з урахуванням нижчезазначеного.

Баланс складається за звітний рік наростаючим підсумком з початку року.

Баланс складається на підставі показників файла 02, баланс за грудень звітного року – на підставі показників файла 25, баланс з коригуючими проводками за результатами звітного року – на підставі показників файла 81.

Баланс за I квартал наводиться порівняно з даними файла 25, якщо не здійснювалися річні коригуючі проводки до підписання балансу. Якщо здійснювалися річні коригуючі проводки до підписання балансу, то порівняно з даними файла 25, скоригованого на річні коригуючі проводки. Баланс за II, III, IV квартали наводиться порівняно з даними файла 81.

Тотожні залишки за балансовими рахунками розділів 28 і 48 виключаються з балансу.

Під час складання балансу за даними файла 02 розбіжність між балансовими рахунками розділів 28 і 48 у сумі, яка не перевищує 5% від суми, зазначеної в статті “Інші активи” або “Інші зобов’язання”, відноситься відповідно до статей “Інші активи” або “Інші зобов’язання”, а якщо вищезазначена розбіжність перевищує 5% – на відповідні статті балансу за економічним змістом.

Інші коригування під час складання фінансової звітності відносяться до відповідних статей балансу за економічним змістом.

Зразок форми балансу наведений у додатку 1 до цієї Інструкції.

(Пункт 2.3. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

 

2.4. Консолідований звіт про фінансові результати за звітний рік складається з урахуванням нижчезазначеного.

Консолідований звіт про фінансові результати за звітний рік разом з примітками до нього складає Фінансовий департамент на підставі даних файла 02, у разі здійснення річних коригуючих проводок – на підставі показників файла А4.

Консолідований звіт про фінансові результати містить інформацію про отримані (нараховані) доходи і здійснені (нараховані) витрати протягом звітного року за всіма видами діяльності Національного банку.

У консолідованому звіті про фінансові результати доходи і витрати групуються в статті за однаковими економічними показниками та розкриваються за основними видами доходів і витрат.

загрузка…

Тотожні залишки за балансовими рахунками розділів 65 “Доходи за внутрішньобанківськими операціями” і 75 “Витрати за внутрішньобанківськими операціями” виключаються зі звіту.

Департамент бухгалтерського обліку має право здійснювати коригування доходів і витрат у консолідованому звіті про фінансові результати. У разі наявності розбіжностей між рахунками розділів 65 “Доходи за внутрішньобанківськими операціями” і 75 “Витрати за внутрішньобанківськими операціями” коригування здійснюється на підставі інформації, отриманої від Фінансового департаменту.

Інші коригування здійснюються також на підставі інформації, отриманої від Фінансового департаменту.

Зразок форми консолідованого звіту про фінансові результати наведено в додатку 2 до цієї Інструкції.

(Пункт 2.4. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

2.5. Консолідований звіт про сукупні доходи і витрати складається з урахуванням нижчезазначеного.

Консолідований звіт про сукупні доходи і витрати за звітний рік складається на підставі даних файлів 02 та 25, у разі здійснення річних коригуючих проводок – на підставі даних файлів А4 та 81.

У консолідованому звіті про сукупні доходи і витрати наводиться:

чистий прибуток або збиток за звітний рік;

кожна стаття доходу (прибутку) та витрат (збитку), яка відображається безпосередньо у складі власного капіталу.

Зразок форми консолідованого звіту про сукупні доходи і витрати наведений у додатку 13 до цієї Інструкції.

(Главу доповнено пунктом 2.5 постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009.

У зв’язку з цим пункти 2.5 − 2.45 вважати відповідно пунктами 2.6 − 2.46)

(Пункт 2.5. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

2.6. Консолідований звіт про рух грошових коштів складається з урахуванням нижчезазначеного.

Консолідований звіт про рух грошових коштів складається за непрямим методом і відображає грошові потоки протягом звітного року з поділом діяльності на операційну, інвестиційну та фінансову.

Консолідований звіт про рух грошових коштів за звітний рік складається на підставі даних файлів 02 та 25, у разі здійснення річних коригуючих проводок – на підставі даних файлів А4 та 81.

Класифікація за видами діяльності дає змогу оцінити вплив відповідного виду діяльності на фінансовий стан Національного банку та потоки грошових коштів.

Результат змін у русі грошових коштів у процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності має відповідати змінам у грошових коштах та їх еквівалентах у звітному році.

Із грошових коштів та їх еквівалентів виключаються кошти, щодо яких є обмеження.

Грошові потоки, які виникають від операцій в іноземній валюті, відображаються у функціональній валюті звітності із застосуванням до суми в іноземній валюті офіційного курсу гривні до іноземних валют, який установлюється Національним банком, на дату здійснення операції.

Зразок форми консолідованого звіту про рух грошових коштів наведений у додатку 3 до цієї Інструкції.

(Пункт 2.6. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

2.7. Консолідований звіт про власний капітал складається з урахуванням нижчезазначеного.

Консолідований звіт про власний капітал за звітний рік складається на підставі даних файлів 02 та 25, у разі здійснення річних коригуючих проводок – на підставі даних файлів А4 та 81.

У консолідованому звіті про власний капітал наводиться:

прибуток або збиток за звітний рік;

переоцінка іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів;

результати переоцінки боргових цінних паперів на продаж;

переоцінка основних засобів;

реалізована переоцінка основних засобів;

інші сукупні доходи (витрати), визнані у складі власного капіталу.

Зразок форми консолідованого звіту про власний капітал наведений у додатку 4 до цієї Інструкції.

(Пункт 2.7. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

2.8. Примітки до звітів складаються з урахуванням нижчезазначеного.

Усі примітки складаються на підставі показників підрозділів Національного банку, структурних підрозділів центрального апарату та є невід’ємною частиною фінансової звітності.

У примітках розкривається інформація про склад активів та пасивів, доходів і витрат, позабалансових зобов’язань і похідних фінансових інструментів за класами, а також облікова політика та зміни, що в ній відбулися протягом звітного періоду, вплив економічної ситуації в Україні на фінансовий стан та результати діяльності Національного банку, опис статей активів та пасивів, інша інформація, розкриття якої передбачено МСФЗ.

У примітках фінансової звітності статті розкриваються в порядку зниження сум у поточному році.

Примітки, що наведені в цій Інструкції, стосуються як складання фінансової звітності підрозділу, так і консолідованої фінансової звітності Національного банку.

Інформація про заповнення приміток до фінансової звітності наведена в пунктах 2.8 –2.47 цієї глави.

(Пункт 2.8. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010; постановою Правління

Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

2.9. У примітці 1 “Основна діяльність” зазначаються:

законодавчі акти, якими керується Національний банк під час виконання своїх функцій;

підрозділи, що входять до системи Національного банку і забезпечують його діяльність;

перелік дочірніх установ, що консолідуються, із зазначенням назви, країни реєстрації та місцезнаходження, частки в капіталі, частки в розподілі голосів (у разі її незбігання з часткою в капіталі);

назви дочірніх установ, у яких материнському банку прямо або опосередковано (через дочірні установи) належить понад 50 % голосів, але які через відсутність контролю не є дочірніми установами;

інформація про відносини між материнським банком і дочірньою установою, якщо материнський банк не володіє в дочірній установі (прямо чи опосередковано) більше ніж 50 % голосів;

опис основної діяльності Національного банку (підрозділу Національного банку);

у разі приєднання або відокремлення підрозділів – назва та загальна характеристика підрозділу Національного банку, що приєднався (відокремився), дата приєднання (відокремлення);

юридична адреса і адреса місцезнаходження Національного банку (підрозділу Національного банку);

інше.

(Пункт 2.9. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

2.10. У примітці 2 “Основи облікової політики та складання звітності” зазначаються:

а) основні оцінки, що застосовувалися під час складання фінансових звітів:

стандарти, на яких базуються основні принципи бухгалтерського обліку;

функціональна валюта, у якій ведеться бухгалтерський облік Національного банку, одиниці виміру, у яких подається фінансова звітність;

уведення нових та змінених стандартів і тлумачень фінансової звітності;

статті звітності, щодо яких облікова політика відрізняється від вимог МСФЗ у зв’язку із застосуванням власних методик бухгалтерського обліку з метою дотримання вимог законодавства України та врахування функцій Національного банку як центрального банку;

принципи облікової політики (критерії визнання та оцінки) конкретних активів і зобов’язань, доходів та витрат;

методи оцінки;

б) зміни в обліковій політиці:

причини та суть змін;

сума коригування за кожною статтею фінансової звітності, у якій відбулися зміни у звітному періоді та попередніх звітних періодах, або обґрунтування неможливості її достовірного визначення;

факт повторного надання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку;

зміни в облікових оцінках, їх характер, сума змін або обґрунтування неможливості її достовірного визначення;

в) виправлення помилок, які були в попередніх періодах, а саме:

зміст і сума виправлення помилки;

статті фінансових звітів минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного надання порівняльної інформації;

факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність їх повторного оприлюднення;

г) принципи консолідації:

методи консолідації;

принципи відображення інвестицій в асоційовані компанії;

статті консолідованої фінансової звітності, щодо яких застосовувалася різна облікова політика;

причини, через які дочірнє підприємство не входить до консолідованої фінансової звітності;

статті фінансових звітів асоційованих компаній, уключаючи сукупні суми активів, зобов’язань, доходів і витрат, прибутків або збитків;

причини, через які асоційована компанія не відображається в обліку із застосуванням методу участі в капіталі;

статті фінансових звітів асоційованих компаній, інвестиції в які не відображаються в обліку із застосуванням методу участі в капіталі, уключаючи суми сукупних активів, сукупних зобов’язань, доходів і витрат, прибутків або збитків;

ґ) операції в іноземній валюті:

визнання активів, зобов’язань, доходів і витрат в іноземній валюті;

курси гривні щодо іноземних валют, за якими в балансі/консолідованому балансі відображені монетарні та немонетарні статті активів і зобов’язань в іноземній валюті;

статті фінансових звітів, за якими відображаються результати переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті;

д) операції з Міжнародним валютним фондом;

е) операції з фінансовими інструментами:

класифікація фінансових інструментів;

визнання фінансових інструментів;

подальший облік фінансових інструментів;

є) принципи формування резервів під зменшення корисності (знецінення) фінансових активів;

ж) заборгованість за внутрішнім державним боргом;

з) операції з купівлі-продажу цінних паперів;

и) операції з основними засобами та нематеріальними активами;

і) зобов’язання;

ї) витрати на виготовлення грошей:

склад витрат на виготовлення банкнот і монет;

стаття фінансового звіту, до якої вони включені на час відображення;

й) витрати на перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду:

види загальнообов’язкового державного соціального страхування і розмір відрахувань;

визнання витрат;

к) інформація щодо резерву переоцінки іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів;

л) грошові кошти та їх еквіваленти:

фінансові активи та зобов’язання, які включаються до грошових коштів та їх еквівалентів;

фінансові активи, які не включаються до грошових коштів та їх еквівалентів у зв’язку з обмеженням щодо їх використання та розпорядження ними;

м) взаємні заліки із зазначенням випадків здійснення взаємозаліку фінансових активів і зобов’язань з подальшим включенням до балансу/консолідованого балансу лише їх чистої суми;

н) порівняльна інформація із зазначенням перекласифікації статей фінансових звітів, що не пов’язані зі зміною облікової політики;

о) інформація про основні припущення та судження, що стосуються майбутніх подій, які можуть спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та зобов’язань у наступному фінансовому році.

Підрозділ Національного банку України, до повноважень якого належить здійснення щорічного аналізу цін на нерухомість Національного банку, подає інформацію про справедливу вартість будівель та споруд Департаменту бухгалтерського обліку з метою прийняття рішень щодо проведення оцінки будівель і споруд;

п) операції з пов’язаними сторонами;

р) інформація за кожною статтею балансу про фінансові активи та зобов’язання, за якими очікується відшкодування або сплата пізніше, ніж за 12 місяців від дати балансу іззазначенням загальної суми таких фінансових активів та зобов’язань. Така інформація розкривається під кожною приміткою до фінансової звітності.

с) інформація щодо якості активів із зазначенням суми прострочених та знецінених активів. Така інформація розкривається під кожною приміткою, що стосується розкриття інформації за фінансовими активами.

(Пункт 2.10 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009; постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010; постановою Правління

Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012 )

2.11. У примітці 3 “Вплив економічної ситуації в Україні на фінансовий стан та результати діяльності Національного банку” зазначається те, як економічна ситуація в Україні впливає на фінансовий стан і результати діяльності Національного банку.

2.12. Примітка 4 “Кошти та депозити в іноземній валюті” містить такі дані:

№ рядка Найменування статті Поточний рік Попередній рік
  Фінансові активи    
Готівкова іноземна валюта    
Кошти на вимогу    
Строкові депозити в іноземній валюті    
Нараховані процентні доходи за депозитами в золоті та банківських металах    
Усього фінансових активів (сума рядків з 1 до 4)    
  Нефінансові активи    
Строкові депозити, у тому числі:    
6.1 У золоті    
6.2 У банківських металах    
Усього нефінансових активів (сума рядків 6.1 та 6.2 )    
Резерви під заборгованість за коштами та депозитами в іноземній валюті    
Усього коштів та депозитів в іноземній валюті (сума рядків 5, 7 та 8 )    

а) інформація до рядка 8 примітки 4 щодо зміни суми резервів під заборгованість за коштами та депозитами в іноземній валюті:

№ рядка Найменування статті Поточний рік Попередній рік
Резерви під заборгованість за коштами та депозитами в іноземній валюті на початок року    
Збільшення (зменшення) резервів    
Списання активів за рахунок резервів    
Резерви під заборгованість за коштами та депозитами в іноземній валюті на кінець року (сума рядків з 1 до 3)    

 

(Пункт 2.12 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009)

2.13. Примітка 5 ”Цінні папери нерезидентів” містить такі дані:

№ рядка Найменування статті Державні облігації Облігації міжнародних агенцій, банків та інших емітентів Усього
Боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах у розрізі емітентів      
Інструменти капіталу на продаж      
Резерви під цінні папери нерезидентів      
Усього цінних паперів нерезидентів (сума рядків з 1 до 3)      

а) інформація до рядка 3 примітки 5 щодо зміни суми резервів під цінні папери нерезидентів:

№ рядка Найменування статті Державні облігації Корпоративні цінні папери Усього
Резерви під цінні папери нерезидентів на початок року      
Збільшення (зменшення) резервів      
Списання активів за рахунок резервів      
Переведення до іншої категорії цінних паперів      
Резерви під цінні папери нерезидентів на кінець року (сума рядків з 1 до 4)      

б) інформація щодо суми процентних доходів за цінними паперами нерезидентів, які включені у звіті про фінансові результати до результатів операцій з борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результатів переоцінки у фінансових результатах;

 

 

в) інформація до примітки 5 містить такі дані:

№ рядка Найменування статті Загальна номіналь-на вартість в іноземній валюті Загальна номінальна вартість у гривневому еквіваленті Дохідність до погашення у % річних (нижче і вище значення) Розмір купона у % річних (нижче і вище значення) Періодичність сплати купона Строки погашення
  Боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах у розрізі емітентів            

 

(Пункт 2.13 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009; постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

 

2.14. У примітці 6 “Авуари в СПЗ” зазначаються:

суми коштів у СПЗ, що надходять на користь Національного банку та Уряду України. Суми коштів у гривневому еквіваленті вказуються за офіційним курсом на дату отримання платежу;

суми платежів Національного банку в СПЗ на користь МВФ;

суми коштів у СПЗ, проконвертованих в інші іноземні валюти;

суми сплачених відсотків за користування позикою МВФ тощо;

суми коштів у СПЗ на кінець звітного та попереднього періодів.

(Главу доповнено пунктом 2.14 постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009.

У зв’язку з цим пункти 2.14 – 2.46 вважати відповідно пунктами 2.15 – 2.47)

(Пункт 2.14. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010; постановою Правління

Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

 

2.15. Примітка 7 “Цінні папери України” містить такі дані:

№ рядка Найменування статті Державні цінні папери Корпоративні цінні папери Усього
Боргові цінні папери на продаж      
1.1 у національній валюті за видами цінних паперів      
1.2 в іноземній валюті за видами цінних паперів      
Боргові цінні папери до погашення      
2.1 у національній валюті за видами цінних паперів      
2.2 в іноземній валюті за видами цінних паперів      
Боргові цінні папери, що класифікуються як позики та дебіторська заборгованість      
Резерви під цінні папери України      
Усього цінних паперів України (сума рядків з 1 до 3)      

а) інформація до рядка 3 примітки 7 щодо зміни суми резервів під цінні папери України:

№ рядка Найменування статті Державні цінні папери Корпоративні цінні папери Усього
Резерви під цінні папери України на початок року      
Збільшення (зменшення) резервів      
Списання активів за рахунок резервів      
Резерви під цінні папери України на кінець року (сума рядків з 1 до 3)        

 

 

б) інформація до примітки 7 містить такі дані:

№ рядка Найменування статті Загальна номінальна вартість у гривнях/ гривневому еквіваленті Загальна номінальна вартість у валюті Дохідність до по гашення у % річних (нижче і вище значення) Розмір купона у % річних (нижче і вище значення) Періодичність сплати купона Строки погашення
Боргові цінні папери на продаж            
1.1 у національній валюті за видами цінних паперів            
1.2 в іноземній валюті за видами цінних паперів            
Боргові цінні папери до погашення            
2.1 у національній валюті за видами цінних паперів            
2.2 в іноземній валюті за видами цінних паперів            
Боргові цінні папери, що класифікуються як позики та дебіторська заборгованість            

 

(Пункт 2.15 в редакції постанови Правління Національного банку

України від 10.11.2009 №659, реєстр. №1466 від 11.11.2009)

(Пункт 2.15. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

 

2.16. Примітка 8 “Кредити банкам та іншим позичальникам” містить такі дані:

а) за цільовим призначенням:

№ рядка Найменування статті Поточний рік Попередній рік
  Кредити, надані банкам для підтримання їх ліквідності:    
1.1 Для стабілізації роботи банків    
1.2 Овернайт    
1.3 Шляхом проведення тендерів    
1.4 Довгострокові кредити на підготовку Євро-2012 та інші цільові кредити    
1.5 За операціями репо    
1.6 Інші    
Кредити, надані в рамках кредитних ліній для підтримання малих та середніх підприємств (МСП) за рахунок коштів, отриманих від ЄБРР    
Інші    
Резерви під кредити банкам та іншим позичальникам    
Усього кредитів банкам та іншим позичальникам (сума рядків з 1 до 4)    

Інформація до рядка 4 примітки 8 щодо зміни суми резервів під кредити банкам та іншим позичальникам:

№ рядка Найменування статті Кредити, надані банкам для підтримання їх ліквідності: Кредити, надані в рамках кредитних ліній для підтримання малих та середніх підприємств (МСП) за рахунок коштів, отриманих від ЄБРР Інші Усього
Резерви під кредити банкам та іншим позичальникам на початок року            
Збільшення (зменшення) резервів          
Списання активів за рахунок резервів            
Резерви під кредити банкам та іншим позичальникам на кінець року (сума рядків з 1 до 3)          

б) за якістю кредитів:

№ рядка Найменування статті Кредити, надані банкам для підтримання їх ліквідності Кредити, надані в рамках кредитних ліній для підтримання малих та середніх підприємств (МСП) за рахунок коштів, отриманих від ЄБРР Інші Усього
Непрострочені і незнецінені кредити (за кредитним рейтингом)        
Прострочені кредити        
2.1 Прострочені, але не знецінені:        
  прострочені до 30 днів        
  прострочені від 31 до 90 днів        
  прост очені від 91 до 180 днів        
  прострочені від 181 до 360 днів        
2.2 Індивідуально знецінені        
  непрострочені        
  прострочені до 30 днів        
  прострочені від 31 до 90 днів        
  прострочені від 91 до 180 днів        
  прострочені від 181 до 360 днів        
  прострочені понад 360 днів        
Резерви під кредити банкам та іншим позичальникам        
Усього кредитів банкам та іншим позичальникам (сума рядків з 1 до 3)        

Під приміткою зазначається загальна сума кредитів, які не обслуговуються і за якими не нараховуються процентні доходи;

в) інформація про отриману заставу під забезпечення кредитів:

№ рядка Найменування статті Кредити, надані банкам для підтримання їх ліквідності   Кредити, надані в рамках кредитних ліній для підтримання малих та середніх підприємств (МСП) за рахунок коштів, отриманих від ЄБРР Інші кредити банкам та іншим позичальникам Усього
Кредити забезпечені:        
  майновими правами за кредитними договорами        
  майновими правами на кошти банківського вкладу (депозиту, розміщеного в Національному банку)        
  державними цінними паперами        
  облігаціями підприємств і місцевих позик        
  акціями власників істотної участі банку        
  наданими гарантіями        
  іпотекою        
  іншими активами        
Кредити незабезпечені        
Усього кредитів банкам та іншим позичальникам (сума рядків 1 та 2)        

 

(Пункт 2.16 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009; постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010; постановою Правління

Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

2.17. Примітка 9 “Внутрішній державний борг” містить такі дані:

№ рядка Найменування статті Поточний рік П передній рік
Внутрішній державний борг, у тому числі:    
1.1 У національній валюті (за роками)    
Резерв під внутрішній державний борг    
Усього внутрішнього державного боргу (сума рядків 1 та 2)    

 

а) інформація до рядка 2 примітки 9 щодо зміни суми резервів під внутрішній державний борг:

№ рядка Найменування статті Поточний рік Попередній рік
Резерв під внутрішній державний борг на початок року    
Збільшення (зменшення) резервів    
Списання активів за рахунок резервів    
Резерв під внутрішній державний борг на кінець року (сума рядків з 1 до 3)    

 

(Пункт 2.17. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

2.18. У примітці 10 “Внески в рахунок квоти МВФ” зазначаються:

визначення квоти;

форми сплати квоти;

дохідність квоти як активу;

сума квоти на кінець звітного та попереднього періодів у СПЗ;

інше.

2.19. Примітка 11 “Основні засоби та нематеріальні активи” містить такі дані:

Примітка 11. “Основні засоби та нематеріальні активи”

№ рядка Найменування статті Будівлі та споруди Транспортні засоби Машини та обладнання Істру менти, прилади, інвентар Інші основні засоби Незавер шені капітальні вкладення Не матеріальні активи Усього
Первісна (переоцінена) вартість на початок попереднього періоду                
Знос на початок попереднього періоду                
Балансова вартість (на початок попереднього періоду)                
Надходження                
Вибуття                
Переведення в (з) категорію (ї) на продаж                
Переведення до іншої категорії                
Переоцінка (дооцінка, уцінка)                
Амортизація (знос), нарахована в попередньому звітному періоді                
Балансова вартість (на початок звітного періоду)                
Первісна (переоцінена) вартість (на початок звітного періоду)                
Знос (на початок звітного періоду)                
Балансова вартість (на початок звітного періоду)                
Надходження                
Вибуття                
Переведення в (з) категорію (ї) на продаж                
Переведення до іншої категорії                
Переоцінка (дооцінка, уцінка)                
Амортизація (знос), нарахована в поточному звітному періоді                
Первісна (переоцінена) вартість (на кінець звітного періоду)                
Знос (на кінець звітного періоду)                
Балансова вартість (на кінець звітного періоду)                

 

 

а) підрозділ Національного банку зобов’язаний надавати до примітки 11 таку додаткову інформацію:

придбання основних засобів у результаті об’єднання підрозділів Національного банку;

первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися;

балансова вартість основних засобів, які вибули з активного використання та не класифіковані як утримувані для продажу;

балансова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу;

збільшення або зменшення первісної вартості та зносу основних засобів протягом звітного року, яке виникає в результаті переоцінок, а також унаслідок збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі;

балансова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);

б) якщо об’єкти основних засобів наводяться за переоціненими сумами, то надається така інформація:

дата набрання чинності переоцінки;

методи та значні припущення, застосовані під час попередньої оцінки справедливої вартості об’єктів;

дооцінка (уцінка) із зазначенням її зміни за звітний період.

(Пункт 2.19. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

 

2.20. Примітка 12 “Інші активи” містить такі дані:

№ рядка Найменування статті Поточний рік Попередній рік
  Інші фінансові активи    
Дебіторська заборгованість – не прострочена не знецінена    
Дебіторська заборгованість знецінена    
Інші    
Резерв за іншими фінансовими активами    
Усього інших фінансових активів (сума рядків з 1 до 4)    
  Інші нефінансові активи    
Банківські метали    
Інвестиції в асоційовані компанії та дочірні установи    
Оборотні матеріальні активи    
Авансові платежі    
Необоротні матеріальні активи, що утримуються для продажу    
Дорогоцінні метали та каміння    
Пам’ятні монети, сувенірна та інша продукція    
Інші    
Резерв за іншими нефінансовими активами    
Усього інших нефінансових активів (сума рядків з 6 до 14)    
Разом інших активів (сума рядків 5 та 15)    

 

Суми за статтями цієї примітки розподіляються на інші фінансові та інші нефінансові активи;

а) інформація до рядків 4 та 14 примітки 12 щодо зміни суми резервів за іншими активами:

№ рядка Найменування статті Поточний рік Попередній рік
Резерви за іншими активами на початок pоку    
Збільшення (зменшення) резервів    
Списання активів за рахунок резервів    
Резерви за іншими активами на кінець року (сума рядків з 1 до 3)    

 

б) інформація до рядка 7 примітки 12 щодо переліку асоційованих компаній та дочірніх установ:

№ рядка Назва компанії Країна реєстрації Вид діяльності компанії Поточний рік Попередній рік
балансова вартість частка участі (%) балансова вартість частка участі (%)
        Сума всіх рядків за колонкою 5   Сума всіх рядків за колонкою 7  

в) інформація до рядка 7 примітки 12 щодо зміни суми інвестицій:

№ рядка Найменування статті поточний рік попередній рік
Балансова вартість інвестицій на початок року    
Внесок Національного банку в асоційовану компанію/дочірню установу    
Частка Національного банку в прибутках (збитках)    
Переоцінка іноземної валюти    
Вибуття асоційованої компанії /дочірньої установи    
Балансова вартість інвестицій на кінець року    

 

 

г) інформація до рядка 7 примітки 12 про загальні активи та зобов’язання, доходи (витрати) та прибуток асоційованих компаній та дочірніх установ:

№ рядка Найменування статті Назва асоційованої компанії
поточний рік попередній рік
Усього активів    
Усього зобов’язань    
Усього доходів    
Усього витрат    
Чистий прибуток (збиток) рік    

 

 

(Пункт 2.20 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009; постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010; постановою Правління

Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

2.21. Примітка 13 “Кошти банків” містить такі дані:

№ рядка Найменування статті Поточний рік Попередній рік
Кореспондентські рахунки, у тому числі:    
1.1 У національній валюті    
1.2 В іноземній валюті    
Кошти обов’язкових резервів, що перераховані банками    
Кошти, що отримані за операціями репо    
Строкові депозити, у тому числі:    
4.1 У національній валюті    
4.2 В іноземній валюті    
Кошти банків на рахунках із спеціальним режимом використання, у тому числі:    
5.1 У національній валюті    
5.2 В іноземній валюті    
Усього коштів банків (сума рядків з 1 до 5)    

 

(Пункт 2.21. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

2.22. Примітка 14 “Кошти державних та інших установ” містить такі дані:

№ рядка Найменування статті Поточний рік Попередній рік
Кошти бюджетів    
Інші    
Усього коштів державних та інших установ (сума рядків 1 та 2 )    

 

2.23. У примітці 15 “Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком” зазначається, з якою метою Національний банк проводить операції з депозитними сертифікатами, їх номінальна вартість середньозважена дохідність, строк розміщення тощо.

(Пункт 2.23. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

2.24. Примітка 16 “Кредити отримані” містить такі дані:

№ рядка Найменування статті Поточний рік Попередній рік
Кредити, отримані від ЄБРР    
Кредити, отримані від інших іноземних фінансових організацій    
Усього кредитів, що отримані (сума рядків 1 та 2)    

 

2.25. Примітка 17 “Зобов’язання перед МВФ” містить такі дані:

№ рядка Найменування статті Поточний рік Попередній рік
Рахунки МВФ № 1 та № 2    
Зобов’язання перед МВФ за розподілом СПЗ    
Боргові зобов’язання на користь МВФ зі сплати внеску за квотою    
Боргові зобов’язання на користь МВФ за купівлею СПЗ    
  Усього зобов’язань перед МВФ (сума рядків з 1 до 4)    

 

Під приміткою наводиться інформація щодо надходження коштів від МВФ та погашення зобов’язань перед МВФ із зазначенням суми у СПЗ, що еквівалентна сумі в гривнях за офіційним курсом на дату здійснення операції.

(Пункт 2.25. із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009; постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

2.26. Примітка 18 “Інші зобов’язання” містить такі дані:

№ рядка Найменування статті Поточний рік Попередній рік
  Інші фінансові зобов’язання    
Поточні рахунки працівників    
Кредиторська заборгованість    
Інші    
Усього інших фінансових зобов’язань (сума рядків з 1 до 3)    
  Інші нефінансові зобов’язання    
Кредиторська заборгованість    
Доходи майбутніх періодів    
Інші    
Усього інших нефінансових зобов’язань (сума рядків з 5 до 7)    
Резерв на покриття ймовірних майбутніх витрат    
Разом інших зобов’язань (сума рядків 4, 8 та 9)    

 

Суми за статтями цієї примітки розподіляються на інші фінансові та інші нефінансові зобов’язання;

а) інформація до рядка 9 примітки 18 щодо зміни суми резервів на покриття ймовірних майбутніх витрат: