Глава 1. Загальні вимоги до складання консолідованої фінансової звітності Національного банку

1.1. До консолідованої фінансової звітності включаються показники фінансової звітності материнського банку та всіх його дочірніх установ, за винятком показників фінансової звітності дочірньої установи, якщо дочірня установа діє в умовах, за яких її здатність передавати кошти материнському банку обмежена.

1.2. Фінансова звітність дочірніх установ, на підставі якої формується консолідована фінансова звітність, складається за той самий звітний період і на ту саму дату балансу, що й фінансова звітність материнського банку.

1.3. Консолідована фінансова звітність складається з урахуванням фінансової звітності дочірніх установ на підставі єдиної облікової політики.

Якщо під час складання консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це зазначається в примітці 2 “Основи облікової політики та складання звітності” …
до консолідованої фінансової звітності.

1.4. Якщо протягом звітного періоду безпосередньо чи опосередковано були придбані нові дочірні установи і виникла ситуація, за якої серед учасників немає єдиної облікової політики, то для зіставлення даних потрібно змінити облікові дані учасників для приведення їх у відповідність до облікової політики консолідованої групи.

1.5. Материнський банк складає консолідовану фінансову звітність шляхом послідовного об’єднання відповідних статей фінансової звітності материнського банку та дочірніх установ за подібними статтями активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів та витрат, позабалансових зобов’язань.

Не підлягають консолідації та взаємовиключаються:

балансова вартість фінансових інвестицій материнського банку в кожну дочірню установу та частка материнського банку у власному капіталі кожної дочірньої установи;

сума внутрішньогрупових операцій (у тому числі доходи та витрати від внутрішньогрупових операцій).

1.6. Для здійснення відповідних коригувань (регулюючих записів) у консолідованій фінансовій звітності та визначення консолідованих сум використовується спеціальна робоча таблиця, яка наведена в додатку 7 до цієї Інструкції.

1.7. Материнський банк визначає та відокремлює частку меншості як добуток відсотка голосів, що не належать материнському банку, відповідно до власного капіталу та чистого прибутку (збитку) дочірніх установ.

1.8. Для дочірньої установи, що перебуває під контролем материнського банку, який становить менше ніж 100 % власного капіталу, визначається частка меншості.

1.9. Материнський банк відображає частку меншості в консолідованому балансі окремо від зобов’язань та власного капіталу.

1.10. Материнський банк відображає частку меншості в прибутку чи збитку дочірньої установи за звітний рік окремою статтею в консолідованому звіті про фінансові результати від’ємною величиною в дужках.

Материнський банк розраховує частку меншості в збитках дочірньої установи в разі її збиткової діяльності. Ця частка може перевищувати частку меншості в капіталі цієї установи. На суму такого перевищення і величину подальших збитків, яка належить до частки меншості, зменшується частка материнського банку у власному капіталі групи, крім частини, щодо якої меншість має зобов’язання і спроможна покрити збитки.

Якщо в наступному звітному році дочірня установа поліпшила результати своєї діяльності та відобразила прибуток у фінансовій звітності, то вся сума такого прибутку розподіляється на частку материнського банку до покриття збитків меншості, сума яких відшкодована раніше за рахунок цієї частки.

1.11. Материнський банк вираховує з консолідованого прибутку або збитку суму дивідендів за привілейованими акціями, випущеними дочірньою установою, за якими накопичується сума дивідендів та які перебувають у володінні за межами консолідованої групи, незалежно від того, чи були оголошені дивіденди, чи ні.

1.12. Материнський банк виключає з доходів дивіденди, отримані від установ – учасників консолідованої групи протягом звітного року.

1.13. Материнський банк у процесі консолідації виключає дивіденди, що підлягають сплаті материнському банку чи іншим дочірнім установам. Материнський банк аналізує дивіденди, що сплачені протягом звітного року, та виключає з нерозподіленого прибутку в разі сплати дивідендів іншим учасникам консолідованої групи або зменшує частку меншості, якщо вони були сплачені третім особам. Материнський банк відображає частку меншості акціонерів у дивідендах у консолідованому балансі окремо від зобов’язань та власного капіталу.

1.14. Материнський банк у разі придбання дочірніх установ протягом звітного року включає в консолідовану фінансову звітність лише частину доходів і витрат, накопичених з дати придбання, якою є дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю дочірньої установи, що купується, переходить до покупця, тобто материнського банку.

1.15. Процедури складання консолідованої фінансової звітності з власністю 100 % у статутному капіталі дочірньої установи наведено в додатку 8 та менше ніж 100 % – у додатку 9 до цієї Інструкції.