Глава 1. Особливості здійснення коригуючих проводок

1.1. Підрозділ Національного банку для забезпечення складання достовірної фінансової звітності Національного банку здійснює коригуючі проводки за звітний місяць та коригуючі проводки за звітний рік з урахуванням таких вимог:

за звітний місяць – протягом наступного місяця до дати надання файла 02 та до дати надання в січні поточного року файла 25 з окремою ознакою коригуючих проводок за відповідний місяць;

за звітний рік – у поточному році після дати надання файла 25 до дати надання файла 81 з окремою позначкою коригуючих проводок за звітний рік.

Дати надання файлів 02, 25, 81 наведені у главі 2 розділу 3 цієї Інструкції.

(Пункт 1.1 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного …
банку України

від 10.11.2009 № 659, реєстр. № 1466 від 11.11.2009; постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

1.2. Фінансовий департамент здійснює розподіл прибутку до розподілу Національного банку за звітний рік у межах затверджених планових показників кошторису доходів і витрат Національного банку коригуючими проводками за звітний рік.

Фінансовий департамент надає Департаменту бухгалтерського обліку проект розподілу прибутку до розподілу за звітний рік не пізніше 23 лютого.

(Пункт 1.2.у редакції постанови Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010

та від від 25.03.2011 № 76, реєстр. № 1560 від 29.03.2011)

1.3. Коригуючі проводки за звітний рік здійснюються згідно з дозволом (листом, розпорядженням тощо) заступника Голови Національного банку або головного бухгалтера – директора Департаменту бухгалтерського обліку, а в разі його відсутності – особи, яка виконує його обов’язки. Дозвіл надається на підставі службової записки або листа підрозділу, який є ініціатором здійснення коригуючих проводок за звітний рік.

(Пункт 1.3.у редакції постанови Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

 

1.4. Коригуючі проводки за місяць та звітний рік відображаються в балансі Національного банку поточною датою (у день фактичного здійснення проводки).

У виписці з особового рахунку коригуючі проводки відображаються окремою групою, що відокремлюється незаповненим рядком або іншим способом після здійснення проводок поточного дня з обов’язковим зазначенням місяця та року, за який проводиться коригування.

Зразок виписки з особового рахунку коригувань наведений у додатку 12 до цієї Інструкції.

1.5. Меморіальні ордери за коригуючими проводками підписуються виконавцем та уповноваженою особою, яка виконує контрольні функції.

1.6. Підрозділ Національного банку роздруковує реєстр проведених коригуючих проводок, який підшивається до документів дня разом з документами, на підставі яких було здійснено коригування.

Строк зберігання зазначених документів такий самий, як і строк зберігання меморіальних і касових документів.

1.7. Підрозділ Національного банку веде накопичувальні реєстри коригуючих проводок за звітний місяць, які використовують для формування файла 02 (уключають в обороти звітного місяця).

1.8. У період здійснення коригуючих проводок за звітний рік підрозділ Національного банку окремо веде накопичувальні реєстри коригуючих проводок за звітний рік, які надалі використовують для формування файлів А4 та 81.

(Пункт 1.8 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 17.11.2010 № 494, реєстр. № 1530 від 18.11.2010)

1.9. Підрозділ Національного банку здійснює коригуючі проводки за балансовими та позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, крім рахунків:

розділу 10 “Готівкові кошти”;

розділу 11 “Монетарне золото та банківські метали”;

групи 120 “Кошти на вимогу”, за винятком:

операцій, за якими дата валютування належить до звітного місяця, а виписка з кореспондентського рахунку отримана в наступному місяці. У разі наявності у такій виписці операцій, що передбачають зарахування коштів на рахунки групи 320 “Кошти банків на вимогу”, групи 323 “Рахунки клієнтів” коригуючі проводки здійснюються у кореспонденції з рахунком 4629 “Транзитний рахунок за іншими операціями”;

рахунків нарахованих та прострочених нарахованих доходів;

групи 122 “Операції з МВФ”, за винятком:

операцій, за якими дата валютування належить до звітного місяця, а інструкція МВФ отримана в наступному місяці;

операцій у частині здійснення переоцінки рахунків, номінованих у СПЗ, за повторно встановленим курсом гривні до СПЗ;

рахунків нарахованих доходів;

групи 263 “Транзитні рахунки СЕП”;

2800 “Рахунки територіальних управлінь Національного банку України для внутрішньобанківських розрахунків”;

2801 “Рахунки установ Національного банку України – учасників СЕП”;

загрузка…

розділу 30 “Готівкові кошти, що випущені в обіг”;

групи 320 “Кошти банків на вимогу”, за винятком:

рахунків нарахованих витрат;

групи 322 “Рахунки МВФ”, за винятком:

операцій, за якими дата валютування належить до звітного місяця, а інструкція МВФ отримана в наступному місяці;

операцій у частині здійснення переоцінки зобов’язань перед МВФ, за повторно встановленим курсом гривні до СПЗ;

рахунків нарахованих витрат;

групи 323 “Рахунки клієнтів”, за винятком рахунків нарахованих витрат;

групи 324 “Кошти Державного казначейства України”, за винятком рахунків нарахованих витрат;

розділу 35 “Кошти бюджету та позабюджетних фондів України”, за винятком рахунків нарахованих витрат;

групи 463 “Транзитні рахунки СЕП”;

4800 “Рахунки територіальних управлінь Національного банку України для внутрішньобанківських розрахунків”;

4801 “Рахунки, що відкриті в територіальних управліннях установам Національного банку України – учасникам СЕП”;

класу 9 “Позабалансові рахунки”, на яких обліковуються цінності, що зберігаються у сховищі.

(Пункт 1.9 із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України

від 29.12.2011 № 489, реєстр. №1623 від 03.01.2012)

 

1.10. У разі здійснення коригуючих проводок за немонетарними статтями в іноземній валюті та за рахунками класів 6 і 7 (доходи та витрати, що отримані та сплачені в іноземній валюті) використовується офіційний курс гривні до іноземних валют, що діяв на дату відображення операцій у балансі, а за монетарними – офіційний курс гривні до іноземних валют, що діяв на останній робочий день попереднього звітного періоду.

1.11. Приклади відображення коригуючих проводок за операціями в національній валюті наведено в додатку 5, в іноземній валюті – у додатку 6 до цієї Інструкції.