Форми та засоби поточного і підсумкового контролю

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Кафедра філософії та політології

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні вченої ради університету

протокол №__ від «__»________200_р.

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Філософія права

 

для підготовки магістрів

у галузі знань 0304 – « Право»

напрям підготовки 6.030401 – «Право»

6.030402 «Правознавство»

денної та заочної форми навчання

статус дисципліни – нормативна

 

 

Ірпінь 2011

Робоча навчальна програма курсу “Філософія …
права” складена на основі ОПП підготовки бакалаврів, затверджених в 2005 р., 2007 р.

Укладачі :к.ф.н., доцент Мухін І.М.

К.ф.н., доцент Чорноморець Ю.П.

 

Рецензент:

 

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри філософії та політології

Протокол № __ від “__” __________ 200_ р.

Завідувач кафедри ______________ Л.С.Воробйова, к.ф.н., доцент

 

 

Погоджено:

 

На засіданні вченої ради юридичного факультету

Протокол № __ від “__” _________ 200__ р.

 

Голова вченої ради факультету _______________ Г.М.Самілик, к.ю.н., доцент

Декан заочного факультету______________В.В. Бриштіна

 

Зав.навчально-

методичним відділом ____________ О.О. Бойко

 

 

Реєстраційний №_______

 

 

Пояснювальна записка

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному плані

Філософія права – це юридично-філософська дисципліна, яка розкриває смисл права, його цінність та значення у житті суспільства. Це – вища духовна форма пізнання права. Об’єктом дослідження є сутність і природа права, а також його феноменологія та екзистенція, фундаментальне відношення “людина-право”.

Курс філософії права є логічним продовженням циклу гуманітарних дисциплін, зокрема "Логіка", "Релігієзнавство", "Культурологія", "Філософія" та "Етика і естетика". В тріаді дисциплін "Філософія — Етика — Філософія права" він завершує систему світоглядно-методологічних орієнтацій сучасного спеціаліста в галузі правознавства.

Філософське осмислення правового життя суспільства розпочинається з онтології, вивчення особливостей різних форм буття права — важливішого елемента функціонування і розвитку суспільства як цілісної соціальної системи.

Філософія права досліджує проблеми діалектики права, закономірності його розвитку. В центрі уваги знаходяться також питання пізнання права й правового пізнання соціальної реальності, особливостей правового буття людини, природи її прав і свобод. Справжнє правове життя людини можливо лише у правовій державі, де діє принцип верховенство права, справедливості, і людина вважається найвищою цінністю

Вивчення філософії права студентами юридичного факультету Національної Академії державної податкової служби України, покликане забезпечити засвоєння студентами основ філософського-правового осягнення дійсності, формування високої світоглядно-методологічної культури, сприяння формуванню у студентів-правознавців гуманістичних цінностей.

Мета курсу – розширити та поглибити пізнавально-орієнтаційні знання студентів, майбутніх юристів, у сучасній правовій реальності, узагальнити знання основ права; формувати творче юридичне мислення у пізнанні правових та не правових явищ.

Завдання дисципліни:

— розкриття специфіки і значення філософського осмислення права;

— ознайомлення з філософсько-правовими концепціями різних історичних епох;

— вивчення основних закономірностей розвитку філософії права;

— отримання навичок філософсько-методологічного аналізу основних правознавчих концепцій та юридично-правової практики;

— оволодіння сучасними нормами державо і право творення в контексті філософської методології та історичного досвіду.

Викладання кусу "Філософія права" здійснюється шляхом читання лекцій, проведення семінарів та консультацій, виконання самостійних та індивідуальних робіт, написання студентами рефератів, складання заліку.

У підсумку вивчення "Філософія права", студенти маютьзнати і розуміти:

а) на фундаментальному рівні – предмет і зміст філософії права, її принципи, сутність та структуру, такі її складові як онтологія, діалектика, гносеологія, аксіологія права, її завдання і функції;

б) на понятійному рівні – основні тенденції розвитку філософії права, її напрями і концепції, понятійно-категоріального апарат, а також особливості філософських передумов становлення українського національного права;

в) на практично-творчому рівні – фундаментальні основи діючого права, перспективи його розвитку, а також засади зростання правової культури українського суспільства.

загрузка…

На основі знання теоретичного матеріалу курсу "Філософії права" студенти повинні уміти:

— аналізувати різні сучасні філософсько-правові теорії і концепції;

— свідомо використовувати філософські знання у пізнанні і вирішенні актуальних питань держави і права, при досліджуванні правових явищ;

— орієнтуватися у філософських питаннях правознавства,

— виділяти і аргументовано оцінювати філософсько-правові основи різних соціально-політичних програм і ідей;

— переконливо викладати свої погляди, орієнтуватись у альтернативних поглядах, визначаючи в них позитивні, конструктивні положення;

— спираючись на прогресивні філософсько-правові ідеї, сформувати оптимістичну і активну соціальну настанову на утвердження у суспільстві справедливості через право;

— застосовувати знання основних філософсько-правових ідей при аналізі проблем суспільного життя Україні, світового суспільного розвитку, правотворчості, правозастосування і правознавства

 

Форми та засоби поточного і підсумкового контролю

Об’єктами контролю є діяльність студентів на семінарських заняттях, а також виконання ними самостійних робіт, до яких відноситься:

— вивчення окремих тем;

— самостійної роботи;

— написання рефератів і їх захист;

— написання модульного контролю;

— виконання тестів та ін.

До контрольних заходів входять поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни.

Під час семінарських занять застосовуються такі засоби контролю: усне опитування; дискусії з питань, поставлених у плані семінарських занять; результати виконання навчальних тестів, написання рефератів на обрану тему і їх захист.

Перший модульний контроль має на меті перевірку засвоєння студентами пройденого матеріалу.

Підсумковий контроль здійснюється під час здачі заліку.

Студенти які набрали 60 балів отримують залік автоматично.

Оцінювання результатів навчальної дисципліни студентів здійснюється у формі: усного опитування, під час участі у дискусіях та моделюванні ситуацій на семінарах, виконання самостійної роботи, через виконання поточного модульного контролю та виконання рефератів.