Філософські проблеми права і влади.

1. Право і влада

2. Право і правопорядок.

 

Питання для самостійної роботи:

1. Що таке правова культура?

2. Опишіть структуру правової культури.

Питання для індивідуальної роботи:

1. Розкрійте природно-правовий підхід до розуміння права.

2. Розкрійте позитивістський підхід до розуміння права.

3. Назвіть основні відмінності між природним і позитивним правом.

4. Розкрійте співвідношення права і закону.

5. Як реалізується право в державі?

6. Що таке владний потенціал, і який його зв’язок з правом?


7. Який механізм зв’язку влади і права?

8. Що таке «порядок» як об’єктивне явище?

9. Яку роль грають норми у встановленні правопорядку?

10.Як пов’язані з порядком звичаї, вдачі, традиції?

11.Що таке культура?

12.Яке місце правової культури в системі культури?

Література:

1. Бутенко А.П. Общественный прогресс и его критерии. — М., 1980.

2. Вала Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. — М., 1989.

3. Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс. — М., 1999.

4. Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве // Соч.: в 10 т. — М., 1994. — Т. 4.

5. Ильин И.А. О сущности правосознания // Соч.: в 10 т. — М., 1994. — Т. 4.

6. Ильин И. А. Пути России. — М., 2007.

7. Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности // Государство и право. — 1994. — № 3.

8. Лукашева Е.А. Права человека и культура. — М., 1979.

9. Нерсесянц В.С. Право и закон: их различие и соотношение // Вопросы философии. — 2006. — № 5.

10.Ницше Ф. Воля к власти. — Харьков, 2004.

11.Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992.

12.Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. — М., 1986.

13.Философия права: учебник / под ред. О.Г. Данильяна. — М., 2005. — С. 211—230.

14.Швейцер А. Культура и этика. — М., 1991.

15.Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. — М., 1992.

16.Юрчук В.С. Философия права: курс лекций. — М., 2008.

 

Питання до модульного контролю:

1. Предмет філософії права.

2. Сутність та мета філософії права.

3. Філософія, мораль і право.

4. Філософія, соціологія і політологія права.

5. Філософія права як вища форма пізнання права, осягнення і утвердження його смислу і значення у суспільному житті.

6. Проблема розрізнення і співвідношення права і закону.

7. Філософія права в системі наук.

8. Філософське осмислення сутності права.

9. Право як справедливість.

10. Типологія праворозуміння.

11. Об’єкт філософії права.

12. Суб’єкт філософії права.

13. Багатоманітність філософських визначень права і єдність поняття.

14. Правове і філософське розуміння закону.

15. Принципи філософії права.

16. Структура філософії права.

17. Об’єкт та методологія філософії права.

18. Місце філософії права серед юридичних та гуманітарних наук.

19. Функції філософії права.

20. Правове осмислення світу.

21. Філософська оцінка правового явища.

22. Об’єктивна реальність і правова реальність.

23. Виникнення "філософія права".

24. Антична філософія права.

25. Перші ідеї про природне право і волевстановлене право.

26. Філософія права античності.

27. Філософія права середньовіччя.

28. Філософія права нового часу.

29. Філософсько-правові погляди Г. Гроція, Ф.Бекона, Т.Гоббса, Д.Локка, Ш.Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та ін.

30. Філософська розробка проблем права в роботах І.Канта, Г.Гегеля та інших представників німецької класичної філософії.

31. Загальна характеристика філософсько-правових ідей марксизму.

32. Філософія права ХХ ст.

33. Неокантіанські (Р.Штаммлер, Г.Радбрух, А.Оллеро) і неогегельянські (Ю.Біндер, В.Дільтей, Р. Кронер, Б.Кроче) концепції філософії права.

34. Філософсько-правові ідеї Г. Кельзена.

35. Концепція "відродження" природного права .

36. Сучасні неопозитивістські концепції права (О.Вайнбергер, П.Колер, П.Штрассер). Екзистенціальна філософська концепція права (В.Майхофер, Е.Фехнер, К.Коссіо).

37. Неокантіанські концепції філософії права: Р.Штаммлер, Г.Радбрух, А.Оллеро, В.Науке.

38. Плюралізм природноправових теорій.

39. "По той бік добра і зла" Ф.Ніцше.

40. Правовий релятивізм: ніцшеанство, неопозитивізм, екзистенціалізм.

41. Інтуїтивізм. Утилітаризм. Реалізм.

42. Теорія розумного егоїзму та її відбиття в концепціях права.

43. Волюнтаризм. Аффективні вольові теорії правової цінності.

44. Цінностей теорія.

45. Екзистенціалістська філософія права. М.Хайдеггер. К.Ясперс. Ж.П.Сартр. Е.Фехнер. Г.Кон. К.Коссіо.

46. Теологічні концепції філософії права.

47. Українська філософія права у контексті європейського права.

 

Питання до ПМК з курсу “Філософія права”:

 

1. Сутність і походження філософії права.

загрузка…

2. Структура і функції філософії права.

3. Філософія, мораль і право.

4. Предмет філософії права.

5. Проблема розрізнення і співвідношення права і закону.

6. Філософія права в системі наук.

7. Філософське осмислення сутності права.

8. Право як справедливість.

9. Типологія право розуміння.

10. Об’єкт філософії права.

11. Суб’єкт філософії права.

12. Правове і філософське розуміння закону.

13. Етично-правові погляди стародавніх легістів, Конфуція, інших

мислителів Стародавнього світу.

14. Антична філософія права — пошуки начал справедливості.

15. Поняття діке і номосу.

16. Гноми семи мудреців: пошуки золотої середини. Солон. Клеобул. Фалес.

Ідея законів для всіх. Піфагор. Геракліт. Демокріт. Софісти: Протагор,

Горгій, Гіппій, Антифонт, Каллікл, Лікофрон, Алкідам Єлейський, Фразімах.

17. Підняття Сократом морально-правової проблематики до рівня логічнх

дефініцій і понять.

18. Платон та його поняття справедливості, закону як "визначення розуму".

19. Аристотель та його принцип розподіляючої справедливості. Епікур про

свободу людини та мету держави.

20. Ідея Епікура про договірний характер справедливості. Стоїки.

Фаталістичні концепції природного права.

21. Цицерон. Римські юристи. Формування юриспруденції як самостійної

науки.

22. Філософія права епохи середньовіччя. Фома Аквінський та його

класифікація законів.

23. Середньовічні юристи і розвиток юридично — догматичного методу.

Постглосатори (коментатори права). Раймонд Луллій. Бомануар та його теза

свободи кожної людини.

24. Філософія права Нового часу. Гуго Гроцій та його класифікація права.

Френсіс Бекон: "Закони — якорі держави". Томас Гоббс: "Війна всіх проти

всіх".

25. Філософія права Гегеля.

26. Формування буржуазного юридичного позитивізму.

27. Шарль Монтеск’є: "Дух законів".

28. Жан-Жак Руссо та його проект "виправлення" історії.

29. Категоричний імператив І.Канта.

30. Ідеологія і соціальна практика комунізму. К. Маркс: "До критики

гегелівської філософії права.

31. Метаморфози право розуміння в 2О-5О рр. в СРСР.

32. Радянський легізм. Криваві наслідки та історичні уроки підміни права

політикою.

33. Право і політика у пострадянському правовому просторі.

34. Загальна характеристика основних концепцій філософії права ХХ ст.

35. Правовий релятивізм: ніцшеанство, неопозитивізм, екзистенціалізм.

36. Інтуїтивізм. Утилітаризм. Реалізм.

37. Теорія розумного егоїзму та її відбиття в концепціях права.

Волюнтаризм. Аффективні вольові теорії правової цінності. Цінностей

теорія.

38. Екзистенціалістська філософія права. М.Хайдеггер. К.Ясперс. Ж.П.Сартр.

Е.Фехнер. Г.Кон. К.Коссіо.

39. Теологічні концепції філософії права. Неотомізм: Ж. Марітен та його

проповідь природженої гідності людської особи; Ж.Дабен про вічність та

незмінність природно правових установок;

40. Неопротестантські напрямки трактування природного права.

41. Перші спроби наукової розробки проблем філософії права в Україні та їх

залежність від розвитку досліджень в Росії та Австро-Угорщині (кін. ХYІІІ-поч.ХІХ ст.).

42. Українська національна ідея та філософія права. Дослідження

М.Грушевського, М.Драгоманова, В.Старосольського, В.Липинського,

В.Кучабського, Ю.Бачинського, С.Шелухіна, С.Томашівського, М.Шаповала та

ін.

43. Сучасні дослідження філософії права в Україні.

44. Філософське і правове розуміння соціального буття. Буття в правовому

просторі та історичному часі. Людське буття та існування права.

45. Форми існування права. Норма як спосіб владного формулювання права.

Свавілля влади і влада права.

46. Юридично-правова герменевтика. Гносеологія юридичного право розуміння.

47. Норми права, релігії, моралі, естетики, їх співвідношення.

48. Особистісний та позаособистісний контексти соціальних норм.

49. Корпоративні норми. Специфіка санкцій різних соціальних норм.

50. Теорія розрізнення права і закону, її спрямованість проти легізму

(юридичного позитивізму), змішування права з мораллю та іншими видами

неправових соціальних норм.

51. Форми взаємодії права з іншими соціальними нормами.

52. Визначальне значення права у всій соціонормативній системі.

53. Право й зрівнялівка.

54. Дозволи та заборони в праві.

55. Загальна характеристика аксіології права.

56. Осмислення права з точки зору теорії цінностей неокантіанством.

57. Предметна область і основна проблематика юридичної аксіології.

58. Природно-правова аксіологія.

59. Лібертарно-юридична аксіологія.

60. Ціннісно-правовий імператив: закон (позитивне право) і держава мають

бути правовими.

61. Співвідношення належного та сущого в ціннісному осмисленні права.

62. Правова держава: історія ідей та сучасність.

63. Етатизм проти тоталітаризму.

64. Філософські осмислення прав і свобод людини й громадянина.

65. Історія прав людини як історія олюднення людей, залучення їх до світу

культури і культурних цінностей.

66. Українська модель президентської республіки.

67. Суперечності існуючої системи розподілу влади.

68. Конкуренція між актами Президента і законодавчої влади.

69. Способи регуляції колізій між Законом і Указом.

70. Незалежна судова влада і нормо творчість.

71. Ідея деполітизації і департизації суду.

72. Конституційний контроль.

73. Реальний баланс гілок влади і способи його оптимізації.

74. Тенденції до монополізації та безконтрольності влади і шляхи їх

переборення: загальнодержавний та регіональний рівні.

75. Перспективи розвитку українського права і держави: конституційні

положення і дійсність, поглиблення реального розриву між ними.

76. Правовий нігілізм. Загроза лівого і правого екстремізму.

77. Націоналізм і релігійний фанатизм.

78. Тиск сусідів і міжнародної спільноти.

79. Концепція "відкритого суспільства" та можливі наслідки реалізації її

ідей для України.

80. Інші конфронтаційні шляхи до права.

81. Ідеї та вимоги руху до більш високого, ніж це було в історії, рівня

правопорядку, свободи і справедливості.

82. Філософія права як теоретико-методологічна основа осмислення правових

колізій в Україні та основних тенденцій їх розвитку на найближчу і більш

віддалену перспективу.

83. Права людини. Природжені і невідчужувані природні права людини.

84. Право і свобода. Нові орієнтири прогресу прав і свобод на рубежі

тисячоліть.

85. Конституційне право розуміння: права людини, правовий закон, правова

держава. Свобода як усвідомлена необхідність.

Рекомендована література:

Основна література:

1. Алексеев Н.Н.Основы философии права. — СПб.: Издательство "Лань", 1999

2. Алексеев С. С. Философия права.- М.: Норма.- 1999.- 336 с.

3. Баскин Ю. Я. Очерки философии права.- Сыктывкар, 1996.

4. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права. К.: “Ін Юре”, 2002.

5. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права. Словник. К.: “Ін Юре”, 2005.

6. Бачинін В.А., Панов М.І. Хрестоматія з філософія права. К.: “Ін Юре”, 2002.

7. Ершов Ю. Г. Философия права.- Екатеринбург.- 1995.

8. Ильин И. А. Философия права. — М., 1995.

9. Кельзен Г. Чисте правознавство. К.: Юніверс, 2005.

10. Г.Радбрух. Философия права. М.: “Международные отношения”, 2004.

11. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. — М., 1997.

12. Циппеліус Р. Філософія права. К.: Тандем, 2000.

13. Шкода В.В. Вступ до правової філософії. Харків: “Фоліо”, 1997.

 

Додаткова література:

1. Алексеев С.С. Право: Азбука – Теория – Философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999.

2. Аристотель. Политика.

3. Бердяев Н.А. Философия неравенства. — М., 199О.

4. Бэкон Ф. Образец трактата о всеобщей справедливости, или об источниках права, в одной главе, в форме афоризмом//Соч., М., т.1, с. 5О7-536.

5. Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. К.:Четверта хвиля. 2001.

6. Гаджиев Н. Философия права.- М., 1996.

7. Гартман Н. Этика. М., 2002.

8. Гегель. Политические произведения.-М., 1978.

9. Гоббс. Левиафан.

10. Дністрянський С Загальна наука права і політики. Т. 1.- Прага, 1923.

11. Домбровський Є. Мораль і право як специфічні форми людської свідомості //Філософська думка. – 2003. – № 5. – сс.92-101.

12. Ермоленко А.Н. Трансцендентально-прагматическое обоснование этических норм и ценностей в коммуникативной теории// Этика ответственности и социальное бытие человека. – К.: Наукова думка. 1994.

13. Кант И. Метафизические начала учения о праве//Соч., т.4, ч.II.-М., 1965.

14. Кант. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Сочинения в 6-ти томах. Москва, 1996. Том 6.

15. Кант. К вечному миру // Сочинения в 6-ти томах. Москва, 1996. Том 6.

16. Кант. Критика практического разума // Сочинения в 6-ти томах. Москва, 1996. Том 4.

17. Кант. Метафизика нравов // Сочинения в 6-ти томах. Москва, 1996. Том 4.

18. Кельман М. С. Теорія держави.-Тернопіль, 1997.-330 с.

19. Кельман М. С. Теорія права.-Тернопіль, 1998.-328 с.

20. Керимов Д. А. Философские основания политико-правових исследований. — М., 1986.

21. КеримовД. А. Основы философии права.- М., 1992.

22. Кістяківський Б.О. Вибране. – К., 1996.

23. Кленнер Г. От права природы к природе права. М. 1988.

24. Конституція України.- Київ, 1996.

25. Котюк 1. І. Основи теорії держави і права.- К., 1998.

26. Котюк В О. Теорія права.- К., 1996.

27. Кудрявцев В.Н., Лукашева Е.А. Социалистическое правовое государство //Социалистическое правовое государство. Проблемы и суждения. — М., 1989.

28. Кузнецов Э.В. Философия права в России. М., 1989.

29. Кузнєцов В. Філософія права: спроба пропедевтики//Філософська думка. – 2003. – № 5. – сс.118-141.

30. Локк Д. Избранные философские произведения. М., 196О.-Т.2. 11.

31. Макиавелли. Государь.

32. Малинова И. П. Философия права.- Екатеринбург, 1995.

33. Малинова И. П. Философия правотворчества.- Екатеринбург, 1996.

34. Мальцев Г. В. Новое мышление и современная философия права человека// Права человека в истории человечества и в современном мире.-М.,1988.

35. Маркс К. К критике гегелевской философии права//Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.1, с. 219-368.

36. Материалисты древней Греции.-М., 1955.

37. Мережко В.В. Введение в философию международного права. Гносеология международного права. – К.: Юстиниан. 2002.

38. Мир философии: Книга для чтения.-Ч.2. Человек. Общество. Культура. — М., 1991.

39. Монтескье Ш. О духе законов//Избранные произведения.-М., 1955.

40. Нерсесянц В.С. Гегелевская диалектика права: этатизм против тоталитаризма//Вопросы философии, 1975, N 11.

41. Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М. 1991.

42. Общая теория прав человека. — М., 1966.

43. Окиншевич Л Вступ до науки про право і державу.- Мюнхен, 1987.

44. Основи етнодержавознавства. Підручние/За ред. Ю.I.Римаренка.-К., 1997.

45. Пашукаис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. М., 198О.

46. Платон. "Государство". Сочинения, т.3. М. 1994.

47. Рабінович П М. Основи загальної теорії права та держави.—К., 1994

48. Редкий П. Г. Из лекций по истории философии права в связи с историей философии вообще,- СПб., 1989.

49. Римаренко Ю.І. Національне буття в контексті державотворення.-К., 1997.

50. Руссо Ж.Ж. Трактаты. М., 1969.

51. Скакун О Ф, Подберезський М К. Теорія держави і права:- Харків, 1996

52. Соловьев В.С. Оправдание добра. — М., 1996.

53. Соловьев Э. Прошлое толкует нас. М., 1991.

54. Спиноза. Политическиий трактат.

55. Теорія держави і права. Під ред. В. В. Копейчикова- К., 1995.

56. Тихонравов Ю. В. Основы философии права.- М., 1997.

57. Трактаты о вечном мире/Сост. И.С. Андреева и А.В. Гулыга. – СПб.: Алетейя, 2003.

58. Українська державність: історія і сучасність. — К., 1993.

59. Українська ідея. Історичний нарис. — К., 1995.

60. Философия права: история и современность. Проблемы. Тенденции. М. 1998.

61. Фихте. Основы естественного права.

62. Франк С.Л. Духовные основы общества. М. 1992.

63. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность.- М., 1995.

64. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб: “Наука”, 2000.

65. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. М., 1984.

66. Цицерон. О государстве.

67. Цицерон. О законах.

68. Ціцерон Марк Тулій. Про державу. Про закони. Про природу богів -К.: Основи-1998.

69. Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. -М.,1988.

70. Явич Л.С. Сущность права, -Л., 1985.