Доходи та витрати сільськогосподарської діяльності

17. Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями біологічних активів, визнаються витратами основної діяльності. Облік витрат ведеться за окремими об’єктами обліку витрат (окремі види біологічних активів та/або їх група) відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ).

{ Абзац другий пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }

{ Абзац третій пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }

{ Абзац четвертий пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }

{ Абзац п’ятий пункту 17 …
виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }

{ Абзац шостий пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }

{ Абзац сьомий пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }

{ Абзац восьмий пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }

18. Доходи (витрати) від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності протягом звітного (календарного) року, визначаються як різниця між вартістю біологічних активів і сільськогосподарської продукції, оцінених у порядку, передбаченому пунктами 9 і 12 Положення (стандарту) 30, та витратами, пов’язаними з біологічними перетвореннями. Зазначені доходи (витрати) включаються до складу інших операційних доходів (витрат).

19. Фінансовий результат від основної діяльності складається з:

19.1. Фінансового результату від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

19.2. Фінансового результату від реалізації запасів — сільськогосподарської продукції та біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу.

19.3. Фінансового результату від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на місці продажу.

20. Доходи від реалізації запасів — сільськогосподарської продукції та біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" ( z0860-99 ). При цьому собівартість реалізованих біологічних активів і сільськогосподарської продукції дорівнює вартості, за якою вони відображаються в обліку на дату реалізації.

21. Збільшення (зменшення) на дату балансу балансової вартості біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, відображається у складі інших операційних доходів (інших операційних витрат).

22. Сума дооцінки та уцінки на дату балансу балансової вартості довгострокових біологічних активів, які оцінюються відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) 30, а також фінансовий результат від вибуття таких довгострокових біологічних активів визначається і відображається у порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" ( z0288-00 ).

23. Цільове фінансування, пов’язане із сільськогосподарською діяльністю, визнається доходом у порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" ( z0860-99 ).