Дані для виконання: (грн.)

— Собівартість остаточно забракованих виробів.-.1000

— Заробітна плата робітників по виправленню частково забракованої продукції – 200

— Відрахування на соціальне страхування – 75

— Оприбутковано відходів по ціні можливого використання (як допоміжні матеріали і як паливо) – 80

— Собівартість витрачених матеріалів на виправлення браку – 95

— Утримано з заробітної плати робітників, які допустили брак – 130

— Загальна сума втрат від браку (по даних обліку підприємства), відображено в складі загальновиробничих витрат в сумі — 1160

№27

Необхідно:

Розглянути ситуацію з обліку реалізації готової продукції і розрахунків з бюджетом, пояснити суть допущених помилок і вказати джерела …
контролю.

Дані для виконання:

Підприємство-виробник відвантажило у березні пральну машину вартістю 1200грн., в тому числі ПДВ – 200грн., собівартість машини-700грн.

Дана ситуація відображена в облікових регістрах підприємства наступним чином:

Дт361-Кт701 – 1200грн.

Дт901-Кт26 – 700грн.

ДТ701-Кт791 – 1200грн.

Дт791-Кт901 – 700грн

№28

Необхідно:

Перевірити стан бухгалтерського обліку операцій по заготівлі і оприбуткуванню матеріалів. Встановити суть виявлених порушень і підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання :

Лісоматеріали в багатьох випадках завозять від постачальників безпосередньо у заготівельний цех фабрики. В складі сировини їх не обліковують, а в обліку відображаються записом Дт 231 Кт 631

Оліфа куплена в магазині майстром оздоблюваного цеху Криниць ким С. М. на суму 18грн. 60коп. списана на витрати виробництва згідно з авансовим звітом по Дт 231 Кт 372

№29

Необхідно:

Перевірити стан обліку операцій по врегулюванню інвентаризаційних різниць виробничих запасів. Пояснити їх законність або допущені помилки.

Дані для виконання:

В результаті перевірки порівняльних відомостей, складених по результатах інвентаризації станом на 01 листопада поточного року була встановлена нестача товарно-матеріальних цінностей на складі №1 матеріально-відповідальна особа Кушнірчук О.Ж. в сумі 250грн. і надлишок матеріалів на складі №2 в сумі 150грн. МВО — Луцик А.О. Для врегулювання інвентаризаційних різниць бухгалтером було проведено взаємний залік нестачі й надлишку як результат пересортиці на суму 150грн(Дт201 — Кт201). Після чого остаточна нестача склала 100грн. і була списана у витрати виробництва: Дт231 – Кт201 – 100грн.

№30

Необхідно:

Перевірити стан обліку операцій з МШП. Вказати, чи є порушення в даній ситуації та які рекомендації може дати ревізор бухгалтеру щодо їх виправлення.

Дані для виконання:

Підприємство придбало 10 крісел вартістю 150грн. за одиницю і зарахувало їх до складу МШП

№31

Необхідно:

Розглянути ситуацію з обліку витрат діяльності підприємстваі пояснити її законність або допущені порушення. Які рекомендації може дати ревізор бухгалтеру по відображенню ситуації на рахунках бухгалтерського обліку.

Дані для виконання:

В грудні 2005р. до складу адміністративних витрат, а саме: в Дт 92 рахунка було віднесено вартість комп’ютерної програми для ведення бухгалтерського обліку підприємства, термін корисного використання якої 5 років. Вартість програми (без ПДВ) становить 600грн.

Питання до іспиту

1. Основні види контролю, їх характеристика.

2. Основні форми контролю, їх характеристика

3. Органи які здійснюють контроль, їх функції.

4. Методи фактичного контролю.

5. Методи документального контролю.

6. Види ревізій, їх характеристика.

7. Поняття доброякісних та недоброякісних, товарних та безтоварних документів.

8. Планування та облік ревізійної роботи

9. Схожість та розбіжність аудиту та ревізії

10. Права ревізора.

11. Обов’язки ревізора.

12. Відповідальність ревізора.

13. Основні етапи ревізії, їх сутність.

14. Вимоги до оформлення акту ревізії.

15. Права, обов’язки і відповідальність посадових осіб ревізованих підприємств.

16. Завдання і джерела інформації, які використовуються при ревізії грошових коштів.

17. Методика перевірки фактичної наявності касової готівки.

18. Методика перевірки операцій за рахунками в банках.

19. Контроль розрахунків з підзвітними особами.

20. Контроль розрахунків з постачальниками.

21. Контроль розрахунків з покупцями і замовниками.

22. Контроль розрахунків по претензіях.

23. Контроль розрахунків по відшкодуванню матеріальної шкоди.

24. Контроль розрахунків по оплаті праці.

25. Контроль розрахунків з бюджетом за податками та платежами.

26. Перевірка стану збереження основних засобів.

27. Контроль операцій по джерелах надходжень і видах вибуття основних засобів.

28. Контроль правильності нарахування амортизації основних засобів.

29. Контроль витрат на ремонт основних засобів.

30. Контроль стану складського господарства і дотримання умов збереження ТМЦ.

загрузка…

31. Контроль операцій з надходження матеріальних цінностей.

32. Контроль операцій з витрачання матеріальних цінностей.

33. Ревізія операцій з МШП.

34. Контроль повноти та якості проведення інвентаризацій ТМЦ і відображення результатів в обліку.

35. Контроль і ревізія собівартості готової продукції, робіт (послуг).

36. Контроль і ревізія валютних операцій

37. Ревізія нарахування та сплати підприємствами ПДВ.

38. Перевірка операцій по використанню прибутку.

39. Контроль фінансового стану підприємства.

40. Перевірка правильності визначення балансового прибутку підприємства.

41. Перевірка організації облікової і контрольної роботи на підприємстві.

42. Перевірка стану бухгалтерського обліку.

43. Перевірка достовірності звітності і стану звітної дисципліни.

44. Фінансові санкції та адміністративні штрафи.

45. Види та планування податкових перевірок.

46. Порядок застосування фінансових санкцій та стягнення податкової заборгованості.

47. Податкова міліція.

48. Методика проведення інвентаризації та її особливості в ході ревізії.

49. Матеріальна шкода: поняття та види. Причини виникнення матеріальної шкоди.

50. Техніка вилучення документів в процесі ревізії.